*VietTUDAN ---- FINinfo@
VTD-LẬP TRƯỜNG TỰ-DÂN
VTD-CHỦ ĐỀ HIỆN HÀNH
FIN-NEW COMMUNICATION
FIN-FINANCIAL VIEW POINT
*VTD-TUẦN BÁO/ Weekly
=>Số/No.485/10.03.11
=>Số/No.484/03.03.11
=>Số/No.483/24.02.11
=>Số/No.482/17.02.11
=>Những Số ĐẶC BIỆT
*VTD-NHÂN & DÂN QUYỀN
*VTD-KINH TẾ/ TÀI CHÁNH
*VTD-CHÍNH TRỊ/ĐẢNG PHÁI
*VTD-XÃ HỘI/ LUẬT PHÁP
*VTD-TÔN GIÁO/ GIÁO HỘI
*VTD-TUSACH/LIBRARY/BIBL
=>01:Lịch Sử Kháng Chiến VN
=>02:Dứt Bỏ CS để Phát Triển
=>03:Khủng Hoảng TCKT 07/08
=>04:Việt Nam Hội Nhập WTO
=>05:Dân Chủ Hóa Kinh Tế
=>06:Dân Nổi Dậy Dứt Bỏ CSVN
=>07:Dân Oan Ức Nổi Dậy
=>08:Cách Mạng Hiến Pháp VN
@FINinfo--Fin.SERVICES
@FINinfo--Fin.PROCEDURES
@FINinfo--Fin.DOCUMENTS
@FINinfo--Fin.ARCHIVES
VTD&FIN-LinhTinh/Varieties
VTD&FIN-ĐỘC GIẢ/Readers
VTD&FIN-GẶP GỠ/Meeting
VTD&FIN-LƯU TRỮ/Archives
 


 ==========================         ================================

  DIEN DAN CHINH TRI VIET NAM                       Dich Vu Tai Chanh Chuyen Nghiep
  Vietnamese Political Forum                       PROFESSIONAL FINANCIAL SERVICES 
  Tribune Politique Vietnamienne                            Services Financiers Professionnels

 ==========================         ================================


 
                               CSVN: HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA ĐỘC TÀI
                         PHIÊN TÒA MAN RỢ TẠI HUẾ NGÀY 30.03.2007

.========Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ bị bịt miệng giữa Phiên tòa =========xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                               Trach Nhiem/ Responsible/ Responsable:

                              Prof.Dr.NGUYEN  PHUC LIEN, Economist

                                                    Weekdays:
                        22, Rue du Prieure, CH-1202 GENEVA, Switzerland
        Tel.:0041 22 731 82 66. Fax:0041 22 738 28 08. Mobile:0041 79 766 65 83
                                E-Mail: wimimpactdrlien@yahoo.com 

                                                    Weekends:
                        40, Lischenweg, CH-2503 BIEL/BIENNE, Switzerland
        Tel.:0041 32 365 24 49. Fax:0041 32 365 24 49. Mobile:0041 79 766 65 72
                                E-Mail: drlienwimimpact@yahoo.com
                                                     
                                                      Website:
                                       
http://www.VietTUDAN.net               

               LÝ LỊCH/CURRICULUM VITAE! Xin Bấm vào TÊN/ Click the NAME:
                                             NGUYEN  PHUC LIEN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xx                                                             xx
                           xx    NOI DUNG DIEN DAN—CONTENTS    xx
                           xx                                                             xx
                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
************************************************************************************************* 
************
VietTUDAN === FINinfo: trang mo dau/ introduction page ************
=============================================================
                                  VietTUDAN:PHO BIEN MOI NGAY                                 
                                  FINinfo:NEW COMMUNICATIONS
                                  VTD: LAP TRUONG VietTUDAN   
                                  FINinfo: FINANCIAL VIEW POINT    
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
**************************************************************************************************
********************* VietTUDAN --tuan bao/ VietTUDAN -- weekly ********************
=============================================================
 ===========>   THƯỜNG XUYÊN : 4 Số Báo VietTUDAN / 4 Nos. VietTUDAN :
                                 =>
VTD So/No.485/10.03.11
                                 =>
VTD So/No.484/03.03.11
                                 =>
VTD So/No.483/24.02.11
                                 =>
VTD So/No.482/17.02.11 

===========>   Những Số báo VietTUDAN ĐẶC BIỆT với Chủ đề:
                                 =>
ĐỊNH MỆNH TỰ HỦY DIỆT ĐỘC TÀI  (gồm 9 Bài)
                                 =>
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA  (gồm 31 Bài)   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
**************************************************************************************************
************************* TỦ SÁCH ĐẤU TRANH VietTTUDAN ****************************
                                       (xin BẤM vào TÊN SÁCH) 
=============================================================
                                       Tủ sách được điều hành bởi
                        Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN QUANG HIỆP, Triết học
                                                   Bào Đệ của
                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

                                                    XUẤT BẢN:
                     Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA

                                                      Liên lạc:
                        Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN QUANG HIỆP, Triết học
                            1219 Saviers Rd., OXNARD, CA.93033, USA
                                Tel: (805) 486-1815. Fax (805) 486-3168 
 
**********************************************          **********************************************
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN,          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN QUANG HIỆP,
*****************Kinh tế********************          *****************Triết học******************

Travaux Académiques (en Suisse):               Academic works ( in Vietnam & USA):

*Mémoire de Licence en Econométrie:         *Tiểu luận Cao Học (tại Việt Nam):
 EFFETS DE L’ENCAISSE OISIVE                  
 DE  DON PATINKIN                                       QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT 
 (Recteur de l’Université de Tel-Aviv)            TRONG TƯ TƯỞNG  HEIDEGGER

*Mémoire de Diplôme Universitaire 
 en Informatique :
 SYSTEME CYBERNETIQUE DE LA 
 LIMITE A LA CROISSANCE
 (Club de Rome)

*Thèse  de Doctorat                                       *Ph.D. Thesis (in USA):
 en Economie/Finance :

 RECHERCHE EMPIRIQUE SUR LE                  THE PROBLEM OF BEING 
 MARCHE SUISSE DES ACTIONS:                   IN HEIDEGGER’S PHILOSOPHY
 UNE APPROCHE PAR L’APT 
 (Modèle d’Evaluation par Arbitrage)
 --------------------------o------------------------------          ----------------------------o--------------------------

Lịch sử:                                                          Lịch sử:

1) NGUYỄN PHÚC LIÊN &                              1) NGUYỄN QUANG HIỆP & 
    NGUYỄN QUANG HIỆP:                                 NGUYỄN PHÚC LIÊN
LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM                 LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM 
(Tóm gọn từ Thời Lập Quốc)                          (Tóm gọn từ Thời Lập Quốc)
(Xuất Bản 2006) (360 trang)                             (Xuất Bản 2006) (360 trang)

Quyền sống và Kinh tế:                                  Tư tưởng và Ý thứ hệ Chính tri:

2) NGUYỄN PHÚC LIÊN:                                 2) NGUYỄN QUANG HIỆP:
DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN        M.HEIDEEGGER VÀ K.MARX (I):
(Xuất Bản 2009) (216 trang)                            M.Heidegger
                                                                      (Xuất Bản 2006) (432 trang)
3) NGUYỄN PHÚC LIÊN:                     
TÀI CHÁNH /KINH TẾ THẾ GIỚI:                     3) NGUYỄN QUANG HIỆP:
KHỦNG HOẢNG 2007/2008                              M.HEIDEEGGER VÀ K.MARX (II):
& HẬU QUẢ CHO VIỆT NAM                            K.Marx
(Xuất Bản 2009) (425 trang)                            (Xuất Bản 2006) (641 trang)

4) NGUYỄN PHÚC LIÊN:                                 4) NGUYỄN QUANG HIỆP:
VIỆT NAM HỘI  NHẬP WTO:                           CHỦ NGHĨA MÁC-XÍT TẠI VIỆT NAM:
ĐIỀU KIỆN TẠO KHẢ NĂNG                            Duy vật biện chứng
CẠNH TRANH                                                 (Xuất Bản 2007) (438 trang)
(Xuất Bản 2009) (300 trang)                     
                                                                      5) NGUYỄN QUANG HIỆP:
5) NGUYỄN PHÚC LIÊN:                                 TÌM HIỂU TỰ DO DÂN CHỦ
DÂN  CHỦ HÓA KINH TẾ                                 (Xuất Bản 2008 (90 trang)
(Xuất Bản 2010) (270 trang)
                                                                      6) NGUYỄN QUANG HIỆP:
6) NGUYỄN PHÚC LIÊN:                                  CONTRIBUTION TO
DÂN TRÊN ĐƯỜNG NỔI  DẬY                         THE CONSTRUCTION
DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN                                  OF DEMOCRATIC-FREEDOM
(Xuất Bản 2011) (466 trang)                            TO VIETNAM
                                                                      (Xuất Bản 2008) (129 trang)
7) NGUYỄN PHÚC LIÊN:             
DÂN OAN ỨC NỔI DẬY                                  7) NGUYỄN QUANG HIỆP:
DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN                                 M.HEIDEEGGER VÀ K.MARX (III):
(Xuất Bản 2012) (208 trang)                           Vượt qua nhân bản C/N Marx
                                                                     (Xuất Bản 2009) (450 trang)
8) NGUYỄN PHÚC LIÊN:             
CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013:                      8) NGUYỄN QUANG HIỆP:
ĐƯỜNG TIẾN VỮNG CHÁC                           THE PROBLEM OF BEING IN
(Xuất Bản 2013) (258 trang)                           HEIDEGGER’S PHILOSOPHY 
                                                                     (Xuất Bản 2013) (574 trang)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*************************************************************************************************
************************************ NHỮNG CHỦ ĐỀ ***************************************
                                      (xin BẤM vào tên Chủ đề)         
============================================================

*  Chủ đề Thời sự:

    ===>
TỪ CÁCH MẠNG ĐÒI QUYỀN DẠ DẦY TUNISIE… TỚI VIỆT NAM
*  Chủ đề đang khai triển:

    ===>
TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

*  Những Số báo VietTUDAN ĐẶC BIỆT với Chủ đề:

    ===>
ĐỊNH MỆNH TỰ HỦY DIỆT ĐỘC TÀI  (gồm 9 Bài)
    ===>
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA  (gồm 31 Bài)

*  Về NHÂN & DÂN QUYỀN

    ===>
TỪ QUYỀN DẠ DẦY ĐẾN LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ  (gồm 12 Bài)
    ===>
TỪ CÁCH MẠNG ĐÒI QUYỀN DẠ DẦY TUNISIE… TỚI VIỆT NAM

*  Về KINH TẾ/ TÀI CHÁNH

    ===>
ĐÒI HỎI CỦA NỀN KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG  (gồm 6 Bài)
    ===>
TƯƠNG QUAN KINH TẾ-CHÍNH TRỊ  (gồm 9 Bài)
    ===>
VẤN ĐỀ VIỆT NAM VÀO WTO/OMC  (gồm 8 Bài)
    ===>
SỤP ĐỔ CHẾ ĐỘ TỪ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÁNH  (gồm 15 Bài)
    ===>
KHỦNG HOẢNG TC/KT 2007/08: THỜI SỰ & NHẬN ĐỊNH  (gồm 10 Bài)
    ===>
DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG TC/KT THẾ GIỚI 2007/08  (gồm 12 Bài)
    ===>
HẬU QUẢ KHỦNG HOẢNG TC/KT CHO TQ & VN  (gồm 07 Bài)
    ===>
CHỐNG XÂM LĂNG KINH TẾ TQ: BÀI TRỪ HÀNG TẦU  (gồm 25 Bài)
    ===>
DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN  (gồm 22 Bài)
    ===>
DÂN CHỦ HÓA KINH TẾ  (gồm 20 Bài)
    ===>
CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI/ TIỀN TỆ GIỮA MỸ-TẦU
    ===> ĐỘC CHIÊU QE2 USD.600 TỈ CỦA FED HẠ TẦU CỨU MY

*  Về CHÍNH TRỊ/ ĐẢNG PHÁI

    ===>
HÒA GIẢI HÒA HỢP
    ===> CHÍNH TRỊ UYỂN CHUYỂN BUSH & VIỆT NAM
    ===> KHỐI 8406 VÀ PHONG TRÀO DÂN CHỦ
    ===> ĐẢNG THĂNG TIẾN VIỆT NAM
    ===> ĐỘC TÀI QUỐC DOANH HÓA MỌI TỔ CHỨC DÂN SỰ
    ===> KHÔNG CÓ CẠNH TRANH, ĐỘC TÀI TỰ HỦ HÓA

*  Về XÃ HỘI/ LUẬT PHÁP

    ===>
LUẬT PHÁP LẤY NỀN TẢNG ĐỒNG THUẬN DÂN CHỦ
    ===> KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CÁ NHÂN TRƯỚC LUẬT PHÁP

*  Về TÔN GIÁO/ GIÁO HỘI

    ===>
LM.NGUYỄN VĂN LÝ:”TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT“
    ===> ĐÁM NGỢM GIÁO GIAN QUỐC DOANH TAY SAI CSVN
    ===> PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA CSVN:”XIN-CHO“
    ===> GIÁM MỤC VN: TRÙM CHĂN HAY CHIA RẼ LÃNH ĐẠO
    ===> TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM TỪ ĐỨC TIN GIÁO DÂN
    ===> TGM.NGÔ QUANG KIỆT: CHỦ CHĂN CAN ĐẢM


============================================================= 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
=============================================================

*********************************** HỘI LUẬN PALTALK: *************************************

                                  LỊCH SỬ TỔ TIÊN KHÁNG CHIẾN &

                               TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN KINH TẾ CSVN

 

Diễn giả:
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 
Hội Luận tại các Diễn Đàn Paltalk:

@ TudoDanchuNhanquyen choVietNam

@ DienDan ChinhTri TranhLuan Dan Chu

 
Các Links về Nội dung của hai Chương trình:

=> Web TỔNG QUÁT: http://www.VietTUDAN.net/
=>Web TỦ SÁCH: http://www.VietTUDAN.net/731756.html
=>FACEBOOK: Phuc Lien Nguyen

 

Ngày & Giờ tại các Diễn Đàn:

THỨ HAI/BA :
Chương trình I: LỊCH SỬ TỔ TIÊN KHÁNG CHIẾN

ÚC                  VIỆT-NAM               THỤY-SĨ        New York       California
(Thứ BA)       (Thứ BA)                   (Thứ HAI)      (Thứ HAI)      (Thứ HAI)
----------            ----------------                -------------        --------------       --------------

Tại Diễn Đàn @ TudoDanchuNhanquyen choVietNam:
07g00              04g00                         22g00              16g00              13g00

Tại Diễn Đàn @ DienDan ChinhTri TranhLuan Dan Chu:
09g00              06g00                         24g00              18g00              15g00

 
THỨ /NĂM:
Chương trình II: KINH TẾ CSTQ & CSVN PHÁ SẢN

ÚC                  VIỆT-NAM               THỤY-SĨ        New York       California
(Thứ NĂM)    (Thứ NĂM)                (Thứ )       (Thứ TƯ)       (Thứ TƯ)
----------            ----------------               -------------        --------------        --------------

Tại Diễn Đàn @ TudoDanchuNhanquyen choVietNam:
07g00              04g00                         22g00              16g00              13g00

Tại Diễn Đàn @ DienDan ChinhTri TranhLuan Dan Chu:
09g00              06g00                         24g00              18g00              15g00

 

CHÚ THÍCH:

=====>Chương trình Hội Luật Paltalk về LỊCH SỬ và KINH TẾ này được lập đi lập lại hàng năm: Bắt đầu từ TUẦN ĐẦU của tháng CHÍN năm trước cho đến hết TUẦN CUỐI của tháng NĂM năm sau

=====>Trong tháng SÁU, tháng BẨY và tháng TÁM, Chương trình bị gián đoạn vì chúng tôi bận rộn tháng SÁU là tháng của mùa thi cử và sau đó chúng tôi đi NGHỈ HÈ lớn (Grandes Vacances) trong hai tháng BẨY và TÁM.
                                                                                             NGUYỄN PHÚC LIÊN


                                                       ----oOo----

 

                                                  Chương trình I:

                                    LỊCH SỬ TỔ TIÊN KHÁNG CHIẾN

 
Ngày & Giờ tại các Diễn Đàn:

THỨ HAI/BA :
Chương trình I: LỊCH SỬ TỔ TIÊN KHÁNG CHIẾN

ÚC                  VIỆT-NAM               THỤY-SĨ        New York       California
(Thứ BA)       (Thứ BA)                   (Thứ HAI)      (Thứ HAI)      (Thứ HAI)
----------            ----------------               -------------        --------------         --------------

Tại Diễn Đàn @ TudoDanchuNhanquyen choVietNam:
07g00              04g00                       22g00              16g00            13g00

Tại Diễn Đàn @ DienDan ChinhTri TranhLuan Dan Chu:
09g00              06g00                       24g00              18g00            15g00

             Hai chữ KHÁNG CHIẾN được hiểu là Dân Tộc đứng lên chống và đuổi ngoại xâm đến chiếm lãnh thổ hay lãnh hải Việt Nam. Theo định nghĩa kháng chiến như vậy, thì Hồ Chí Minh và đồng đảng của ông không được kể thuộc vào kháng chiến vì chính những người này phục vụ cho lệnh ngoại lai, dùng sức mạnh võ khí cung cấp bởi ngoại lai, xâm chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam để đặt ách cai trị độc tài  Cộng sản lên đầu Dân Tộc.

 

I.       Kháng Chiến trong Thời Kỳ Bắc Thuộc (từ năm 39 đến 939)              

1.         TRƯNG VƯƠNG đánh quân Nam Hán

2.         TRIỆU THỊ CHINH đánh quân Đông Ngô. NHÀ TIỀN LÝ chống quân Lương.

            MAI THÚC LOAN và PHÙNG HƯNG đánh quân Đường

3.         NGÔ QUYỀN đánh quân Nam Hán, thâu hồi Độc Lập

 

II.      Kháng Chiến trong Thời Kỳ Tự Chủ (từ năm 939 đến 1858).

 
4.         LÊ ĐẠI HÀNH thắng quân Tống

5.         LÝ THƯỜNG KIỆT đánh quân Tống, bảo tồn Tự Chủ

6.         TRẦN THÁI TÔNG đánh quân Mông Cổ

7.         TRẦN HƯNG ĐẠO đại phá quân Nguyên lần thứ nhất

8.         Các tướng của Hưng Đạo Vương đánh quân Nguyên:

            TRẦN NHẬT DUẬT,  TRẦN KHÁNH DƯ, NGUYỄN KHOÁI, PHẠM NGŨ LÃO,

            TRẦN QUỐC TOẢN, LÊ PHỤ TRẦN, TRẦN BÌNH TRỌNG, TRẦN QUỐC TUẤN

9.         TRẦN HƯNG ĐẠO đại phá quân Nguyên lần thứ hai

10.       Những trận đánh quan trọng: TRẬN HÀM TỬ, TRẬN CHƯƠNG DƯƠNG,

            TRẬN TÂY KẾT, TRẬN VẠN KIẾP

11.       TRẦN HƯNG ĐẠO đại phá quân Nguyên lần thứ ba

12.       Những trận đánh quan trọng: TRẬN VÂN ĐỒN, TRẬN BẠCH ĐẰNG

13.       NHÀ HỒ chống quân Minh    

14.       NHÀ HẬU TRẦN tổ chức Kháng Chiến

15.       LÊ LỢI và 10 năm Kháng Chiến

            Các tướng : LÊ LAI, ĐINH LỄ & ĐINH LIỆT, NGUYỄN TRÃI, NGUYỄN XÍ

16.       LÊ LỢI và những trận đánh quan trọng

            TRẬN TỤY ĐỘNG, TRẬN ĐÔNG ĐÔ, TRẬN CHI LĂNG

17.       NGUYỄN HUỆ, vị anh hùng thần tốc

18.       VUA QUANG TRUNG đại phá quân Thanh

 

III.    Kháng Chiến trong Thời Kỳ Pháp Thuộc (từ năm 1858 đến 1955)

 
19.       Pháp chiếm Việt Nam

20.       Những cuộc Kháng Cự  chống con đường xâm lăng của Pháp

21.       VUA HÀM NGHI và Phong trào CẦN VƯƠNG

22.       Những Chiến Khu tiêu biểu

            CHIẾN KHU YÊN THẾ, CHIẾN KHU BÃI SẬY

23.       Giới Cựu Học Cấp Tiến và Phong trào Bất Bạo Động: Phan Châu Trinh

            PHONG TRÀO DUY TÂN, PHONG TRÀO ĐÔNG DU,

            PHONG TRÀO ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC, PHONG TRÀO KHÁNG THUẾ

24.       Giới Cựu Học Cấp Tiến và Phong Trào Võ Trang: Phan Bội Châu

            VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI, NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA

25.       Giới Tân Học và Đấu tranh Võ Trang

            TRÁI BOM SA ĐIỆN, KHỞI NGHĨA YÊN BÁY,

            KHỞI NGHĨA ĐỒNG ĐĂNG, KHỞI NGHĨA ĐÔ LƯƠNG

26.       Giới Tân Học và Đấu tranh Bất Bạo Động

27.       Thâu Hồi Độc Lập và Đất Nước Chia Đôi

 

                                                       ---oOo---

 

                                                 Chương trình II:

                                   KINH TẾ CSTQ & CSVN PHÁ SẢN

 

Ngày & Giờ tại các Diễn Đàn:

THỨ TƯ/NĂM:
Chương trình II: KINH TẾ CSTQ & CSVN PHÁ SẢN

 
ÚC                  VIỆT-NAM               THỤY-SĨ        New York       California
(Thứ NĂM)    (Thứ NĂM)                (Thứ )       (Thứ TƯ)       (Thứ TƯ)
----------            ----------------               -------------       --------------          --------------

Tại Diễn Đàn @ TudoDanchuNhanquyen choVietNam:
07g00              04g00                       22g00              16g00             13g00

Tại Diễn Đàn @ DienDan ChinhTri TranhLuan Dan Chu:
09g00              06g00                       24g00              18g00              15g00

 


I.       Tổng quát về những Hoạt động Kinh tế quốc dân

 
1.         Những Môi trường cho hướng Phát triển nền Kinh tế quốc dân

2.         Phía Tiêu thụ định hướng cho Sản xuất Kinh tế (J.M.KEYNES)

3.         Liên hệ giữa các Tác nhân Kinh tế: Tiêu thụ, Sản xuất, Ngân Hàng và Nhà  Nước

4.         Những yếu tố chính của Sản xuất: Vốn, Nhân lực và Kỹ thuật hội nhập

5.         Tiền tệ và Hệ thống Ngân Hàng

 

II.      Những Hệ thống Kinh tế chính

 
6.         Hệ thống Kinh tế Tự do và Thị trường & Môi trường Chính tri—Luật pháp

7.         Định nghĩa của Đơn vị sản xuất của Kinh tế Tự do và Thị trường

8.         Những đòi hỏi căn bản của nền Kinh tế Tự do và Thị trường

9.         Hệ thống Kinh tế Tập quyền Chỉ huy & Môi trường Chính trị—Luật pháp

10.       Thất bại của Hệ thống Kinh tế Tập quyền Chỉ huy.

11.       Thị trường cạnh tranh điều hợp nền Kinh tế

12.       Mô hình Kinh tế Tự do & Thị trường định hướng XHCN: tréo cẳng ngỗng

13.       Tham nhũng trong Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường định hướng XHCN

 

III.    Những vấn đề đặt ra cho trong một Hệ thống Kinh tế

 
14.       Hiệu năng của Xí nghiệp sản xuất

15.       Quản trị Nhân lực : những chủ trương

16.       Quản trị Giá thành sản xuất : Nguyên vật liệu, Năng lượng, Kỹ thuật, Lương bổng

17.       Quản trị Lợi nhuận : nguyên tắc Tối thiểu Chi tiêu và Tối đa Thu nhập

18.       Vai trò của Marketing & hệ thống phân phối

19.       Những loại Thị trường : Độc quyền & Cạnh tranh

 

IV.    Tiền tệ và Thị trường Tài chánh

 
20.       Phát sinh, Lịch sử tiến triển và những Hệ thống Bản vị

21.       Những phát hành Tiền tệ Tín dụng thổi phồng Lạm phát

22.       Ngân Hàng Trung ương và vai trò điều hành khối tiền và Lạm phát

23.       Thị trường Tiền tệ và Tỉ giá Tiền tệ

24.       Ngân Hàng Thế Giới (World Bank/Banque Mondiale)

25.       Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF/FMI)

26.       Thị trường Chứng Khoán (Stock Exchange/ Nourse)

27.       Những Thiên đàng trốn thuế và chạy vốn

 

V.      Mâu dịch: Tự do mậu dịch và Bảo hộ mậu dịch

 
28.       Hàng rào Quan thuế của mỗi Quốc gia hay mỗi Vùng

29.       Tự do Mậu dịch và những Biện pháp không Giá biểu

30.       Bảo hộ Mậu dịch và quyền che chở những Kỹ nghệ mới phát triển

31.       Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO / OMC)

32.       Những Tổ chức Tự do Mậu dịch Miền (Organisations Régionales du Libre Echange)

 

VI.    Tình trạng Kinh tế Trung quốc và Việt Nam

 
33.       Kinh tế Trung quốc ăn xổi ở thì và lệ thuộc vào Thị trường nước ngoài

34.       Trung quốc thiếu Mãi lực nội địa

35.       Khủng hoảng Tài chánh/Kinh tế 2008 và hệ quả lên Kinh tế Trung quốc

36.       Tình trạng đóng cửa Xí nghiệp và Thất nghiệp tăng vọt

37.       Trung quốc thiếu Nguyên vật liệu và Năng lượng

38.       Phân phối không đồng đều Thu nhập Kinh tế

39.       Những lý do Nợ công của các Tỉnh Trung quốc đưa đến Tự nổ (Implosion)

40.       Tham nhũng tại Việt Nam và Trung quốc có nguồn gốc chính là Cơ chế

41.       Đe dọa vỡ nợ của hệ thống Ngân Hàng Việt Nam

42.       Đe dọa thiếu hụt Ngân sách của Nhà nước Việt Nam

43.       Cách biệt Giầu—Nghèo quá xa tại Việt Nam

44.       Những lý do thiếu đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45.       Lạm phát & Mất giá Tiền VN: nguồn bất mãn đưa đến xáo trộn Xã hội & Chính trị

 
                                                       ---oOo---

 

-------------------------------------TÀI LIEU THAM KHẢO------------------------------------------------

 
Nguyễn Phúc Liên:   
LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM 

http://www.viettudan.net/732856/index.html   

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2006
                                   (360 trang)

 
Nguyễn Phúc Liên:   
DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN 

http://www.viettudan.net/732877/index.html   

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2009
                                   (216 trang)

 
Nguyễn Phúc Liên:   
TÀI CHÁNH /KINH TẾ THẾ GIỚI:
                                  KHỦNG HOẢNG 2007/2008 & HẬU QUẢ CHO VIỆT NAM 

http://www.viettudan.net/732898/index.html           

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2009
                                   (425 trang)

 
Nguyễn Phúc Liên:   
VIỆT NAM HỘI  NHẬP WTO:                                      
                                  ĐIỀU KIỆN TẠO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 

http://www.viettudan.net/732919/index.html  

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2009
                                   (300 trang)

 
Nguyễn Phúc Liên:   
DÂN  CHỦ HÓA KINH TẾ 

http://www.viettudan.net/732940/index.html  

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2010
                                   (270 trang)


Nguyễn Phúc Liên:   
DÂN TRÊN ĐƯỜNG NỔI  DẬY DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN 

http://www.viettudan.net/732961/index.html        

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2011
                                   (466 trang)


Nguyễn Phúc Liên:   
DÂN OAN ỨC NỔI DẬY DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN 

http://www.viettudan.net/732982/index.html   

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2012
                                   (208 trang)


Nguyễn Phúc Liên:   
CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013:ĐƯỜNG TIẾN VỮNG CHÁC 

http://www.viettudan.net/733003/index.html  

                                   Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2013
                                   (258 trang)

 
                                                     ---oOo---

 
Chú thích:
CÁCH GÀI PALTALK VÀO MÁY

Chúng tôi viết chú thích này vì có một số quý Cụ lớn tuổi muốn vào Paltalk, nhưng các cháu nhỏ ham chơi không giúp mình cài vào. Xin tha cho các cháu nhỏ ham chơi và các Cụ có thể tự cài một mình Paltalk vào máy.

Muốn vào sinh hoạt trong Paltalk, quí vị cần có microphone dùng cho computer. 

1-  Muốn download Paltalk xin bấm vào website:  http://www.paltalk.com/

2-  Khi website của Paltalk hiện ra, bấm vào Download Free

3-  Theo hướng dẫn:  http://www.paltalk.com/download/help/

4-  Sau khi download Paltalk sẽ có khung ghi danh vào Paltalk: 

*             Ghi danh vào Paltalk: Chọn cho mình 1 tên và mật mã 

*             Điền tin tức về mình vào những khoảng trống (nhớ điền đầy đủ để được chấp nhận).

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 13.03.2014. Cập nhật 26.08.2014
Web:
http://VietTUDAN.net 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
**************************************************************************************************
********** PHỔ BIẾN THỜI SỰ GẦN ĐÂY NHÂT/ RECENT ACTUALITIES ************
=============================================================
pho bien/ publication 12.07.2014 ------------------------------------------------------------------------- 

CSVN «HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN«
KHÔNG PHẢI LÀ LỜI MẠ LỴ, MÀ LÀ THỰC TẾ ĐAU ĐỚN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.07.2014

 
Hôm qua, tôi viết bài CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN, được phổ biến trên hệ thống Facebook và hệ thống Điện Thư Yahoo Groups. Mục đích viết bài này không phải là nhằm mạ lỵ ai hết, nhưng là nhằm tác động việc Dân Tộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG chôn vùi Cơ chế CSVN để Dân Tộc thăng tiến Xã hội và Đất Nước phát triển Kinh tế. Cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG này phải được xẩy ra càng sớm càng hay.

Lực lượng Dân nghèo, nhất là DÂN OAN sẵn sàng và đã hành động, nhưng đã bị Nhà nước CSVN thẳng tay đàn áp. Sánh với Lực lượng DÂN OAN này, một số những giới khác chưa tích cực vì nhát sợ, thậm chí có những giới còn trở thành «cản mũi kỳ đà« cho những thành phần sẵn sàng NỔI DẬY CÁCH MẠNG.

Sánh với Lực lượng DÂN OAN, chúng tôi thấy giới các «CỤ« lão thành cách mạng hèn nhát. Nếu các «CỤ« tích cực, thì chính các «CỤ« có khả năng ngăn chặn việc đàn áp của công an. Các «CỤ«  đã tự xưng là Lão thành cách mạng, thì hãy tiếp tục tinh thần mình cho trót cuộc đời chỉ còn ít năm nữa. Với tinh thần tác động các giới cho việc tích cực đẩy mạnh công cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG của Toàn Dân, chúng tôi đã viết bài CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN và sẽ còn viết tiếp tục về từng giới khác trong tinh thần tác động ấy.

Tuy nhiên, khi bài viết CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN được phổ biến trên hệ thống Facebook và hệ thống Điện Thư Yahoo Groups, thì có một vài công kích cho rằng chúng tôi có ý mạ lỵ CSVN. Khi phổ biến, chúng tôi không phân biệt độc giả ấy là ai, là cộng sản hay không cộng sản. Một vài công kích mà chúng tôi đọc được là dưới những NICKNAMES, không biết người đó là cộng sản hay không cộng sản. Điều quan trọng khi viết là chúng tôi nói lên SỰ THẬT, chứ không bịa đặt sự việc như «mạ lỵ« . SỰ THẬT vẫn là sự thật, nhưng nếu sự thật ấy có đau lòng thì chúng ta phải cố gắng sửa đổi để cùng nhau nắm tay NỔI DẬY CÁCH MẠNG bởi vì Đất Nước chúng ta đang bị Tầu Hán xâm lăng do chính đảng CSVN bán nước rước vào. Đó là SỰ THẬT đang làm ĐAU LÒNG mọi con dân Việt Nam.

 
Những SỰ THẬT sau đây đang làm mọi người Việt đau đớn :

1)         Ngày 28.11.2013, đảng CSVN ra lệnh cho Quốc Hội quyết định giữ Hiến Pháp cũ với 99.6% sau gần một năm rêu rao xin ý kiến sửa đổi Hiến Pháp từ Dân. Đây là việc phản bội, lật lọng của đảng CSVN. Một số những Lãnh đạo cao cấp của đảng như GsTsKH Nguyễn Ngọc Trân, Đại biểu Quốc Hội Khóa IX, X, XI, như Giáo sư Trần Phương, Chủ tịch Uûy Ban Khoa học XH và nguyên Phó Thủ tướng, lên tiếng công kích CSVN.  Đặc biệt Giáo sư Trần Phương đi thẳng vào cái căn nguyên gây tha hóa Xã hội và Phá sản Kinh tế, đó là cái Cơ chế phải phế bỏ đi chứ không thể cải cách hay dùng gian xảo lừa đảo nữa. Giáo sư đã cắt nghĩa ba điều kết luận căn bản sau đây:   

-           Chũ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

http://www.youtube.com/watch?v=MaZIjlOLWKo&feature=youtu.be

-           Chủ nghĩa Cộng sản đã thất bại ! Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng !

http://www.youtube.com/watch?v=3BhkOu_4TtU

-           Chúng ta lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

http://www.youtube.com/watch?v=mlaPA606M-c  

Những Lãnh đạo cao cấp này nói lên SỰ THẬ ĐAU LÒNG chứ không phải là những lời bịa đặt để mạ lỵ đảng CSVN.

2)         Khi người Dân chuyền miệng nhau nói lên câu « HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN« , đó là họ nói lên một SỰ THẬT ĐAU LÒNG xẩy ra trên hè phố khi công an thẳng tay đánh đập người dân can đảm bầy tỏ lòng yêu nước trước nạn xâm lăng của Tầu Hán, xẩy ra trên biển cả khi ngư dân bị Tầu Hán tịch thu thuyền bè và bị đánh đập ngay trên biển Việt Nam. Câu nói chuyền miệng  này không phải do Dân bịa đặt ra để mạ lỵ CSVN.

3)         Khi Tầu Hán xâm lăng, điển hình là tự tiện mang Giàn Khoan HD-981 vào vùng biển thuộc Việt Nam, thì cả Bộ Chính trị, cả những Lãnh đạo chóp bu Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh… đã run sợ trước kẻ xâm lăng, làm mất thể diện cả một quốc gia. Đây là SỰ THẬT ĐAU LÒNG mà Toàn Dân và Quốc tế đều nhìn thấy, chứ không phải là sự bịa đặt để mạ lỵ đảng CSVN đê hèn.

3)         Những kêu gọi của chúng tôi về việc Dân Tộc phải NỔI DẬY CÁCH MẠNG không phải là điều chúng tôi mới viết ra như tuyên truyền bịa đặt trong bài mới đây viết về CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN. Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách kêu gọi từ nhiều năm nay rằng Dân Tộc phải NỔI DẬY CÁCH MẠNG dứt bỏ CSVN để có thể phát triển. Thực vậy, chúng tôi đã viết về Lý thuyết cũng như trưng dẫn những việc làm cụ thể của CSVN để đi đến kết luận rằng «DỨT BỎ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN« . Đó là đầu đề cuốn sách với 216 trang mà chúng tôi đã công khai xuất bản năm 2009.  Quý Vị có thể vào các Links dưới đây để đọc và thấy rằng nội dung cuốn sách không phải là những bịa đặt mới đây trong một bài viết ngắn gọn để mạ lỵ cái đảng CSVN đê hén này :

Các Links :

*VietTUDAN DIEN DAN CHINH TRI VIET NAM => http://VietTUDAN.net

*TỦ SÁCH ĐẤU TRANH VietTUDAN => http://www.viettudan.net/731756.html

*DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN  => http://www.viettudan.net/732877/index.html 

Chúng tôi đăng lại dưới đây Bài CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN để quý Vị thấy rằng chúng tôi viết lên SỰ THẬT ĐAU LÒNG, chứ không bịa đặt điều gì nhằm mạ lỵ

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.07.2014

 pho bien/ publication 11.07.2014 ------------------------------------------------------------------------- 

CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN
HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.07.2014
Web : http://VietTUDAN.net 

 
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh ! Nay giặc không những đến nhà mà còn vào chính trong nhà rồi, còn đem máy móc dụng cụ đào xới hầm mỏ lấy quặng, đem 2 giàn khoan hút dầu của nhà chúng ta. 

CSVN được dân trả thuế nuôi quân đội, mua vũ khí, thì lại không dám đánh, chạy chui rúc trốn lui lủi một cách hèn hạ. Đức TRẦN HƯNG ĐẠO đã mắng chửi thái độ này trước đây : « Nay các ngươi trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc (Tỉ dụ như Phùng Quanh Thanh chẳng hạn!), mà không biết tức. Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi ! » (tiếng xấu này mà chúng tôi phanh phui trong bài hôm nay dù đã từng ngàn năm sau!). Vua TRẦN NHÂN TÔNG hiểu rõ lòng độc địa Tầu Hán : « Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trài đạo. Vì họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tầu Hán. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn : « Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!» ». Vua LÊ THÁNH TÔNG thì phán quyết bản án nặng nề cho những kẻ để mất đất và biển của Tổ Tiên (Tỉ dụ như CSVN đang bán nước hiện nay chẳng hạn) : « Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được ! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị TRỪNG TRỊ NẶNG ! »

Ngày nay, không phải chỉ một thước núi, một tấc đất, mà CSVN mang cả những vùng đồi núi và đồng bằng từ Bắc chí Nam mỗi vùng rộng nhiều chục cây số vuông, mang cả biển, đảo ngoài khơi Việt Nam rộng từng những ngàn, mười ngàn hay trăm ngàn cây số vuông để dâng hiến cho Tầu Hán. Cái tội ấy không những bị TRỪNG TRỊ NẶNG NỀ, mà còn đáng phải XỬ TRẢM, phải CHU DI TAM TỘC ! Cái tội này chỉ vì  ham quyền hành cho đảng để độc đoán cướp bóc của cải cho riêng cho mỗi đảng viên. Điều đó càng làm cho tội bán nước thêm nhục nhã hèn mạt hơn !


Người lính VNCH, Dân nghèo và Đàn bà yếu đuối
can đảm đứng lên bảo vệ Đất Tổ

Giặc đến nhà Đàn bà phải đánh ! CSVN đã hèn hạ chui lủi như chuột trước xâm lăng Trung cộng lúc này. Nhưng chúng lại lên mặt vu khống người lính VNCH trước đây là «Việt gian phản quốc« , mạ lỵ Dân nghèo, Dân oan và những người Đàn bà yếu đuối xuống đường lúc này chống xâm lăng là những người «phá rối trật tự bán nước của chúng«  để chúng thẳng tay lấy cớ dùng võ lực công an đàn áp họ !

Trước đây, những người lính VNCH, mà CSVN gọi là «Việt gian« , đã phải hy sinh thân mình để bảo vệ Miền Nam VN khỏi rơi vào xâm lăng của Ý thức hệ ngoại lai do Hồ Chí Minh và đồng bọn mang vào đè trên đầu trên cổ Dân Tộc. Đây chính là cuộc XÂM LĂNG NGA TẦU mà Hồ Chí Minh và đồng bọn làm tay sai đưa xâm lăng vào Việt Nam. Cụ thể năm 1974, những người lính VNCH, dù biết lực lượng Tầu Hán mạnh hơn mình nhiều, nhưng vẫn can đảm nổ súng bắn Hải quân Trung cộng để hy sinh trên biển cả bảo vệ Hoàng Sa ! Những người lính VNCH chống ngoại xâm thực sự để bảo vệ Đất Tổ và Dân Tộc. Cao cả thay, chứ không hèn nhục như Phùng Quang Thanh, như cả đảng CSVN !

Những người Dân nghèo, Dân oan, từ việc đòi Công lý đất, nhà riêng tối thiểu làm phương tiện sống còn của thân xác, họ đã trở thành một lực lượng oai hùng và can cảm đứng lên, xuống đường kêu gọi toàn dân hãy cùng nhau chống Tầu Hán xâm lăng đất, biển của Tổ Tiên. Xin hãy xem Videos dưới đây để thấy lòng can đảm đáng nêu gương cứu nước cho những kẻ giầu có, quyền thế, trí thức trí ngủ và đám bưng bô trong cũng như ngoài nước mong nhẩy bàn độc với bè lũ hèn hạ bán nước CSVN soi chung để thấy mình nhục :

https://www.youtube.com/watch?v=13GPoEIn7B0

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VIỆT NAM (PHỎNG VẤN)

http://www.fileswap.com/dl/ifyAdbCkp2/11-06-2014_Interview_dân_oan_Bà_Ria_Trân_Ngoc_Anh_TSS_thuc_hiên.mp3.html

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VN.:

https://www.youtube.com/watch?v=yKJNbV6fPvk&feature=share

Những người Dân oan, Dân nghèo này phần lớn là đàn bà, ngay cả những cụ bà yếu đuối. Nhưng họ không hèn như lớp người tự xưng là những «CỤ«  Lão thành Cách Mạng mà chúng tôi đề cập liền dưới đây.


Những «CỤ« lão thành cách mạng
HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN

Những «CỤ«  luôn rêu rao tự xưng «Anh hùng lão thành cách mạng« nay thực là hèn hạ câm như hến hoặc chỉ làm cách miệng trong hang thỏ đế. Chúng tôi nhớ cách đây 20 năm, một Tùy viên quân sự của của Tòa Đại Diện CSVN tại Liên Hiệp Quốc, Geneva, trong cuộc nói chuyện ở quán Cafê với tôi về «CỤ«  Võ Nguyên Giáp, đã tuyên bố : »Thế giới có 5 tướng tài, thì Việt Nam đã chiếm 3 « . Tất nhiên trong 3 tướng CSVN này, Võ Nguyên Giáp là số 1 và được ca tụng là anh hùng lão thành cách mạng và khai quốc công thần, đã từng chống xâm lăng như đánh Pháp đuổi Mỹ. Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng : »Sao không nói rằng CSVN chiếm cả 5 đi cho gọn ! ». Mặt ông Tùy viên vẫn đơ đơ dường như không hiểu câu nói mỉa mai khinh bỉ của tôi đối với những gian xảo láo khoét của CSVN. 

Nhưng tại sao đứng trước việc Trung quốc khai thác Bô xít Tây nguyên mà chính Võ Nguyên Giáp thấy đây là việc xâm lăng địa điểm trọng yếu về quân sự của Việt Nam, mà «CỤ«  lão thành cách mạng Võ Nguyên Giáp chỉ nói được vài tiếng phản đối rồi xìu xuống êm re luôn. «CỤ«  trở thành anh hùng cách miệng mà thôi ! Cũng vậy, một tướng như Nguyễn Trọng Vĩnh, cũng được ca tụng là «CỤ«  lão thành cách mạng, nhưng cũng chỉ nói được ít câu phản đối về việc CSVN cho Tầu thuê dài hạn những khu đồi núi rộng bát ngát của Lãnh thổ Việt Nam, nay cũng êm ru bà rù trước giàn khoan xâm lăng biển từ Trung quốc. «CỤ«  đã từng đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lăng, nên mới được tặng tước hiệu Lão thành Cách Mạng. Chúng tôi chỉ đưa ra hai «CỤ« lão thành cách mạng mà nhiều người biết đến tên. Nhưng còn nhiều lắm những «CỤ«  lão thành cách mạng này mà chúng tôi cũng dám gọi rằng họ là HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN.

Gọi như vậy, có xấc láo hay không đối với các «CỤ«  được xưng là anh hùng cách mạng? Chúng tôi thưa là không xấc láo và chúng tôi có những lý do sau đây để cắt nghĩa:

1)         Các « CỤ «  lão thành cách mạng này được gọi như vậy vì đã chống ngoại xâm, đánh Pháp đuổi Mỹ. Chính các «CỤ«  đã đẻ ra và gây dựng đảng CSVN con cháu bán nước ngày nay. Cái công gầy dựng này thêm cho các «CỤ«  danh hiệu khai quốc công thần. 

2)         Nay chính đám con cháu này đã bán nước cho Tầu Hán, rước voi về dầy Đất Tổ. Các «CU«  đã không nói lên được nửa lời phản đối chính con cháu của mình, đó là chưa kể đến việc phản đối xâm lăng của Trung cộng. Các «CỤ«  sợ con cháu bắt mình bỏ tù để rồi chết trong tù hay sao ? Trước đây các «CỤ«  từng tuyên bố đánh Pháp đuổi Mỹ đến giọt máu cuối cùng mà các «CỤ«  không sợ, nay lại sợ chính con cháu của mình và sợ quân xâm lăng Tầu Hán đến nỗi té đái khiến miệng câm như hến. Tầu Hán là quân xâm lăng truyền kiếp của Dân Tộc VN, chứ không chỉ «xâm lăng nhất thời«  như Pháp. Việc sợ té đái đến câm như hến nbày là cái HÈN của các «CU« . Trước đây, Pháp bắt bỏ tù, các «CỤ«  không sợ. Nay con cháu mới dọa tù, các «CỤ«  đã sợ té đái. Trước đây, trước họng súng thực của Pháp, Mỹ, các «CỤ«  nói là không sợ, nay chỉ thấy súng bắn nước của Trung cộng, các «CU«  đã sợ teo chim nói không lên lời ! Các «CỤ«  có HÈN không ?

3)         Tôi đã cho thấy cái HÈN của các «CỤ«  như ở trên đây. Bây giờ tôi chứng minh cái NHỤC của các «CỤ« . Thực vậy, trước đây các «CỤ«  tuyên bố là thấy dân mình bị đánh đập tàn nhẫn, nên các «CỤ«  động lòng xả thân cứu dân bị ức hiếp đánh đập, nên tự cho mình cái VINH cứ dân. Nay các «CU«  trông thấy cảnh những người đàn bà chân yếu tay mềm xuống đường chống Tầu Hán mà bị công an đánh đập tàn nhẫn, hốt thẩy họ lên xe không một chút kính nể, thế mà các «CỤ«  vẫn ngồi yên uống trà trong phòng khách nhìn cảnh đau đớn đàn áp những người đàn bà yêu nước này, các «CỤ«  có thấy mình NHỤC đối với những người đàn bà chân yếu tay mềm này không. Họ chỉ vì câu kêu gọi của Tổ Tiên «Giặc đến nhà đàn bà phải đánh !». Nếu trong những cuộc biểu tình chống ngoại xâm của những người đàn bà này, các «CỤ«  cùng xuống đường đứng trước họ để án ngữ sự tàn nhẫn của công an, thì họ không bị công an đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thấy kẻ yếu đuối bị đánh đập, thế mà các «CỤ«  vô cảm, không chịu cùng đi biểu tình để cản ngăn công an, đó là cái NHỤC của các «CỤ«  đối với nữ giới chân yếu tay mềm vậy.

4)         Còn cái ĐÊ TIỆN của các «CỤ«  ở chỗ nào ? Chúng tôi biết rõ rằng các «CỤ«  câm như hến trước cảnh xâm lăng của Trung quốc, không dám xuống đường cùng đi biểu tình để cứu những bậc nữ lưu chân yếu tay mềm khỏi cảnh công an VN đánh đập tàn nhẫn người Việt vì lòng yêu nước, đó là chỉ vì các «CỤ«  sợ MẤT TIỀN HƯU BỔNG nuôi thân già. Già rồi, còn ăn uống được nhiều đâu ! Thế mà chỉ vì MIẾNG ĂN HƯU BỔNG, mà các «CỤ lão thành cách mạng«  câm như hến trước cảnh Tầu Hán xâm lăng, vô tâm không xuống đường biểu tình để cứu quần chúng nghèo khổ, chân yếu tay mềm bị công an đánh đập, đó là cái ĐÊ TIỆN vì miếng ăn tuổi già của các «CỤ«  vậy ! Nên bỏ chữ «CỤ«  đi và tự gọi mình là thằng «CU«  hay con «CU« !

 
Kết Luận

Việc NỔI DẬY CÁCH MẠNG của toàn Dân Tộc phải xẩy ra để :

(1)       CHÔN VÙI CSVN BÁN NƯỚC

(2)       LOẠI BỎ «HÒA GIẢI HÒA HỢP«  GIẢ TẠO ĐỂ CSVN TIẾP TỤC

(3)       ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT LIỀN & BIỂN ĐẢO

(4)       DÂN TỘC DÀNH LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐỂ THĂNG TIẾN XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

Nhưng có những cản lực cho NỔI DẬY CÁCH MẠNG khiến cho Ý chí của Toàn Dân chưa thực hiện mau chóng được cho đến ngày nay. Những cản lực này chính là thái độ vô tâm như của những «CU«  lão thành cách miệng hoặc của một số tầng lớp khác như : (i) Trí ngủ Trí thức từ chương và chồn lùi; (ii) Đám phản tỉnh nhưng do dự trước lương hưu bổng ; (iii) Đám con cái Tư bản đỏ chỉ biết yên thân ăn chơi trác táng trước xâm lăng của Hán Tầu; (iv) Đám thiểu số đã có chút đồng lương độ nhật bấp bênh cho qua ngày do tài phiệt nước ngoài hay do đám «đại gia«  gian lận mướn làm đầy tớ ; (v) Đám chính khứa trong cũng như ngoài nước bưng bô CSVN muốn Hòa Gải Hòa Hợp để mong nhẩy bàn độc hớp miếng bánh vụn do CSVN tiếp tục thẩy xuống.

Chúng tôi lần lượt vạch mặt những đám này để cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG đỡ bị cản mũi kỳ đà và sớm được thực hiện. CSVN còn kéo dài bao lâu thì  tha hóa Xã Hội càng tăng, phá sản Kinh tế càng trầm trọng,  xâm lăng của Trung cộng càng tăng nguy cơ khó chống.

Việt Nam cần mau chóng dứt điểm với CSVN để có cơ hội phát triển.  

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.07.2014
Web : http://VietTUDAN.net 

 pho bien/ publication 06.07.2014 ------------------------------------------------------------------------- 

NHẬN ĐỊNH & QUAN ĐIỂM
VỀ NHỮNG BIẾN CHUYỂN THỜI SỰ
Ở VIỆT NAM & BIỂN ĐÔNG

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 03.07.2014. Cập nhật 06.07.2014
Web : http://VietTUDAN.net 

 
Với báo VietTUDAN ra đều đặn vào ngày thứ Năm mỗi tuần, chúng tôi luôn luôn viết hai bài : (i) Bài QUAN ĐIỂM theo Chủ đề đấu tranh đưa ra cho từng thời kỳ ; (ii) Bài NHẬN ĐỊNH từng những biến cố theo dòng thời sự hàng tuần. Tuy nhiên, như đã thông báo cùng quý Độc giả, trong thời gian nghỉ Hè tháng 7&8/2014, chúng tôi không viết đều đặn hàng tuần được. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi muốn viết ra đây những NHẬN ĐỊNH và QUAN ĐIỂM tổng quát và vắn gọn liên quan đến Thời sự Việt Nam và Biển Đông về những vấn đề sau đây :

1) Tầu cộng không nhả vùng lưỡi bò vì tương lai Kinh tế của nước Tầu

2) Hai vấn đề khác nhau:Chủ quyền biển đảo & đường Thương Mại ở Biển Đông

3) Vòng đai bao vây bành trướng Trung cộng của Hoa kỳ nới rộng ra ngoài khơi

4) Cuộc chiến Việt-Trung nếu xẩy ra, không có can thiệp quân sự Mỹ

5) CSVN tiếp tục bán nước và tung hỏa mù Mỹ, Nhật để mỵ dân

6) Dân tộc nắm lấy vận mạng Đất Nước theo từng chặng ưu tiên

7) Lãnh đạo hậu CSVN 

8) Đối ngoại tương lai liên quan đến An Ninh Quốc phòng & Phát triển Kinh tế

 
1) Tầu cộng không nhả vùng lưỡi bò
vì tương lai Kinh tế của nước Tầu

            Cách đây 2 năm, ngày 15.10.2012, chúng tôi đã viết một bài dưới tựa đề NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG : LÝ DO CỐ CHẤP CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG. Đây là bài tóm tắt tôi trả lời cho cuộc Phỏng vấn của Đài RFI (Radio France Internationale) dựa trên Bản Tin của Kelly OLSEN (AFP, Thông Tấn Xã Pháp, đánh đi từ Bắc Kinh ngày 01.10.2012) mà chính Đài RFI chuyển cho tôi . Bản Tin viết rằng :

“Hoạt động sản xuất của Trung quốc bị co cụm lại trong tháng 9 này theo con số của nhà nước đưa ra thứ Hai vừa rồi. Con số này cho thấy ước lượng tăng trưởng bị giảm xuống hẳn. ».

           Cũng theo Bản Tin này, chỉ tiêu tăng trưởng của Trung quốc rơi xuống 7.5% sánh với 9.3% của 2011 và 10.4% của 2012.

            Bản Tin nói chính yếu về thất bại của Trung quốc trong việc âm mưu khai thác Nguyên vật liệu và Năng lượng từ Phi châu để cung cấp cho nền Kinh tế của mình. Thực vậy, kỳ họp thứ tư vừa rồi giữa Trung quốc và một số nước Phi châu là tại Bắc Kinh ngày 19.07.2012. Bị quốc tế công kích và mang mặc cảm đi lừa những nước nghèo để thu góm nhiên liệu và nguyên vật liệu, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải giả hình tuyên bố như sau: 

«Trung quốc la nước lớn nhất trong những nước đang phát triển, và Phi châu, một lục địa gồm nhiều nước nhất. Nhân dân Trung quốc và nhân dân Phi châu nối kết với nhau bằng những tương quan đồng đều, bằng sự chân thực và tình hữu nghị, và đang hỗ trợ cho nhau trong việc phát triển chung. «

            Cũng chính trong cuộc họp này tại Bắc Kinh, Tổng thống Nam Phi đã không ngần ngại tuyên bố lên sự thật của việc nối kết nhân ái này. Ông tuyên bố :

«Việc Trung quốc cam kết giúp phát triển Phi châu chính yếu là để cung cấp cho mình những nguyên vật liệu và năng lượng«

            Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài Bắc Phi và Trung Đông càng làm cho Trung quốc mất nhiều nguồn Nguyên Vật liệu và Năng lượng.

            Lục địa Trung quốc thiếu thốn nguồn Nguyên vật liệu và Năng lượng để cung cấp cho nền Kinh tế sản xuất tràn lan. Tương lai phát triển Kinh tế lâu dài của Trung quốc tùy thuộc vào việc «Input«  hai phương diện này cho sản xuất «Output« xả láng . Đây là lý do khách quan buộc Trung quốc phải nhất thiết chiếm cho bằng được vùng lưỡi bò trong Biển Đông mà bên dưới chứa dồi dào Nguyên vật liệu và NĂNG LƯỢNG chính yếu là Dầu lửa và Khí đốt.


2) Hai vấn đề khác nhau :
Chủ quyền biển đảo &
đường Thương Mại ở Biển Đông

            Cho đến nay, một số người viết vẫn còn lẫn lộn và hy vọng rằng Mỹ có thể can thiệp quân sự vào việc tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa. Hoa kỳ đã từng tuyên bố trước đó lâu rồi rằng việc can thiệp của Mỹ ở Biển Đông là để bảo vệ con đường Thương Mại quốc tế, chứ không phải vào vấn đề tranh chấp Chủ quyền biển đảo giữa các nước trong vùng. Con đường Thương Mại ấy đi từ Malacca, Mã Lai Á, Singapore, Nam Dương, ngược lên Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn.

            Vùng lưỡi bò không bao trùm toàn thể Biển Đông mà vẫn để một hành lang rất rộng cho con đường Thương Mại quốc tế. Chính vì vậy mà khi lầm tưởng vùng lưỡi bò chiếm toàn thể Biển Đông và khi không phân biệt vấn đề Chủ quyền biển đảo và con đường Thương Mại, một số người Việt ỷ nại coi như Hoa kỳ buộc lòng phải can thiệp quân sự vào việc Trung quốc xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển vây quanh. Thực vậy, Hoa kỳ có thể thương lượng với Trung quốc mà không cần đụng độ quân sự để có một con đường Thương Mại từ Malacca dọc lên tới Nam Hàn. Trung quốc cũng dễ dàng nhường hành lang Thương mại rộng lớn này của Biển Đông để không có những đụng độ Hải quân thất lợi cho mình.

            Phân biệt ra hai vấn đề như vậy để Việt Nam đừng ỷ nại vào sự can thiệp tất yếu của Hoa kỳ đối với Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và Trung quốc mà Hoa kỳ đã tuyên bố từ lâu là không can thiệp vào.

 
3) Vòng đai bao vây bành trướng Trung cộng
của Hoa kỳ nới rộng ra ngoài khơi

            Ở thời kỳ chiến tranh lạnh cứng rắn, vòng đai bao vây Trung cộng của TT. EISENHOWER nhằm ngăn chặn bành trướng Ý thức hệ Cộng sản được thắt chặt vào đất liền. Đó là vòng đai Nam Hàn, Nhật Bản, Đài loan và Nam Việt Nam. Nam Hàn được vây quanh bởi biển, nên việc phòng thủ đỡ tốn kém và dễ dàng. Riêng Nam Việt Nam gắn liền với biên giới Trung cộng (phía Bắc), Lào và Cao Mên (phía Tây), nên việc phòng thủ khó khăn và tốn kém về tài lực và nhân lực. Khi Hoa kỳ bắt tay với Mao Trạch Đông rồi, thì địa điểm phòng thủ Nam Việt Nam khó khăn và rất tốn kém về tài lực và nhân lực, đã dần dần bị Hoa kỳ bỏ rơi. Khi phòng thủ nhằm thu được những quyền lợi gì, thì cũng phải tính toán việc chi tiêu tốn kém có tương xứng với quyền lợi thu vào hay không, đó là óc thực tiễn của Hoa kỳ.

            Ngày nay, Hoa kỳ liên hệ đến nhiều quyền lợi ở vùng Á châu Thái Bình Dương và chuyển trục quân sự về vùng này. Với óc thực tiễn, họ cũng phải tính toán giữa chi tiêu xuất ra và quyền lợi thu vào. Một vòng đai ngăn chặn sự bành trướng về Kinh tế/Thương mại của Trung quốc cũng được thiết lập theo tính toán thực tiễn «Chi tiêu xuất ra và Quyền lợi thu vào ». Vòng đai mới  của TT.OBAMA được nới rộng ra ngoài biển, cách đất liền của Trung quốc, đó là những địa điểm : Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai. Hoa kỳ rất mạnh về Hải quân, nên việc phòng thủ vòng đai ngoài khơi này đỡ tốn kém về nhân lực và tài lực, trong khi đó Hải quân của Trung quốc rất yếu phải với một thời gian rất dài nữa mới đuổi kịp Hải quân Mỹ như hiện nay. Như vậy Hải quân Hoa kỳ có thể đánh tan Hải quân Trung cộng trên biển trước khi Trung cộng đụng đến vòng đai mới phòng thủ ngoài khơi. Ngoài ra, nếu đụng được đất liền của vòng đai và khi từ biển nhô lên khỏi mặt nước để đổ bộ, thì cũng bị vòng đai phòng thủ bắn chết rồi. Cuộc viếng thăm mới đây của TT.OBAMA cho thấy rõ vòng đai mới ngoài khơi này đã được thiết lập và ký kết cho phòng thủ chung. TT.OBAMA chỉ viếng thăm Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân và Mã Lai, chứ không thăm Việt Nam. Điều này có nghĩa là vòng đai phòng thủ chung đối với Trung quốc đã loại Việt Nam ra ngoài rồi. Nếu Việt Nam nằm trong vòng đai phòng thủ chung, Hoa kỳ phải đụng đất liền với «du kích«  của khối người Tầu, thì đó là vô cùng tốn kém và trường kỳ. Đây là lý do mà Hoa kỳ không muốn Việt Nam nằm trong vòng đai phòng thủ chung nữa đối với Trung quốc. Chính vì điểm này mà khi Ts.Cù Huy Hà Vũ đơn phương trả lời tỉnh bơ trong cuộc Phỏng vấn của Phóng viên Trà Mi đài VOA rằng Việt Nam sẽ ký Liên minh quân sự phòng thủ chung với Hoa kỳ, lời nói quá đơn sơ và ấu trĩ này đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên và thấy rằng Tiến sĩ đã không thức thời về vòng đai phòng thủ mới mà TT.OBAMA thiết lập ngoài khơi. Vòng đai mới này còn có hậu cần rất mạnh là Đảo Guam và Úc Đại Lợi. 

            Tóm lại, Việt Nam đã bị bỏ ra ngoài vòng đai phòng thủ mới này của TT.OBAMA.


4) Cuộc chiến Việt-Trung nếu xẩy ra,
không có can thiệp quân sự Mỹ

            Ngay từ ngày 11.05.2014, sau khi Giàn Khoan HD-981 là trái bom đập vào giấc mơ CSVN với 16 chữ vàng và 4 tốt, chúng tôi đã viết một bài với tựa đề VIỄN TƯỢNG CHIẾN TRANH VN-TQ KHÔNG CÓ CAN THIỆP QUÂN ĐỘI MỸ. Dựa vào việc Hoa kỳ đã nhiều lần nói là họ không can dự vào vấn đề Chủ quyền biển đảo và dựa vào vòng đai phòng thủ mới của TT.OBAMA, mà chúng tôi khẳng định rằng nếu có chiến tranh Việt—Trung xẩy ra, thì không có sự can thiệp quân sự Mỹ.

            Ngoài ra, chúng tôi còn dựa trên một số những dữ kiện khác để khẳng định điều đó trong bài viết ngày 11.05.2014 vừa nêu trên đây :


Không có can thiệp quân sự của Hoa kỳ

Việt Nam bị bỏ rơi hẳn ra vì những lý do:

=>       Một thể chế độc tài phi nhân đạo

=>       CSVN đi hai hàng: muốn chơi với Mỹ để được bảo vệ nhưng bám chặt lấy Trung Cộng để giữ cơ chế CSVN của mình;

=>       Hoa kỳ không tin tưởng được CSVN như một đồng minh

=>       Dân Mỹ vẫn còn giữ ác mộng chiến tranh Việt Nam, nên khó lòng chấp nhận một việc can thiệp quân sự Mỹ lần thứ hai dù cho TT.OBAMA của họ có mang nhiều cảm tình với CSVN đi nữa !        

 
5) CSVN tiếp tục bán nước và
tung hỏa mù Mỹ, Nhật để mỵ dân

            Theo những điểm trình bầy ở những phần trên, chúng ta thấy rằng :

*          CSVN đã bán biển đảo cho Trung quốc từ thời Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng

*          CSVN đã cố tình dấu kín việc bán nước này.

*          Khi người dân biểu tình chống xâm lăng của Trung quốc, thì CSVN đàn áp và rất sợ sệt. Họ sợ chính yếu là người dân từ biểu tình chống Tầu lan sang biểu tình chống việc bán nước của họ và chôn vùi đám tội đồ phản quốc CSVN.

*          Trung quốc thì vì sự cần thiết bất khả kháng về Nguyên vật liệu và Năng lượng cho tương lai Kinh tế của họ, nên nhất thiết phải chiếm cho bằng được vùng lưỡi bò này trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển vây quanh, nên phải bắt cho bằng được đảng CSVN làm thái thú nô lệ tiếp tục bán nước.

*          Trung quốc đã kiện Việt Nam và công khai hóa Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng / Hồ Chí Minh cùng những chứng cớ khác để chiếm thế thượng phong quốc tế chấp nhận Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển vây quanh là thuộc về Trung quốc. Trong khi đó, Việt Nam không dám đưa hồ sơ kiện lại ra quốc tế vì biết mình há miệng mắc quai.

*          Trung quốc biết rằng nếu nô lệ thái thú CSVN khùng lên nổ súng chiến tranh, thì sẽ không có Hoa kỳ can thiệp quân sự và như vậy CSVN sẽ bị nghiền nát, nên Trung quốc tiếp tục gửi những Giàn Khoan khác đến khai thác Năng lượng Dầu lửa và Khí đốt thuộc Chủ quyền Việt Nam đã bị bán cho họ.

*          Mặt khác Trung quốc cũng dễ dàng thương lượng với Hoa kỳ một hành lang Thương Mại quốc tế trong Biển Đông để thỏa mãn mục đích của Hoa kỳ chuyển trục quân sự về Á Châu Thái Bình Dương.

           Trong những điều kiện vừa nêu ra ở trên, CSVN sẽ tiếp tục làm kiếp nô lệ thái thú bán nước để tránh việc Trung quốc tiêu diệt mình. Các Giàn Khoan của Trung quốc sẽ tiếp tục tràn vào Lãnh hải Việt Nam.

            Nhưng tránh được Trung quốc, thì tội bán nước này đang bị Dân Tộc phanh phui để toàn dân NỔI DẬY chôn vùi hẳn đám tội đồ phản quốc bán Lãnh hải và Lãnh thổ của Tổ Tiên. Trong tình trạng sợ hãi Dân Tộc, CSVN phải sử dụng những chiêu bài hỏa mù để mỵ dân, đó là hỏa mù tuyên truyền rằng Nhật và Mỹ sẽ can thiệp quân sự để giúp Việt Nam chống Tầu. Hỏa mù này đã được một số thành phần ở Hải ngoại, vốn mơ mộng Mỹ viện trợ, tiếp tay tung ra để làm lạc hướng người dân trong nước. Thậm chí còn có người muốn tung ra nhân vật Nguyễn Tấn Dũng «thân Mỹ«  làm cho dân hy vọng. Trọng, Sang, Dũng, Hùng, Thanh… đều là những tên thái thú tiếp tục phản bội Dân Tộc và Tổ Tiên.

 
6) Dân tộc nắm lấy vận mạng Đất Nước
theo từng chặng ưu tiên

            Vận mạng Đất Nước mất hay còn đang nằm trong tay đảng CSVN cầm quyền và làm thái thú. Có người nói rằng hãy để cho người cầm quyền CSVN lo liệu việc chống Tầu. Nhưng theo những phần trình bầy trên đây, chúng ta thấy Trung quốc nhất thiết phải chiếm cho bằng được biển đảo Việt Nam, không phải do lòng tham lam bành trướng Hán tộc mà là do điều kiện sống còn phát triển Kinh tế của Trung quốc. Khi CSVN làm thái thú tiếp tục bán đất và biển, thì Dân tộc không thể trao phó cho đám phản quốc này giữ nhiệm vụ chống xâm lăng. Không những CSVN làm thái thú tiếp tục bán nước, mà còn trở thành tay sai vô nhân đạo của Tầu để đàn áp bằng vũ lực tất cả mọi người dân yêu nước đứng lên chống ngoại xâm. Tỉ dụ, nếu không còn đám tay sai dùng bạo lực đàn áp việc chống Tầu, thì tức khắc khắp cả nước, toàn dân sẽ đồng loạt NỔI DẬY chống xâm lăng Trung quốc và quốc tế không thể để khối dân 90 triệu người Việt bị Tầu đàn áp. Toàn dân đồng loạt đứng dậy, thì quốc tế mới cứng rắn can thiệp bảo vệ.

            Việc chống xâm lăng Trung quốc, từ xâm lăng đất biển, đến xâm lăng kinh tế là việc của toàn Dân Tộc. Do đó, việc cứu vận mạng lâm nguy của Đất Nước lúc này phải theo thứ tự ưu tiên như sau :

a)         Ưu tiên bậc nhất là phải chôn vùi Cơ chế CSVN tội phạm bán nước, phản quốc

b)         Dân Tộc nắm lấy quyền Dân Chủ của mình để quyết định việc nước

c)         Một Thể chế Dân chủ và một lớp người Lãnh đạo việc nước được dân quyết định lựa chọn.

d)         Toàn dân cùng với những Lãnh đạo được lựa chọn đuổi Tầu xâm lăng trên đất liền

e)         Toàn dân cùng với những Lãnh đạo được lựa chọn dành lại biển đảo đã bị xâm chiếm


7) Lãnh đạo hậu CSVN

            Trên những báo đài, ở các Diễn Đàn Internet toàn cầu hay thế giới Facebook và trong các Diễn Đàn Hội luận Paltalk, vấn đề sôi động lúc này là Tổ quốc lâm nguy do đám thái thú CSVN bán nước rước Tầu vào xâm chiếm. Làm thế nào cứu nước, đó là việc ưu tiên bàn cãi để tìm ra giải quyết.

            Tuy nhiên khi vào Diễn Đàn Hội Luận Paltalk, chúng tôi gặp một câu hỏi ở mức thứ yếu là «Lãnh đạo hậu CSVN«  thì sao. Chúng tôi cũng xin được đưa ra những nhận định và quan điểm vắn gọn liện hệ đến câu hỏi này.

 
a)      Ai lãnh đạo chính yếu hậu CSVN ? 

            LỰC LƯỢNG chính yếu NỔI DẬY để chôn vùi Cơ chế CSVN là toàn dân tại Quốc nội. Không có việc lực lượng Hải ngoại mang Cách Mạng về giải phòng Quê Hương để cứu nước. Vì vậy những Lãnh đạo tương lai phải là những người đã cùng nằm gai nếm mật với quần chúng nổi dậy và chính quần chúng quyết định chọn lựa họ. Không thể có việc một số những chính khứa xa lông tại Hải ngoại, không từng nằm gai nếm mật với quần chúng quốc nội như trường hợp Ts.Cù Huy Hà Vũ hay Gs.Nguyễn Ngọc Bích chẳng hạn, được thế lực ngoại lai như một số Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ, mang về làm Lãnh đạo khối quần chúng đã phải cam go đấu tranh và NỔI DẬY. Lãnh đạo quần chúng khổ cực đấu tranh ở một hiện trường phải là người đã cùng quần chúng khổ cực với hiện trường. 

b)      Đối với những thành phần phản tỉnh mà còn chủ trương Hòa Giải Hòa Hợp

            Chúng tôi đã từng đưa ra lập trường rằng : «Nếu thằng quỷ Satan chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi cùng làm việc với nó, nhưng luôn luôn phải tỉnh táo rằng nó có cái bản tính gốc là quỷ Satan và có thể phản bội lại mình bất cứ lúc nào. » Như vậy trong tình trạng còn có những ngờ vực về bản tính gốc, thì không thể trao quyền lãnh đạo chính yếu quần chúng cho những người phản tỉnh này.

            Đối với chủ trương Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN thì chúng ta không thể chấp nhận bởi lẽ Hòa Giải Hòa Hợp có nghĩa là vẫn giữ  Cơ chế CSVN tiếp tục sống còn. Cơ chế CSVN không thể cải cách mà chỉ phải chôn vùi hẳn nó đi mà thôi. 

c)      Đối với những đảng viên đảng CSVN

            Những đảng viên đảng CSVN đã là tội đồ của Dân tộc trong bao chục năm trường. Những đảng viên ấy đã tham nhũng bởi chính Cơ chế mà họ chủ trương đẻ ra nhung nhúc bầy giòi bọ tham nhũng lớn bé. Ngày nay, cái tội bán nước, tức là tội phản bội Tổ quốc đã rành rành không chối cãi được. Dân Tộc sẽ định hình phạt cho họ. Nếu Dân Tộc không phạt tử hình cho họ, thì tối thiểu những điều họ phải tuân theo như sau đây, nhân danh CÔNG LÝ xã hội :

=>       Phải hoàn trả những biển thủ bất chính tài sản của Dân về cho nguyên chủ, dù tài sản đó nằm ở trong nước hay đã được chuyển ra nước ngoài.

=>       Những tội phạm nói trên, nhất là tội phản quốc buộc phải tước quyền Công dân của họ trong một thời gian tùy tội trạng từng đảng viên. Tổng thể tước quyền công dân cho mọi đảng viên tối thiểu là 5 năm

=>       Vì bị tước quyền công dân, nên những đảng viên ấy không được tham dự những đảng phái chính trị trong sinh hoạt chính trị quốc gia. Vì không có quyền công dân, nên không thể ra ứng cử vào chức vụ đại diện dân từ phường, xã, quận, tỉnh đến Quốc hội

=>       Những cựu đảng viên CSVN, bị tước quyền công dân, không được nắm quá bán vốn, cá nhân hay cộng chung những cá nhân, trong một Tổ hợp làm Kinh tế/ Thương mại trong đời sống Kinh tế/ Thương mại quốc dân.


d)      Đối với những thành phần hoạt đầu chính trị Hải ngoại muốn nhẩy bàn độc 

            Trong việc xây dựng Quê Hương, cần có sự tham dự của những chuyên viên mang quốc tịch nước ngoài nhưng gốc Việt Nam. Tuy nhiên đối với những thành phần hoạt đầu chính trị muốn hồi hương «mượn đầu heo nấu cháo«  nhằm giữ những chức vụ từ cấp Tỉnh trở lên hoặc Đại diện dân vào Quốc hội, phải đặt điều kiện là những thành phần ấy phải HỒI TỊCH Việt Nam tối thiểu hai năm trước. Vì sự độc lập và hãnh diện Quốc gia, những người nắm những chức vụ vừa kể trên đây không được mang SONG TỊCH, mà phải là Quốc tịch Việt Nam duy nhất.


8) Đối ngoại tương lai liên quan đến
An Ninh Quốc phòng & Phát triển Kinh tế

            Hãy ví Dân Tộc và Lãnh Thổ như dòng nước sông chảy triền miên từ đời này qua đời kia mà Dân Tộc sống trên Lãnh Thổ phải bảo vệ dòng sông ấy chảy cho đến vô tận. Cũng ví những đường lối Chính trị như những gợn sóng lăn tăn nhất thời khi nhô lên lúc lặn xuống trên dòng nước sông vô tận của Dân Tộc và Lãnh Thổ. Chỉ có thể nói dòng nước sông ấy là vô tận và « MUÔN NĂM « , chứ không thể nói một đường lối Chính trị như đảng CSVN là «Muôn Năm« , nhất nữa đường lối Chính trị ấy lại còn muốn diệt đi chính dòng nước sông, bởi vì khi dòng nước sông ấy bị mất đi thì chính gợn sóng Chính trị lăn tăn cũng phải tan biến.

            Từ ngày Ý thức hệ Cộng sản được Hồ Chí Minh đưa về Việt Nam, đảng CSVN chỉ phục vụ cho quyền lợi của lằn sóng lăn tăn, mà phản lại quyền lợi của dòng nước sông Dân Tộc và Lãnh Thổ. Đó là sự lựa chọn sai lầm đang đem lại sự tan biến của chính lằn sóng lăn tăn của đảng CSVN.

            Thực vậy, sự đơn độc của nhà cầm quyền hiện nay của CSVN trước xâm lăng Trung quốc là hậu quả tất yếu của một chủ trương gian manh đu đưa đối ngoại để lừa đảo cho việc gắn bó làm đầy tớ cho Trung cộng, đó là chỉ vì lợi ích cho riêng đảng chứ không phải là cho Dân Tộc và Đất Nước.

            Ngày nay, đường đi của Lịch sử cho thấy việc đang hình thành những Tổ chức Kinh tế/ Thương mại, nhất là Quân sự trong vùng Á châu Thái Bình Dương mà Dân Tộc VN đòi buộc Nhà Nước tương lai hậu CSVN phải lựa chọn dứt khoát về đối ngoại vì quyền lợi của Dân Tộc và Đất Nước, chứ không được gian manh lừa lọc đu đưa ngoại giao chỉ vì quyền lợi riêng cho đảng Chính trị như đảng CSVN .

             Nguyên tắc cho việc quyết định đường lối đối ngoại tương lai đứng trước sự hình thành hiện nay của những Tổ chức Kinh tế/ Thương Mại và Quân sự tại vùng Á châu Thái Bình Dương là :

a)         Trước tiên đường lối đối ngoại ấy phải nhằm phục vụ quyền lợi của dòng nước sông triền miên «Muôn Năm« của Dân Tộc và Đất Nước, chứ không phải chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi duy nhất của một đảng Chính trị như lằn sóng lăn tăn nhất thời trên dòng nước sông.

b)         Về An Ninh Quốc phòng, không thể vì cảm tình Chính trị nhất thời mà lựa chọn Trung cộng, một nước đang muốn bành trướng sức mạnh xâm lăng những nước nhỏ chung quanh. Điều quan trọng hơn nữa là không thể quên Lịch sự xâm lăng truyền thống của Hán tộc đối với Dân Tộc và Lãnh Thổ Việt Nam. Việc liên kết với những nước nhỏ trong vùng đang tiến tới một Tổ chức Phòng Thủ Quân sự Bắc Thái Bình Dương là thiết cần để bảo vệ Anh Ninh lâu dài của Việt Nam.

c)         Về Phát triển Kinh tế, phải đi với những Thị trường có Mãi lực Tiêu thụ lớn bởi vì Tiêu thụ mới là yếu tố chính yếu để nâng đỡ và hướng sẫn Sản xuất của nền Kinh tế Việt Nam. Đó là những Thị trường Hoa kỳ, Liên Âu và những nước trong vùng Á châu mà dân chúng có Mãi lực Tiêu thụ cao như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Nam Dương, Tân Gia Ba, Mã Lai, Thái Lan… và có hệ thống Kinh tế Tự do và Thị trường đích thực.

Chú thích :

Trước khi viết Bài này, chúng tôi đã viết một Bài về sự đang hình thành những Tổ chức Quân sự, Kinh tế/Thương mại trong vùng Á châu Thái Bình Dương. Xin quý Độc giả đọc thêm Bài này như Phụ Bản đăng kèm dưới đây.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 03.07.2014. Cập nhật 06.07.2014
Web : http://VietTUDAN.net

 

pho bien/ publication 05.07.2014 ------------------------------------------------------------------------- 

ĐỐI NGOẠI TƯƠNG LAI LIÊN QUAN ĐẾN
AN NINH QUỐC PHÒNG & PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.06.2014. Cập nhật 05.07.2014
Web: http://VietTUDAN.net


Chúng tôi lấy từ OTAN/ NATO (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord/ Nord Atlantic Traity Organization) để dễ cắt nghĩa sự thành hình tương tự của một Liên Minh Phòng Thủ “Bắc Thái Bình Dương“. Sự hình thành OTAN/NATO tại Au châu do một hoàn cảnh Lịch sử mà những nước Tây Au phải chống đỡ sự bành trường của Khối Liên Xô. Cũng vậy, Á châu Thái Bình Dương đang phải đối chọi với tham vọng bành trướng của Khối Hán Cộng. Đây là những đòi hỏi của Lịch sử. 

Chúng tôi xin trình bầy những điểm sau đây:

=>       Trước tham vọng bành trướng của Khối Liên Xô,

            OTAN/ NATO được thành hình

=>       Trước tham vọng bành trướng của Khối Hán Cộng, buộc phải tiến tới

            “LIÊN MINH PHÒNG THỦ BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG

=>       Việt Nam lựa chọn đứng về phía Khối Hán Cộng hay

            về phía Liên Minh Phòng Thủ Bác Thái Bình Dương ?

 
Trước tham vọng bành trướng của Khối Liên Xô,
OTAN/ NATO được thành hình

Sau Thế Chiến thứ II, Tây phương chia ra hai phía rõ rệt: (i) Nga và các nước chư hầu Đông Aâu theo Thể chế Cộng sản độc tài; (ii) Mỹ và các nước Tây Au theo Thể chế Tự do Dân chủ. Hai khối đã kéo dài trong những năm trường một cuộc Chiến Tranh lạnh về cả mặt Kinh tế/Thương mại và Quân sự:

*          Phía Nga và các nước chư hầu Đông Au có hai Tổ chức sau đây:

=>       Tổ chức Kinh tế/Thương mại gọi là COMECOM

=>       Tổ chức Quân sự gọi là PACTE DE VARSOVIE

*          Phía Mỹ và các nước Tây Au cũng có hai Tổ chức song song với hai Tổ chức trên của khối Cộng sản:

=>       Tổ chức Kinh tế/Thương mại Thị Trương Chung (Marché Commun) gồm 6 nước lúc đầu . Đây là tiền thân của Liên Hiệp Au châu ngày nay.

=>       Tổ chức Quân sự Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương OTAN/ NATO

 
Trước tham vọng bành trướng của Khối Hán Cộng, phải tiến tới
“LIÊN MINH PHÒNG THỦ BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG

Việc Khối Hán Cộng đang leo thang tham vọng xâm lăng ra phía Biển, Đảo tạo ra một bầu không khí Chiến Tranh lạnh. 

Leo thang xâm lăng của Khối Hán Cộng 

Tác giả Rich SMITH (Dịch giả TRẦN NGỌC CƯ) đã viết một bài như sau về tình trạng leo thang bành trướng này:

Những hành động bành trướng hiếu chiến của Bắc Kinh trên các vùng biển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đòi hỏi các nước láng giềng của Trung Quốc phải khẩn trương chỉnh đốn lại kho vũ khí của mình.

Trung Quốc có một tàu sân bay – và đang làm các nước láng giềng lo ngại.

Khắp Đông Nam Á hiện nay, từ Đài Loan đến Nam Hàn, và từ Australia đến Philippines, đến Nhật Bản, các nước đang lên kế hoạch đẩy mạnh ngân sách quốc phòng để đối trọng lại một hải quân Trung Quốc ngày càng hiếu chiến. Vào thời điểm này, có vẻ như một trong những quốc gia nói trên, là Nhật Bản, sẵn sàng đứng ra lãnh đạo một liên minh quân sự.

Bối cảnh

Trong mấy tuần qua, một hạm đội hỗn hợp gồm các chiến hạm và tàu đánh cá thương mại Trung Quốc đã và đang xô xát với tàu địa phương Việt Nam trong vùng biển Hoa Nam [Biển Đông], cố giành lấy vị trí chung quanh một giàn khoan dầu mà Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuần trước, cuộc giằng co đã leo thang khi một tàu Trung Quốc húc và làm chìm một tàu cá Việt Nam. (Thủy thủ trên tàu này được các tàu cá Việt Nam khác gần đó cứu sống, nhưng dù sao đi nữa vụ việc này đã đẩy các xung đột thêm một bước leo thang).

Cách đó không xa, bên ngoài duyên hải Philippines, các chiến hạm Trung Quốc đang hàng ngày đe dọa tàu cá ngư dân và đang phong tỏa một tiền đồn Philippines tại một bãi đá ngầm địa phương, không cho tàu Philippines vào tiếp tế lương thực cho binh lính của họ. Và về phía Bắc, sự phẫn nộ của các nước láng giềng tiếp tục bùng lên khi Trung Quốc tuyên bố một “khu nhận diện phòng không” trùm lên gần hết biển Hoa Đông – gồm lãnh thổ mà Nam Hàn và Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

“Đường chín đoạn” khét tiếng của Trung Quốc, một tuyên bố chủ quyền coi gần hết biển Đông như một lãnh hải độc quyền của Trung Quốc. Những vùng đóng khung biểu thị những vùng Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và Philippines.

Khi các tin tức thuộc loại này ngày một lan tràn, các nhà phân tích thị trường hải quân tại công ty tư vấn AMI International tiên đoán rằng các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào việc mua thêm trên 1000 tàu ngầm, các chiến hạm loại nhỏ, và cả các tàu sân bay để củng cố sức mạnh quân sự của mình trong vòng 20 năm tới – biến khu vực này thành một thị trường chiến hạm đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Thậm chí đã có dư luận cho rằng những nước này sẽ liên minh với nhau để “bao vây ngăn chặn” ảnh hưởng của Trung Quốc.

Những Tổ chức Kinh tế/ Thương mại đang hình thánh

Viễn Đông và vùng Thái Bình Dương đang đi đến phân chia ra hai phía: (i) Khối Hán Cộng theo thể chế Độc tài; (ii) Phía Mỹ và những nước theo thể chế Dân chủ thuộc Viễn Đông và vùng Đông Nam Á. Cũng như giai đoạn phân chia của Au châu sau Thế chiến thứ II, vùng Thái Bình Dương đang tiến hành những Tổ chức Kinh tế/Thương mại và Quân sự:

*          Phía Khối Hán Cộng tăng cường leo thang về cả Kinh tế/Thương mại và Quân sự như sau:

=>       Tổ chức Tự do Mậu dịch nhằm chọc thẳng xuống những nước thuộc ASEAN. Đó là Tổ chức CAFTA (CAFTA (China-Asean Free Trade Agreement/ Thỏa thuận Trung quốc-Đông Nam Á về Tự do Mậu dịch).

=>       Về mặt Quân sự, Khối Hán Cộng tăng ngân sách Quốc phòng tới 150 tỷ Mỹ Kim, trong đáo phần dành cho Hải quâng tăng gấp ba)  

*          Phía Khối Mỹ và các nuớc Dân chủ Thái Bình Dương cũng tiến hành:

=>       Tổ chức Tự do Mậu dịch TPP : Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ 11 quốc gia, Australia, Brunei, Canada, Chile, Singapore, Mexico, New Zealand, Peru, Mỹ và Việt Nam tham dự cuộc họp báo chung tại Singapore vào ngày 13 tháng 3 năm 2013.

=>       Về phương diện Quân sự, đã có cuộc tham khảo tuần vừa qua giữa Nhật và Uc Châu trong ý hướng tiến tới một LIÊN PHÒNG BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG. Một Tổ chức như OTAN/ NATO Á châu phải được mau chóng thành hình  để đối trọng với sự tăng ngân sách Quốc phòng, nhất là Hải quân của Khối Hán Cộng. Đây là là việc phải đến của tình hình Lịch sử. 


Việt Nam lựa chọn đứng về phía Khối Hán Cộng hay
về phía Liên Minh Phòng Thủ Bác Thái Bình Dương ?

Về Tổ chức CAFTA, Trương Tấn Sang đã đi Bắc Kinh tháng 6/2013 và đã ký kết 10 thỏa ước với Khối Hán Cộng. Nhưng rồi Giàn Khoan HD-981 của Khối Hán Cộng đã tự tiện vào xâm lăng Lãnh hải, đặc khu Kinh tế của Việt Nam, vào tháng 5/2014. CSVN đã quá tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt để ngày nay những Lãnh đạo chóp bu của đảng phải câm họng như hến. Nguyễn Tấn Dũng chạy lang thang kêu cứu của ASEAN và Mỹ. Các Quốc gia để Việt Nam cô đơn vì chính CSVN đã tự nhận làm tay sai của Khối Hán Cộng.

Vậy thì khi Tổ chức LIÊN PHÒNG BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG hình thành, Việt Nam phải chọn lựa dứt khoát đứng về phía nào ?

Có hai trường hợp:

*          Nếu đảng CSVN vẫn ham quyền và vẫn cố thủ đứng về phía Khối Hán Cộng để làm khuyển chó phục vụ mong Khối Hán Cộng bảo đảm cho quyền hành, thì tất yếu Dân Tộc Việt Nam sẽ NỔI DẬY CÁCH MẠNG.

*          Theo bài học của dân Ukraine, Dân Tộc Việt Nam NỔI DẬY CÁCH MẠNG chôn vùi đảng CSVN như Dân Ukraine đã đứng lên xua đuổi Tổng thống của họ vì ông này chọn Nga. Dân Ukraine đã lựa chọn Liên Au về Kinh tế/Thương mại và chọn OTAN/ NATO về Quân sự. Dân Tộc Việt Nam, sau khi đã chôn vùi CSVN đi rồi, sẽ lấy quyết định chọn Khối Mỹ và những nước Tự do Dân chủ để có Thị trường phát triển Kinh tế. Tất nhiên Dân tộc Việt Nam cũng sẽ chọn phía LIÊN PHÒNG BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG để có những bảo đảm về an ninh Quân sự trước đe dọa xâm lăng truyền kiếp của Khối Hán Tộc.

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 27.03.2014. Cập nhật 05.06.2014
Web: http://VietTUDAN.net

 

pho bien/ publication 05.07.2014 ------------------------------------------------------------------------- 

HẢI NGOẠI GÓP PHẦN CHO VIỆC
THÂU HỒI TÀI SẢN CỦA ĐỘC TÀI

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tê
Geneva, 07.02.2011. Cap nhat 05.07.2014
Web : http://VietTUDAN.net

(
Chú thích: Tóm tắt ý tưởng chính của bài này đã được đài RFI (Radio France Internationale) phỏng vấn để phát thanh về Việt Nam. Chúng tôi nhấn mạnh đến việc đóng góp của các Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại trong việc vận động với các Chính quyền nước ngoài Phong tỏa và Hoàn lại cho Dân Việt Nam những Tài sản của những Lãnh đạo CSVN đã nhiều năm bóc lột dân chúng và khai thác tài nguyên quốc gia cho túi riêng và chuyển ra cất dấu tại nước ngoài.)

Nhiều khi tôi suy nghĩ: nếu ăn cướp được USD.5 triệu và tiêu tán đi được không bị thâu hồi, mà người ta chỉ cất chức và kết án tù chừng 3 năm, thì tôi cũng dám làm tên ăn cướp. Ngồi tù – nhất là ở Thụy sĩ – được ngủ phòng ấm áp mà không phải trả tiền dầu nhớt đốt lò sưởi, được ăn uống mỗi ngày ba bữa mà không phải chui vào bếp, được xem Tivi mà không phải đóng thuế, được cảnh sát canh phòng cho an toàn để mình ngủ ngon giấc, lại có Tuyên úy khuyên về phần linh hồn để được lên Thiên đàng sau này. Tù như vậy thì sướng quá ! Hãy tự nghĩ nếu sống ở ngoài tù, phải đi kiếm việc làm và làm việc cật lực trong 3 năm, chưa chắc đã kiếm được mấy trăm ngàn đo-la. Trong khi ngồi tù 3 năm, lại có lương 5 triệu đo-la, đáng đi ăn cướp lắm !

Tại Việt Nam, tỉ dụ những vụ tham nhũng như Vinashin làm mất tới USD.4.4 tỉ, mà chỉ phạt xuống chức, chứ không thấy Nhà Nước đưa ra vấn đề tìm lấy lại số tiền khổng lồ USD.4.4 tỉ. Dân chúng nghèo khổ quan tâm đến vấn đề lấy lại tài sản đã bị biển thủ, còn vấn đề kẻ tham nhũng mất chức hay không, họ không quan tâm cho lắm.

Ben ALI tự động bỏ chức Tổng Thống trốn chạy. Hosni MUBARAK có thể cáo bệnh, bỏ chức Tổng Thống, sang Anh quốc chữa bệnh và nghỉ ngơi.

Từ DẠ DẦY đói mà đứng lên, mang lòng HẬN THÙ với kẻ đã cướp bóc mình và tài sản quốc gia để mình phải nghèo khổ, dân chúng quan tâm chính yếu và cụ thể là đòi lại những gì đã bị những nhà độc tài biển thủ. Được chút Tự do và Dân chủ mà DẠ DẦY vẫn đói veo vì hậu quả của biển thủ, thì cuộc Cách Mạng còn thiếu sót và đi “chệch hướng“. Những nhà Trí thức Dân chủ hay những nhà Chính trị quốc tế dễ đưa ra Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trừu tượng cho đẹp cho sang, mà quên đi lý do chính yếu là DẠ DẦY và HẬN THÙ do độc tài ăn cướp, có thể lái cuộc CÁCH MẠNG của dân chúng đi “chệch hướng“ khiến một số người nản lòng.

 
Độc tài và “Cướp ngày“
cũng là một

Nếu nắm được quyền Chính trị độc tài bịt miệng dân chúng, cấm đoán báo chí,  có thể ngụy biện Luật pháp để bỏ tù người chống đối, thì khi thấy Tiền bạc, Tài sản quốc gia nằm sờ sờ trước mắt, kẻ độc tài dễ dàng biển thủ. Không ai có thể than vãn. Còn nếu Độc tài Chính trị của cả một Đảng như ở Việt Nam mà nắm trọn Độc quyền Kinh tế được cả Đại Hội đảng quyết định như Cương Lĩnh, thì những bóc lột dân chúng, biển thủ tài sản quốc gia được chính Nhà Nước che chở bởi vì chính Đảng điều hành Nhà Nước.

Nhân những cuộc Cách Mạng tại Tunisie, Ai Cập…, báo chí truyền thông nói nhiều về những biển thủ của hai nhà độc tài Ben ALI, Hosni MUBARAK…, từng những tiền tỉ, trong khi ấy dân của những nước này thất nghiệp, mỗi ngày chỉ có thể sống với chừng 2 đo-la. Dân nghèo cực nổi dậy làm Cách Mạng. Điều quan trọng đối với dân không phải chỉ để Ben ALI và Gia đình thoát ra nước ngoài sống sung sướng với tiền tỉ biển thủ được, mà phải thâu lại những tài sản biển thủ ấy. Cũng vậy, dân Ai Cập không phải chỉ nguyên đòi hỏi Hosni MUBARAK xuống chức để ông và cả Gia đình sống yên lành như những tỉ phú, mà dân phải thâu lại tài sản quốc gia đã bị biển thủ.

Tại Việt Nam cũng vậy, khi cuộc Cách Mạng dứt bỏ Cơ Chế CSVN hiện hành, thì không phải chỉ để Lãnh đạo Đảng yên lành ở trong nước hay tại ngoại quốc hưởng thụ những tài sản đã biển thủ được, mà phải thâu hồi những tài sản ấy lại cho Quốc gia.

Bài này viết về vấn đề Phong tỏa Tài sản của những nhà Độc tài đã được chuyển ra nước ngoài nhằm hoàn lại những tài sản biển thủ ấy cho Quốc gia sở hữu. Những kiều bào sống tại nước ngoài, có gốc từ những Quốc gia dưới quyền cai trị độc tài, có thể đóng góp vào tiến trình Phong tỏa và Hoàn lại Tài sản Quốc gia đã bị những nhà độc tài biển thủ và chuyển ra ngoại quốc.


Chỉ đích danh những tên Độc tài

biển thủ Tài sản quốc gia

Những tỉ cụ thể :

=>     Tại Á Đông : MARCOS, SUHARTO

=>     Tại Trung Đông : Sadam HUSSEIN

=>     Tại Trung Phi : MUBUTU

=>     Tại Bắc Phi : Ben ALI, MUBARAK, KADAFI

Những Tài sản biển thủ thường được phân chia cho thành phần Gia đình và cất dấu tại nước ngoài, nhất là Thụy sĩ, Pháp, Anh, Hoa kỳ.

Tờ Financial Times 26.01.2011, để trưng dẫn tỉ dụ, đã công khai đưa ra danh dách một số nhà độc tài biển thủ tài sản quốc gia và chuyển ra nước ngoài:

* HAITI: Jean-Claude ‘Baby Doc’ DUVALIER cai trị từ 1971-1986, chuyển đi từ USD.300-900 triệu

* IVORY COAST : Laurent GBAGBO, hiện cố thủ giữ quyền hành, chuyển sang Thụy sĩ và hiện bị phong tỏa. Con số chưa công bố.

* TUNISIA : Zein al-Abidine Ben ALI, cai trị từ 1987-2011, chuyển tiền biển thủ sang nhiều quốc gia, con số ước lượng từ USD.8-9 tỉ. Thụy sĩ đã ra lệnh phong tỏa

* IRAQ : Saddam HUSSEIN, cai trị từ 1979-2003, biển thử từ USD.10-40 tỉ

* INDONESIA : Haji Muhammad SUHARTO, cai trị từ 1965-1998, biển thủ từ USD.15-35 tỉ.

Hai cơ chế Trung quốc và Việt Nam cho phép những nhà độc tài nắm giữ Kinh tế, thì việc biển thù càng trầm trọng.

 
Phong tỏa
những Tài sản biển thủ 

1)      Trường hợp mới nhất là Ben ALI và BAGBO

Tối hôm nay 19.01.2011, trong giờ Tin Tức lúc 19:30, Bà Tổng Thống CALMY-RAY đích thân tuyên bố trên Đài Truyền Hình TSR1 rằng THỤY SĨ QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA NHỮNG TRƯƠNG MỤC NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG TÀI SẢN :

=> Của cựu Tổng Thống BAGBO (Cote d’Ivoire)

=> Của cựu Tổng Thống BEN ALI, của Gia đình Ông và của những người điều hành Chế độ của Ông. 

Bà Tổng thống CALMY-RAY công bố chính thức rằng Lệnh Phong tỏa này bắt đầu có Hiệu Lực từ ngày hôm nay 19.01.2011 và kéo dài trong vòng 3 năm. Trong thời gian này, những Tài sản bị phong tỏa không thể rời khỏi Thụy sĩ và chờ đợi Luật pháp phân định. Theo Lệnh này của Trung ương Liên Bang Thụy sĩ, các Ngân Hàng phải khai trình những Trương mục liên hệ.

Đài Truyền Hình Thụy sĩ còn cho biết thêm những tin sau đây:

* Chính Bà Leila TRABELSI, vợ thứ hai của Ben ALI, thường gọi là Cô hớt tóc (La coiffeuse) đứng ở trung tâm cả một hệ thống Kinh tế đáng nghi ngờ.

* Em trai của Bà Leila TRABELSI, Bernard TRABELSI quản trị Du Lịch, Vạn Tải và Địa ốc, có lãnh vực Thương mại khổng lồ, có cả đoàn máy bay JET đậu tại Phi trường Geneva.

* Cháu trai của Bà Leila TRABELSI, tham nhũng, hiện có tòa nhà vương giả tại  Gia Nã Đại.

* Con rể của Ben ALI trở nên giầu có bất thường với những hoạt động Kinh tế mờ ám. 

Thông tin của các Đài Truyền hình cho thấy hình ảnh Dân chúng biểu tình tại Tunisie, đòi hỏi dẫn độ cựu Tổng thống Ben ALI về Tunisie để xét xử và trao nộp Tài sản ăn cướp của nước Tunisie.

2)      Dự phòng trường hợp của TT.MUBARAK

Đài Truyền Hình TSR1 tối hôm qua Chúa Nhật 6.2.2011 cho biết rằng tài sản ước lượng của Gia đình MUBARAK tối thiểu là vào khoảng USD.40 tỉ được chia nhau đứng tên cất giữ hoặc kinh doanh ở trong nước hay tại ngoại quốc:

=>     TT.Osni MUBARAK

=>     Vợ : Suzanne MUBARAK

=>     Người con trai cả : Alaa MUBARAK, có nhà tại Manhattan

=>     Người con trai thứ hai : Gamal MUBARAK, có dinh thự tại Luân Đôn

Tối nay, 07.02.2011, Đài Truyền Hình Euro News, đã lập đi lập lại Thông Tin về Tài sản của Gia đình MUBARAK.

Sau khi nói về cơ chế Mubarak tham nhũng, đàn áp nhân quyền, sử dụng bạo lực công an tra tấn, bỏ tù, và nói về tình trạng dân chúng thất nghiệp, sống với chừng 2 đo-la mỗi ngày, Đài Euro News, dưới đề mục EGYPT : MUBARAK’S FORTUNE, đã cho biết nhiều chi tiết hơn Đài Truyền Hình TSR1 Thụy sĩ về Tài sản của nhà độc tài Mubarak. Tài sản ước lượng từ USD.40 tỉ tới USD.70 tỉ được phân phối như sau :

=>     TT. Hosni MUBARAK : USD.15 tỉ

=>     Vợ : Suzanne MUBARAK : USD.1 tỉ

=>     Con trai cả : Alaa MUBARAK : USD.8 tỉ

=>     Con trai thứ hai : Gamal MUBARAK : USD.17 tỉ

Đài Euro News còn phê bình thêm rằng Tài sản của Gia đình MUBARAK còn lớn hơn Tài sản của người giầu nhất Thế giới.

Tài sản ấy được phân phối vào lãnh vực Địa ốc tại Hoa kỳ (New York và Los Angeles), tại Anh quốc (Luân Đôn) tại United Arab Emirates (Dubai).

Tài sản kếch xù này được tạo nên từ quyền lực độc tài tham nhũng:

*        Lợi dụng quyền lực dành độc quyền mua rẻ hoặc chiếm lấy những đất đai quân đội vào những năm 1980 và sau đó bán lại với giá cao cho những Tập đoàn nước ngoài vào đầu tư du lịch.

*        Bắt những Tập đoàn khai thác tài nguyên, du lịch và địa ốc phải dành cho Gia đình ông 20% tham dự lợi nhuận.

*        Những Tập đoàn muốn đầu tư tại Ai Cập phải đóng tham nhũng mới có phép hoạt động.         

Đài cũng chiếu lên hình ảnh Mubarak già yếu, xuống bậc thang không vững bên cạnh vợ. Ông từ chối không ra ứng cử Tổng Thống kỳ tới là tất nhiên. Nhưng ông cố thủ giữ quyền cho đến tháng 9 này vì muốn có thời giờ để tiêu táng tài sản.

Kết luận của Bản Tin này, Đài chiếu lên hình ảnh TT.OBAMA thăm Ai Cập và đứng cạnh con đỡ đầu MUBARAK (DICTATOR MADE IN USA) chào Quốc kỳ. Chẳng lẽ suốt 30 năm trường, Hoa kỳ không biết nhà độc tài này biển thủ Tài sản đến USD.40—70 tỉ hay sao để khuyến cáo, mà phải đợi dân chúng Ai Cập bị bóc lột đói khổ, xuống đường chết chóc mới lên tiếng khuyến cáo ?

Chú thích cá nhân : Theo nguồn tin không chính thức từ giới Tài chánh/Ngân hàng quan tâm đến Tài sản của Gia đình MUBARAK, thì TT.MUBARAK, còn mang Quốc tịch Anh vì Vợ (Suzanne MUBARAK) gốc người Anh, có thể lấy lý do chữa bệnh để thoát khỏi Ai Cập và sang Anh quốc trong những ngày gần đây. Như vậy ông cũng là con rể của Anh quốc (MADE IN UNITED KINGDOM).

 
Nước giữ Tài sản ra lệnh
Phong tỏa khi có yêu cầu

Khi đưa tin về Tài sản của MUBARAK, Đài Truyền Hình Thụy sĩ TSR1 mời một Luật sư lên để cắt nghĩa cho biết những trường hợp nào ra lệnh Phong tỏa Tài sản. Luật sư cho biết những trường hợp sau đây :

1)      Theo yêu cầu của Chính quyền chuyển tiếp của bản xứ

2)      Theo yêu cầu của Luật sư đại diện một đoàn thể kiều bào nước đó tại Thụy sĩ

3)      Theo đề nghị của sứ quán Thụy sĩ tại nước đó

4)      Đơn giản hơn : Thụy sĩ tình nghi rửa tiền


Hoàn trả Tài sản biển thủ
cho Dân (Quốc gia) có quyền

Chúng tôi đã tìm thấy những trường hợp Phong tỏa trước đây và Thụy sĩ đã chuyển trả lại cho Quốc gia (Dân) có quyền đối với những Tài sản bị phong tỏa ấy. Những trường hợp này được đăng trên Nhật báo TRIBUNE DE GENEVE hôm nay, 20.01.2011, trang 3:

1)      Trường hợp TT. Ferdinand MARCOS, Phi Luật Tân

Ngày 25.03.1986, Liên Bang Thụy sĩ ra lệnh Phong tỏa Tài sản của cựu Tổng thống Ferdinand MARCOS trên Lãnh thổ Thụy sĩ. Sau những thủ tục Luật pháp sáng tỏ chứng minh năm 2003, Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả cho Dân Phi Luật Tân số tiền là USD.683 triệu. 

2)      Trường hợp Ông Sani ABACHA, Nigeria

Trương mục của Ông này đã bị Phong tỏa và Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả cho Dân Nigera năm 2005 số tiền USD.500 triệu.

3)      Trường hợp Ông Raul SALINAS, Mễ Tây Cơ

Ông này biển thủ tiền và chuyển qua Thụy sĩ. Trương mục bị phong tỏa và Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả lại cho Dân Mễ Tây Cơ năm 2008 số tiền USD.74 triệu.

Những trường hợp trên cho thấy rằng khi Liên Bang Thụy sĩ Phong tỏa Tài sản để điều tra, thì khi Thủ tục Luật pháp chứng minh rồi, Tài sản bị phong tỏa được Liên Bang Thụy sĩ chuyển trở lại cho Quốc gia (Dân) hay Người có quyền.

 
Vai trò của Cộng đồng
Kiều bào Hải ngoại

Theo Luật sư cho biết nguyên tắc chung trên Đài Truyền Hình Thụy sĩ TSR1 tối 0.6.02.2011, thì Công đồng Kiều bào, qua Luật sư đại diện, có thể yêu cầu việc Phong tỏa Tài sản biển thủ.

Trở lại trường hợp cụ thể của Tài sản Ben ALI và Cộng đồng Kiều bào Tunisie tại Thụy sĩ. Thứ Ba ngày 18.01.2011, Nhật báo TRIBUNE DE GENÈVE đăng trên trang nhất một bài với đầu đề TRAQUE A GENEVE DES AVOIRS DU CLAN BEN ALI (SĂN LÙNG TẠI GENEVE NHỮNG TÀI SÃN CỦA BÈ ĐẢNG BEN ALI). Dựa theo bài báo này, chúng tôi đã viết trong Bài dưới đây rằng Hội Người Tunisie tại Thụy sĩ tích cực yểm trợ cuộc Cách Mạng tại nước họ bằng hành động cụ thể:

=>  Bao vây Ngân Hàng HSBC tại Geneva vì thấy hình bóng Cháu của Ben Ali cùng với một cận vệ lai vãng đến Ngân Hàng này.

=>  Nhân danh Hội Người Tunisie, họ liên lạc với Trung ương Liên Bang Thụy sĩ tại Thủ đô BERNE để yêu cầu Phong tỏa những Tài sãn của Ben Ali và bè đảng tại các Ngân Hàng và trên Lãnh thổ Thụy sĩ.

Qua những khả năng có thể làm được này, chúng ta người Việt ở hải ngoại có thể đóng góp cụ thể với cuộc đấu tranh tại Quốc nội.

Thực vậy, ngày 30.12.2010, dưới đầu đề TRÁCH NHIỆM ĐẤU TRANH QUỐC NỘI, chúng tôi đã đề nghị việc đóng góp cụ thể của người Việt Hải ngoại cho Quốc nội như sau:

“Điều đóng góp mà Quốc nội mong chúng ta làm, đó là canh chừng, tố cáo những tên THAM NHŨNG LÃNG PHÍ và con cháu chúng chuyển tiền bạc ăn cướp ra nước ngoài để sống sung sướng. Nếu có thể, yêu cầu nước ngoài chuyển những tiền ăn cướp đó trả lại cho dân Việt Nam.”

Người Việt Tỵ nạn sống trên 70 Quốc gia. Chúng ta có khả năng canh chừng việc này tại khắp nơi. Tại mỗi Quốc gia có người Việt Tỵ nạn sinh sống, nhất là tại những Quốc gia như Thụy sĩ, Hoa kỳ, Gia Nã Đại, Anh, Pháp, Đức… có những Ngân Hàng có thể nhận Tiền ký thác, chúng ta thành lập những Ủy Ban phụ trách về vấn đề này. Ủy Ban này có thể gồm những Chuyên viên Tài chánh, Ngân Hàng và những Luật sư. Đó là việc đóng góp cụ thể cho cuộc đấu tranh tại Quốc nội.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.02.2011. Cap nhat 05.07.2014
Web: http://VietTUDAN.net

 
*


*=========================
pho bien/ publication 25.02.2011
=========================


                            NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                                            ĐỀ NGHỊ NỘI DUNG
                                   NHỮNG BÀI KÊU GỌI NỔI DẬY
                                               CHO VIỆT NAM

                          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 25.02.2011
                                       Web: http://VietTUDAN.net


Đây là những ý kiến đề nghị để đóng góp cho việc quần chúng đứng dậy thực sự đấu tranh lúc này. Nếu trong những đề nghị, có những nhận xét đụng chạm đến ai hay nhóm đảng nào, thì không phải là tôi có ý công kích, mà chỉ là vì muốn cho công việc nổi dậy ngày nay của quần chúng mang hiệu lực thực sự.

Có những Bản Kêu gọi mang hậu quả ngược lại làm nản tinh thần quần chúng thì chúng ta nên bỏ đi. Có những Bản Kêu gọi chỉ được viết ra không phải nhằm chính yếu cuộc nổi dậy mà chỉ nhằm ký tên ở dưới để làm nổi cái danh cho Đoàn thể, Nhóm Đảng của mình. Một Bản Kêu gọi mang hiệu lực tích cực khi nó đụng trúng vào cái nguyện vọng CỤ THỂ, THIẾT THỰC và CẤP BÁCH của một tầng lớp quần chúng có thực lực sẵn sàng đứng lên đấu tranh.

Vì vậy, chúng tôi xin đề nghị một ít điểm sau đây đối với NỘI DUNG cho những Bản Kêu Gọi:


Những điểm Kêu gọi
triệt để phải nhắc tới

1) Điểm thứ nhất:

Nhắc đến tình trạng ĐÓI NGHÈO của quần chúng. Tình trạng đói nghèo này hiện trở thành thê thảm hơn vì tình trạng VẬT GIÁ nhẩy vọt, vì LẠM PHÁT, vì  PHÁ GIÁ ĐỒNG BẠC khiến những người đã nghèo trở thành đói ăn.

Nhấn mạnh về điểm này là chúng ta nhằm vào:

* Khối dân nghèo sống vất vưởng nơi thành thị, giới công nhân có đồng lương đã thấp (47 đo-la mỗi tháng, nghĩa là khoảng 1,5 đo-la mỗi ngày, kém dân Tunisie và Ai Cập) và không theo kịp với đà Lạm phát, Vật giá tăng vọt và Đồng bạc bị phá giá.

* Khối người lãnh lương cố định của Nhà nước như công chức, công an, quân nhân và giới hồi hưu. Đồng lương cố định phải chịu Vật giá tăng vọt, Lạm phát lên cao và Đồng bạc bị phá giá, thì tất nhiên bụng phải ăn đói.

2) Điểm thứ hai:

Nhắc đến BẤT CÔNG để thúc đẩy xuống đường đòi CÔNG LÝ CỤ THỂ qua những vụ việc sau đây:

=> Cướp dựt Nhà, Đất BẤT CÔNG. Việc cướp Nhà, Đất BẤT CÔNG hiện vẫn lan tràn  khắp các Tỉnh, Huyện do kẻ cầm quyền tham nhũng, hối lộ. Nhấn mạnh điểm này, chúng ta nhằm vào Phong Trào DÂN OAN. Đây là Lực Lượng thực và dám liều chết hy sinh đấu tranh. Phải làm sống lại Phong trào DÂN OAN ĐÒI NHÀ ĐẤT.

=> Cướp dựt ĐẤT ĐAI Tôn Giáo. Tỉ dụ ra những vụ Khu đất Tòa Khâm sứ Hà Nội, xứ Thái Hà, Tam Tòa. Đây là việc cướp dựt BẤT CÔNG tỏ tường. Nhằm vào việc Lực Lượng Công Giáo đòi CÔNG LÝ. Đây là là Lực Lựong mạnh thực sự sẵn sàng đứng lên đòi CÔNG LÝ. Người Công giáo cũng là Công dân, có nhiệm vụ đấu tranh cho CÔNG BẰNG XÃ HỘI. Xin Giáo quyền đừng can thiệp, làm tay sai cho CSVN mà cấm cản Giáo dân dưới chiêu bài “Đối thoại“ vô lối. Phản đối ngay cả Vatican nếu can thiệp vào dưới danh nghĩa “trật tự“ làm hại cho Dân Tộc Việt Nam.

Điểm thứ hai này là rất cần thiết vì nhằm vào hai LỰC LƯỢNG THỰC và DÁM HY SINH đấu tranh, không sợ bạo quyền.

3) Điểm thứ ba:

Cắt nghĩa ngắn gọn với những tỉ dụ cụ thể quần chúng bị BỤNG ĐÓI do Vật giá tăng vọt, do Lạm phát, do Phá giá Đồng bạc, là do Nhà Nước nắm độc quyền Kinh tế để tha hồ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ để bóc lột tận dạ day dân nghèo, khai thác mọi tài nguyên Quốc gia, bất chấp môi trường, để làm CỦA RIÊNG cho mình giầu nứt khố, để tiêu xài ăn chơi phung phí, và để chuyển ra nước ngoài cất giấu.

Những Bất Công chiếm Nhà Đất của dân chúng, của Tôn giáo cũng là do THAM NHŨNG BẤT CHÍNH để lấy tiền Hối lộ của tài phiệt nước ngoài dưới những dạng Dự án. Nhấn mạnh cho Khối Dân Oan và Khối Giáo dân Công giáo rằng đây là việc THAM NHŨNG ĐẤT ĐAI để làm giầu riêng cho kẻ cầm quyền.

Điểm cắt nghĩa thứ ba này là nhằm tạo sự HẬN THÙ XÃ HỘI đối với kẻ cầm quyền CƯỚP ĐOẠT BẤT CÔNG. Cần phải đối chọi quần chúng NGHÈO KIẾT XÁC và kẻ cầm quyền tham nhũng, cướp bóc làm GIẦU NỨT KHỐ. Phải tạo được Tâm lý xã hội HẬN THÙ này, thì cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG mới đồng loạt và được tăng cường sức mạnh. Khi HẬN THÙ thì mới NỔI XÙNG và lúc NỔI XÙNG thì mới tăng SỨC MẠNH QUYẾT TỬ SỐNG CHẾT đối với kẻ thù của mình.

Ba Điểm nêu ra trên đây thuộc vào phạm vi ĐẤU TRANH XÃ HỘI (Lutte Sociale), đòi QUYỀN SỐNG cụ thể về thân xác. Nếu đứng trong phạm vi đấu tranh xã hội đòi quyền sống, thì phía Chính trị không thể nại ra vấn đề Chính trị để đàn áp. Dân đòi quyền sống thân xác, thì Nhà Nước CSVN Chính trị không thể nại ra Điều 88 để kết tội chính trị.


Những điểm nên tránh nhắc tới,
nhất là nhấn mạnh trong những Bài Kêu gọi

Đây là một trong những cái lỗi của giới Trí thức, nhất là Trí thức Chính trị, dễ quên viết thực tế và cụ thể, mà chỉ dồn đầy Bản Kêu gọi với những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN trống trải và trừu tượng. Nhiều lúc, chúng tôi có cảm tưởng rằng những nhà Trí thức Chính trị ấy không biết viết gì cụ thể mà chỉ lập đi lập lại những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN cho đầy Bản Kêu gọi. Một số người Kêu gọi dường như muốn nhắc đầy những chữ đó để cho người khác gọi mình là Trí thức.

Để nói cụ thể hơn, chúng tôi xin đề nghị không nên đưa vào những Bản Kêu gọi những điểm sau đây:

1) Điểm thứ nhất:

Đừng cho đầy vào Bản Kêu gọi những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN khiến lực lượng đấu tranh thực sự tưởng như những chữ trống và trừu tượng ấy là MỤC ĐÍCH đấu tranh của họ. Lực lượng Dân nghèo đói ăn vì Vất giá tăng vọt, vì Lạm phát, vì phá giá Đồng bạc, xuống đường đấu tranh trước hết là để cho BỤNG NO. Còn việc đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, đó là để cho Trí thức Chính trị lo liệu sau này. Họ cần bát cơm ăn vào thì bụng đói lúc này mới NO được. Chứ lúc này chỉ ngốn những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN vào bụng, thì bụng họ không no được. Dân Tunisie, Ai Cập, rồi Libye đuổi được độc tài Ben ALI, MUBARAK, KADHAFI, nghĩa là có TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN mà người ta ca tụng, nhưng giới nghèo Tunisie, Ai Cập, Libye lại nhào xuống biển sang Liên Âu mà bỏ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Họ tràn sang Liên Âu để trước hết tìm miếng ăn cho BỤNG ĐÓI của họ được NO trước đã. Từ hôm qua 24.02 và hôm nay 25.02.2011, trước sự hung dữ của Kadhafi, những người đấu tranh ở Libye đã lên tiếng chỉ trích Hoa kỳ và Liên Âu lẻo mép nói về NHÂN QUYỀN mà không can thiệp ngăn chận Kadafi đang giết họ, nghĩa là tước đoạt QUYỀN ĐƯỢC SỐNG của người dân. Đạn của Kadafi bắn họ CHẾT rồi, thì làm sao họ còn nghe được những lời lẻo mép giảng thuyết NHÂN QUYỀN của Liên Âu và Hoa kỳ nữa.

2) Điểm thứ hai:

Kinh nghiệm trong những năm trước đây, giữa lúc Phong Trào Dân Oan nổi dậy đấu tranh cụ thể, thì Phong trào Dân chủ cũng chỉ nói đến TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN xa vời, mà không dám lăn xả sát cánh cùng đấu tranh vớ Dân Oan để lấy lại Nhà, Đất cụ thể. Không những không dám đi đấu tranh với quần chúng DÂN OAN, mà Phong trào DÂN CHỦ Chính trị còn lên tiếng viết rằng Phong trào Dân Oan chính là Phong trào Dân chủ, nghĩa là những Trí thức Dân chủ nhát đảm còn muốn “Mượn đầu Dân Oan nấu cháo“. Về điểm này, tôi còn giữ bài viết rõ rệt thời ấy trong báo Tự do Ngôn Luận và chính tôi đã viết về cho Lm PHAN VĂN LỢI là đừng mượn sức mạnh của Dân Oan làm như của Phong trào Dân chủ trí thức. MỤC ĐÍCH của Dân Oan rõ rệt là đòi lại NHÀ, ĐẤT cụ thể, còn Dân chủ Chính trị sẽ tính sau.

Tại nước ngoài, một số những Trí thức Chính trị thời cơ cũng hồ hởi nói Dân chủ.

Vì vậy, từ trong nước cũng như  tại Hải ngoại, Phong trào Dân chủ đã đem đến cho quần chúng một ấn tượng xấu: đó là những người kêu suông những chữ trừu tượng TỰ DO, DÂN CHỦ, NHẠN QUYỀN mà không dám cụ thể xuống đường đấu tranh, còn rất dễ “chuồn lùi”. Chính vì vậy những người liên hệ đến Phong trào Dân chủ như Khối 8406, Kỹ sư ĐỖ NAM HẢI, Giáo sư NGUYỄN CHÍNH…, mà nhân danh Phong trào Dân chủ viết ra Bản Kêu gọi tràn đầy những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, thì những Bản Kêu gọi ấy thiếu hiệu lực thúc đẩy quần chúng đứng lên. Đây không phải là những lời công kích cá nhân, mà là những lời tâm huyết xây dựng cho việc ĐỨNG LÊN ĐÁU TRANH của quần chúng cho CÓ THỰC, chứ không phải Kêu gọi suông – thậm chí còn mang tác dụng tiêu cực -- để rồi CSVN tiếp tục chễm chệ ngồi đó. Đây là lúc quan trọng phải đó đóng góp xây dựng thực tình, dù sự thực có mích lòng.

Cũng để xây dụng trong giai đoạn quan trọng này, chúng tôi xin chú thích về hai Bản Kêu gọi:

=> Bản Kêu gọi của Bác sĩ NGUYỄN ĐAN QUẾ mang tính cách cụ thể và có hiệu lực tích cực lên quần chúng nghèo đói đứng lên.  

=> Trong khi đó Bản Kêu gọi của KHỐI 8406, còn thêm tên Kỹ sư ĐỖ NAM HẢI, rồi Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT “đang vận động Dân chủ ở nước ngoài “, chỉ nhắc đi nhắc lại những chữ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền xa với thực tế khó khăn Kinh tế của quần chúng. Tất nhiên Bản Kêu gọi này, không những không mang hiệu lực tích cực, mà còn có thể làm quần chúng “chùn chân“ lo ngại bị kéo theo vào những “chệch hướng“ thuộc ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ (Lutte Politique) mà quần chúng không muốn CSVN ngụy biện Điều 88 để kết án Chính trị cho họ.

Tôi xin lỗi nhận định như trên vì thực tình muốn xây dựng cho cuộc NỔI DẬY tại Quê Hương trong thời điểm thuận lợi và cấp bách này. Xin Khối 8406, Ks Đỗ Nam Hải, Gs Nguyễn Chính Kết… đừng hiểu đây là những công kích.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 24.02.2011
=========================


                                             TIN NGẮN BÌNH LUẬN
                                              TỪ 17.02--24.02.2011

                                      Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
                                               Geneva, 24.02.2011
                                         Web: http://VietTUDAN.net

Ghi lại những Tin Tức ngắn và thêm Bình Luận cá nhân khi đọc Tin trên các Diễn Đàn Internet, đọc Báo Chí, nghe Đài Phát Thanh hay xem Đài Truyền Hình. Có thể coi đây như một thứ Nhật Ký về Tin Tức.


THỤY SĨ PHONG TỎA TÀI SẢN KADHAFI

ĐÀI TRUYỀN HÌNH THỤY SĨ TỐI NAY, 19G30 NGÀY 24.02.2011, VỪA LOAN TIN RẰNG LIÊN BANG THỤY SĨ, MẶC DẦU KADHAFI VẪN CÒN Ở TRIPOLI, ĐÃ PHONG TỎA TẤT CẢ NHỮNG TÀI SẢN CỦA ÔNG VÀ GIA ĐÌNH TRÊN LÃNH THỔ THỤY SĨ.

TÀI SẢN NÀY GỒM TIỀN MẶT TRONG CÁC NGÂN HÀNG VÀ DÂY CHUYỀN NHỮNG CÂY XĂNG TAMOIL PHÂN PHỐI DẦU LỬA TRÊN LÃNH THỔ THỤY SĨ.

NGUYỄN PHÚC LIÊN

================

Hoa kỳ và Liên Âu không thể để Kadhafi tàn sát dân

Nếu Hoa kỳ và Liên Âu để Kadhafi mướn những tên sát nhân nước ngoài giết dân Libye tàn nhẫn, thì Hoa kỳ và Liên Âu đáng cúi gục đầu xuống gặm cỏ như súc vật và mang tiếng với Thế giới là dung dưỡng tội diệt chủng. Liên Âu và Hoa kỳ đừng ngửng đầu lên ngoang ngoác nói về nhân quyền nữa.

Vì quyền lợi của Liên Âu

Liên Âu bị đe dọa bởi giá dầu lửa tăng làm mất cạnh tranh Kinh tế của mình. Đồng thời nếu để Kadhafi thắng thế giết hại dân Libye, thì làn sóng dân tỵ nạn Bắc Phi sẽ tràn sang Liên Âu. Liên Âu ở trong cái thế buộc lòng phải sử dụng biện pháp quân sự để loại trừ nhà độc tài khát máu và điên khùng Kadhafi.

Gương quân đội Libye cho quân đội Việt Nam

Khi những nhà độc tài trở thành khùng mà điều hành quân đội và công an để giết dân, thì quân đội và công an không thể yên lương tâm.  Tại Việt Nam, điều đáng ngại là Trung quốc cho quân sang dưới danh nghĩa bảo vệ công nhân Tầu tại Việt Nam và những quyền lợi Kinh tế của họ đầu tư vào Việt Nam.

Biểu tình vì đói tại Bắc Triều Tiên
 
Bình Nhưỡng mừng sinh nhật lãnh đạo Kim Jong Il, ngày 16/02/2011. Hai ngày trước đó, người dân tại 3 thành phố Jongju, Yongchon và Sonchon biểu tình vì đói .

Theo AFP, trích dẫn nguồn tin từ một tờ nhật báo của Hàn Quốc hôm nay, người dân Bắc Triều Tiên xuống đường biểu tình tại ba thành phố lớn, một điều hiếm thấy tại đất nước này, nhằm phản đối việc khan hiếm lương thực và điện.

Tờ nhật báo cho biết, biểu tình kéo dài trong vòng hai ngày trước khi diễn ra ngày lễ sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il vào ngày 16 tháng hai vừa qua, tại 3 thành phố Jongju, Yongchon và Sonchon thuộc tỉnh Pyongan, phía Tây của Bắc Triều Tiên.

10.000 người Việt còn ở Libya

Gần 10.000 người Việt, đại đa số là lao động xuất khẩu, còn ở lại Libya trong khi tình trạng bất ổn leo thang.

Trong khi nhiều quốc gia tổ chức sơ tán công dân của họ khỏi khu vực bấn loạn này, các nguồn tin cho hay công nhân Việt Nam hiện được khuyến cáo chờ đợi trước khi có quyết định được đưa về nước hay không.

Họ cũng được cảnh báo ở trong nhà, tránh các địa điểm tụ tập đông người hay có biểu tình.

Ông Đào Duy Tiến, Đại sứ Việt Nam tại Libya, nói với BBC rằng tòa đại sứ vẫn đang theo dõi chặt tình hình tại chỗ:

"Chúng tôi thông tin về trong nước để những cơ quan có trách nhiệm làm việc với các công ty đưa lao động sang bên này, yêu cầu họ cung cấp đầy đủ chi tiết cho gia đình (lao động) về tình hình Libya và cách xử lý của Việt Nam."

Hiện chưa có tin người Việt nào thương vong.

"Nếu có vấn đề gì xảy ra với 10.000 con người này thì đây là chuyện rất lớn.'

Toàn văn bản hiệu triệu Cách Mạng Hoa Lài Trung Quốc

Văn bản hiệu triệu phát đi vào ngày 17 tháng 2, và nằm trên facebook nhà Vương Đán vào ngày 18 tháng 2. Không loại trừ múi giờ chênh lệnh của giờ Trung Quốc và giờ Mỹ.

Dù thế nào đi nữa, bản văn hiệu triệu này trở nên hấp dẫn và quan trọng bởi tinh thần bao dung và ôn hòa, ứng xử với các tình huống qua lời gọi.

Đứng trên một góc độ xã hội, chính nó đã buộc nhà cầm quyền Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào tuy quyết đàn áp phong trào nhưng phải trả lời về những bức xúc của người dân trong cuộc họp vào ngay đêm hôm trước khi Hoa Lài xuống phố.

Địa điểm tụ tập tại các thành phố lớn cho cách mạng Hoa Lài ở Trung Quốc
Bắc kinh: Vương Phủ Tỉnh, trước cửa McDonald
Thượng Hải: Quảng trường nhân dân, cửa trước Ảnh Đô
Thiên Tân: dưới Cổ Lâu
Nam Kinh: Quảng trường Cổ Lâu, Cổng bách hóa trên đường Tú Thủy
Tây An: Đường Bắc Đại, Cổng Gia Lạc Phúc
Thành Đô: Quảng trường Thiên phủ dưới tượng Mao chủ tịch
Trường Sa: Quảng trường Ngũ Nhất, Cổng Tân đại hạ Tân đại
Hàng Châu: Quảng trường Vũ lâm, Cổng Hàng Châu bách hóa đại lâu
Quảng Châu: Công viên nhân dân, Cổng Tinh Ba Khắc
Thẩm Dương: Nam Kinh bắc giai, Khẳng Đức Cơ môn khẩu
Trường Xuân: Quảng trường văn hóa, Đại lộ Tây dân chủ, Cửa siêu thị khoái lạc cấu

Những thành phố nào không có trong danh sách này, xin bạn hãy đến tập trung ở những quảng trường trung tâm của thành phố đó.

Bắc Kinh rất lo ngại cuộc Cách mạng Hoa Lài

Một số chuyên gia cho biết Bắc Kinh rất lo ngại cuộc Cách mạng Hoa Lài có thể tác động đến sự ổn định xã hội ở Trung Cộng. Kể từ khi nổ ra những cuộc biểu tình chống chính phủ, chống chế độ độc tại ở các nước như Tunisia, Ai Cập và giờ đây lan sang nhiều quốc gia khác như Algeria, Libya, Yemen, Bahrain, chính quyền Trung Cộng đã tăng cường kiểm duyệt thông tin. Báo chí không được đăng tải những tin tức về các cuộc nổi dậy trong những ngày qua. Trong một bài phát biểu hôm thứ bẩy, chủ tịch Hồ Cẩm Ðào thừa nhận nguy cơ nổi loạn xã hội gia tăng và ông kêu gọi đảng cộng sản cầm quyền phải bảo vệ sự ổn định, tăng cường kiểm soát xã hội mạng internet. Theo lãnh đạo Trung Cộng, đảng cộng sản phải giải quyết những vấn đề cấp bách có nguy cơ gây tổn hại cho sự hài hòa và ổn định của xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích của người dân và củng cố trật tự xã hội. (SBTN)

“Hồ Cẩm Đào tiếp đặc phái viên Việt Nam”

Theo tin BBC ngày 19/2/2011:

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương CSVN Hoàng Bình Quân vừa có chuyến thăm Tầu Cộng, đã được triều kiến Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh.

Hoàng Bình Quân đi Bắc Kinh với tư cách đặc phái viên của Nguyễn Phú Trọng, tân TBT  đảng CS Việt gian.

Hoàng Bình Quân sang Tầu Cộng với “nhiệm vụ” trình báo về kết quả Đại hội XI của Đảng vừa qua với Bắc Kinh và chuyển lời của Nguyễn Phú Trọng mời Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam. (Mời rồng viếng nhà tôm!)

Theo tin của một số thông tấn xã thì Tầu Cộng chưa trả lời đi hay không.

Đáp lại Hồ Cẩm Đào “đề nghị” (chỉ thị) đặc phái viên Hoàng Bình Quân chuyển lời mời Nguyễn Phú Trọng “sớm” (trình diện ngay?) sang thăm chính thức Trung Quốc”, tin của TTXVC cho hay.

Tân Hoa Xã trích lời Hồ Cẩm Đào: “Đảng và chính phủ Trung Quốc coi quan hệ với Việt Nam là mối bang giao lâu dài và có tầm chiến lược.”  (Để sáp nhập lãnh thổ?)

Hoàng Bình Quân cũng “chuyển lời thăm hỏi và cám ơn của tân (thái thú) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới lãnh đạo Trung Quốc.” (Tạ ơn thiên tử đã chọn mặt và bảo kê?)

Quân nói thêm “ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc để phát triển quan hệ song phương.” (Ngăn chặn “phản động” chống Tầu chẳng hạn?)

Các nhà ngoại giao Libya tại Liên Hiệp Quốc
kêu gọi lật đổ chế độ Kadhafi
 
Biểu tình chống chế độ Kadhafi trước trụ sở Liên hiệp quốc, New York, 21/2/2011 (REUTERS/Andrew Burton)
Tú Anh

Chế độ Libya đang bị lung lay tận gốc rễ. Bất bình với việc chế độ huy động lính đánh thuê đàn áp biểu tình và dùng máy bay chiến đấu oanh kích thường dân, Bộ trưởng Tư pháp Lybia từ chức. Cùng lúc đó, hàng loạt sĩ quan và đại sứ đào nhiệm đứng về phía biểu tình và kêu gọi lật đổ nhà độc tài Kadhafi.

Sau 41 năm cầm quyền với bàn tay sắt, đại tá Kadhafi cô độc hơn bao giờ hết. Hôm qua, nhà thần học Hồi giáo có ảnh hưởng là giáo sĩ Yussef Al-Qardaoui ra thánh lệnh và, qua đài truyền hình Al-Jazira, kêu gọi quân đội Libya « hạ sát » lãnh đạo Kadhafi, kẻ đã « ra lệnh cho binh sĩ bắn vào dân của mình ».

Nhiều nhà lãnh đạo Libya đã đào nhiệm, bỏ rơi chế độ, như trường hợp của Bộ trưởng Tư pháp Moustapha Abdel Jalil, vừa từ chức phản đối chính quyền đàn áp dân chúng.

Đây cũng là trường hợp của hai phi công lái hai chiến đấu cơ Mirage F1, võ trang tên lửa, bay qua đảo Malta vào chiều hôm qua, xin tỵ nạn chính trị.

Hàng loạt đại sứ và nhân viên ngoại giao cao cấp ở Ấn Độ, Trung Quốc, tại Liên Đoàn Ả Rập, đã từ chức.

Hôm qua, đến lượt phó đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc, cùng với 6 nhà ngoại giao trong phái bộ, đã công khai kêu gọi quân đội « đứng dậy lật đổ tên bạo chúa ».

Theo tin giờ chót, hai đại sứ của Libya tại Pháp và Unesco, không từ chức, nhưng, theo  một nhân viên Unesco tại Paris, hai viên chức kể trên đã tuyên bố, đứng về phía nhân dân, "trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài hung ác".

Từ New York, thông tín viên Karim Lebhour tường thuật:

« Chính phó đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Ông Ibrahim Dabbashi, cùng nhiều nhà ngoại giao khác của Libya tại Liên Hiệp Quốc, thông báo : từ nay họ đứng vào hàng ngũ của phong trào biểu tình và kêu gọi lật đổ chế Kahdafi, mà họ gọi là « tên bạo chúa ».

Ngoài phái bộ ngoại giao Libya tại NewYork, cho đến nay đã có ít nhất 6 đại sứ Libya ở nhiều nước trên thế giới đã đào thoát. Sự kiện này cho thấy mức độ rạn nứt nghiêm trọng trong chế độ Tripoli.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon cũng tuyên bố là ông « kinh hoàng » trước hành động bạo lực của chính quyền Kadhafi, đã đem trực thăng võ trang và máy bay quân sự oanh kích thường dân.

Hội đồng Bảo An có thẩm quyền đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo vệ dân lành. Trong bối cảnh này, các nhà ngoại giao Libya kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để cho thường dân Libya có thể chạy sang các nước láng giềng lánh nạn. Họ cũng đề nghị thành lập « vùng cấm bay » trên toàn bộ không phận của Libya, để chính quyền không thể dùng máy bay chiến đấu đàn áp biểu tình ».

Phong trào phản kháng trong thế giới Ả Rập
không dừng bước

Tại Yemen, khoảng 4.000 sinh viên biểu tình ngồi trước đại học Sanaa đã đụng độ với phe thân chế độ vào sáng nay. Cuộc đụng độ khiến 5 người bị thương.

Theo AFP, phe theo chế độ đã dùng dùi cui và dao găm tấn công vào sinh viên đối lập, trước khi cảnh sát can thiệp.

Biểu tình cũng dâng cao tại vương quốc Bahrain, nơi Hoa Kỳ đặt Tổng hành dinh hạm đội 5. Người dân địa phương từ chối các nhượng bộ của chính quyền và cương quyết đòi thành lập chế độ quân chủ lập hiến với một thủ tướng phải do dân trực tiếp bầu lên.

Tại Algeria, nhiều vụ xung đột đã xảy ra giữa cảnh sát chống biểu tình và khoảng 4.000 sinh viên tìm cách tập họp trước trụ sở Bộ Giáo dục đại học chiều hôm qua, thứ Hai (21/02).


Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
Geneva, 24.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 24.02.2011
=========================


                                                    VĂN PHÒNG
                                TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN
                                                      BUREAU
       OF RESEARCH FOR CRIMINAL FORTUNES OF VIETNAMESE COMMUNISM
                                                      BUREAU
  DE RECHERCHE DES FORTUNES CRIMINELLES DU COMMUNISME VIETNAMIEN

                         22 Rue du Prieuré, CH-1202 GENEVA, Switzerland
         Tel:0041 22 731 82 66. Mobile:0041 79 766 65 83. Fax:0041 22 738 28 08
             Email1: TRUY TIM TAI SAN CSVN <vanphongtttscsvn@gmail.com>
             Email2: TRUY TIM TAI SAN CSVN <truytimtaisancsvn@yahoo.com>

 

THỤY SĨ PHONG TỎA
TÀI SẢN KADHAFI

ĐÀI TRUYỀN HÌNH THỤY SĨ TỐI NAY, 19G30 NGÀY 24.02.2011, VỪA LOAN TIN RẰNG LIÊN BANG THỤY SĨ, MẶC DẦU KADHAFI VẪN CÒN Ở TRIPOLI, ĐÃ PHONG TỎA TẤT CẢ NHỮNG TÀI SẢN CỦA ÔNG VÀ GIA ĐÌNH TRÊN LÃNH THỔ THỤY SĨ.

TÀI SẢN NÀY GỒM TIỀN MẶT TRONG CÁC NGÂN HÀNG VÀ DÂY CHUYỀN NHỮNG CÂY XĂNG TAMOIL PHÂN PHỐI DẦU LỬA TRÊN LÃNH THỔ THỤY SĨ.

NGUYỄN PHÚC LIÊN

================                        NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                                           ĐÁNH THẲNG VÀO
                                  VIỆC ĂN CƯỚP CỦA CHUNG
                                            LÀM CỦA RIÊNG
                                 VÀ CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI

                     Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                          Geneva, 24.02.2011
                                    Web: http://VietTUDAN.net


Trong thời Cách Mạng Dạ Dầy thành công này của Tunisie, Ai Cập và Libye này, chúng tôi rất vui mừng đọc trên các Diễn Đàn những bài kêu gọi dân chúng Việt Nam đứng dậy đòi quyền sống.

Chúng tôi không viết như những khích động lời kêu gọi Quốc nội nổi dậy, nhưng viết cho Quốc nội thấy rằng dân chúng buộc lòng phải tự đứng lên, còn nếu cứ cúi đầu chịu nhục trước cướp bóc của CSVN hay chỉ nằm ngửa chờ sung rụng mà ăn, thì CSVN vẫn “kiên định“ đè đầu bóp cổ cướp bóc cho đến khi mình chết. Hãy tự chính mình, vì đói quá mà đứng dậy như dân Tunisie, Ai Cập và Libye. Dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành, đó là trách nhiệm của Quốc nội.

Suốt mấy tuần nay, từ Hải ngoại, chúng tôi viết chính yếu và thực hiện tích cực về việc  TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN nhằm yêu cầu nước ngoài đang giữ, phải phong tỏa và phục hồi cho Dân chúng VN tại Quốc nội. Trên Diễn Đàn, chúng tôi rất vui mừng thấy một số Vi hữu đưa lên bằng hình những cơ sở cụ thể của một số Lãnh đạo đương quyền. Những cơ sở này chỉ có thể có được do tham nhũng mà thôi. Chúng tôi cũng rất vui mừng xem được trên Diễn Đàn những hình ảnh dân nghèo cùng cực. Những hình ảnh này cho thấy hố sâu giữa người giầu nứt khố và kẻ nghèo kiết xác. Sự đối chọi tạo Tâm lý HẬN THÙ xã hội cần thiết cho Cách Mạng.

Bài ngắn này của chúng tôi hôm nay nhằm cắt nghĩa hai điều mà chúng tôi đã làm:

=> VĂN PHÒNG Truy tìm Tài sản Tội phạm CSVN
=> TIỀN THƯỞNG 5% cho ai tìm được Tài sản Tội phạm


VĂN PHÒNG
Truy tìm Tài sản Tội phạm CSVN

Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng khi những vụ THAM NHŨNG LÃNG PHÍ tiền triệu, thậm chí tiền tỉ Đo-la, Nhà Nước chỉ cất chức hoặc bắt tù ít năm,  nhưng không bao giờ thấy Nhà Nước đi tới thêm nữa là phải tìm ra những tiền ăn cắp đó nằm ở đâu để lấy lại cho Dân. Dân chúng không quan tâm đến việc ông này còn chức, bà nọ mất chức, mà quan tâm đến việc chính yếu là tiền bạc tham nhũng lãng phí nằm ở đâu để moi ra. Việc lập VĂN PHÒNG Truy tìm Tài sản Tội phạm CSVN mang tính cách thường xuyên đi đúng vào mối quan tâm của Dân chúng và cảnh cáo CSVN rằng việc dấu nhẹm đi những món tiền tham nhũng lãng phí để chia chác với nhau là việc bất chính. Ngoài việc đi đúng nguyện vọng dân chúng, VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM này còn nhằm những mục đích sau đây:

* Thường xuyên nhắc cho dân chúng nghèo thấy rằng nhòm Mafia CSVN đã bóc lột sức lao động của họ bán cho tư bản ngoại lai, khai thác tài nguyên quốc gia làm của riêng nhóm đảng. Những tiền cướp dựt ấy được ngầm chuyển ra nước ngoài cất giấu. Việc thường xuyên nhắc này tạo cho quần chúng nghèo tâm lý THÙ HẬN đối với nhóm đảng Mafia CSVN bóc lột. Cuộc Cách Mạng cần tâm lý HẬN THÙ xã hội này để dứt điểm hạ kẻ tội phạm, chứ không “đối thoại“ hay hòa hợp hòa giải để chúng lừa đảo nữa.

* Qua những việc Thụy sĩ phong tỏa Tài sản của Ben ALI và Hosni MUBARAK, chúng tôi thấy Kiều bào Tunisie và Ai Cập có những hồ sơ sẵn. Tỉ dụ nếu lúc này, dân chúng Việt Nam nổi dậy và dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành, thử hỏi chúng ta đã sẵn sàng nhờ Luật sư, với tối thiểu những thông tin về tài sản bất chính, để yêu cầu Thụy sĩ phong tỏa hay chưa ? VĂN PHÒNG Truy tìm Tài sản Tội phạm CSVN lưu tâm thu thập những thông tin tối thiểu nhằm có hồ sơ khi cuộc Cách Mạng tại Việt Nam đứng lên.


TIỀN THƯỞNG 5%
cho ai Tìm được Tài sản Tội phạm

Chúng tôi xin đăng kèm dưới đây việc KHẲNG ĐỊNH TIỀN THƯỞNG (Chi phí + Hoa hồng) cho ai tìm được Tài sản bất chính CSVN cất giấu. Việc quyết định TIỀN THƯỞNG có hai hiệu lực chính sau đây:

* Việc truy tìm ra tài sản bất chính cất giấu không phải là dễ dàng. Nhiều khi chính một số Ngân Hàng đã chỉ dẫn cho kẻ bất chính cất giấu thế nào cho kín đáo. Khi kêu gọi, khuyến khích tinh thần yêu nước, thương nòi, để cố gắng đi tìm tòi, nhiều khi tinh thần yêu nước, thương nòi ấy xìu xuống với thời gian. Lấy tỉ dụ lúc đầu của cuộc Cách Mạng vô sản. Đảng Cộng sản nại ra tinh thần Cách Mạng ra để công nhân làm việc ngày đêm. Dần dần, làm việc mệt quá, mà chưa thấy Thiên đàng Cộng sản, công nhân xười ra. Đảng lại tặng danh hiệu “anh hùng lao động “ để vì danh hiệu ấy mà làm việc. Cuối cùng huân chương “anh hùng lao động “ không phải là tiền bạc mà chỉ là cái danh hão làm mình mệt đừ. Dân lao động trở thành thực tế và đòi huân chương “anh hùng lao động“ giá bao nhiêu và hãy cho họ TIỀN THƯỞNG cụ thể để họ có tiền mua đồ ăn cho gia đình. TIỀN THƯỞNG mới chính là Kích thích (Stimulus) thực sự cho sự cố gắng làm việc. TT.BUSH đã áp dụng TIỀN THƯỞNG này mới moi được Saddam HUSSEIN từ dưới lỗ lên để kết án.

* Hiệu quả thứ hai của TIỀN THƯỞNG là chính trong nội bộ CSVN đi tố cáo nhau. Thực vậy, chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận ở chỗ nào. Chúng tôi lấy một tỉ dụ của dân quê Việt Nam về việc đuổi chuột mà không cần mèo bởi vì mèo không rúc vào hang chuột được mà chỉ có chuột mới chui vèo hết nganh ngóc của hang chuột. Khi bắt sống được con chuột, chỉ cần khâu hậu môn của nó lại và thả ra. Cứt chuột khô và con chuột không ỉa ra được, nên nó bí ỉa và nổi xùng. Nó bực tức mò hết hang cùng ngõ hèm để cắn các con chuột khác. Chuột cắn nhau và bỏ đi nơi khác.

Thư KHẲNG ĐỊNH TIỀN THƯỞNG này được phỗ biến rộng rãi đến tận những đảng viên, nhất là Lãnh đạo, đến giới sinh viên du học cùng chung với những sinh viên con ông cháu cha của đảng, đến các sứ quán CSVN, đến các Ngân Hàng tại Việt Nam. Chúng sẽ nghi ngờ lẫn nhau vì có những kẻ trâu buộc ghét trâu ăn mà ngầm tố cáo hoặc chỉ vì TIỀN THƯỞNG mà chỉ điểm những kẻ tham nhũng hối lộ hạng bự.

Vì TIỀN mà Chồng có thể hại Vợ hoặc Vợ có thể phản Chồng huống chi chỉ là đồng chí đồng rận.


KHẲNG ĐỊNH CHI PHÍ & HOA HỒNG
CONFIRMATION OF FEE & COMMISSION
CONFIRMATION DES FRAIS & COMMISSION

Những Chế độ độc tài, tỉ dụ như tại Tunisie, Egypte, Lybie… cho thấy rằng họ đã cấu kết với tư bản nước ngoài để bóc lột nhân lực và khai thác tải nguyên quốc gia để làm của riêng mình và gử những tài s3n ấy ra cất giấu tại hải ngoại. Những tài sản riêng cất giấu này được gọi là tội phạm đối với dân nghèo tại quốc gia mà những chế độ nà khai thác.

Vì vậy, những Kiều bào, gốc từ hững quốc gia bị các chế độ đó bóc lột, có nhiệm vụ TRUY TÌM NHỮNG TÀI SẢN TỘI PHẠM của các chế độ ây ấy để yêu cầu những Quốc gia hiện giữ những tài sản tội phạm hãy PHONG TOẢ và HOÀN LẠI những tài sản tội phạm cho Quốc gia sở hữu.

Những Cá nhân hay Tổ chức làm việc trong mục đích như trên đã trình bầy phải chi tiêu trong việc tìm kiếm, đồng thời đáng được thưởng công về những dịch vụ thành công.

VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN trách nhiệm thâu nhận những thành quả truy tìm của những Cá nhân hay Tổ chức làm việc như trên, nên quyết định đấui tranh để những Cá nhân hay Tổ chúc đóng góp phải có bồi thường CHI PHÍ và có HOA HỒNG.

Vì vậy, VĂN PHÒNG TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN khẳng định mức mức hoàn trả CHI PHÍ và tặng HOA HỒNG như sau :

                                     Tối thiểu 5% (năm phần trăm)
                       tính trên Trị giá Tài sản phục hồi cho Sở hữ chủ.

VĂN PHÒNG TRUYTÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN không tham dự vào 5% (năm phần trăm này mà chỉ :
=> Yêu cầu phía Sở hữu chủ trích ra 5% (năm phần trăm)
=> Bảo đảm 5% (năm phần trăm) ấy phải được thi hành cho Cá nhân hay Tổ chức theo đúng những quy định Pháp Lý theo PHÒNG THƯƠNG MẠI PARIS (Chamber of Commerce Paris/ Quy định ICC)

Thay mặt/ For / Pour
VĂN PHÒNG
TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN
BUREAU
OF RESEARCH FOR CRIMINAL FORTUNES OF VIETNAMESE COMMUNISM
BUREAU
DE RECHERCHE DES FORTUNES CRIMINELLES DU COMMUNISME VIETNAMIEN

Dr. NGUYEN PHUC LIEN
Thư ký/ Secretary/ Secrétaire=========================
pho bien/ publication 24.02.2011
=========================


                                                      CHỦ ĐỀ:
                                         TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI
                                 DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH


                                                        Bài 07:

                                              MỨC ĐỘ ÁP DỤNG 
                               CÁCH MẠNG BẮC PHI CHO VIỆT NAM

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tê
                                              Geneva, 24.02.2011
                                        Web : http://VietTUDAN.net


Tuần trước, chúng tôi viết bài Quan Điểm thứ 6 với đầu đề AI CẬP: ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TỰ DO DÂN CHỦ NHIỀU CHƯỚNG NGẠI VÀ DỄ “CHỆCH HƯỚNG “. Việc chệch hướng này có thể do chính giới trẻ mang những ý niệm quá lý tưởng về những chữ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Cũng có thể chính giới trí thức làm Chính trị trong nước muốn tiến nhanh đến vị trí nắm quyền hành mà đẩy đường đi theo hướng tắt bấp bênh hời hợt. Giới tính toán Chính trị quốc tế vì muốn một sự chuyển tiếp trong trật tự theo quyền lợi của mình mà chỉ trùm lên nguyện vọng của Cách Mạng quần chúng bằng giải quyết Chính trị mau chóng cho yên chuyện.

Trên các Diễn Đàn, trước cao trào Cách Mạng sôi động ở Bắc Phi và Trung Đông, chúng tôi đọc được những bài viết thôi thúc việc đứng lên của Việt Nam. Những bài viết ấy thường nhấn mạnh: BAO GIỜ ĐẾN VIỆT NAM ?

Với bài Quan Điểm thứ 7 tuần này, chúng tôi muốn phần tích những kinh nghiệm từ Bắc Phi và Trung Đông để có thể áp dụng cho Việt Nam, dưới những khía cạnh sau đây:

=> Động lực chính và nguyện vọng căn bản của Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông.  
=> Những bài học nào mà Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông cho chúng ta thấy ?
=> Áp dụng mức độ nào những bài học từ Bắc Phi và Trung Đông cho Việt Nam ?


Động lực chính và nguyện vọng căn bản
của Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông.

Chúng tôi đã nhiều lần phân tích về cái động lực cụ thể và chính yếu làm cho một cá nhân có đủ can đảm – hay đúng hơn liều chết – nổi dậy là cái DẠ DẦY cá nhân đó đói. Khi mà trên 40% dân chúng sống dưới mức nghèo khó với chưa đầy 2 đo-la mỗi ngày, thì khối quần chúng ấy đứng lên đòi quyền sống cho thân xác mình. Trong lúc sờ bụng thấy đói như vậy, họ lại nhìn thấy một thiểu số người cầm quyền giầu nứt khố. Đồng thời họ cũng hiểu rằng đám thiểu số cầm quyền giầu nứt khố này đã cướp bóc sức lực của họ và khai thác tài nguyên quốc gia để làm giầu riêng cho mình. Lòng GHEN TỨC và HẬN THÙ dần dần lớn lên trong người họ đối với đám thiểu số bóc lột kia. Đến một ngày nào đó tâm lý xã hội HẬN THÙ đến tột độ, cộng với DẠ DẦY đói cá nhân đến ngắc ngoải chết, thì khối quần chúng nghèo buộc phải đứng lên đứt khoát chấm dứt thiểu số giầu nứt khố bóc lột kia.

Đó là động lực chính yếu và cụ thể của Cách Mạng đứng lên đạp đổ kẻ đè đầu bóp cổ cướp bóc mình.

Đạp đổ rồi, họ phải xây dựng con đường Cách Mạng đã bắt đầu. Con đường xây dựng Cách Mạng, nếu cho đúng hướng, nghĩa là không “chệch hướng “, thì phải tôn trọng cái nguyện vọng căn bản của quần chúng. Không khó gì để thấy cái nguyện vọng căn bản của quần chúng. Thực vậy, khi DẠ DẦY họ đói mà phải liều chết đứng lên làm Cách Mạng, thì nguyện vọng gần nhất và cấp thiết nhất là phải có cái DẠ DẦY no.

Nếu giới trí thức chính trị quá xa vời với những phạm trù trừu tượng như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền để nói rằng đó là nguyện vọng của quần chúng đói, thì quần chúng dễ thất vọng và có thể nổi xùng nói rằng: “Hỗi các ông làm Chính trị ! Các ông nhát như cáy không dám liều chết xuống đường. Bây giờ chúng tôi liều chết đuổi được đám cầm quyền cướp bóc rồi. Các ông nhẩy vào mượn DẠ DẦY đói của chúng tôi để nấu cháo Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trừu tượng để các ông xúm lại với nhau húp mà quên cái DẠ DẦY đói của chúng tôi !”

Cuộc Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông là cuộc Cách Mạng DẠ DẦY. Chính yếu là như vậy, còn gọi là Hoa Lài, Hoa Bản Hạ hay Hoa Thối Địt, thì đó là tiếng gọi cho vui nhưng đừng quên cái DẠ DẠ đang đói mà quần chúng cần được thỏa mãn.

Tại sao Tunisie, Ai Cập rồi Libye đuởi được Độc tài rồi, nghĩa là có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, mà dân chúng lại bỏ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền để nhào ra biển sang Liên Âu. Họ ra đi vì lo sợ rằng người ta chỉ nhét vào DẠ DẦY họ mấy chữ trừu tượng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền thì không làm cho họ no được.

Phái đoàn Ngoại giao Liên Âu sang thăm Ai Cập mới đây và hứa gbíup USD.1 tỉ cho Ai Cập, đó là hiểu đúng nguyện vọng căn bản của Cách Mạng. Vua của Saudi Arabia trở về nước và hứa bỏ ra USD.35 tỉ để tăng lương cho công chức và nâng cấp sống cho tuổi trẻ, đó là Vua đã hiểu cái nguyện vọng căn bản của Cách Mạng vậy.


Những bài học nào mà Cách Mạng Bắc Phi
và Trung Đông cho chúng ta thấy ?

Nhìn cụ thể cái động lực chính và nguyện vọng căn bản của Cách Mạng tại Bắc Phi và Trung Đông như trên, chúng ta mới thấy những bài học để áp dụng cho cuộc nổi dậy và lập trường xây dựng Cách Mạng ở Việt Nam. Nhưng bài học ấy gồm những điểm sau đây:

1) Đây là cuộc Cách Mạng chính yếu của dân thành thị thất nghiệp và bụng đói. Đa số ở vào lớp tuổi trẻ và trung niên. Với 2 đo-la mỗi ngày mà phải sống ở thành thị, thì cái bụng đói càng ray rứt. Thực vậy, đất đai phần lớn là cát sa mạc, nên họ không thể sống với nông nghiệp. Nếu ở vùng quê nông nghiệp, thì với 2 đo-la mỗi ngày, họ có thể giải quyết bụng đói như Cụ NGUYỄN KHUYẾN vỗ bụng rau bình bịch. Nhưng ở thành thị, thì không có rau mà vỗ. Đó là tình trạng bụng đói của dân Bắc Phi và Trung đông.

2) Thất nghiệp, lớp tuổi trẻ và trung lưu có nhiều thời giờ dành cho máy Điện tử và Internet. Những nhà độc tài cấm tự do truyền thông báo chí, thì lớp người thất nghiệp này sử dụng Internet mà Nhà nuớc độc tài khó kiểm soát hết được. Cách Mạng Điện thoại Di động đóng phần không nhỏ cho cuộc hẹn hò nổi dậy, nhất nữa họ đã có sự quy tụ thường xuyên tại thành thị gần kề nhau để tụ họp lại. Không cần phải xa xôi như Bác Tám từ đồng nội lên Sài gòn.

3) Lòng HẬN THÙ của tâm lý xã hội đã lên đến cực độ đối với những nhà độc tài và gia đình. Việc khai thác nguồn dầu lửa cho túi riêng nằm sờ sờ ở sa mạc mà ai cũng nhìn thấy mỗi ngày. Nó khác với việc khai thác hầm mỏ ở rừng núi kín đáo như trường hợp ở Việt Nam. Những nhà độc tài tích luỹ tài sản kếch xù tại Bắc Phi và Trung Đông lại sống lâu năm, kéo dài tối thiểu từ 20 năm. Trong khi ấy, tại Việt Nam, đảng Cộng sản kéo dài, nhưng những Lãnh tụ thay đổi nhau mà tham nhũng vì vậy khó nhìn thấy sự tích lũy tài sản kếch xù đập vào mắt quần chúng. Thời gian lâu năm của một nhà độc tài tích lũy tài sản cho riêng mình và gia đình  làm hội tụ mạnh lòng HẬN THÙ vào một người và một gia đình. Đó là điểm cắt nghĩa lòng HẬN THÙ của quần chúng Bắc Phi và Trung Đông thành cao độ tột bực.

4) Cái lòng HẬN THÙ xã hội tột bực này khiến Lập trường của Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông dứt khoát:

* Họ phải đạp đổ hẳn kẻ độc tài, ngay cả không chấp nhận bè đảng của nhà độc tài liên hệ đến việc đứng chung với họ để cùng làm cuộc chuyển tiếp.
* Tất nhiên không chấp nhận chiêu bài “đối thoại “ hay “hòa hợp hòa giải “ để chi đi đến thêm bớt vào chế độ cũ một ít thay đổi gọi là CẢI CÁCH.
* Quần chúng đói khổ làm Cách Mạng nhất thiết phải đưa ra xét xử những nhà độc tài và đòi lại những tài sản mà những nhà độc tài này đã bóc lột dân chúng và khai thác tài nguyên quốc gia (dầu lửa và du lịch)


Áp dụng mức độ nào những bài học
từ Bắc Phi và Trung Đông cho Việt Nam ?

Sau những chục năm trường, đảng CSVN độc tài và độc quyền bóc lột nhân lực, khai thác tài nguyên quốc gia để làm của riêng giầu nứt khố. Hố sâu giầu nghèo mỗi ngày mỗi khơi rộng. Quần chúng nghèo khó, thêm khổ cực hơn nữa vì lạm phát, vật gia tăng vọt, đồng tiền phá giá. Quần chúng mang DẠ DẦY đói, động lực chính yếu cho nổi dậy. Đồng thời quần chúng Việt Nam chứng kiến nhóm đảng Fafia CSVN giầu lên vì tham nhũng. Những chứng kiến này đã tạo được lòng HẬN THÙ của quần chúng đối với nhóm đảng Mafia CSVN. Việt Nam đã có động lực chính yếu DẠ DÀY đói và tâm lý xã hội HẬN THÙ để nổi dậy dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành-

Cũng như những bài viết trong thời gian này trên các Diễn Đàn, những câu câu hỏi mà chúng tôi đặt ra : (i) Lớp người nào khởi đầu ? (ii) Khả năng sử dụng truyền thông Internet ra sao ? (iii) Vai trò Hải ngoại đóng góp gì ?  (iv) Lập trường xây dựng Cách mạng dứt khoát ra sao ?

(i)  Lớp người nào khởi đầu ? 

Đả từ nhiều năm nay, khi Phong trào Dân Oan nổi dậy, chúng tôi đã luôn luôn nghĩ rằng chỉ có những người Dân Oan này mới đủ can đảm không sợ chết đứng lên đòi quyền sống. Nhưng trong thời Phong trào Dân Oan nổi dậy, thì cũng có Phong trào Dân chủ. Chúng tôi đã kêu gọi Phong trào trí thức Dân chủ hãy đứng chung với Phong trào Dân Oan để tổ chức nổi dậy. Nhưng Phong trào Dân chủ, có lẽ quá ngưỡng vọng vào thế “khuyến khích “ của Hoa kỳ, mà cứ ngày đêm rêu rao những từ ngữ trừu tượng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền xa rời với cuộc đấu tranh cụ thể của Dân Oan cho quyền DẠ DẦY (Stomach Right). Những phạm trù trí thức trừu tượng này của Phong trào Dân chủ không đủ sức kéo được quần chúng xuống đường. Quần chúng nghèo phải có cái gì cụ thể, gần kề họ, thì họ mới tin tưởng.

Tiếp theo Phong trào Dân Oan này, Phong trào Giáo Oan Tòa Khâm sứ Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm… nổi dậy đòi CÔNG LÝ. Họ đứng lên vì những miếng đất cụ thể và thấy những tham nhũng bất công của CSVN đối với những miếng đất ấy. Thêm vào đó, đây là việc đứng lên của những Giáo dân mang Đức Tin và và không ngại sợ bạo lực đàn áp, chống lại Đức Tin của họ. Chính lẽ cuộc Cách Mạng cứu nguy Dân Tộc phải lớn lên từ những Giáo dân này. Nhưng rất tiếc, một số Lãnh đạo Giáo gian quốc doanh đã tung ra chiêu bài “đối thoại “ làm tay sai cho CSVN, nhất là tâu trình thất lợi với Vatican để Vatican can thiệp vào loại trừ TGM NGÔ QUANG KIỆT để đặt tại Hà Nội một TGM quốc doanh NGUYỄN VĂN NHƠN. Đây là việc làm tòng phạm với tội ác của CSVN để dìm xuống một ngòi Cách Mạng cứu nguy Dân Tộc.

Việc làm phục vụ CSVN của cánh Lãnh đạo Tôn giáo như trên không những làm hại cho Đức Tin Giáo dân, mà còn là việc phá hoại sự đứng dậy để cứu nguy Dân Tộc khỏi ách độc tài CSVN.

Những cuộc Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông ngày này chứng minh cho  đám ngợm giáo gian biết rằng  lời kêu gọi đối thoại của họ chỉ làm lợi khí để độc tài tiếp tục cướp bóc bất công đối với Dân chúng.

Dầu sao Tinh Thần ĐỒNG CHIÊM đòi CÔNG LÝ của khối Công giáo vẫn còn đó và khối Dân Oan mất nhà đất vẫn mang trong lòng HẬN THÙ.

Lực lượng nổi dậy tại Việt Nam phải dựa vào Tinh thần ĐỒNG CHIÊM của khối Giáo dân Công giáo và vào Khối Dân Oan vẫn mang HẬN THÙ.

Chúng tôi ước ao rằng nhóm trí thức Chính trị đừng nổi dậy bằng miệng với những ý niệm trừu tượng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền xa vời với động lực nổi dậy chính yếu là DẠ DẦY và tinh thần chống BẤT CÔNG mà quần chúng thấy cụ thể trước mắt.

(ii) Khả năng xử dụng truyền thông Internet ra sao ?

Chúng tôi  thấy rằng cái khả năng này, giới trẻ Việt Nam có thừa để tổ chức một hệ thống truyền thông mà chính CSVN khó lòng ngăn cản được. Làm thế nào mà hệ thống truyền thông của giới trẻ không phải chỉ với nhau mà còn hội nhập vào Lực lượng Dân Oan và khối Giáo dân Công giáo để điều hợp cho có Phong trào liên kết. Giới trẻ giữ phần truyền thông điều hợp, nhưng Lực lượng Dân Oan và Giáo dân Công giáo mang sức mạnh đứng lên. Khối Giáo dân Công giáo cũng là những công dân và có nhiệm vụ cứu nước.

(iii) Vai trò Hải ngoại đóng góp gì ? 

Trước đây, người Việt Hải ngoại dường như chú trọng vào việc vận động dư luận và sự yểm trợ của một số Chính quyền nước ngoài. Nhưng thực tế cho thấy rằng nước ngoài dễ cho chúng ta những hy vọng thoa dịu suông, mà họ nghĩ về quyền lợi của nước họ trước hết. Chúng tôi thường viết rằng Dân tộc mình đau khổ thì hãy tin tưởng trước vào chính mình để tự cứu. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Nhiều khi nước ngoài một đàng nói Nhân quyền để an ủi chúng ta, nhưng một đàng thì bắt tay với độc tài vì quyền lợi của nước họ.

Chúng tôi thấy rằng có hai việc cụ thể mà Hải ngoại có thể hỗ trợ cho Quốc nội:

=> Các Diễn Đàn hay cá nhân Việt kiều tìm mọi cách để phổ biến Thông tin Cách Mạng Bắc Phi và Trung Đông về cho những người thân thuộc hay các Tổ chức tại Việt Nam. Việt kiều tập trung mọi nỗ lực tấn công thông tin truyền thông về Việt Nam.

=> Việc hỗ trợ thứ hai cụ thể là Truy tìm Tài sản mà những Lãnh đạo CSVN biển thủ chuyển ra cất giấu tại nước ngoài. Phải phục hồi những tài sản bất chính này về cho Quốc gia.

(iv)  Lập trường xây dựng Cách mạng dứt khoát ra sao ?

Kinh nghiệm những chục năm trường phản bội của CSVN không cho phép chúng ta tin tưởng vào sự đứng chung với đảng Cộng sản VN nữa. Vì vậy, khi cuộc Cách Mạng nổi dậy, chúng ta dứt khoát:

=> Lật đổ hẳn Chế độ CSVN hiện hành

=> Không thể nói đến “đối thoại “ vì CSVN chỉ tìm mưu “đối thọi “ chúng ta mà thôi

=> Không có chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp mà những người làm Chính trị thời cơ đưa ra để nhằm nhẩy bàn độc.

=> Xây dựng DÂN CHỦ HÓA KINH TẾ để có những điều kiện đi đến DÂN CHỦ HÓA CHÍNH TRỊ thực sự lâu dài và bền vững.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 24.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 =========================
pho bien/ publication 17.02.2011
=========================


*************************************** VĂN PHÒNG ********************************************* 
                               TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN
                                                    BUREAU 
     OF RESEARCH FOR CRIMINAL FORTUNES OF VIETNAMESE COMMUNISM

                                                    BUREAU 
DE RECHERCHE DES FORTUNES CRIMINELLES DU COMMUNISME VIETNAMIEN


                        22 Rue du Prieuré, CH-1202 GENEVA, Switzerland
       Tel:0041 22 731 82 66. Mobile:0041 79 766 65 83. Fax:0041 22 738 28 08
             Email: TRUY TIM TAI SAN CSVN <vanphongtttscsvn@gmail.com>Dưới Chủ để TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, chúng tôi không kêu gọi hay khuyến dụ những Lực Lượng Quốc nội đứng lên, mà nhìn thấy việc Quốc nội đứng lên là tất yếu bởi hai lý do:

1) Khi Kinh tế quốc doanh tụt dốc vì Tham nhũng Lãng phí tràn lan làm cho DẠ DẦY cá nhân của đa số quần chúng thiếu ăn, thì quần chúng buộc phải đứng lên đòi quyền sống thân xác mình. Nếu không đứng lên đấu tranh tối thiểu cho quyền DẠ DẦY, thì chính mình bị chết. Tính cách tất yếu đứng lên là ở chỗ đó. Nếu muốn sống, thì phải đứng lên tranh đấu chống lại kẻ bóc lột, cướp bóc mình. Còn nếu cứ ngồi yên cúi đầu chịu cảnh cướp bóc và chờ đợi người khác đến cứu như cảnh nằm há miệng chờ sung rụng, thì chính mình đi dần đến cảnh DẠ DẦY đói veo và chết.

2) CSVN cấu kết với tư bản ngoại lai để bóc lột sức lao động của dân chúng Việt Nam và khai thác tài nguyên Quốc gia làm của riêng, tạo ra một thiểu số Mafia giầu nứt khố và đa số quần chúng nghèo kiết xác. Hố sâu giầu nghèo mỗi ngày mỗi cách biệt rõ rệt. Việc giầu nứt khố của thiểu số Mafia CSVN là dựa trên Cơ chế Độc tài Chính trị nắm trọn Độc quyền Kinh tế. Việc cách biệt giầu nghèo tất nhiên tạo một tâm lý xã hội HẬN THÙ đối với tầng lớp bóc lột bất chính.

Từ BỤNG ĐÓI cá nhân và HẬN THÙ xã hội, Lực Lượng Quốc nội đứng lên là điều sẽ xẩy ra.

Khi viết Chủ đề này đối với Việt Nam, chúng tôi lại chứng kiến những cuộc Cách Mạng tại Tunisie và Ai Cập. Một sự trùng hợp: dân chúng của hai nước này tự động đứng lên vì BỤNG ĐÓI và HẬN THÙ đối với những kẻ đã cướp bóc họ để trở nên giầu nứt khố. Dân chúng Quốc nội của hai nước này nhất quyết đi đến TRIỆT HẠ Ben ALI và Hosni MUBARAK cùng với bè đảng bóc lột, chứ không chỉ ngừng ở chỗ CẢI CÁCH nới rộng chút Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trừu tượng xa vời vớ cái BỤNG ĐÓI cụ thể của từng cá nhân.

Khi viết rằng TRÁCH NHIỆM đứng lên DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành là từ những Lực Lượng Quốc nội, chúng tôi tự hỏi: vậy Hải ngoại có thể đóng góp được gì cho cuộc đứng lên của Quốc nội. Vận động các Chính quyền nước ngoài để áp lực lên CSVN ? Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng một số lớn những Chính quyền nước ngoài chỉ nói suông cho chúng ta hài lòng, nhưng thực tế họ tính toán quyền lợi cho nước họ, thậm chí còn cấu kết tòng phạm với CSVN. Chúng ta hãy tự tin lấy chính mình trong việc DỨT BỎ Cơ chế CSVN, chứ đừng nuôi hy vọng quá nhiều vào các Chính quyền ngoại quốc để cái Cơ chế CSVN hiện hành này vẫn tiếp tục kéo dài.

Khi tự đặt câu hỏi xem Hải ngoại có thể đóng góp được gì cụ thể với Quốc nội, chúng tôi thấy rằng Hải ngoại – tỵ nạn sống trên 70 quốc gia -- tìm đủ mọi cách truy tầm những tài sản của độc tài CSVN cướp bóc chuyển ra cất giấu ở nước ngoài. Việc truy tầm này với mục đích yêu cầu hoàn trả những tài sản ấy về cho Dân Quốc nội. Đó là việc đóng góp cụ thể mà dân chúng quốc nội mong muốn từ chúng ta ở Hải ngoại. Thực vậy, dân chúng Quốc nội không kêu gọi chúng ta trở về để cùng xuống đường biểu tình, nhưng mong mỏi chúng ta truy tầm và phục hồi những tài sản mà những kẻ bóc lột đã chuyển ra cất giấu tại nước ngoài.

Nói thì phải làm cụ thể. Chính vì vậy mà chúng tôi đề nghị Hải ngoại đi tới thiết lập một

                                               VĂN PHÒNG
                             TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN

Chúng tôi hy vọng rằng mỗi nước có một nhóm chuyên viên chú tâm làm công việc TRUY TÌM này.

Để tiến tới những nhóm chuyên viên như vậy, chúng tôi thấy hãy bắt đầu một thí điểm. Do đó, chính cá nhân chúng tôi tự nguyện bắt đầu một thí điểm tại Geneva, Thụy sĩ. Bình thường những việc đấu tranh từ Hải ngoại cho Việt Nam, chúng ta nên chọn những nước lớn có đông người Việt tỵ nạn như Hoa kỳ, Pháp, Đức, Úc châu. Nhưng đối với việc truy tầm tài sản này, chúng tôi đề nghị chọn thí điểm Thụy sĩ vì những lý do sau đây:

=> Thụy sĩ quy tụ nhiều tài sản cất dấu

=> Thụy sĩ đã công khai phong tỏa những tài sản bất chính và đã thực hiện việc hoàn lại tài sản cho Quốc gia sở hữu.

=> Chúng tôi xin tình nguyện lấy địa chỉ của mình làm địa chỉ liên lạc về công việc này.

=> Cá nhân chúng tôi, Nguyễn Phúc Liên, xin tình nguyện phục trách công việc liên lạc trong lãnh vực này. Tôi có một số thuận lợi như:

* Đã sống 45 năm tại Thụy sĩ

* Đã dậy học trên 35 năm tại đây, nên có nhiều liên lạc với những cựu sinh viên đang làm việc trách nhiệm trong các Ngân Hàng hoặc trong các Tập đoàn Tài chánh.

* Chính chúng tôi cũng đã làm việc trên 20 năm về tài chánh cụ thể, nên có một số hiểu biết về những “lắt léo“ của tài chánh quốc tế.

* Chúng tôi vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam, nên CSVN không thể than phiền với Thụy sĩ rằng việc làm của Văn Phòng Truy Tìm này động chạm đến nội bộ Việt Nam.

Địa chỉ của thí điểm Văn Phòng này như sau:

VĂN PHÒNG
TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN
22 Rue du Prieuré
1202 GENEVA
Switzerland

Chúng tôi xin nhận trách nhiệm liên lạc và thâu nhận những tài liệu về TRUY TÌM TÀI SẢN BẤT CHÍNH CSVN do các nơi chuyển tới.

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 16.02.2011


Có những phản ứng tích cực cổ võ về đề nghị này. Xin ghi lại phản ứng mà chúng tôi nhận được đầu tiên từ Hà Nội:

From: "do thinh" dothinh1@yahoo.com
To: "NGUYEN PHUC LIEN" viettudan@yahoo.com

Kính ông Nguyễn Phúc Liên,

Rất hoan nghênh!
Kính chúc ông và cộng sự sớm gặt hái thành công, thông báo rộng rãi để cộng đồng quốc nội + hải ngoại cùng chia vui.

Kính,
Đỗ Thịnh, 69 tuổi, Hà Nội, Việt Nam


=========================
pho bien/ publication 17.02.2011
=========================


                                          TIN NGẮN BÌNH LUẬN
                                           TỪ 10.02-17.02.2011

                                   Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
                                            Geneva, 17.02.2011
                                      Web: http://VietTUDAN.net

Ghi lại những Tin Tức ngắn và thêm Bình Luận cá nhân khi đọc Tin trên các Diễn Đàn Internet, đọc Báo Chí, nghe Đài Phát Thanh hay xem Đài Truyền Hình. Có thể coi đây như một thứ Nhật Ký về Tin Tức.


======================>TIN CÁCH MẠNG BẮC PHI & TRUNG ĐÔNG


Libya

Hôm 15.02.2011Biểu tình lớn tại Benghazi, một thành phố lớn của Libya cách Tripoli 1000 cây số. Hai người thiệt mạng và 40 người bị thương. Luật sư Hadi SHALLUF, Thẩm phán tại Tòa án Quốc tế La Haye khẳng định về cuộc Biểu tình này cho Đài Truyền Hình Euro News. Dân Libya dự định một cuộc Biểu tình lớn ngày 16.02.2011 nhằm đòi hỏi một Hiến Pháp mới cho Libya. Ông Hasdi ABIDI, Giám đốc Tổ chức CERMAM chuyên nghiên cứu về các nước A-rập Bắc Phi khẳng định với Đài Truyền Hình Thụy sĩ TSR1 rằng dân chúng đòi chấm dứt chế độ Khadafi, Ông Hasdi ABIDI so sánh Libya giống như Bắc Triều Tiên. Để làm gỉam cường độ biểu tình, Khadafi đã ra lệnh hạ giá cả hàng hóa và thả chừng 100 tù chính trị. Theo Đài Truyền Hình Pháp A2, thì dự định Biểu ngày 17.02.2011 đòi hỏi sự ra đi của chính Khadafi sau 42 năm cai trị độc tài.


Bahrain

Biểu tình và bị đàn áp: 2 người thiệt mạng. Những cuộc biểu tình ngày 15.02.2011 tiếp tục đòi hỏi những điều sau đây:
• Một Hiến Pháp mới
• Thả tất cả các tù nhân chính trị
• Tự do ngôn luận và báo chí
• Thiết lập một hệ thống Pháp lý độc lập
Những cuộc Biểu tình tại tiểu vương quốc Bahrain làm cho Hoa kỳ lo lắng vì Hạm đội thứ 5 lấy căn cứ ở đó.


Iran

Tại Iran, cuộc tuần hành ủng hộ phong trào nổi dậy của Ai Cập và Tunisia biến thành biểu tình chống chính phủ sau khi cảnh sát dùng đến hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.
Nhiều người tập trung thành các nhóm nhỏ và tiến về phía quảng trường Azadi (Tự do). Khi họ bắt đầu hô khẩu hiệu "Đả đảo độc tài", cảnh sát xông vào giải tán đám đông. Một cuộc tuần hành khác diễn ra gần quảng trường Imam Khomeini, AFP cho hay.

Một số người đốt các thùng rác trên phố. Mạng điện thoại di động bị cắt và một số khu vực nơi các cuộc biểu tình diễn ra bị mất điện. Một số nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Iran bắn hơi cay để giải tán biểu tình. Đụng độ cũng nổ ra giữa cảnh sát và những người ủng hộ phe đối lập.

Cuộc Biểu tình hôm thứ Hai 14.02.2011 của phe đối lập không hạn hẹp ở phản đối Tổng thống đương kim nữa mà nhằm vào lật đổ chế độ. Có hai sinh viên thiệt mạng.  Hôm thứ Ba 15.02.2011, để tránh đám táng tổ chức bởi phe đối lập, phe ủng hộ Tổng thống đã dành lại xác chết và coi là của mình. Cuộc Biểu tình trở thành cuộc giành xác giữa hai phe.


Yemen

Biểu Tình 4 Ngày Liền: Hy Vọng Lật Đổ TT Saleh (02/15/2011)

Yemen Biểu Tình 4 Ngày Liền: Hy Vọng Lật Đổ TT Saleh , Phe Ủng Hộ Chính Phủ Biểu Tình Chống, Xô Xát... 3 Người Bị Thương

SANAA   -      Dân chúng Yemen xuống đường qua ngày thứ tư liên tiếp tại thủ đô để đòi thay đổi chính trị và lật đổ TT Saleh, là đồng minh chống khủng bố của Hoa Kỳ - biểu tình diễn ra giữa lúc chính phủ Obama dự định 1 kế hoạch can thiệp sâu hơn, gồm 1 chương trình huấn luyện chống khủng bố.

Sinh viên, các nhà tranh đấu dân quyền, dân biểu và cả giới luật sư mặc áo thụng đen cùng tuần hành, hô khẩu hiệu chống lại lực lượng an ninh và xác nhận yêu cầu TT từ chức, tương tự phong trào nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập trong thời gian gần đây.

Đám đông hô lớn "Cách mạng vì tự do ngôn luận - chúng ta phải quyết định lấy".

Luật sư Hassan al-Dola tuyên bố : dân chúng biểu tình để phản đối tham nhũng và hành động gây khủng bố tinh thần của công an.

Luật sư độc lập Ahmed Hashid loan báo biểu tình sẽ tiếp diễn đến khi chế độ sụp đổ - ngoài ra, hàng chục phụ nữ bao vây bộ chỉ huy tình báo, đòi trả tự do con em.

Phóng viên địa phương và ngoại quốc đưa tin họ bị cảnh sát và phe thân chính tấn công.

Biểu tình tương tự cũng bùng nổ tại 2 thành phố Aden và Taaz với các khẩu hiệu đả kích TT Saleh chỉ hứa hẹn và không làm gì. Biểu tình nhen nhúm kể từ khi công chúng tập trung hôm Thứ Sáu để đón mừng sự ra đi của nhà lãnh đạo toàn trị Ai Cập.

Tổ chức Human Rights Watch cảnh báo : cảnh sát Yemen dùng gậy và súng điện chống lại dân biểu tình. Hôm chủ nhật, đài truyền hình chính phủ loan báo TT Saleh đã gặp ĐS Hoa Kỳ và sau đó quyết định hoãn chuyến đi Washington đã định trước cuối tháng này.

Cho tới nay, viên chức Hoa Kỳ xác nhận tình hình chính trị tại Yemen không có ảnh hưởng với chương trình huấn luyện chống khủng bố dự chi 75 triệu MK.

Jordan

Giải Tán Nội Các, Mời Cựu Thủ Tướng Lập Chính Phủ Mới

AMMAN   -     Hôm Thứ Ba, quốc vương Abdullah đã giải tán nội các tiếp theo các biểu tình tại thủ đô.

1 cựu Thủ Tướng đuợc mời tổ chức chính phủ mới để tức khắc thực hiện các cải tổ chính trị.

Quyết định của nhà vua đuợc loan báo sau các cuộc biểu tình ở nhiều nơi trong nước, theo guơng nhân dân Tunisia. Công dân kêu gọi Thủ Tướng Samir Rifai từ chức, vì năng lượng và lương thực tăng giá và cải tổ tiến triển rất chậm.

1 thông báo của hoàng cung xác nhận đơn từ chức của ông Rifai đã đuợc chấp thuận, và cho biết cựu Thủ Tướng al-Bakhit đuợc mời tổ chức nội các mới. Ông al-Bakhit từng là Thủ Tướng của vuơng quốc thời kỳ 2005-2007, và 1 thời gian làm ĐS tại Israel.

Nhà vua nhấn mạnh rằng cải tổ kinh tế là thiết yếu để nâng cao mức sống của mọi người, và mục tiêu ấy không thể đạt tới mà không cải tổ chính trị để dân thường có thể dự phần. Chỉ thị của vua Abdullah đệ Nhị đòi hỏi Thủ Tướng thẩm định tình hình để điều chỉnh các sai lầm quá khứ, đồng thời xét lại các luật lệ chi phối chính trị và bảo vệ quyền của công dân.

Ông al-Bakhit là 1 chính khách ôn hoà đã đuợc bổ nhiệm làm ĐS Jordan tại Israel.  Chưa biết khi nào ông al-Bakhit có thể trình diện các thành viên nội các.

 

==============>VIỆT NAM: TÌNH HÌNH BÁO HIỆU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ


Sốt vàng, đô la ở CS Việt Nam

Vàng ở Việt Nam cao hơn thế giới từ 600,000 đ đến 1 triệu đồng/lượng

SÀI GÒN 16-2 (TH) .- Một phần ảnh hưởng bởi giá vàng leo thang liên tục trên thế giới, giá vàng tại Việt Nam bám theo sát nút và lại còn cao hơn hẳn một bậc. Trong khi đó, đô la bị mất giá trên thế giới thì tại Việt Nam, đô la vẫn mỗi ngày một lên giá

“Thị trường vàng và USD ngày 16.2.2011 diễn ra khá sôi động khi giá liên tục tăng nhanh. Nguồn cung vàng và USD trên thị trường ít đi”. Tờ Thanh Niên kể như vậy khi mô tả tình hình vàng và đô la “dồn dập tăng giá”.

Tổng hợp tin kinh tế từ nhiều báo ở Việt Nam, giá vàng ở Việt Nam vừa lên nhanh nên giá buổi chiều cao hơn buổi sáng.

Người có tiền đưa nhau mua vàng vì đồng bạc Việt Nam mất giá nhanh chóng. (Hình: Thanh Niên)

Giá vàng ở Sài Gòn, sáng ngày 16/2, một lượng vàng bán ra khoảng 36 triệu 630,000 đồng. Đến chiều thì tăng lên thành 36 triệu 800,000 đồng một lượng. Nội trong ngày giá bán một lượng vàng cách nhau đến 200,000 đồng, theo VNExpress.

Theo tờ Thanh Niên, cộng chung hai ngày vừa qua, giá vàng tại Việt Nam đã tăng thêm khoảng 530,000 đồng một lượng.

Theo VNExpress, trên thị trường thế giới “tính đến 17 giờ ngày 16/2 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương $1,375.10 USD (đây là mức cao nhất từ đầu năm 2011). Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 21,700 đồng, mỗi lượng quy đổi hiện có giá khoảng 36 triệu đồng, không thay đổi nhiều so với mở cửa”.

Mặt khác, giá đô la trên thị trường tự do ở Sài Gòn “dao động từ 21,770 đ đến 21,920 đ/USD, còn tại Hà Nội là từ 21,750đ đến 21,900đ/USD”.

Theo tờ Đất Việt ngày Thứ Tư 16/2/2011 “Giá USD tại “chợ đen” sáng nay đã tăng tới 150 đồng để vọt lên mức “khủng” 21,900 đồng một USD. Nhiều người đang nghĩ đến mức 22,000 đồng trong ngày hôm nay.”

Những người có nhiều tiền đồng đã tìm cách thu gom tích trữ vàng và đô la vì đồng bạc Việt Nam mất giá nhanh chóng. Đồng bạc Việt Nam tiếp tục mất giá trên thị trường chợ đen dù Ngân Hàng Nhà Nước cố kềm lại bằng cách công bố hối suất chính thức (trung bình) ngày Thứ Tư là 20,698, tức thấp hơn hôm Thứ Ba 5 đồng. Giá chính thức thì như vậy nhưng ngân hàng quốc doanh vẫn bán ra với giá “kịch trần” là 20,905 một đô la và không phải ai cũng mua được.

Tờ Dân Việt nói rằng “hầu hết doanh nghiệp đều than rằng vẫn phải mua với giá cao hơn rất nhiều.”

Theo báo Thanh Niên “Trưởng phòng kinh doanh vàng của một ngân hàng cổ phần cho biết trên thị trường đang có nguồn tin một số người gom USD để thanh toán vàng nhập về. Nguyên do là vào thời điểm trước và sau tết vài ngày, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới từ 600.000 - 1.000.000 đồng/lượng, một số cá nhân chốt giá thế giới và vay vàng trong nước bán trước. Vì vậy, những người này phải thực hiện gom USD trên thị trường để thanh toán lượng vàng về. Trong khi những người nắm giữ USD vẫn chưa chịu bán ra nên giá USD lại được đẩy tăng lên”.

 
“Bão giá” đang rục rịch ở Việt Nam

SÀI GÒN 16-2 (TH) .- Dù giá xăng, than, điện và các loại hàng hóa trụ cột nằm trong tay sản xuất và phân phối của các hãng quốc doanh phần lớn chưa tăng giá, một số sản phẩm và dịch vụ đã bắt đầu tăng, báo hiệu một cơn “bão giá” đang ập xuống ở Việt Nam.

Ngày Thứ Ba 15/2/2011, một hội nghị đã được tổ chức ở Hà Nội giữa chính phủ và các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh.

Trong hội nghị này, theo sự tường thuật của báo Thanh Niên các ông quốc doanh, đặc biệt là than với xăng dầu kêu lỗ. Riêng công ty nhập cảng và phân phối xăng dầu Petrolimex kêu lỗ mỗi tháng 70 tỉ đồng.

Báo Thanh niên nói rằng ông Dũng “khẳng định Chính phủ sẽ cố gắng tập trung lo ổn định vĩ mô, tỷ giá, lãi suất, lạm phát; thực hiện giá cả theo cơ chế thị trường, trong đó có giá điện, than, xăng dầu. Theo đó, tới đây sẽ điều chỉnh giá điện từng bước theo thị trường, than điều chỉnh theo giá điện.”

CPI năm 2010 của Việt Nam đã vượt xa mọi dự báo
 
Như vậy, như tin tức mấy ngày gần đây, giá điện sẽ được điều chỉnh trước từ đầu Tháng Ba. Điều chỉnh bao nhiêu chưa thấy nói nhưng tin tức cho thấy tỉ lệ điều chỉnh sẽ từ 11% đến 18% trên giá bán điện mỗi kWh. Một số nguồn tin quốc tế cho rằng giá điện sẽ lên khoảng 15%.

Rất có thể từ đầu Tháng Ba này, xăng cũng lên giá. Trong một bài viết riêng về giá xăng dầu nội địa, báo Đất Việt thuật lời các người cầm đầu hệ thống xăng dầu quốc doanh Petrolimex, Saigon Petro, hãng xăng dầu quân đội đều k::4i6:: lỗ nặng mà phải “tăng tới 3,000đ/lít mới hết lỗ”.

Các nhà nhập cảng xăng dầu vừa phải gánh chịu giá mua nhập cảng đắt theo giá quốc tế cứ tăng lên mãi. Trong khi đó, nhà nước lại vừa phá giá tiền thêm 9.3%, nhà nhập cảng lại phải trả một lượng tiền đồng nhiều hơn để có đô la nhập cảng dầu xăng. Cả hai thứ này cộng lại khiến họ lỗ rất nặng.

Sau khi đã bỏ thuế nhập cảng xăng dầu (5%) giá xăng dầu quốc tế vẫn tăng cao, đám quốc doanh than lỗ nặng, nhà cầm quyền trung ương tổ chức một cuộc họp ngày 13/1/2011 trong đó, Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nói rằng “11 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối là những doanh nghiệp nhà nước, được Nhà nước giao vốn, tài sản thì lúc này không thể kêu lỗ mà phải thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong lúc này doanh nghiệp phải ổn định và giữ giá xăng dầu trong nước”, theo bản tin của tờ Pháp Luật TP ngày 14/1/2011.

Sau đó, có tin nàh cầm quyền trung ương sử dụng quĩ “bình ổn giá” đẻ bù lỗ xăng dầu.

Nhưng Vương Đình Dung, tổng giám đốc Công ty xăng dầu Quân đội nói rằng “Thực ra quyết định tăng xả quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu bán ra trong nước mới đây của Bộ Tài chính chỉ là giải pháp hạch toán chi phí, chứ quỹ làm gì còn. Quỹ bình ổn xăng dầu hiện chưa có nguồn mà doanh nghiệp vẫn đang phải tự trích. Còn việc kinh doanh lỗ vốn thì doanh nghiệp xăng dầu phải tự vay từ các nguồn mà bù vào. Riêng việc tăng tỷ giá USD vừa qua đã khiến chi phí phát sinh doanh nghiệp phải bỏ ra lên tới gần trăm tỷ đồng”.

Dù chưa được tăng giá, một số cây xăng đã tự động bán “nhỏ giọt” để chờ giá mới.

“Trước tin đồn xăng, dầu sẽ tăng giá, nhiều cửa hàng ở các tỉnh, thành hiện chỉ bán với số lượng rất ít, thậm chí đóng cửa cả ngày, hoặc đóng cửa sớm hơn thường lệ để chờ... tăng giá” theo báo Thanh Niên ngày 16/2/2011.

Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, “nhiều mặt hàng đã tăng giá đón đầu” rồi.

Lý do được nêu ra là “tránh gây sốc cho thị trường”.

Lạm phát ở Việt Nam năm 2010 là 11.75%. Một số chuyên gia ngoại quốc tin rằng mấy tháng tới đây, lạm phát có thể lên đến 15%.

Khởi đầu năm Tân Mão, người dân ở Việt Nam sẽ méo mặt vì chạy qua không kịp với vật giá gia tăng.
 
Việt Nam phá giá tiền đồng lần thứ sáu kể từ năm 2008.

Tiền đồng lên giá theo qui đổi ở thị trường chính thức sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá, hãng Bloomberg đưa tin ngày 16/02.

Tiền đồng tăng 0.6%, với tỷ giá 20.730 VND/ USD lúc 03 giờ 45 chiều tại Hà Nội, theo giá mà Bloomberg tổng hợp từ các ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấn định mức qui đổi 20.698 VND/USD, so với mức 20.703 VND/USD hôm 15/02, theo trang web ngân hàng.

Tuy nhiên tiền đồng giảm giá mạnh trên thị trường không chính thức hay còn gọi là chợ đen.

Đôla tại tiệm vàng tại Hà Nội qui đổi được 21.840 VND lúc 03 giờ 45 chiều 16/02 tại một số cửa hàng vàng tại Hà Nội, so với tỷ giá 21.750 VND/đôla ngày hôm qua, theo VNPT.

"Có những quan ngại trên thị trường rằng tiền đồng sẽ tiếp tục mất giá do nhu cầu đôla Mỹ vẫn còn cao, đặc biệt là các công ty mua ngoại tệ để thanh toán hợp đồng nhập khẩu", Bà Phạm Phương Lan, từ BIDV được Bloomberg trích lời.

Nhà nước Việt Nam quyết định phá giá tiền đồng 8,5% vào ngày 11/02 và cam kết quản lý tiền tệ linh hoạt hơn.

Vào hôm 15/02 Reuters có bài tìm hiểu về một số điểm liên quan tới chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Hệ lụy phá giá

Bài báo nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói việc hạ giá tiền đồng sẽ giúp kiểm soát thâm hụt thương mại, làm cho hàng nhập khẩu đắt hơn và xuất khẩu rẻ hơn.

Thế nhưng giới kinh tế gia tại Barclays Capital, Citigroup, JP Morgan và những định chế tài chính khác nói rằng họ dự kiến việc phá giá sẽ làm lạm phát trầm trọng thêm vì vào tháng Một đã lên tới 12% là mức cao nhất trong hai năm.

Kinh tế gia Matt Hildebrandt từ JP Morgan nói ông dự kiến lạm phát tại Việt Nam lên mức 14,5% trong tháng Hai so với ước tính trước đó là 12,2%. Và ông đã nâng mức dự báo lạm phát cả năm của Việt Nam trong năm 2011 từ 11,5% lên 13,9%.

Tuy nhiên giới quan sát như Dragon Capital lại cho rằng bước đánh sụt giá tiền đồng “sẽ không có tác động quá mạnh mẽ về vĩ mô".

Dẫu sao người ta cũng phải chờ tới cuối tháng Hai và cuối tháng Ba mới có thể so sánh thực tế với dự báo.

Có kết quả?

Chênh lệch giữa thị trường chợ đen và qui đổi ở ngân hàng vẫn tạo quan ngại.

Đây là lần phá giá tiền đồng lần từ sáu kể từ giữa năm 2008. Trong những lần phá giá trước tỷ giá giữ được một vào tuần và sau đó lại bị trượt tiếp.

Giới quan sát cho rằng việc điều chỉnh tỷ giá vào hôm thứ Bảy 12/02 có chỉ dấu cho thấy nhà chức trách muốn giữ cân bằng giữa cung và cầu đối với ngoại tệ.

Tuy nhiên thực tế là dự trữ ngoại hối của Việt Nam giảm xuống "còn khoảng hơn 10 tỷ đôla" so với 16 tỷ năm 2009 và điều đó có nghĩa rằng túi tiền của nhà nước không đủ nhiều để hỗ trợ cho tiền đồng.

Để ngăn tiền đồng tiếp tục mất giá, giới kinh tế gia nói giới chức phải ngưng thực trạng người ta ngóng chờ đợi phá giá và phục hồi niềm tin cho tiền tệ bằng cách cải thiện kinh tế vĩ mô.

Tương lai

Ngân hàng Nhà nước hiện không nói rõ ràng những bước mà họ sẽ thực hiện tiếp theo. Giới quan sát nói rằng con đường phía trước phải rõ ràng - nhà nước cần phải kiềm chế lạm phát hai chữ số bằng cách nâng lãi suất và giảm tín dụng.

Nhà nước cũng phải hạn chế thâm hụt tài chính và bắt đầu tái gây dựng nguồn dự trữ ngoại hối.

Một số kinh tế gia có tiếng và cả giới chức ngân hàng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu nói họ hy vọng rằng có sớm hạ lãi suất, nhận định mà mà giới phân tích xem như động thái điển hình về căn bệnh muốn kinh tế tăng trưởng cao, mà tăng trưởng cao có nghĩa là đẩy mạnh thêm lạm phát.

Nhưng có một nhà kinh tế cho biết, logic đằng sau ý tưởng về việc hạ lãi suất để kiềm chế lạm phát là việc cho vay nhiều hơn sẽ giúp nhà sản xuất trong nước củng cố sản xuất và giảm nhập khẩu.

Một số nhà kinh tế trong nước nói rằng Ngân hàng Nhà nước nên tăng yêu cầu dự trữ đôla để hạn chế cho vay đôla vì hiện lãi suất cho vay đôla thấp hơn lãi suất cho vay bằng tiền đồng hơn 10%.

 

================>CHỆT: CHÍNH QUYỀN KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC
                                  1.5 TỈ NGƯỜI CHỆT SẢN XUẤT ĐỒ ĂN ĐỘC HAI


10% gạo sản xuất tại Trung Quốc bị nhiễm độc
20 triệu tấn gạo sản xuất ở có thể bị nhiễm độc (DR)
Mai Vân

Theo một công trình nghiên cứu của Đại Học Nam Kinh, được báo chí Trung Quốc tiết lộ ngày 16/02/2011, có đến 10% gạo sản xuất tại Trung Quốc bị nhiễm các chất kim loại nặng độc hại. Đây là hệ quả của tình trạng phát triển công nghiệp nhanh chóng nhưng bừa bãi trong thời gian qua.

Theo tuần báo Thế kỷ Mới, từ nhiều năm qua, một khối lượng lúa gạo rất lớn đã bị nhiễm nhiều chất kim loại nặng độc hại như cadnium chẳng hạn, được thải ra không khí và nguồn nước một cách vô tội vạ, gây ô nhiễm một diện tích khá lớn ở Trung Quốc. Vấn đề là hầu như không hề có lời cảnh báo nào về nguy cơ đến từ việc môi trường bị ô nhiễm đó. 

Chất cadnium chẳng hạn dễ gây ra những chứng bệnh ung thư. Trong các loại ngũ cốc, lúa là loại dễ hút chất cadnium nằm trong nước tưới các thửa ruộng. Nguồn nước này theo tạp chí Trung Quốc, được dẫn đến các thửa ruộng sau khi chảy qua các mỏ đồng, thiếc, chì... Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết : 

"Các con số rất đáng sợ : 20 triệu tấn gạo, tức 10% sản lượng gạo sản xuất hàng năm tại Trung Quốc có thể bị nhiễm chất độc. Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu về tài nguyên, môi trường của đại học Nam Kinh. Trong đợt nghiên cưú đầu tiên vào năm 2007, giới khoa học đã thu thập 91 mẫu lúa gạo tại 6 vùng.

10% các mẫu này có chứa chất cadnium, một thứ kim loại trắng, mềm, phai màu khi ra ánh sáng, rất độc, ảnh hưởng đến khớp, thận, v.v. Điều nghiêm trọng hơn nữa là một năm sau đó, trong các mẫu thu lượm ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, 60% đã bị nhiễm chất độc này. Nguyên nhân đầu tiên là đất bị ô nhiễm.

Trong những ngày qua, giới chuyên gia, chính quyền địa phương cũng như Trung ương đã ra sức trấn an, giải thích rằng gạo bán ở siêu thị đến từ nhiều vùng, cho nên nguy cơ nhiễm độc rất ít. Thế nhưng, nhiều người hiện nay tỏ ra bi quan cho là tình hình ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, do không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu. »


Đồ ăn của Tầu độc hai sinh bệnh tật lâu dài

Người đi du lịch sang Trung quốc thì không thể nào bỏ qua được những món ăn Tàu.Nếu bạn đang có dự tính làm một chuyến du lịch sang xứ này thì xin mời bạn xem bản tin dưới đây để chuẩn bị cho chuyến đi.
Nếu muốn đi xem thắng cảnh thì Trung quốc cũng chẳng đẹp gì hơn những nơi khác. Nếu muốn đi hành hương cõi Phật thì đến Ấn Độ, nơi Đức Phật hạ sanh rồi nhập Niết Bàn dưới tàn cây Bồ Đề linh nghiêm ... Cớ sao ta phải đưa thân đến Trung quốc để bị lừa, bị nhiễm độc thức ăn, nhiễm độc khí trời ? Dưới đây là một số cách làm ăn gian dối tại Trung quốc rất có hại cho người tiêu dùng
Thêm bột giặt vào “Giò Cháo Quảy" không những tiết kiệm được nhiều bột mà “gìò” trông đầy đặn bắt mắt muốn ăn.
Tiêm nước vào trong thịt heo, thịt bò, dưa hấu và cà chua: để nặng ký hơn
Thêm chất Clenbuterol, chất dược phẩm từ nhóm beta-2 chuyên trị bệnh suyễn. Các thể thao gia thường lạm dụng chất “ doping” này cho vào trong thực phẩm Cho heo ăn chất này , kết quả là heo lớn nhanh mà thịt lại ít mỡ.
Xịt Atropin trước khi  làm thịt cừu , thịt sẽ trông tươi hơn, nhìn rất đẹp mắt.
Xay loại gạo mốc rẻ tiền thành bột gạo trộn thêm Sodium-Formaldehyd-Sulfoxylat để làm bột gạo trắng hơn trông như loại bột  thượng hạng .
Trộn thêm bột talcum rẻ tiển vào bột mì rẻ tiền để có bột trắng bán có giá .
Trộn bia với nước lạnh  rất đơn giãn, nhiều lợi nhuận:
 Sàng sẩy, đánh bóng gạo mốc rồi trộn thêm  dầu dùng trong máy kỹ nghệ: Kết quả là gạo bán được giá nhưng người tiêu dùng lại mang bệnh.
Ngâm các trái mận , trái đào lông trong nước tiểu  làm trái cây trông tươi tốt mà lại tăng ký
Sấy khô nấm Tremella – một loại nấm tai mèo trắng- với Schwefeldioxid (SO2 Nấm khô sẽ trắng hơn đẹp hơn.,bán được giá nhưng có thể gâyung thư.cho người tiêu dùng
Thêm mực xạ và một vài chất hóa học khác vào nấm đen  Nấm sẽđen hơn và nặng ký hơn
      
Xịt thêm hoá chất vào kiwi trái sẽ lớn hơn kiwi bình thường
Nuôi lươn thịt vàng bằng thuốc ngừa thai. thuốc giúp  lươn lớn nhanh.
Tiết canh vịt"  được làm bằng máu bò, bột giặt và bột ngọt.
Trộn thêm chất hóa học vào loại trà tàu rẻ tiền  Trà trở thành thượng hảo hạng có giá bán xấp mười lần
Rán gà cùng với loại kem thoa làm cho ngực phụ nữ được nẩy nở  Thịt gà ăn vừai bùi lại vừa dai như thịt gà thả rong ngoài vườn.
Gom góp rồi lọc dầu ăn từ hệ thống nước thải  để bán cho người tiêu dùng với gía rẻ.
Cảnh báo của Cơ quan Quản lýThực phẩm và Dược phẩm Hoa ky (FDA) về thực phẩm và dược phẩm Trung quốc
FDA cảnh báo dân chúng không nên dùng các dược phẩm  của Trung quốc như Super Shangai, Ultra Shangai, Shangai Ultra X, Lady Shangai, và Shangai Regular là những sản phẩm được biết dưới tên Chaojimengnan Shangai. Đây là những dược phẩm bất hợp pháp chứa dược liệu cực mạnh, không đăng ký kiểm chứng, gây tính cương cứng ở người loạn cương.và tạo hứng khởi tình dục. Các lọai dược phẩm bất hợp pháp vì không có được sự chấp thuận của  FDA.
Nhiều chất liệu được dùng để chế tạo lọai thuốc gây tính cường dương nầy đã không được khai báo để  kiểm chứng hầu đảm bảo an tòan cho người tiêu dùng, vì thế có nguy cơ đưa người tiêu dùng vào tình trạng  nguy hiểm như  làm hạ huyết áp  xuống quá thấp có thể nguy hại đến tính mạng của những người đang bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol cao, hay  bệnh tim mạch. Các dược phẩm kể trên đã không có ghi đầy đủ  khuyến cáo về sự nguy hiểm của thuốc  mà trái lại  được tung ra thị trường dưới dạng thuốc "bình thường" trong khi  thực sự có chứa một số dược liệu cực mạnh gây tính cường dương.
Theo  bác sĩ Janet Woodcock  phụ trách chương trình nghiên cứu khoa học và y học kiêm giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Đúc kết Dược phẩm CDER tại FDA thì "Các sản phẩm như thế tạo nguy hiểm lớn cho người tiêu dùng vì những chất liệu dùng để chế biến  có tính  kích thích mạnh và chưa  được kiểm chứng  theo tiêu chuẩn  của FDA, vì vậy  các lọai dược phẩm này chỉ nên được ban theo toa thuốc của bác sĩ mà thôi"                         
Kết quả thử nghiệm của FDA trên các sản phẩm Super Shangai, Ultra Shangai, Shangai Ultra X, Lady Shangai, và Shangai Regular  cho thấy là các dược phẩm này chứa một lượng lớn chất Sidenafil, thành phần tác động tích cực ở Viagra. Đây là một chất đã được FDA công nhận là thuốc làm cương cứng và cần phải được ghi chú trên nhãn hộp thuốc để cho người tiêu dùng rõ cách thức sử dụng và các tác dụng tác hại của nó.
     
FDA khuyến cáo dân chúng nên ngưng việc sử dụng các sản phẩm trên đấy. Trường hợp có vấn đề , người tiêu dùng có thể liên hệ với FDA qua chương trình Medwatch 800- FDA-1088 hay trên mạng lưới                                                
 www .fda.gov/medwatch/report.htm.
Độc hại của thực phẩm Trung quốc –do bạn TnT chuyên tới –04/07/08

Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
Geneva, 17.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 17.02.2011
=========================


                            NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                             THỤY SĨ CẢNH CÁO GIÁN TIẾP PHÁP, MỸ
                                VỀ PHONG TỎA TÀI SẢN BẤT CHÍNH

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                            Geneva, 14.02.2011
                                       Web: http://VietTUDAN.net

 
Hôm nay thứ Hai, 14.02.2011, từ BIEL/BIENNE (Weekend) trở về GENEVA (cách Biel/Bienne 150km), tôi định viết liền hai Bài hoàn toàn có tính cách Thời sự:


1) Bài 1:
Tỵ nạn Boat People từ Tunisie kéo sang Ý.

Trong những bài nhận định thời sự trước, chúng tôi không nói Cách Mạng Tunisie là Hoa Lài hay Hoa Hồng Valentine… một cách Trí thức văn vẻ cao sang âu yếm mùi mẫm, mà gọi một cách quê mùa của thằng chăn trâu cắt cỏ như tôi rằng đây là cuộc CÁCH MẠNG DẠ DẦY. Thực vậy, khi mà DẠ DẦY CÁ NHÂN đói veo, thì buộc lòng phải nổi dậy. Nếu không nổi dậy thì chết đói. Thêm vào đó, những người cầm quyền độc tài như Ben ALI và bè lũ cướp bóc dân chúng, khai thác tài sản quốc gia làm của riêng chuyển ra nước ngoài cất giấu. Đây là điều tạo HẬN THÙ XÃ HỘI đối với tầng lớp biển thủ giầu nứt khố này. DẠ DÀY CÁ NHÂN đói veo cộng với HẬN THÙ XÃ HỘI cực độ đã tạo động lực chính yếu cho cuộc CÁCH MẠNG hiện nay tại Tunisie, Ai Cập… Nhưng nếu những dàn xếp Chính trị quốc tế, những nhà Chính trị quốc nội muốn name quyền, nếu chỉ gán cho cuộc Cách Mạng những phạm trù trí thức cao sang như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền để chỉ nói đến Quốc Hội, Bầu cử Tự do vân vân…, họ sẽ vẫn còn gặp những cuộc dân chúng biểu tình vì họ không thoả mãn trực tiếp điều mà dân chúng đòi hòi chính yếu.

Cuộc tỵ nạn Boat People tràn sang Ý chứng tỏ những yếu tố căn bản đưa đến cuộc Cách Mạng của dân chúng. Năm 1975, khi Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam, dân tỵ nạn Boat People Việt Nam túa ra biển. Họ đi tìm TỰ DO. Cộng sản Miền Bắc nói rằng họ đi tỵ nạn vì DẠ DẦY. Đó là điều nói láo vì họ đang no đủ tại Miền Nam, thì cuộc “Giải Phóng Cộng sản “ mang chế độc độc tài đến áp đặt lên đầu họ, nên họ phải ra đi tìm TỰ DO. Cuộc Cách Mạng Tunisie, nếu nhân danh Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mang đến cho dân trên nghuyên tắc, nhưng dân Tunisie đi tỵ nạn Boat People, vì thực chất là quyền DẠ DẦY, nghĩa là vì Kinh tế, mà phải ra đi. Dân tỵ nạn Tunisie Boat People đã thẳng thắn tuyên bố như vậy khi đến Ý.

Điều này cho phép chúng tôi khẳng định rằng những dàn xếp Chính trị quốc tế và những nhà Chính trị quốc nội phải lưu tâm chính yếu giải quyết quyền DẠ DẦY cho dân chúng, chứ không thể chỉ nói đến những phạm trù trí thức Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà có thể giải quyết được ngưỡng vọng thực tế của quần chúng nổi dậy.


2) Bài 2:
Thụy sĩ Phong tỏa Tài sản Ben ALI, MUBARAK:
cảnh cáo gián tiếp cho Hoa kỳ, Pháp, Anh…

Thực vậy, Thụy sĩ đã công khai Phong tỏa Tài sản của Ben Ali và Mubarak. Thụy sĩ đã chứng minh rằng – như chúng tôi đã viết trong bài đính kèm – họ HOÀN TRẢ tài sản biển thủ này cho Dân chúng (Quốc gia) có quyền trên những tài sản biển thủ bất chính ấy. Chúng tôi đã đưa tin ngày 11.02.2011 về việc Thụy sĩ phong toả tức khắc tài sản của Mubarak, khi TT.MUBARAK tuyên bố từ chức. Việc Phong tỏa này đã được đài CNN phổ biến lập đi lập lại khắp Thế giới.

Chúng tôi thấy việc Thụy sĩ nhanh chóng Phong tỏa và việc Đài CNN phổng biến khắp Thế giới mang một ý nghĩa quan trọng: gián tiếp cảnh cáo những nước đã bảo trợ Ben ALI và MUBARAK để hai nhà độc tài này đã tin tưởng đầu tư tài sản ở những nước đó. Ben ALI là con cưng của Pháp “BEN ALI MADE IN FRANCE “ và Mubarak con cưng của Hoa ký “DICTATOR (Mubarak) MADE IN USA “. Hai con cưng này trong những chục năm trường gửi gấm tài sản cất giữ tại Pháp và Hoa kỳ. Vậy Pháp và Hoa kỳ đã chính thức tuyên bố Phong toả tài sản của hai con cưng hay chưa ?

Trong lúc tôi quyết định viết bài thứ hai này, thì chiều tối hôm nay (khoảng 17g30 giờ Thụy sĩ), tôi nhận được điện thoại của Ký giả MẠC LÂM Đài RFA (Đài Á châu Tự do) hỏi tôi: “Giáo sư cho biết Thụy sĩ đã phong toả tài sản của Mubarak, vậy các nước khác có tài sản của Mubarak hay không và họ có phong tỏa hay không ?”.

Tôi xin cảm ơn Ký giả MẠC LÂM vì ông hỏi  “trúng đài“ cá nhân mà tôi đang suy nghĩ định viết hôm nay. Vì hỏi “trúng đài“ cá nhân như vậy, nên tôi đáp lời không cần suy nghĩ thêm:

=> Ben ALI cất giấu nhiều tài sản ởn bên Pháp. Chính quyền Pháp từ thời TT.MITTERAND, qua TT.CHIRAC, đến TT.SARKOZY luôn luôn thân thiện bảo trợ Ben ALI. Chính giới Pháp và Tư bản Pháp làm ăn nhiều với Tunisie, nghĩa là tòng phạm với Ben ALI. Tất nhiên Ben ALI cất giấu nhiều tài sản tại Pháp. Ben ALI mệnh danh là “MADE IN FRANCE “

=> Hosni MUBARAK đầu tư tài sản tại Mỹ. Trong số USD.40 tỉ đến USD.70 tỉ của Gia đình Mubarak, một số lớn đầu tư kinh doanh Địa ốc tại New York và Los Angeles. Sự thân thiện bảo trợ Mubarak đã từ thời TT.CARTER. TT.OBAMA đã chọn Ai Cập, đứng cạnh MUBARAK để nói chuyện về chính sách Hoa kỳ tại Trung đông và cho Thế giới Hồi Giáo. Mubarak đã được mệnh danh là “DICTATOR MADE IN USA“

Nườc Pháp và nước Mỹ không thể không biết rằng hai con cưng đã đàn áp dân chúng Tunisie, Ai Cập và biển thủ tài sản quốc gia một cách bất chính trong mấy chục năm trường để dân chúng đói khổ không đủ 2 đo-la mỗi ngày cho DẠ DẦY rỗng. Chính vì quyền DẠ DẦY này mà dân chúng nổi day. Phải chăng khi dân đói khổ nổi dậy thì Pháp và Hoa kỳ mới thức tỉnh hay sao ? Cho dù bây giờ mới thức tỉnh, thì tối thiểu cũng phải phong tỏa tài sản của hai con cưng biển thủ bất chính để hoàn lại cho dân chúng nghèo khổ.

Chính vì vậy, mà tôi trả lời cho Ký giả MẠC LÂM rằng việc Thụy sĩ nhanh chóng phong tỏa tài sản của Ben ALI và của Hosni MUBARAK là một CẢNH CÁO gián tiếp cho Pháp và Hoa kỳ. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng đây là một phản ứng của Thụy sĩ mang tính cách “vỗ mặt “ Pháp và Hoa kỳ. Thực vậy, vào tháng 3 năm 2009, TT.OBAMA đã cực lực phản đối Thụy sĩ đã vì “Bí Mật Ngân Hàng “ (Secret Bancaire) mà làm dịp cho Công dân Mỹ trốn thuế. Tòa án Mỹ muốn xử án một số Ngân Hàng Thụy sĩ. Cũng vậy, TT.SARKOZY kêu gọi Liên Âu và G20 xếp Thụy sĩ vào “Sổ Đen “, nghĩa là thuộc những địa điểm cất giấu tiền bạc trốn thuế của những công dân các nước khác.

Ngày nay, chính dân Tunisie , Ai cập tố cáo tỏ tường Ben ALI, Hosni MUBARAK biển thủ bất chính tài sản quốc gia để cất giấu tại Pháp và Hoa kỳ, mà hai nước này không PHONG TỎA tài sản bất chính để hoàn lại cho dân Tunisie và Ai Cập, thì dân hai nước ấy và Thế giới kết tội gì cho Pháp và Hoa kỳ ? Hai nước này tòng phạm với biển thủ hay sao ?

Thụy sĩ đã bị tố cáo về việc dung dưỡng trốn thuế, nhưng nay thẳng thắn PHONG TỎA để HOÀN LẠI những tài sản bất chính, đó là việc làm cụ thể gián tiếp CẢNH CÁO Pháp và Hoa kỳ. Tội biển thủ năng hơn tội trốn thuế nhiều.

Khi trả lời câu hỏi của Ký giả MẠC LÂM như trên, tôi chỉ ngại rằng Đài RFA phát thanh từ Washington Hoa kỳ, không hiểu Ký giả MAC LÂM có ngại ngùng gì về việc trả lời thẳng thắn của tôi về Hoa kỳ hay không.

Hôm nay, tôi chỉ viết và giới thiệu vắn gọn hai Bài tôi định viết như trên mà tôi định khai triển dài với tính cách rất thời sự. Nhưng trong phạm vi của bài này nhân việc Phỏng vấn của Ký giả MAC LÂM, nên tôi chỉ viết tóm tắt để giới thiệu nội dung của hai Bài trên. Tôi sẽ khai triển hai Bài này dài hơn với những chi tiết.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 17.02.2011
=========================


                                                      CHỦ ĐỀ:
                                         TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI
                                 DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

                                                       Bài 06:

                             AI CẬP: ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TỰ DO DÂN CHỦ
                         NHIỀU CHƯỚNG NGẠI  VÀ DỄ “CHỆCH HƯỚNG“

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tê
                                             Geneva, 17.02.2011
                                       Web : http://VietTUDAN.netBen ALI của Tunisie đã tự động tẩu thoát. Hosni MUBARAK cố thủ tính toán ngồi tại quyền trong một thời gian nữa. Dân chúng Tunisie nhìn thấy những chướng ngại trên con đường đi tới Tự do Dân chủ thực sự nếu những người cũ và dư đảng của Ben ALI giữ trách nhiệm chuyển tiếp chế độ trong “trật tự“. Tại Ai Cập, hai ngày cuối của Hosni MUBARAK cho phép giới bình luận nhận định về những chướng ngại mà cuộc Các h Mạng phải giải quyết với nhiều hy sinh nữa để có thể đạt tới một mức độ Tự do Dân chủ khả dĩ làm yên lòng dân chúng xuống đường trong 18 ngày.

Nhưng dầu sao bức tường thành ngăn chặn con đường xây dựng tương lai đã bị Cách Mạng đánh sập xuống. Ben ALI tẩu thoát, dân Tunixie hô to: “LA TUNISIE EST LIBRE“. Hosni MUBARAK xuống chức, dân Ai Cập giơ cao lá cờ : «EGYPT IS FREE« . Thế giới hoan nghênh sự thành công lớn lao của hai dân tộc đã đạp đổ được hai bức tường ngăn chặn con đường xây dựng TỰ DO (Liberté/ Freedom) tương lai mặc dù vẫn còn những chướng ngại.
 
Báo Đài đã nói nhiều và quá đẩy đủ về sự thành công của CÁCH MẠNG cho đến giai đoạn mà dân hai nước vui mừng ca vang : « La Tunisie est libre «  và « Egypt is free « . Chúng tôi không viết về những diễn tiến Cách Mạng cho đến giai đoạn này nữa vì có viết cũng bằng thừa.

Điều mà chúng tôi muốn phân tích trong bài này là CON ĐƯỜNG NHIỀU CHƯỚNG NGẠI ĐỂ ĐẠT ĐẾN TỰ DO DÂN CHỦ THỰC SỰ. Chúng tôi đã viết trong tuần trước hai bài nói về cái thực chất thúc đẩy làm Cách Mạng và cũng là cái đòi hỏi cụ thể của Cách Mạng. Chúng tôi cũng nhìn thấy những can thiệp của Chính giới quốc tế và của những nhà làm Chính trị trong nước làm cho cuộc Cách Mạng trở thành phức tạp và có thể đi « chệch hướng« , đó là chưa kể những chướng ngại sẵn có trên con đường dài đạt Tự do, Dân chủ đích thực. Bàn về con đường này, chúng tôi đề cập đến những khía cạnh sau đây :

=> Nhận định về hai ngày cuối của TT.Hosni MUBARAK 
=> Con đường đạt Tự do Dân chủ thực sự dễ «chệch hướng«
=> Con đường còn dài và những chướng ngại sẵn có
=> Kết luận ngắn : áp dụng bài học cho Việt Nam


Nhận định về hai ngày cuối
của TT.Hosni MUBARAK 

Chúng tôi theo sát Báo Đài về hai ngày cuối của TT.Hosni MUBARAK : chiều tối thứ Năm 10.02.2011 và chiều thứ Sáu 11.02.2011. Chúng tôi thay đổi ghi lại vào băng nhựa những Thông Tin của Đài Truyền Hình CNN và Đài Truyền Hình EuroNews.

Chiều tối thứ Năm 10.02.2011

Ngay từ buổi chiều 10.02.2011, trên xe về nhà, tôi nghe Radio và biết tin rằng tối nay TT.Hosni MUBARAK sẽ đọc trên Đài Truyền Hình Ai Cập bài diễn văn quan trọng trước quốc dân. Người ta nghĩ đây là bài diễn văn cuối cùng từ chức.

Tối đến dân chúng kéo về Công trường El Tahrir (Le Caire) mỗi lúc mỗi đông. Họ đinh ninh rằng tối nay TT.Hosni MUBARAK sẽ tuyên bố từ chức. Các Đài CNN và EuroNews  cũng trưng dẫn nhiều nguồn tin để dự đoán nội dung bài diễn văn từ chức như vậy. Nhưng thời gian chờ đợi bài diễn văn kéo dài bất thường làm nhiều người không đủ kiên nhẫn và bất bình. Nhưng rồi mãi tới khuya, người ta thấy TT.Hosni MUBARAK xuất hiện và mọi người chỉ đợi ông tuyên bố từ chức. Khối người khổng lồ biểu tình lặng yên để chờ đợi. Hai đài CNN và Euro News cũng ngưng bình luận để lắng nghe. Nhưng rồi mãi đến cuối bài diễn văn, vẫn chưa thấy câu ông tuyên bố từ chức mà lại thấy ông tuyên bố : « ông sinh ra tại Ai Cập và muốn chết tại đây « . Oâng giao một số quyền cho Phó Tổng Thống mà chính ông chỉ định. Bài diễn văn chấm dứt. Mọi người bàng hoàng trong một tâm lý bị cắt đứt những hy vọng trong lòng. Khối người biểu tình từ ngưỡng vọng, rồi thất vọng và đi đến nổi xùng.

Đài Euro News mời ba người đến tham dự cuộc bình luận : Chủ nhiệm tờ LE MONDE DIPLOMATIQUE, một Chuyên viên Nghiên cứu về Thế giới A-rập và một nữ Luật sư trẻ thuộc nhóm đối lập của Oâng El Baradei. Chúng tôi lưu ý nhất đến những nhận định vắn gọn, thực tế vào thẳng vấn đề của nữ Luật sư đối lập. Hỏi về tại sao Hosni MUBARAK già 82 tuổi, bệnh hoạn, vẫn cố níu lấy quyền hành, nữ Luật sư trẻ không ngần ngại nhận định :

* MUBARAK và Gia đình còn nhiều tài sản trong nước. Oâng muốn có nhiều thời gian tại quyền để tiêu tán tài sản ra nước ngoài.
* Oâng mật vụ Phó Tổng thống được trao quyền làm cuộc chuyển tiếp. Oâng này rất trung thành với Mubarak và không làm phiền toái Mubarak trong việc tiêu tán tài sản.

Tờ báo The Guardian của Anh tuần này cũng cắt nghĩa cùng một ý tưởng như vậy về việc trì hoãn từ chức của TT.Mubarak. Tờ báo viết : « Tài sản chưa chuyển đi cất dấu ở ngoại quốc, chắc còn một số, trong kho, ngân hàng, hay các công ty ở trong nước Ai cập. Việc TT Mubarak trì hoãn ra đi viện lẽ chuyển tiếp chánh quyền suông sẽ êm thấm có thể hiều là hoãn binh chi kế của Ông để “thu vén cuối“. Một số báo cáo cho biết ông Mubarak đã dùng 18 ngày hoãn binh trước khi từ chức để giấu tài sản cá nhân. » Tờ báo còn tiếp : »Ông Gamal Mubarak quản lý một công ty đầu tư tại London và có nghi ngờ công ty này đã giúp chuyển tiền của gia đình tới những nơi bí mật. »

Nữ Luật sư trẻ còn nói thêm rằng nếu Gia đình Mubarak thu tài sản nhiều tỉ như vậy, thì Phó Tổng thống cũng như cánh Tướng Lãnh già cũng phải thu những tiền tỉ. Không phải một mình Mubarak trì hoãn mà còn cả cánh đã cùng chia nhau ăn cướp. Thực vậy, Mubarak không thể ăn một mình mà được ngồi yên trong 30 năm trường. Đây là lẽ đương nhiên. Của bất nhân, nuốt một mình không xuôi. Chủ ăn thì tớ cũng có miếng.

Về việc cùng ăn này, tôi nhớ lại vụ TT.MARCOS. Tháng 3 năm 2000, Oâng Norikata MAMIYA, Chủ tịch Công ty OKINAWA TOSHI RESORT KAIHATSU Co.Ltd., dẫn một phái đoàn sang Geneva cùng với Oâng Norio KAMIYA đại diện Ngân Hàng OKINAWA BANK. Các Oâng trao cho tôi một Giấy Chứng Nhận Vàng thuộc quyền của Bà Loretta ESTRELLA, vợ của Oâng Pedro LAUREL. Oâng này trước đây là Bộ trưởng Phủ Tổng Thống của TT.MARCOS. Họ nhờ tôi kiếm Tài chánh dựa trên Gold Deposit như Collateral. Tôi nói với Oâng Chủ tịch người Nhật là tại sao có nhiều vàng như vậy. Oâng cưới và trả lời : « Tổng Thống có nhiều tiền, thì Bộ trưởng Phủ Tổng thống tất nhiên cũng phải có chứ. »

Chủ Mubarak và bè đảng cùng chia nhau làm giầu đã được Tờ The Guardian khẳng định :

« Báo Anh cho rằng giới quân nhân Ai Cập kiểm soát 15 phần trăm nền kinh tế trị giá 270 tỷ đô la của nước này.

Ngoài các lãnh địa riêng chỉ có các sĩ quan cao cấp hưởng thụ, các thương vụ của giới quân nhân trải rộng từ xuất nhập khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch và nhất là hàng không.

Hãng hàng không quốc gia Ai Cập AirEgypt được cho là "bến đỗ an toàn" của các cựu tướng lĩnh sau khi thôi binh nghiệp. »

Như vậy thời gian làm « Chuyển đổi Chính trị có trật tự «  do Phó Tổng thống trách nhiệm hay do Hội đồng Quân lực tối cao cũng là thời gian trì hoãn cho phép « an bài «  tài sản.

Chiều thứ Sáu 11.02.2011, ngày cuối cùng của Mubarak

Đêm thứ Năm 10.02.2011, tôi cũng thất vọng như những người biểu tình tại Công trường El Tahrir (Le Caire).  Chiều thứ Sáu, tôi lên Biel/Bienne cuối tuần, cách Geneva 150 cây số. Trên xe, Radio báo cho biết là sắp có thông tin quan trọng từ Phó Tổng thống trên Dài Truyền Hình. Đài Radio cũng cho biết là có lẽ TT.Hosni MUBARAK đã rời khỏi Thủ đô Le Caire.

Vừa vào đến nhà tại Biel/Bienne vào khoảng 17g30, mở Truyền Hình, Phó Tổng Thống hiện ra và tuyên bố hai điều :
* Tổng Thống Hosni MUBARAK từ chức
* Quyền hành được chuyển cho Hội đồng Tối cao Quân Lực. Hội đồng này điều hành việc « Chuyển tiếp Chính trị trong trật tự »

Thế là Hosni Mubarak chấm dứt 30 năm độc tài. Các Đài Truyền Hình chiếu lên hình ảnh vui mừng của dân Ai Cập với những chữ « EGYPT IS FREE « .

Hôm trước Mubarak khẳng định sẽ chết trên đất Ai Cập và bám chặt lấy quyền hành lúc này. Hôm nay ông châm dứt quyền hành độc tài 30 năm và đã ra đi khỏi Le Caire.

Động lực nào đã đưa đến quyết định nhanh chóng ấy ? Tối nhớ lại đêm hôm qua, Đài Euro News chiếu lên hình ảnh một Sĩ quan trẻ Quân đội đã đứng giữa đoàn người biểu tình và công khai đả kích Tướng Không quân Mubarak. Nữ Luật sư trẻ đối lập đã nhận định ngay rằng lớp Sĩ quan trẻ được huấn luyện bởi Hoa kỳ và họ chưa có dịp thâu được tài sản như lớp Sĩ quan già. Họ đứng hẳn về phía dân. Nếu có cuộc Đảo chánh, thì chính lớp Sĩ quan trẻ này sẽ làm đảo chánh chống lại lớp Sĩ quan già.

Hôm nay, tôi suy nghĩ nhân lời nhận định hôm qua của nữ Luật sư trẻ. Có lẽ Bộ Quốc phòng Mỹ, qua lớp Sĩ quan trẻ này làm áp lực lên lớp Sĩ quan già đòi TT.Hosni MUBARAK phải từ chức và trao quyền cho Quân đội.


Con đường đạt Tự do Dân chủ thực sự
dễ «chệch hướng«

Nói đến « chệch hướng «  thì trước hết phải định rõ động lực nào đã đẩy quần chúng đến Cách Mạng và xét xem việc đòi hỏi của Cách Mạng có được thỏa mãn hay không. Con đường đạt được đòi hỏi có những chướng ngại phải vượt qua ra sao.

Động lực và đòi hỏi của Cách Mạng

Như chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại trong các bài viết trước là chúng tôi không muốn gọi đây là cuộc Cách Mạng Hoa Lài cho thơm tho văn vẻ, mà chúng tôi gọi đây là cuộc Cách Mạng DẠ DẦY dù có vẻ quê mùa. Nhưng đó là thực chất, đó là cái động lực chính yếu để quần chúng, không có tới 2 đo-la sống mỗi ngày, đứng lên làm Cách Mạng. Các Đài Truyền Hình và Báo Chí vẫn còn nhắc tới hôm nay rõ rệt rằng 40% dân chúng Ai Cập sống bên dưới mức gọi là nghèo khổ.

Động lực chính yếu đưa đến cuộc nổi dậy có hai điều :

=> Thứ nhất : DẠ DẦY cá nhân đói. Dạ dầy đói thì phải đứng lên đòi quyền sống thân xác, nếu không thì thân xác mình chết. Dạ Dầy là thuộc cá nhân. Không có Dạ Dầy xã hội. Mỗi cá nhân có BỤNG ĐÓI thì tự động đứng lên đòi miếng ăn, chứ không có ai thúc giục gì cá nhân đó cả. Nếu nói điêu ngoa như CSVN rằng đó  là «thế lực ngoại lai thúc giục « , thì lấy dùi đục giộng vào họng cho chúng câm đi. Cộng lại những cá nhân mang BỤNG ĐÓI này thì có tới 40% dân chúng
=> Thứ hai : Khi bụng mình đói mà hàng ngày chứng kiến thiểu số những người cầm quyền cướp bóc trên đầu mình và biển thủ tài sản chung làm của riêng giầu nứt khố, thì tự nhiên lòng HẬN THÙ lớn dần. Người ta gọi đây là HẬN THÙ xã hội. Bụng một cá nhân đói, thì không chuyển sang cho người khác biết được, nhưng lòng HẬN THÙ có thể truyền thông cho nhau. Vì vậy gọi là HẬN THÙ xã hội

Cái BỤNG ĐÓI cá nhân làm cho mỗi người tự động đứng lên. Cái HẬN THÙ xã hội làm cho cả xã hội quy mũi dùi vào nhóm người đã gây ra nguyên cớ của HẬN THÙ

Mang hai động lực chính yếu nổi dậy như vậy, thì đòi hỏi của Cách Mạng là phải thỏa mãn hai cái động lực trên đây, nghĩa là DẠ DẦY cá nhân có đồ ăn và những kẻ tạo ra HẬN THÙ xã hội phải biến đi cho khuất mắt. Chính vì vậy mà dân chúng Tunisie, mặc dầu Ben ALI đã biến đi, lòng HẬN THÙ xã hộiï vẫn đòi hỏi đồng bọn Ben ALI không được lảng vảng vào Chính quyền trước mặt dân. Tại Ai Cập, vì lòng HẬN THÙ xã hội, mà dân chúng nhất thiết đòi Hosni MUBARAK phải từ chức không được trì hõa. Họ không tin tưởng vào Phó Tổng thống, đồ đệ trung thành của Mubarak. Quyền hành lúc này trong tay Quân đội, nhưng sự hiện diện của lớp Sĩ quan già có thể sẽ gây những chướng ngại cho Cách Mạng.

Nếu chúng ta quên đi hai động lực cụ thể này, mà chỉ gọi đây là cuộc đòi hỏi Tự do Dân chủ một cách trừu tượng, thì cuộc Cách Mạng dễ đi « chệch hướng « . Mà dường như Hội đồng Quân lực Tối cao vô tình hay hữu ý mà chỉ nói đến « Chuyển tiếp Chính trị trong trật tự« sang những phạm trù trừu tượng Tự do Dân chủ. Chương trình chuyển tiếp của Hội đồng Quân lực là Bãi bỏ Quốc Hội hiện hành, Sửa đổi Hiến pháp, Tổ chức Bầu cử Tự do. Những việc làm này không trực tiếp thỏa mãn đòi hỏi cụ thể và căn bản của Cách Mạng là chuyển cái Bụng ĐÓI của dân nghèo thành Bụng NO. Dân nghèo đói bụng có lẽ không quan tâm đến việc bải bỏ Quốc Hội hay Bầu cử Tổng thống  bởi vì họ có bao giờ hy vọng ra để tranh cử Nghị viên Quốc Hội hay Tổng thống đâu. Đó là việc làm chuyển tiếp cho tầng lớp làm Chính trị với Bụng đã NO đủ.

Tự do Dân chủ thực sự

Nếu quên đi cái động lực căn bản là DẠ DẦY để chỉ nhắc tới Tự do Dân chủ, thì cũng phải định rõ cái Tự do Dân chủ thực sự chứ đừng lấy những phạm trù trừu tượng để phủ mêng mang lên đầu dân mà chính dân không cảm thấy Tự do Dân chủ nằm đích thực ở chỗ nào.

Chúng tôi thường nói rằng muốn thấy mình có Tự do thực sự thì mình phải có điều kiện độc lập để quyết làm hay không làm một điều gì. Nói đến điều kiện độc lập, trước tiên phải nói đến điều kiện Kinh tế. Bàn về điểm này, chúng tôi thường lấy tỉ dụ một Công ty Kinh tế. Một Công ty Kinh tế luôn luôn phải đặt nặng vấn đề tạo TỰ LẬP TÀI CHÁNH (Autonomie financìere). Khi không có tự lập tài chánh, thì Công ty không có độc lập để quyết định Mục đích và những Chương trình hoạt động. Khi Công ty chứa đầy những Tín dụng Ngân Hàng, thì khó lòng quyết định độc lập cách sinh hoạt được.

Cũng vậy, một cá nhân nghèo khổ, BỤNG ĐÓI veo, thì khó lòng có độc lập, Tự do nói thẳng thắn trước một người giầu mà mình muốn cậy nhờ họ giúp đỡ. Câu nói “Cái khó bó cái Khôn “là trong ý nghĩa mất Tự do và Độc lập khi phải phát biểu ra trung thực với cái Khôn mà mình thấy tỏ tường.

Tại Geneva, tôi có gặp một ít người Việt làm tại Liên Hiệp Quốc. Trước một số vấn đề trái khoáy liên hệ đến CSVN, tôi đề nghị họ lên tiếng, nhưng họ không dám làm vì sợ động chạm đến việc làm tại Liên Hiệp quốc. Họ mất độc lập và mất Tự do luôn.

Chúng tôi cũng có thể trưng dẫn chứng cớ Lịch sử Tự do, Dân chủ và Độc lập khi mà điều kiện Kinh tế để thực hiện chưa được sửa soạn cho đủ.  Phong trào các Thuộc địa đứng lên dành Độc Lập như đồng loạt xẩy ra tại Á châu, Phi châu và Nam Mỹ. Những cuộc nổi dậy này được hướng dẫn bởi những nhà Trí thức đã được hấp thụ những phạm trù cao đẹp Tự do, Dân chủ, Độc lập từ những Đại Học nổi danh ở Mẫu quốc như Sorbonne, Oxford, Cambridge.  Sau khi du học, họ trở về Thuộc địa và hướng dẫn cuộc nổi dậy dành Độc Lập. Dành lại Độc Lập rồi, một Chính quyền DÂN SỰ được thiết lập và chuyển đạt cho dân chúng Lý tưởng Tự do, Dân chủ và Độc Lập như họ đã được hấp thụ tại những Đại Học long danh Tây phương. Các nhà Sử học quan sát thấy sau một thời gian trung bình chừng 5 năm, những cuộc Đảo chính do Quân đội đứng lên lật đổ Chính quyền Dân sự để thiết lập Chính quyền Quân sự và nối lại liên hệ với Mẫu quốc đã dành Độc Lập cho Thuộc địa trước đây. Lý do của thay đổi đồng loạt này là những phạm trù Tự do, Dân chủ và Độc lập được mang về mà chưa sửa soạn điều kiện Kinh tế khả dĩ cho phép thực hiện.

Vì vậy vấn đề Tự do Dân chủ thực sự phải có điều kiện độc lập về Kinh tế. Chính vì vậy, nếu chỉ nói Tự do Dân chủ trừu tượng mà không lo trước hết về cái BỤNG ĐÓI của người dân để họ có độc lập về cuộc sống, thì chính họ cũng khó lòng thực hiện Tự do Dân chủ thực sự.

Nếu thực tình muốn cho người dân có được Tự do Dân chủ thực sự, thì phải làm cho họ có điều kiện tương đối độc lập về cuộc sống vật chất. Quan tâm đến điều này trước tiên, chúng ta mới đi đúng nguyện vọng của Cách Mạng, nghĩa là không sử dung những phạm trù Tự do Dân chủ trừu tượng mà làm “chệch hướng “ Cách Mạng.

Tính toán Chính trị quốc tế dễ làm “chệc hướng “ thêm 

Người dân Ai Cập đứng lên làm Cách Mạng là tự họ và cho, không bị xúi giục bởi hay phục vụ cho một quyền lợi nào ngoại quốc. Nhưng Ai Cập lại nằm ở một vị trí đặc biệt căng thẳng giữa của Trung đông và va chạm Hồi giáo với Tây phương.  Giới Chính trị quốc tế tính toán quyền lới cho nước mình hay cho khối của mình. Họ tìm giải quyết những vấn đề khác với những động lực chính làm quần chúng Ai Cập nổi dậy. Thậm chí những vấn đề này còn phải bắt dân Ai Cập phải hy sinh cực khổ nữa. Thực vậy, Hoa kỳ và Liên Âu quên đi động lực chính nổi dậy của quần chúng Ai Cập, mà chỉ quan tâm chính yếu đến những việc bảo vệ cho chính mình như sau :

* Lo sợ những thay đổi thất lợi chuyên chở qua Kênh Suez
* Lo sợ thay đổi chính sách của Ai Cập đối với Do Thái mà mình bảo vệ
* Lo sợ một Chính quyền theo Hồi giáo kiểu Iran tại Ai Cập

Chính vì những lo sợ này mà Hoa kỳ và Liên Âu không tích cực đi vào những giải quyết căn bản cho cuộc Cách Mạng Dạ Dầy của quần chúng Ai Cập. Thậm chí Liên Âu và Hoa kỳ có thể vẫn duy trì những chế độ độc tài để giữ « Trật Tự « , nghĩa là kềm kẹp dân chúng, nhất là Hồi Giáo, không chống lại mình.

Chủ trương ích kỷ này của Liên Âu và Hoa kỳ tất nhiên không giải quyết động lực chính yếu và chính đáng của quần chúng nổi dậy là DẠ DẦY và HẬN THÙ đối với kẻ bóc lột. Khi động lực chính yếu hiện nay của dân chúng không được giải quyết cụ thể, mà chỉ dùng những mỹ từ trừu tượng để bao che chủ trương ích kỷ của mình, thì cái « Trật Tự «  chỉ là tạm thời.

Những tính toán quyền lợi cho Chính trị quốc tế dễ khiến cuộc Cách Mạng đi “chệch hướng “, nghĩa là dân chúng Ai Cập phải cực nhọc nữa trên đường tiến đúng theo Mục đích  mà động lực Cách Mạng đã thúc đẩy họ đứng lên trong đổ máu.


Con đường còn dài và
những chướng ngại sẵn có

Hội đồng Quân lực Tối cao của Ai Cập giữ nhiệm vụ “Chuyển tiếp Chính trị trong trật tự“ để gọi là Thể chế Tự do Dân chủ, có thể đẩy mau chóng từ nay đến tháng 9. Nhưng đó là Tự do Dân chủ với những phạm trù trừu tượng mà quần chúng đói nghèo khó được hưởng cụ thể.

Con đường thực hiện Tự do Dân chủ thực sự còn dài bởi lẽ những điều kiện để thực hiện Tự do Dân chủ thực sự thuộc phạm vi Kinh tế không thể một sớm một chiều mà tạo ra được. Tuy dài, nhưng phải bắt đầu ngay để, với kiên nhẫn, mà dân tuần tự đi tới. Điều mà chúng tôi thấy lo ngại cho con đường dài này của Ai Cập, đó là những chướng ngại  phải vượt qua không dễ dàng. Những chướng ngại này thuộc lãnh vực Kinh tế.

=> Chướng ngại thứ nhất: Đó là nền Kinh tế Ai Cập trải qua một thời kỳ dài mà tài sản quy tụ vào một thiểu số giầu nứt khố. Tài sản quy tụ vào Gia đình Mubarak, lớp Tướng tá già thân cận và những người thuộc đảng của Mubarak. Còn dân chúng, 40%, sống bên dưới mức nghèo khổ. Làm thế nào việc phân phối tài sản dân dần bớt hố sâu giầu nghèo từ hai thái cực.

=> Chướng ngại thứ hai: Lãnh đạo quyền lực Quốc gia hiện giờ là trong tây Quân lực mà lớp Sĩ quan lớn tuổi nắm những lãnh vực sinh hoạt Kinh tế chính như Tờ The Guardian của Anh viết:

« Báo Anh cho rằng giới quân nhân Ai Cập kiểm soát 15 phần trăm nền kinh tế trị giá 270 tỷ đô la của nước này.

Ngoài các lãnh địa riêng chỉ có các sĩ quan cao cấp hưởng thụ, các thương vụ của giới quân nhân trải rộng từ xuất nhập khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch và nhất là hàng không.

Hãng hàng không quốc gia Ai Cập AirEgypt được cho là "bến đỗ an toàn" của các cựu tướng lĩnh sau khi thôi binh nghiệp. »

Các Lãnh đạo quân đội có thể vì bảo vệ quyền lợi Kinh tế của mình mà xen lấn giữ luôn quyền lực Chính trị, không tạo điều kiện cho dân thực hiện cụ thể Tự do Dân chủ.

=> Chướng ngại thứ ba: những nhà đầu tư nước ngoài rất thích làm việc với những chế độ độc tài nhận tham nhũng. Chỉ cần cho tham nhũng đỡ tốn kém, tư bản ngoại lai sử dụng độc tài để bịt miệng và khai thách nhân lực cũng như tài nguyên của quốc gia. Theo Đài Euro News mà chúng tôi đã viết tuần trước, thì Mubarak đã thu vào cho mình tới 20% lợi nhuận đối với những nhà đầu tư nước ngoài vào khai thác tại Ai Cập, nhất là về ngành du lịch. Nếu có Tự do Dân chủ thực sự cho dân, việc tư bản ngoại lai vào đầu tư có thể giảm dần.

Những chướng ngại trên đây là những cản trở lớn nhất làm kéo dài thời gian thực hiện Tự do Dân chủ thực sự tại Ai Cập với 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Các Đài Truyền Hình hôm nay nói nhiều về những vấn đề Xã hội hơn là Chính trị.


Kết luận:
áp dụng bài học cho Việt Nam

Trước Đại Hội đảng kỳ XI vừa rồi, chúng tôi đã quyết định không thèm đọc về những dàn xếp nhân sự trong giới Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN nữa bởi vì  nhóm kẻ cướp này vẫn cố thủ giữ lấy chủ trương độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế. Đó là một cái Cơ chế mà chúng tôi ví như một đống phân để giòi Tham Nhũng Lãng Phí sinh ra và hoành hành. Con giòi nào cũng giống con giòi nào, thì khỏi cần phải mất giờ xem con giòi này làm Tổng bí thư, con kia làm Chủ tịch hay Thủ tướng.

Một cái Cơ chế cho độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế là một tuyên bố công khai trơ trẽn rằng đảng CSVN là “quân ăn cướp ngày” không còn một chút liêm xỉ xấu hổ gì cả. Chúng sẽ tiếp tục bóc lột dân chúng cho đến nghèo kiết xác, tiếp tục ăn cướp tài sản quốc gia làm của riêng giầu nứt khố. Dân chúng mang DẠ DẦY rỗng với lòng HẬN THÙ đã tích lũy tại Việt Nam còn lâu hơn Ai Cập.  Bài học cương quyết đi tới cùng của dân Tunisie và dân Ai Cập cho chúng ta phải có thái độ dứt khoát với đảng CSVN:

=> Không có Hòa Hợp Hòa Giải như một số người làm chính trị xôi thịt tại Hải ngoại hô hào để mong hớp được chút bánh rơi rụng do CSVN thẩy xuống.

=> Không có “đối thoại“ như một số Lãnh đạo Tôn giáo giả hình ngụy biện để tòng phạm với tội ác CSVN

=> Thâu hồi lại cho dân những tài sản, đất đai, nhà cửa mà đảng đã ăn cướp bẩn thỉu

=> Săn lùng những tài sản mà chúng chuyển ra nước ngoài cất giữ để phục hồi lại cho Việt Nam.

=> Không để chúng đứng chung trong tiến trình xây dựng Tự do Dân chủ thực sự cho dân bởi vì lịch sử đảo điên tráo trở phản bội của chúng đã có từ thời Hồ Chính Minh.

=> Dân Việt đứng lên làm Cách Mạng DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành phải cứng rắn gạt bỏ những tính toán Chính trị quốc tế. Việt Nam cũng đứng ở vị trí tính toán Chính trị quốc tế như Ai cập. Mỹ tính toán quyền lợi cho dân họ. Tầu tính toán quyền lợi cho dân Tầu. Không ai thương sót số phận của Dân mình bằng chính mình thương mình. Tự tin ở mình và tự mình đấu tranh cho chính mình, đừng để tính toán Chính trị quốc tế làm “chệch hướng“ cuộc Cách Mạng của Dân tộc Việt Nam.

Những điểm cương quyết như trên có nghĩa là phải quét sạch ngay từ lúc đầu những chướng ngại trên con đường dân tộc xây dựng Tự do và Dân chủ thực sự.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 14.02.2011
=========================


                           NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                           THỤY SĨ CẢNH CÁO GIÁN TIẾP PHÁP, MỸ…
                                VỀ PHONG TỎA TÀI SẢN BẤT CHÍNH

                          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 14.02.2011
                                       Web: http://VietTUDAN.net


Hôm nay thứ Hai, 14.02.2011, từ BIEL/BIENNE (Weekend) trở về GENEVA (cách Biel/Bienne 150km), tôi định viết liền hai Bài hoàn toàn có tính cách Thời sự:

1) Bài 1:
Tỵ nạn Boat People từ Tunisie kéo sang Ý.

Trong những bài nhận định thời sự trước, chúng tôi không nói Cách Mạng Tunisie là Hoa Lài hay Hoa Hồng Valentine… một cách Trí thức văn vẻ cao sang âu yếm mùi mẫm, mà gọi một cách quê mùa của thằng chăn trâu cắt cỏ như tôi rằng đây là cuộc CÁCH MẠNG DẠ DẦY. Thực vậy, khi mà DẠ DẦY CÁ NHÂN đói veo, thì buộc lòng phải nổi dậy. Nếu không nổi dậy thì chết đói. Thêm vào đó, những người cầm quyền độc tài như Ben ALI và bè lũ cướp bóc dân chúng, khai thác tài sản quốc gia làm của riêng chuyển ra nước ngoài cất giấu. Đây là điều tạo HẬN THÙ XÃ HỘI đối với tầng lớp biển thủ giầu nứt khố này. DẠ DÀY CÁ NHÂN đói veo cộng với HẬN THÙ XÃ HỘI cực độ đã tạo động lực chính yếu cho cuộc CÁCH MẠNG hiện nay tại Tunisie, Ai Cập… Nhưng nếu những dàn xếp Chính trị quốc tế, những nhà Chính trị quốc nội muốn name quyền, nếu chỉ gán cho cuộc Cách Mạng những phạm trù trí thức cao sang như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền để chỉ nói đến Quốc Hội, Bầu cử Tự do vân vân…, họ sẽ vẫn còn gặp những cuộc dân chúng biểu tình vì họ không thoả mãn trực tiếp điều mà dân chúng đòi hòi chính yếu.

Cuộc tỵ nạn Boat People tràn sang Ý chứng tỏ những yếu tố căn bản đưa đến cuộc Cách Mạng của dân chúng. Năm 1975, khi Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam, dân tỵ nạn Boat People Việt Nam túa ra biển. Họ đi tìm TỰ DO. Cộng sản Miền Bắc nói rằng họ đi tỵ nạn vì DẠ DẦY. Đó là điều nói láo vì họ đang no đủ tại Miền Nam, thì cuộc “Giải Phóng Cộng sản “ mang chế độc độc tài đến áp đặt lên đầu họ, nên họ phải ra đi tìm TỰ DO. Cuộc Cách Mạng Tunisie, nếu nhân danh Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mang đến cho dân trên nghuyên tắc, nhưng dân Tunisie đi tỵ nạn Boat People, vì thực chất là quyền DẠ DẦY, nghĩa là vì Kinh tế, mà phải ra đi. Dân tỵ nạn Tunisie Boat People đã thẳng thắn tuyên bố như vậy khi đến Ý.

Điều này cho phép chúng tôi khẳng định rằng những dàn xếp Chính trị quốc tế và những nhà Chính trị quốc nội phải lưu tâm chính yếu giải quyết quyền DẠ DẦY cho dân chúng, chứ không thể chỉ nói đến những phạm trù trí thức Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà có thể giải quyết được ngưỡng vọng thực tế của quần chúng nổi dậy.


2) Bài 2:
Thụy sĩ Phong tỏa Tài sản Ben ALI, MUBARAK:
cảnh cáo gián tiếp cho Hoa kỳ, Pháp, Anh…

Thực vậy, Thụy sĩ đã công khai Phong tỏa Tài sản của Ben Ali và Mubarak. Thụy sĩ đã chứng minh rằng – như chúng tôi đã viết trong bài đính kèm – họ HOÀN TRẢ tài sản biển thủ này cho Dân chúng (Quốc gia) có quyền trên những tài sản biển thủ bất chính ấy. Chúng tôi đã đưa tin ngày 11.02.2011 về việc Thụy sĩ phong toả tức khắc tài sản của Mubarak, khi TT.MUBARAK tuyên bố từ chức. Việc Phong tỏa này đã được đài CNN phổ biến lập đi lập lại khắp Thế giới.

Chúng tôi thấy việc Thụy sĩ nhanh chóng Phong tỏa và việc Đài CNN phổng biến khắp Thế giới mang một ý nghĩa quan trọng: gián tiếp cảnh cáo những nước đã bảo trợ Ben ALI và MUBARAK để hai nhà độc tài này đã tin tưởng đầu tư tài sản ở những nước đó. Ben ALI là con cưng của Pháp “BEN ALI MADE IN FRANCE “ và Mubarak con cưng của Hoa ký “DICTATOR (Mubarak) MADE IN USA “. Hai con cưng này trong những chục năm trường gửi gấm tài sản cất giữ tại Pháp và Hoa kỳ. Vậy Pháp và Hoa kỳ đã chính thức tuyên bố Phong toả tài sản của hai con cưng hay chưa ?

Trong lúc tôi quyết định viết bài thứ hai này, thì chiều tối hôm nay (khoảng 17g30 giờ Thụy sĩ), tôi nhận được điện thoại của Ký giả MẠC LÂM Đài RFA (Đài Á châu Tự do) hỏi tôi: “Giáo sư cho biết Thụy sĩ đã phong toả tài sản của Mubarak, vậy các nước khác có tài sản của Mubarak hay không và họ có phong tỏa hay không ?”.

Tôi xin cảm ơn Ký giả MẠC LÂM vì ông hỏi  “trúng đài“ cá nhân mà tôi đang suy nghĩ định viết hôm nay. Vì hỏi “trúng đài“ cá nhân như vậy, nên tôi đáp lời không cần suy nghĩ thêm:

=> Ben ALI cất giấu nhiều tài sản ởn bên Pháp. Chính quyền Pháp từ thời TT.MITTERAND, qua TT.CHIRAC, đến TT.SARKOZY luôn luôn thân thiện bảo trợ Ben ALI. Chính giới Pháp và Tư bản Pháp làm ăn nhiều với Tunisie, nghĩa là tòng phạm với Ben ALI. Tất nhiên Ben ALI cất giấu nhiều tài sản tại Pháp. Ben ALI mệnh danh là “MADE IN FRANCE “

=> Hosni MUBARAK đầu tư tài sản tại Mỹ. Trong số USD.40 tỉ đến USD.70 tỉ của Gia đình Mubarak, một số lớn đầu tư kinh doanh Địa ốc tại New York và Los Angeles. Sự thân thiện bảo trợ Mubarak đã từ thời TT.CARTER. TT.OBAMA đã chọn Ai Cập, đứng cạnh MUBARAK để nói chuyện về chính sách Hoa kỳ tại Trung đông và cho Thế giới Hồi Giáo. Mubarak đã được mệnh danh là “DICTATOR MADE IN USA“

Nườc Pháp và nước Mỹ không thể không biết rằng hai con cưng đã đàn áp dân chúng Tunisie, Ai Cập và biển thủ tài sản quốc gia một cách bất chính trong mấy chục năm trường để dân chúng đói khổ không đủ 2 đo-la mỗi ngày cho DẠ DẦY rỗng. Chính vì quyền DẠ DẦY này mà dân chúng nổi day. Phải chăng khi dân đói khổ nổi dậy thì Pháp và Hoa kỳ mới thức tỉnh hay sao ? Cho dù bây giờ mới thức tỉnh, thì tối thiểu cũng phải phong tỏa tài sản của hai con cưng biển thủ bất chính để hoàn lại cho dân chúng nghèo khổ.

Chính vì vậy, mà tôi trả lời cho Ký giả MẠC LÂM rằng việc Thụy sĩ nhanh chóng phong tỏa tài sản của Ben ALI và của Hosni MUBARAK là một CẢNH CÁO gián tiếp cho Pháp và Hoa kỳ. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng đây là một phản ứng của Thụy sĩ mang tính cách “vỗ mặt “ Pháp và Hoa kỳ. Thực vậy, vào tháng 3 năm 2009, TT.OBAMA đã cực lực phản đối Thụy sĩ đã vì “Bí Mật Ngân Hàng “ (Secret Bancaire) mà làm dịp cho Công dân Mỹ trốn thuế. Tòa án Mỹ muốn xử án một số Ngân Hàng Thụy sĩ. Cũng vậy, TT.SARKOZY kêu gọi Liên Âu và G20 xếp Thụy sĩ vào “Sổ Đen “, nghĩa là thuộc những địa điểm cất giấu tiền bạc trốn thuế của những công dân các nước khác.

Ngày nay, chính dân Tunisie , Ai cập tố cáo tỏ tường Ben ALI, Hosni MUBARAK biển thủ bất chính tài sản quốc gia để cất giấu tại Pháp và Hoa kỳ, mà hai nước này không PHONG TỎA tài sản bất chính để hoàn lại cho dân Tunisie và Ai Cập, thì dân hai nước ấy và Thế giới kết tội gì cho Pháp và Hoa kỳ ? Hai nước này tòng phạm với biển thủ hay sao ?

Thụy sĩ đã bị tố cáo về việc dung dưỡng trốn thuế, nhưng nay thẳng thắn PHONG TỎA để HOÀN LẠI những tài sản bất chính, đó là việc làm cụ thể gián tiếp CẢNH CÁO Pháp và Hoa kỳ. Tội biển thủ năng hơn tội trốn thuế nhiều.

Khi trả lời câu hỏi của Ký giả MẠC LÂM như trên, tôi chỉ ngại rằng Đài RFA phát thanh từ Washington Hoa kỳ, không hiểu Ký giả MAC LÂM có ngại ngùng gì về việc trả lời thẳng thắn của tôi về Hoa kỳ hay không.


Hôm nay, tôi chỉ viết và giới thiệu vắn gọn hai Bài tôi định viết như trên mà tôi định khai triển dài với tính cách rất thời sự. Nhưng trong phạm vi của bài này nhân việc Phỏng vấn của Ký giả MAC LÂM, nên tôi chỉ viết tóm tắt để giới thiệu nội dung của hai Bài trên. Tôi sẽ khai triển hai Bài này dài hơn với những chi tiết.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 11.02.2011
=========================


                                        THỤY SĨ ĐÃ PHONG TỎA
                                            TÀI SẢN MUBARAK

Từ Le Caire, Tin TT.Hosni MUBARAK từ chức được công bố vào khoảng 17g30 chiều ngày 11.02.2011. Trong lúc đó Bà Tổng Thống Thụy sĩ Micheline CALMY-REY đang gặp Thủ tướng Tây Ban Nha tại Madrid. Nhưng sau 4 tiếng đồng hồ có Tin TT.Hosni MUBARAK từ chức, Bà TT.Thụy sĩ Micheline CALMY-REY đã CHÍNH THỨC RA LỆNH PHONG TỎA Tài sản (Tiền mặt hay Nhà cửa…) của Gia đình cựu TT.Hosni MUBARAK nằm trên Lãnh thổ Thụy sĩ.

Việc cấp bách RA LỆNH PHONG TỎA này nhằm tránh việc thất thoát có thể khi TT.Hosni MUBARAK không còn là Tổng Thống nữa.

Đài Truyền Hình CNN hôm nay đã lập đi lập LỆNH PHONG TỎA này trên khắp Thế giới để làm gương cho các nước khác.

Nguyễn Phúc Liên


=========================
pho bien/ publication 10.02.2011
=========================


                                          TIN NGẮN BÌNH LUẬN
                                           TỪ 03.02-10.02.2011

                                   Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
                                            Geneva, 10.02.2011
                                      Web: http://VietTUDAN.net

Ghi lại những Tin Tức ngắn và thêm Bình Luận cá nhân khi đọc Tin trên các Diễn Đàn Internet, đọc Báo Chí, nghe Đài Phát Thanh hay xem Đài Truyền Hình. Có thể coi đây như một thứ Nhật Ký về Tin Tức.

Bà Suu Kyi kêu gọi thế giới tiếp tục cấm vận Miến Điện
RFA 06.02.2011

Trong bản tuyên bố mới phổ biến hồi sáng nay ở Rangoon, Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Vì Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo kêu gọi Hoa Kỳ và các nước Tây Phương tiếp tục cấm vận chính quyền Miến Điện.

Bản tuyên bố viết rằng các biện pháp mà Hoa Kỳ cùng một số quốc gia Châu Âu đang áp dụng đã đẩy các tướng lãnh đương quyền của Miến đến chỗ khó khăn hơn, đặc biệt là những tập đoàn thương mại do quân đội điều hành, và không ảnh hưởng gì tới đời sống của người dân.

Phó Chủ Tịch Liên Đoàn là ông Tin Oo nói với hãng thông tấn Reuters rằng quyết định được đưa ra dựa vào những cuộc nghiên cứu do Liên Đoàn thực hiện, và sau những cuộc tham khảo với các nhà kinh tế.

Một số các nhà quan sát cho rằng lý do khiến Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Vì Dân Chủ yêu cầu quốc tế duy trì cấm vận vì đó là lá bài chính trị duy nhất mà Liên Đoàn có được khi đòi hỏi chính quyền quân sự Miến Điện phải đổi mới chính trị.

NASA phát hiện thêm một thái dương hệ mới

Libération hôm nay cho biết, kính viễn vọng mang tên nhà thiên văn học Kepler, của trung tâm Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA, đã phát hiện thêm một thái dương hệ mới với 6 hành tinh. Thông tin này được công bố trên tạp chí Nature, ngày 4/2. Phát hiện mới này là một thành tích trong cuộc săn đuổi các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Hiện tại, giới thiên văn đã phát hiện được 529 hành tinh, trong đó có 64 « thái dương hệ» mới, bao gồm ít nhất hai hành tinh.

Mặc dù, lý thuyết về sự tồn tại của các hệ hành tinh ngoài thái dương hệ của chúng ta đã có từ lâu, việc nghiên cứu các hành tinh này chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1995, khi ê kíp Pháp-Thụy Sĩ tiến hành các quan sát đầu tiên, với các kính thiên văn hiện đại. Trong khoảng thời gian từ 1.995-2.000, các nhà thiên văn chỉ phát hiện được có 50 hành tinh. Trong khi đó, kể từ năm 2.000, cuộc tìm kiếm đã tăng tốc, với khoảng 500 hành tinh mới được tìm ra.

Được phóng lên quỹ đạo, kính thiên văn Kepler có thể quan sát tốt hơn các vật thể trong vũ trụ. Các nghiên cứu ngày càng chính xác hơn về các hành tinh ngoài trái đất cho thấy chúng vô cùng đa dạng, từ các hành tinh chỉ toàn là khí như sao Diêm Vương hay sao Thổ, cho đến đất đá, như Trái Đất, hay sao Kim. Cũng có hành tinh chỉ là băng giá. Ngược lại, có hành tinh luôn cháy bỏng. Các quỹ đạo của chúng cũng hết sức khác nhau.

Để biết được liệu trên các hành tinh vừa được phát hiện, có các điều kiện cho sự sống hay không, cần phải từ 10 đến 20 năm nữa, với sự ra đời của một thế hệ ống kính thiên văn mới mạnh hơn.

Phát hiện các cơ sở trồng cần sa do người Việt trông coi

Giới chức của Anh - một trong những địa danh được ưa chuộng nhất của người Việt nhập cư trái phép - cho biết các di dân bất hợp pháp này bị các băng đảng trồng cần sa bóc lột.

Một khi một người từ Việt Nam đã qua tới bên này, anh ta hoặc chị ta, sẽ được đường dây tìm cho một chỗ ở tạm thời, sau đó được phân phối đi ''trồng cỏ'' tại bất kỳ một cơ sở nào đó của họ trên khắp châu Âu.

Theo cảnh sát thì nhiều người lúc bị bắt sau khi một cơ sở trồng cần sa nào đó bị phát hiện, họ cũng không biết là mình đang ở đâu.

Trục xuất

Cảnh sát biên phòng của Pháp cho biết số người toan tính nhập cư trái phép vào Anh từ Pháp mà bị bắt, đã tăng 200% chỉ trong 2 năm 2008-2009.

Giới hữu trách ở Âu châu cũng nhìn nhận những khó khăn trong việc ngăn chặn các đường dây đưa người này, ít ra là vì nó liên quan đến nhiều quốc gia, cần phải có sự phối hợp mỗi khi muốn ra tay.

Trước mắt thì theo đúng luật pháp ở đây là đưa các nghi phạm ra tòa. Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó.

Lấy thí dụ tòa tìm thấy một người có tội, thì không chỉ đơn giản là bỏ tù, mà còn phải tính chuyện trục xuất về nguyên quán, tức Việt Nam.

Chính sách của Anh là muốn có sự tham gia của nhà chức trách Việt Nam, và hai nước cũng đã đạt được một số thỏa thuận đáng kể trong lĩnh vực này.

Nhưng điều đó có làm giảm các vụ nhập cư trái phép từ Việt Nam sang hay không thì thời gian mới trả lời được.

Un vaste entrepôt de cannabis découvert à La Courneuve

Par Jean-Marc Leclerc  08/02/2011 |
 
Selon les experts, la production s'élèverait à plusieurs centaines de tonnes en Europe. Crédits

INFO LE FIGARO - Une organisation criminelle asiatique y cultivait entre 500 et 900 pieds.

Les forces de l'ordre viennent d'investir à La Courneuve un important entrepôt, où une organisation criminelle asiatique se livrait à la culture du cannabis. «C'est une prise majeure», se félicite-t-on dans l'entourage du préfet de Seine-Saint-Denis, Christian Lambert. Selon les premiers éléments de l'enquête, il y aurait entre 500 et 900 pieds. Le hangar, où la plante était cultivée en pot sous une lumière artificielle, était surveillé par des «hommes de main» d'origine vietnamienne.

«En Grande-Bretagne, une véritable mafia, intégrant nombre de personnes de cette communauté, joue un rôle prépondérant dans la culture indoor du cannabis», explique un enquêteur. La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt), confiée au juge Étienne Apaire, assure que «60% du cannabis consommé en Grande-Bretagne est produit au Royaume-Uni». À en juger par la prise de mardi, les organisations criminelles outre-Manche seraient en train d'importer leur savoir-faire en France.

Un séminaire sur la culture indoor de cannabis, le 9 juin dernier à Paris, a pointé la progression inquiétante de cette pratique en Europe. Selon les experts, la production s'élèverait à plusieurs centaines de tonnes. Rien qu'aux Pays-Bas, la culture indoor générerait un chiffre d'affaires annuel de plus 2 milliards d'euros. «L'autoculture à usage personnel est en train de céder le pas à la culture quasi industrielle soutenue et organisée par les milieux criminels, explique le juge Apaire. Cet été, à Paris, les experts ont insisté sur les liens avérés de cette culture intensive avec des groupes criminels organisés n'hésitant pas à recourir à la violence.»

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/02/08/01016-20110208ARTFIG00475-un-vaste-entrepot-de-cannabis-decouvert-a-la-courneuve.php

Ai Cập & 'lộ trình chuyển giao quyền lực'

Phó Tổng thống Omar Suleiman, cựu lãnh đạo ngành an ninh, được phong chức gần đây để lo điều hành việc nước thay cho Tổng thống Hosni Mubarak

Phó Tổng thống Ai Cập, ông Omar Suleiman, người nhân danh Tổng thống Hosni Mubarak đàm phán với phe đối lập, vừa nói chính phủ có một kế hoạch chuyển giao quyền lực.

Tuy thế, phe đối lập, một tập hợp của các phe nhóm khác nhau đấu tranh qua các đợt xuống đường đã sang tuần thứ ba ở thủ đô Cairo, vẫn nói họ đòi ông Mubarak phải ra đi ngay lập tức.

Sau cuộc gặp với đại diện của phe đấu tranh dân chủ hôm Chủ Nhật, Phó Tổng thống Ai Cập, ông Omar Suleiman, người trên thực tế thay mặt tổng thống Hosni Mubarak điều hành đất nước, nói ông có một kế hoạch để chuyển giao quyền lực trong hòa bình.

Phát biểu trên truyền hình Ai Cập sau khi đã trình bày cho vị tổng thống 82 tuổi về nội dung cuộc đàm phán với phe đối lập, ông Suleiman tỏ ra lạc quan rằng "Tổng thống hoan nghênh cuộc hòa giải dân tộc".

Chính quyền Mubarak cũng cho nối lại mạng Internet và thả một số người bị bắt gần đây.
Sau cuộc gặp mặt hôm Chủ Nhật, một ủy ban gồm bốn chuyên gia về pháp lý, trong đó hai người đại diện cho chế độ Mubarak, hai người kia đại diện cho phe đấu tranh dân chủ, sẽ họp vào thứ Ba 8/2.

Ủy ban này được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Mubarak.

Tổng thống nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đi từ các chỉ dẫn cho tới chỗ có một lộ trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình và trật tự, tôn trọng hiến pháp.


Mỹ: Muốn Đàm Phán ở Ai Cập Có Đại Diện Nhiều Phe Phái

WASHINGTON   -     Chính phủ Obama yêu cầu các nhà lãnh đạo Ai Cập tiếp nhận đại diện của nhiều phe phái trong cuộc đối thoại về cải tổ, nhưng không tán thành đòi hỏi của phong trào biểu tình là sự từ chức ngay của TT Mubarak.

Trong lúc Bạch Ốc theo dõi các diễn biến, hôm Thứ Hai các viên chức Washington cảnh báo rằng sự ra đi đột ngột của ông Mubarak có thể đưa tới thoái bộ trong cuộc chuyển tiếp qua dân chủ.  Washington hoan nghênh với sự dè dặt các đề nghị cải tổ của PTT Suleiman.

Theo hiến pháp Ai Cập, khi TT từ chức, bầu cử phải tổ chức trong thời hạn 60 ngày, nghĩa là trước Tháng 9 - các viên chức Hoa Kỳ nói thời hạn 60 ngày là không đủ để chuẩn bị.

Tại Bộ ngoại giao, phát ngôn viên J.P. Crowley tuyên bố "Vấn đề là Ai Cập có sẵn sàng 1 cuộc bầu cử cởi mở và tranh đua hay không". Ông Crowley nhắc lại rằng các cuộc bầu cử trong quá khứ là thiếu tự do và công bằng.

TT Obama nhận rằng Ai Cập có tiến bộ theo hướng tìm kiếm giải pháp - ông không nói rõ hơn, nhưng phản ảnh các nhận xét của ngoại trưởng Clinton.

Hôm cuối tuần, bà Clinton lên tiếng hậu thuẫn PTT Suleiman ở vai trò dẫn đầu cuộc chuyển tiếp, và hô hào cộng đồng quốc tế ủng hộ. Bà Clinton nêu nghi vấn về sự khôn ngoan của đòi hỏi ông Mubarak từ chức ngay - hôm Thứ Hai, các viên chức Washington cũng phát biểu tương tự.


Lãnh tụ trẻ của Ai Cập hô hào chấm dừt chế độ Mubarak.

CAIRO  -     Lãnh tụ trẻ của phong trào chống Mubarak vừa đuợc trả tự do đã góp mặt với đám đông biểu tình lần đầu tiên tại công viên Tahrir.

Wael Ghonim 30 tuổi, viên chức tiếp thị của Google và là thành viên ban tổ chức biểu tình, đuợc hoan hô vang dội khi anh tuyên bố "Chúng ta sẽ không từ bỏ đòi hỏi chấm dứt chế độ này".
 
Ngay khi đuợc phóng thích sau 12 ngày bị giam, Ghonim trả lời phỏng vấn tối Thứ Hai - anh tỏ vẻ đau buồn về những người đã chết và khẳng định "Chúng tôi yêu đất nước Ai Cập - chúng tôi có quyền".

Anh tuyên bố giữa đám đông "Tôi không là anh hùng - những người đã hi sinh mới là anh hùng" - liền đó, anh lên tiếng hô "Mubarak ra đi, ra đi".

Ghonim đã trở thành điểm tập trung cuả đám người biểu tình không công nhận các nhóm đối lập truyền thống đã tiếp xúc với PTT Suleiman.


Kerry: Mubarak Nên Ra Đi

WASHINGTON   -     Nghị sĩ John Kerry, tiếng nói của lập pháp về chính sách đối ngoại, đã vượt qua hành pháp 1 bước về vấn đề Ai Cập - ông cho rằng TT Mubarak nên từ chức như là cách để chấm dứt hỗn loạn sau ngày các giới xuống đường phản đối chế độ.

Trong 1 bài cậy đăng trên báo The New York Times phát hành hôm Thứ Ba, ông Kerry viết "Ông Mubarak phải chấp nhận thực tế là ổn định tùy thuộc vào thiện chí buớc qua bên lề của ông, để rút lui êm đẹp, mở đường cho 1 cơ cấu chính trị mới".  Theo ý của ông Kerry, 1 trong những việc khó khăn với nhà lãnh đạo bị bao vây là tổ chức 1 cuộc chuyển tiếp trong hoà bình.

Là chủ tịch ủy ban ngoại giao Thượng Viện và là ứng viên TT của đảng DC năm 2004, nghị sĩ Kerry nhấn mạnh: sự phẫn nộ và các khát vọng đã thúc đẩy công dân thuộc mọi giới xuống đường sẽ không tan biến trước khi có những cải tổ rộng rãi. Theo ông, biến động tại Ai Cập cũng đòi hỏi thay đổi trong các quan hệ giữa Washington và Cairo.

Vị dân cử Massachusetts là đồng minh của TT Obama trong nhiều lãnh vực đánh giá ông Mubarak là người yêu nước và là nhân vật nỗ lực tìm kiếm hoà bình giữa Israel và Palestine - nhưng, nay ông Mubarak phải đóng góp vào nền hoà bình cửa Ai Cập bằng cách nhanh chóng thiết lập 1 chính phủ lâm thời hưóng tới bầu cử trung thực.

Dân Ai Cập đòi hỏi Tổng Thống Mubarak ra đi

CAIRO –Tin AP: Hơn ¼ triệu người tràn vào trung tâm Thủ đô Cairo ngày Thứ Ba, phủ kín quảng trường chính của thủ đô bằng một cuộc biểu tình lớn nhất trong một tuần lễ không ngừng đòi hỏi Tổng Thống Hosni Mubarak phải ra đi sau gần 30 năm cầm quyền.

Các người chống chính quyền đổ vào quảng trường Tahrir, trong số đó có những người đã thách đố với việc chính phủ ngừng mọi phương tiện chuyên chở để tới thủ đô từ những tỉnh thành nông thôn ở vùng châu thổ sông Nile. Đám đông ôn hòa chen vai thích cánh nhau gồm có thầy cô giáo, nông dân, sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp, phụ nữ bảo thủ trong các khăn choàng đầu và phụ nữ mang guốc cao gót, đàn ông mặc vest và đàn ông lao đông mang đôi dép mòn. Họ ca những bài hát yêu nước và hô những khẩu hiệu chống ông Mubarak như, “Hãy ra đi! Hãy ra đi! Hãy ra đi!” trong khi các phi cơ trực thăng quân đội bay trên đầu. Các người tổ chức biểu tình cho hay mục đích gia tăng tuần hành để truất phế tổng thống từ nay cho tới thứ Sáu, và những cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại ít nhất 5 thành phố khác ở khắp Ai Cập.
 
Những nét đặc sắc của cuộc nổi dậy thắng lợi ở Tunisia
 
Cuộc nổi dậy đầu năm 2011 thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân Tunisia đang có tiếng vang sâu rộng trên toàn thế giới.

Đây là một sự kiện tất yếu, lại hoàn toàn bất ngờ, không một ai dự đoán trước.

Một thắng lợi lịch sử vì không những viên tổng thống độc đoán, tham nhũng gia đình trị bị hạ bệ, phải bỏ chạy ra nước ngoài, mà toàn bộ chính quyền độc đảng cũ của Ben Ali cũng bị hạ bệ, 200 viên chức cao cấp tay chân của Ben Ali bị truy nã về những tội tham nhũng, đàn áp.

Có tin viên tướng Công an Ali Senati đã về hưu cũng bị bắt giữ về những tội tham nhũng, đàn áp đẫm máu do hắn gây ra.

Nguyên Bộ trưởng nội vụ Abdallah Kallal cũng bị bắt giữ vì bị tố cáo từng tham gia tra tấn, hành hạ các nhà dân chủ, các nhà báo đối lập, chờ ngày ra tòa.

Chính phủ lâm thời ban bố tự do truyền thông và báo chí, hàng loạt báo mới xuất hiện trong một tuần nay, được xã hội tìm mua hết sạch mỗi buổi sang. Theo điều tra của báo Đức, nhân dân thủ đô Tunis trở nên dân nghiện đọc báo số một của thế giới. Đài truyền thanh tư nhân mới mẻ Mosaique FM phát đi 4 buổi mỗi ngày mấy ngày đầu, nay buộc phải phát suốt ngày và đêm, cứ 3 giờ lại có bản tin mới. Tunisia bị xếp ở hàng cuối về tự do báo chí, mấy ngày nay nhảy lên hàng đầu, theo xếp hạng của RSF (Reporter sans frontiers). Đây cũng là thắng lợi lịch sử nữa.

Một ý nghĩa lịch sử quan trọng khác là lần đầu tiên một nước Ả-rập và Hồi giáo lảm cách mạng hòa bình, ôn hòa, không bạo động, lật đổ một chính quyền độc đoán – độc đảng – tham nhũng – cảnh sàt trị, để 60 ngày nữa tổng tuyển cử tự do bầu ra quốc hội dân chủ đa nguyên đa đảng đầu tiên, mở đầu kỷ nguyên mới cho đất nước.

Một đất nước nhỏ với hơn 10 triệu dân đang nêu một tấm gương sáng lôi cuốn nhân dân các nước láng giềng theo kinh nghiệm của mình để đòi lại tự do và nhân quyền. Nhân dân Yemen cựa mình; nhân dân Algeria nổi giận; nhân dân Libya bất bình; Vương quốc Oman và Vương quốc Jordanie lo sợ; nhân dân Ai Cập phẫn nộ xuống đường hảng ngàn, hàng vạn người buộc tổng thống Mubarak phải cải tổ chính phủ…, tất cả đều do sự kiện Tunisia tác động, lảm cho bộ mặt các nước Ả-rập thay đổi theo dây chuyền, sớm hay muộn tùy theo so sánh lực lượng trong từng nước. Mọi sự không còn như trước. Đây lả cú hích lịch sử mang tên kiểu cách Tunisia, kiểu mẫu Tunisia – la mode Tunisienne, le style Tunisien -, được các nhà chính trị, nhà lịch sử, nhà thời sự quốc tế nghiên cứu, mổ xẻ, nhận định.

Trung Quốc hạn chế báo chí đưa tin về biểu tình ở Ai Cập

Bắc Kinh (AP) — Những cuộc biểu tình ở Ai Cập là xoay quanh chuyện bầu cử tự do và hạ bệ một nhà độc tài ngồi ghế đã lâu phải không? Theo hệ thống truyền thông nhà nước của Trung Quốc thì không phải thế. Báo chí Trung Quốc đang mô tả những sự kiện đó như một dạng hỗn loạn đi kèm với thứ dân chủ kiểu phương Tây.

Những cuộc nổi dậy gần đây ở Ai Cập và Tunisia, không còn nghi ngờ gì nữa, đang làm cho nhiều chế độ độc tài trên khắp thế giới phải “tạm dừng”. Nhưng không nơi nào tỏ ra quyết tâm kiểm soát thông điệp đằng sau các sự kiện ấy như Trung Quốc.

Báo chí chỉ có thể đăng tải những tin bài về phong trào phản đối lấy nguồn từ cơ quan truyền thông chính thống là Tân Hoa Xã. Đó là một chính sách thường được sử dụng đối với những vụ việc mà chính quyền coi là nhạy cảm. Cơ quan kiểm duyệt đã chặn mọi đường tìm kiếm cụm từ “Ai Cập” trên các trang mạng xã hội, và mọi lời bình luận nào của người dùng mà có rút ra điều gì tương tự cho Trung Quốc, thì đều bị xóa sạch khỏi các diễn đàn Internet.

Mặc dù những người phản đối có rất ít cơ hội khuấy động biểu tình ở Trung Quốc, song mức độ đảng cộng sản cầm quyền kiểm duyệt hoạt động đưa tin về vụ việc cho thấy rõ ràng họ thận trọng đến thế nào đối với bất kỳ nguồn bất ổn tiềm tàng nào có thể đe dọa quyền lực của mình.

Zhan Jian, Giáo sư ngành khoa học chính trị, thuộc khoa Truyền thông, Đại học Thanh niên Trung Quốc, cho biết: “Tất nhiên, chính quyền không muốn thấy comment nào về các cuộc biểu tình cả, bởi vì họ muốn có sự ổn định”.

Ở Trung Quốc thì không thế. Tại nơi này, CNN và BBC không được hiện diện rộng rãi, và nhiều người dân chỉ có thể nhận được phiên bản của sự kiện thông qua các kênh của chính phủ.

Những tin bài ấy chỉ tập trung vào sự hỗn loạn, và phớt lờ lời ca thán của những người biểu tình về độc tài, tham nhũng – cả hai đều là các vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc. Báo chí cũng nhấn mạnh việc chính phủ đã cử vài chuyên cơ tới cứu những người Trung Quốc đang bị kẹt ở nơi đó.

Trên mạng, đánh từ khóa “Ai Cập” lên mạng xã hội, những trang thu hút hàng triệu người sử dụng, và bạn sẽ nhận được thông báo sau: “Thể theo các điều luật, quy định và chính sách phù hợp, kết quả tìm kiếm không được hiển thị”.

Hôm thứ ba vừa rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi đưa ra lời phủ nhận thường lệ của chính phủ về việc Internet bị kiểm duyệt, nói rằng: “Internet ở Trung Quốc rất cởi mở”.

Diễn văn của MUBARAK tối 10.02.2011

Mubarak vẫn bám chặt lấy chức vị trong khi ấy dư luận quốc tế và một triệu dân biểu tình tại Le Caire chờ đợi ông tuyên boat thoái vị êm thắm.

Sau Diễn văn, dân chúng hoàn toản bất bình. Bài Diễn văn này có thể đưa Ai Cập đến đẫm máu trong những ngày tới.

Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
Geneva, 10.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 10.02.2011
=========================


                              NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                                         CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ LÀM
                                              “CHỆCH HƯỚNG“
                                       CUỘC CÁCH MẠNG DẠ DẦY

                            Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 10.02.2011
                                        Web: http://VietTUDAN.net


Theo dòng thời sự tuần trước, thứ Năm 03.02.2011, khi viết về cuộc nổi dậy tại Ai Cập, chúng tôi đã chọn đầu đề CHÍNH TRỊ TÌM CÁCH PHÂN HÓA CUỘC CÁCH MẠNG DẠ DẦY.

Thực vậy, cách đây 3 năm, khi Phong trào Dân Oan đứng lên rầm rộ ở Việt Nam, thì Phong trào Dân Chủ đứng xa xa lại rêu rao rằng Dân Oan can đãm đứng lên vì ý thức Dân Chủ. Dân Oan vì mất nhà đất mà đứng lên, chứ không phải vì ngưỡng vọng Dân Chủ trừu tượng. Tôi đã phải viết cảnh cáo rằng những nhà Dân Chủ đừng mượn đầu heo nấu cháo. Dân Oan vì mất nhà đất đứng lên đòi Công Lý, thì CSVN không thể bắt tội được. Còn nếu nói là đấu tranh đòi Dân chủ, thì CSVN có thể nại ra Diều 88 mà bắt tội. Giới chính trị thường dùng những phạm trù trừu tượng để mượn đầu heo nấu cháo mà húp để chiếm công lao hy sinh.

Cuộc nổi dậy của quần chúng Tunisie và Ai Cập có những động lực cụ thể và rõ rệt. Họ biết những gì đòi hỏi. Nhưng giới Báo chí và giới tính toán Chính trị quốc tế đã phủ lên đầu họ những yếu tố khác để làm “chệch hướng“ cuộc nổi dậy.


Động lực chính yếu nổi dậy của
quần chúng Tunisie và Ai Cập

Người ta gọi cuộc nổi dậy của quần chúng Tunisie là «Cách Mạng Hoa Lài« có vẻ văn vẻ thơ mộng. Khi viết về cuộc Cách Mạng quần chúng này, tôi không dùng những từ thơ mộng ấy, mà gọi là cuộc « Cách Mạng Dạ Dầy «  vì nhìn thấy cái động lực chính yếu là DẠ DẦY. Tuy không trí thức và thơ mộng, nhưng đó là thực tế. Thực vậy, hai động lực chính yếu sau đây đã đẩy quần chúng nổi dậy

=> DẠ DẦY đói cho cá nhân: mỗi ngày chì có 2 đo-la và không biết tương lai con cái ra sao. Tôi xin nhấn mạnh đây là DẠ DẦY của mỗi cá nhân lo cho thân xác mình sống. Không có DẠ DẦY xã hội.

=> Nhưng cuộc nổi dậy mang tính cách xã hội do tâm lý đồng cảm HẬN THÙ đối với những kẻ đã dùng quyền lực bóc lột sức lực người dân và tài sản chung cho túi riêng. Việc cướp bóc của kẻ cầm quyền để mỗi cá nhân bị đói tạo nên lòng HẬN THÙ xã hội.

Nếu tất cả mọi người cùng đói như nhau, thì mọi người cùng chung lưng làm ăn, không có hận thù nhau. Nhưng nếu đa số đói mà chỉ có một số người giầu nứt khố do biển thủ những cố gắng của quần chúng, thì quần chúng trở thành HẬN THÙ kẻ bóc lột. Từ DẠ DẦY đói cá nhân và từ HẬN THÙ chung xã hội đối với thiểu số cầm quyền bóc lột, quần chúng ắt phải nổi dậy.

Để giải quyết việc nổi dậy của quần chúng như vậy, phải thỏa mãn CỤ THỂ đúng hai động lực nổi dậy, tức là làm cho DẠ DẦY mỗi cá nhân khỏi đói và phải tiễu trừ những kẻ đã bóc lột tạo nên HẬN THÙ xã hội.


Những giải quyết trừu tượng
xa với động lực nổi dậy của quần chúng

Hai động lực chính DẠ DẦY cá nhân và HẬN THÙ xã hội trên đây hầu như đã bị giới Báo chí và giới Chính trị quốc tế quên đi. Thực vậy :

=> Báo chí không gọi đây là cuộc Cách Mạng vì đói ăn nữa, mà chỉ nói rằng dân chúng nổi dậy đòi TỰ DO, DÂN CHỦ, chống ĐỘC TÀI. Người ta hô hào những Chính quyền hãy cải cách để cho có TỰ DO, DÂN CHỦ và ngăn chặn ĐỘC TÀI.  Quần chúng quan tâm đến DẠ DẦY đói cụ thể. Báo chí trí thức thì phủ lên đầu họ những chữ trừu tượng Tự do, Dân chủ, Độc tài. Có lẽ chính Báo chí cũng chưa nhìn rõ tương quan nhân quả (relation cause à effet) giữa Tự do, Dân chủ và Bụng đói. Báo chí trí thức chưa nhìn rõ, thì làm thế nào quần chúng nhìn thấy ngay mà ngưng biểu tình đòi hỏi cho DẠ DÀY đói của họ. Khi bụng đói thì khó lòng thấy mình có tự do bởi lẽ cái DẠ DÀY trói buộc việc thực hiện tự do.

=> Giới Chính trị quốc tế thì lại tính toán quyền lợi cho nước mình. Họ tìm giải quyết những vấn đề khác với những động lực chính làm quần chúng Ai Cập nổi dậy. Thậm chí những vấn đề này còn phải bắt dân Ai Cập phải hy sinh cực khổ nữa. Thực vậy, Hoa kỳ và Liên Âu quên đi động lực chính nổi dậy của quần chúng Ai Cập, mà chỉ quan tâm chính yếu đến những việc bảo vệ cho chính mình như sau :
* Lo sợ những thay đổi thất lợi chuyên chở qua Kênh Suez
* Lo sợ thay đổi chính sách của Ai Cập đối với Do Thái mà mình bảo vệ
* Lo sợ một Chính quyền theo Hồi giáo kiểu Iran tại Ai Cập

Chính vì những lo sợ này mà Hoa kỳ và Liên Âu không tích cực đi vào những giải quyết căn bản cho cuộc Cách Mạng Dạ Dầy của quần chúng Ai Cập. Thậm chí Liên Âu và Hoa kỳ có thể vẫn duy trì những chế độ độc tài để giữ «Trật Tự« , nghĩa là kềm kẹp dân chúng, nhất là Hồi Giáo, không chống lại mình.

Chủ trương ích kỷ này của Liên Âu và Hoa kỳ tất nhiên không giải quyết động lực chính yếu và chính đáng của quần chúng nổi dậy là DẠ DẦY và HẬN THÙ đối với kẻ bóc lột. Khi động lực chính yếu hiện nay của dân chúng không được giải quyết cụ thể, mà chỉ dùng những mỹ từ trừu tượng để bao che chủ trương ích kỷ của mình, thì cái « Trật Tự «  chỉ là tạm thời. Những động lực chính nổi dậy còn đó thì việc nổi dậy vẫn tiếp tục.

Đây là bài học để chúng ta nghĩ đến Việt Nam. Khi dân chúng Việt Nam nổi dậy tiễu trừ cơ chế CSVN hiện hành, thì có thể giớiChính trị quốc tế có thể nhân danh « Trật Tự «  đối với Trung quốc để hy sinh những nguyện vọng chính yếu và chính đáng của quần chúng Việt Nam.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 07.02.2011
=========================


                                                      CHỦ ĐỀ:
                                         TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI
                                 DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

                                                       Bài 05:

                                   HẢI NGOẠI GÓP PHẦN CHO VIỆC
                                    THÂU HỒI TÀI SẢN CỦA ĐỘC TÀI

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tê
                                              Geneva, 07.02.2011
                                         Web : http://VietTUDAN.net


(Chú thích: Tóm tắt ý tưởng chính của bài này đã được đài RFI (Radio France Internationale) phỏng vấn để phát thanh về Việt Nam. Chúng tôi nhấn mạnh đến việc đóng góp của các Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại trong việc vận động với các Chính quyền nước ngoài Phong tỏa và Hoàn lại cho Dân Việt Nam những Tài sản của những Lãnh đạo CSVN đã nhiều năm bóc lột dân chúng và khai thác tài nguyên quốc gia cho túi riêng và chuyển ra cất dấu tại nước ngoài.)Nhiều khi tôi suy nghĩ: nếu ăn cướp được USD.5 triệu và tiêu tán đi được không bị thâu hồi, mà người ta chỉ cất chức và kết án tù chừng 3 năm, thì tôi cũng dám làm tên ăn cướp. Ngồi tù – nhất là ở Thụy sĩ – được ngủ phòng ấm áp mà không phải trả tiền dầu nhớt đốt lò sưởi, được ăn uống mỗi ngày ba bữa mà không phải chui vào bếp, được xem Tivi mà không phải đóng thuế, được cảnh sát canh phòng cho an toàn để mình ngủ ngon giấc, lại có Tuyên úy khuyên về phần linh hồn để được lên Thiên đàng sau này. Tù như vậy thì sướng quá ! Hãy tự nghĩ nếu sống ở ngoài tù, phải đi kiếm việc làm và làm việc cật lực trong 3 năm, chưa chắc đã kiếm được mấy trăm ngàn đo-la. Trong khi ngồi tù 3 năm, lại có lương 5 triệu đo-la, đáng đi ăn cướp lắm !

Tại Việt Nam, tỉ dụ những vụ tham nhũng như Vinashin làm mất tới USD.4.4 tỉ, mà chỉ phạt xuống chức, chứ không thấy Nhà Nước đưa ra vấn đề tìm lấy lại số tiền khổng lồ USD.4.4 tỉ. Dân chúng nghèo khổ quan tâm đến vấn đề lấy lại tài sản đã bị biển thủ, còn vấn đề kẻ tham nhũng mất chức hay không, họ không quan tâm cho lắm.

Ben ALI tự động bỏ chức Tổng Thống trốn chạy. Hosni MUBARAK có thể cáo bệnh, bỏ chức Tổng Thống, sang Anh quốc chữa bệnh và nghỉ ngơi.

Từ DẠ DẦY đói mà đứng lên, mang lòng HẬN THÙ với kẻ đã cướp bóc mình và tài sản quốc gia để mình phải nghèo khổ, dân chúng quan tâm chính yếu và cụ thể là đòi lại những gì đã bị những nhà độc tài biển thủ. Được chút Tự do và Dân chủ mà DẠ DẦY vẫn đói veo vì hậu quả của biển thủ, thì cuộc Cách Mạng còn thiếu sót và đi “chệch hướng“. Những nhà Trí thức Dân chủ hay những nhà Chính trị quốc tế dễ đưa ra Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trừu tượng cho đẹp cho sang, mà quên đi lý do chính yếu là DẠ DẦY và HẬN THÙ do độc tài ăn cướp, có thể lái cuộc CÁCH MẠNG của dân chúng đi “chệch hướng“ khiến một số người nản lòng.
Độc tài và “Cướp ngày“
cũng là một

Nếu nắm được quyền Chính trị độc tài bịt miệng dân chúng, cấm đoán báo chí,  có thể ngụy biện Luật pháp để bỏ tù người chống đối, thì khi thấy Tiền bạc, Tài sản quốc gia nằm sờ sờ trước mắt, kẻ độc tài dễ dàng biển thủ. Không ai có thể than vãn. Còn nếu Độc tài Chính trị của cả một Đảng như ở Việt Nam mà nắm trọn Độc quyền Kinh tế được cả Đại Hội đảng quyết định như Cương Lĩnh, thì những bóc lột dân chúng, biển thủ tài sản quốc gia được chính Nhà Nước che chở bởi vì chính Đảng điều hành Nhà Nước.

Nhân những cuộc Cách Mạng tại Tunisie, Ai Cập…, báo chí truyền thông nói nhiều về những biển thủ của hai nhà độc tài Ben ALI, Hosni MUBARAK…, từng những tiền tỉ, trong khi ấy dân của những nước này thất nghiệp, mỗi ngày chỉ có thể sống với chừng 2 đo-la. Dân nghèo cực nổi dậy làm Cách Mạng. Điều quan trọng đối với dân không phải chỉ để Ben ALI và Gia đình thoát ra nước ngoài sống sung sướng với tiền tỉ biển thủ được, mà phải thâu lại những tài sản biển thủ ấy. Cũng vậy, dân Ai Cập không phải chỉ nguyên đòi hỏi Hosni MUBARAK xuống chức để ông và cả Gia đình sống yên lành như những tỉ phú, mà dân phải thâu lại tài sản quốc gia đã bị biển thủ.

Tại Việt Nam cũng vậy, khi cuộc Cách Mạng dứt bỏ Cơ Chế CSVN hiện hành, thì không phải chỉ để Lãnh đạo Đảng yên lành ở trong nước hay tại ngoại quốc hưởng thụ những tài sản đã biển thủ được, mà phải thâu hồi những tài sản ấy lại cho Quốc gia.

Bài này viết về vấn đề Phong tỏa Tài sản của những nhà Độc tài đã được chuyển ra nước ngoài nhằm hoàn lại những tài sản biển thủ ấy cho Quốc gia sở hữu. Những kiều bào sống tại nước ngoài, có gốc từ những Quốc gia dưới quyền cai trị độc tài, có thể đóng góp vào tiến trình Phong tỏa và Hoàn lại Tài sản Quốc gia đã bị những nhà độc tài biển thủ và chuyển ra ngoại quốc.


Chỉ đích danh những tên Độc tài
biển thủ Tài sản quốc gia
 
Những tỉ cụ thể :
=> Tại Á Đông : MARCOS, SUHARTO
=> Tại Trung Đông : Sadam HUSSEIN
=> Tại Trung Phi : MUBUTU
=> Tại Bắc Phi : Ben ALI, MUBARAK, KADAFI

Những Tài sản biển thủ thường được phân chia cho thành phần Gia đình và cất dấu tại nước ngoài, nhất là Thụy sĩ, Pháp, Anh, Hoa kỳ.

Tờ Financial Times 26.01.2011, để trưng dẫn tỉ dụ, đã công khai đưa ra danh dách một số nhà độc tài biển thủ tài sản quốc gia và chuyển ra nước ngoài:

* HAITI: Jean-Claude ‘Baby Doc’ DUVALIER cai trị từ 1971-1986, chuyển đi từ USD.300-900 triệu

* IVORY COAST : Laurent GBAGBO, hiện cố thủ giữ quyền hành, chuyển sang Thụy sĩ và hiện bị phong tỏa. Con số chưa công bố.

* TUNISIA : Zein al-Abidine Ben ALI, cai trị từ 1987-2011, chuyển tiền biển thủ sang nhiều quốc gia, con số ước lượng từ USD.8-9 tỉ. Thụy sĩ đã ra lệnh phong tỏa

* IRAQ : Saddam HUSSEIN, cai trị từ 1979-2003, biển thử từ USD.10-40 tỉ

* INDONESIA : Haji Muhammad SUHARTO, cai trị từ 1965-1998, biển thủ từ USD.15-35 tỉ.

Hai cơ chế Trung quốc và Việt Nam cho phép những nhà độc tài nắm giữ Kinh tế, thì việc biển thù càng trầm trọng.


Phong tỏa
những Tài sản biển thủ

1) Trường hợp mới nhất là Ben ALI và BAGBO

Tối hôm nay 19.01.2011, trong giờ Tin Tức lúc 19:30, Bà Tổng Thống CALMY-RAY đích thân tuyên bố trên Đài Truyền Hình TSR1 rằng THỤY SĨ QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA NHỮNG TRƯƠNG MỤC NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG TÀI SẢN :

=> Của cựu Tổng Thống BAGBO (Cote d’Ivoire)

=> Của cựu Tổng Thống BEN ALI, của Gia đình Ông và của những người điều hành Chế độ của Ông.

Bà Tổng thống CALMY-RAY công bố chính thức rằng Lệnh Phong tỏa này bắt đầu có Hiệu Lực từ ngày hôm nay 19.01.2011 và kéo dài trong vòng 3 năm. Trong thời gian này, những Tài sản bị phong tỏa không thể rời khỏi Thụy sĩ và chờ đợi Luật pháp phân định. Theo Lệnh này của Trung ương Liên Bang Thụy sĩ, các Ngân Hàng phải khai trình những Trương mục liên hệ.

Đài Truyền Hình Thụy sĩ còn cho biết thêm những tin sau đây:

* Chính Bà Leila TRABELSI, vợ thứ hai của Ben ALI, thường gọi là Cô hớt tóc (La coiffeuse) đứng ở trung tâm cả một hệ thống Kinh tế đáng nghi ngờ.

* Em trai của Bà Leila TRABELSI, Bernard TRABELSI quản trị Du Lịch, Vạn Tải và Địa ốc, có lãnh vực Thương mại khổng lồ, có cả đoàn máy bay JET đậu tại Phi trường Geneva.

* Cháu trai của Bà Leila TRABELSI, tham nhũng, hiện có tòa nhà vương giả tại  Gia Nã Đại.

* Con rể của Ben ALI trở nên giầu có bất thường với những hoạt động Kinh tế mờ ám.

Thông tin của các Đài Truyền hình cho thấy hình ảnh Dân chúng biểu tình tại Tunisie, đòi hỏi dẫn độ cựu Tổng thống Ben ALI về Tunisie để xét xử và trao nộp Tài sản ăn cướp của nước Tunisie.

2) Dự phòng trường hợp của TT.MUBARAK

Đài Truyền Hình TSR1 tối hôm qua Chúa Nhật 6.2.2011 cho biết rằng tài sản ước lượng của Gia đình MUBARAK tối thiểu là vào khoảng USD.40 tỉ được chia nhau đứng tên cất giữ hoặc kinh doanh ở trong nước hay tại ngoại quốc:

=> TT.Osni MUBARAK
=> Vợ : Suzanne MUBARAK
=> Người con trai cả : Alaa MUBARAK, có nhà tại Manhattan
=> Người con trai thứ hai : Gamal MUBARAK, có dinh thự tại Luân Đôn

Tối nay, 07.02.2011, Đài Truyền Hình Euro News, đã lập đi lập lại Thông Tin về Tài sản của Gia đình MUBARAK.

Sau khi nói về cơ chế Mubarak tham nhũng, đàn áp nhân quyền, sử dụng bạo lực công an tra tấn, bỏ tù, và nói về tình trạng dân chúng thất nghiệp, sống với chừng 2 đo-la mỗi ngày, Đài Euro News, dưới đề mục EGYPT : MUBARAK’S FORTUNE, đã cho biết nhiều chi tiết hơn Đài Truyền Hình TSR1 Thụy sĩ về Tài sản của nhà độc tài Mubarak. Tài sản ước lượng từ USD.40 tỉ tới USD.70 tỉ được phân phối như sau :

=> TT. Hosni MUBARAK : USD.15 tỉ
=> Vợ : Suzanne MUBARAK : USD.1 tỉ
=> Con trai cả : Alaa MUBARAK : USD.8 tỉ
=> Con trai thứ hai : Gamal MUBARAK : USD.17 tỉ

Đài Euro News còn phê bình thêm rằng Tài sản của Gia đình MUBARAK còn lớn hơn Tài sản của người giầu nhất Thế giới.

Tài sản ấy được phân phối vào lãnh vực Địa ốc tại Hoa kỳ (New York và Los Angeles), tại Anh quốc (Luân Đôn) tại United Arab Emirates (Dubai).

Tài sản kếch xù này được tạo nên từ quyền lực độc tài tham nhũng:

* Lợi dụng quyền lực dành độc quyền mua rẻ hoặc chiếm lấy những đất đai quân đội vào những năm 1980 và sau đó bán lại với giá cao cho những Tập đoàn nước ngoài vào đầu tư du lịch.

* Bắt những Tập đoàn khai thác tài nguyên, du lịch và địa ốc phải dành cho Gia đình ông 20% tham dự lợi nhuận.

* Những Tập đoàn muốn đầu tư tại Ai Cập phải đóng tham nhũng mới có phép hoạt động. 

Đài cũng chiếu lên hình ảnh Mubarak già yếu, xuống bậc thang không vững bên cạnh vợ. Ông từ chối không ra ứng cử Tổng Thống kỳ tới là tất nhiên. Nhưng ông cố thủ giữ quyền cho đến tháng 9 này vì muốn có thời giờ để tiêu táng tài sản.

Kết luận của Bản Tin này, Đài chiếu lên hình ảnh TT.OBAMA thăm Ai Cập và đứng cạnh con đỡ đầu MUBARAK (DICTATOR MADE IN USA) chào Quốc kỳ. Chẳng lẽ suốt 30 năm trường, Hoa kỳ không biết nhà độc tài này biển thủ Tài sản đến USD.40—70 tỉ hay sao để khuyến cáo, mà phải đợi dân chúng Ai Cập bị bóc lột đói khổ, xuống đường chết chóc mới lên tiếng khuyến cáo ?

Chú thích cá nhân : Theo nguồn tin không chính thức từ giới Tài chánh/Ngân hàng quan tâm đến Tài sản của Gia đình MUBARAK, thì TT.MUBARAK, còn mang Quốc tịch Anh vì Vợ (Suzanne MUBARAK) gốc người Anh, có thể lấy lý do chữa bệnh để thoát khỏi Ai Cập và sang Anh quốc trong những ngày gần đây. Như vậy ông cũng là con rể của Anh quốc (MADE IN UNITED KINGDOM).


Nước giữ Tài sản ra lệnh
Phong tỏa khi có yêu cầu

Khi đưa tin về Tài sản của MUBARAK, Đài Truyền Hình Thụy sĩ TSR1 mời một Luật sư lên để cắt nghĩa cho biết những trường hợp nào ra lệnh Phong tỏa Tài sản. Luật sư cho biết những trường hợp sau đây :

1) Theo yêu cầu của Chính quyền chuyển tiếp của bản xứ
2) Theo yêu cầu của Luật sư đại diện một đoàn thể kiều bào nước đó tại Thụy sĩ
3) Theo đề nghị của sứ quán Thụy sĩ tại nước đó
4) Đơn giản hơn : Thụy sĩ tình nghi rửa tiền


Hoàn trả Tài sản biển thủ
cho Dân (Quốc gia) có quyền

Chúng tôi đã tìm thấy những trường hợp Phong tỏa trước đây và Thụy sĩ đã chuyển trả lại cho Quốc gia (Dân) có quyền đối với những Tài sản bị phong tỏa ấy. Những trường hợp này được đăng trên Nhật báo TRIBUNE DE GENEVE hôm nay, 20.01.2011, trang 3:

1)  Trường hợp TT. Ferdinand MARCOS, Phi Luật Tân

Ngày 25.03.1986, Liên Bang Thụy sĩ ra lệnh Phong tỏa Tài sản của cựu Tổng thống Ferdinand MARCOS trên Lãnh thổ Thụy sĩ. Sau những thủ tục Luật pháp sáng tỏ chứng minh năm 2003, Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả cho Dân Phi Luật Tân số tiền là USD.683 triệu.

2)  Trường hợp Ông Sani ABACHA, Nigeria

Trương mục của Ông này đã bị Phong tỏa và Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả cho Dân Nigera năm 2005 số tiền USD.500 triệu.

3) Trường hợp Ông Raul SALINAS, Mễ Tây Cơ

Ông này biển thủ tiền và chuyển qua Thụy sĩ. Trương mục bị phong tỏa và Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả lại cho Dân Mễ Tây Cơ năm 2008 số tiền USD.74 triệu.

Những trường hợp trên cho thấy rằng khi Liên Bang Thụy sĩ Phong tỏa Tài sản để điều tra, thì khi Thủ tục Luật pháp chứng minh rồi, Tài sản bị phong tỏa được Liên Bang Thụy sĩ chuyển trở lại cho Quốc gia (Dân) hay Người có quyền.


Vai trò của Cộng đồng
Kiều bào Hải ngoại

Theo Luật sư cho biết nguyên tắc chung trên Đài Truyền Hình Thụy sĩ TSR1 tối 0.6.02.2011, thì Công đồng Kiều bào, qua Luật sư đại diện, có thể yêu cầu việc Phong tỏa Tài sản biển thủ.

Trở lại trường hợp cụ thể của Tài sản Ben ALI và Cộng đồng Kiều bào Tunisie tại Thụy sĩ. Thứ Ba ngày 18.01.2011, Nhật báo TRIBUNE DE GENÈVE đăng trên trang nhất một bài với đầu đề TRAQUE A GENEVE DES AVOIRS DU CLAN BEN ALI (SĂN LÙNG TẠI GENEVE NHỮNG TÀI SÃN CỦA BÈ ĐẢNG BEN ALI). Dựa theo bài báo này, chúng tôi đã viết trong Bài dưới đây rằng Hội Người Tunisie tại Thụy sĩ tích cực yểm trợ cuộc Cách Mạng tại nước họ bằng hành động cụ thể:

=>  Bao vây Ngân Hàng HSBC tại Geneva vì thấy hình bóng Cháu của Ben Ali cùng với một cận vệ lai vãng đến Ngân Hàng này.

=>  Nhân danh Hội Người Tunisie, họ liên lạc với Trung ương Liên Bang Thụy sĩ tại Thủ đô BERNE để yêu cầu Phong tỏa những Tài sãn của Ben Ali và bè đảng tại các Ngân Hàng và trên Lãnh thổ Thụy sĩ.

Qua những khả năng có thể làm được này, chúng ta người Việt ở hải ngoại có thể đóng góp cụ thể với cuộc đấu tranh tại Quốc nội.

Thực vậy, ngày 30.12.2010, dưới đầu đề TRÁCH NHIỆM ĐẤU TRANH QUỐC NỘI, chúng tôi đã đề nghị việc đóng góp cụ thể của người Việt Hải ngoại cho Quốc nội như sau:

“Điều đóng góp mà Quốc nội mong chúng ta làm, đó là canh chừng, tố cáo những tên THAM NHŨNG LÃNG PHÍ và con cháu chúng chuyển tiền bạc ăn cướp ra nước ngoài để sống sung sướng. Nếu có thể, yêu cầu nước ngoài chuyển những tiền ăn cướp đó trả lại cho dân Việt Nam.”

Người Việt Tỵ nạn sống trên 70 Quốc gia. Chúng ta có khả năng canh chừng việc này tại khắp nơi. Tại mỗi Quốc gia có người Việt Tỵ nạn sinh sống, nhất là tại những Quốc gia như Thụy sĩ, Hoa kỳ, Gia Nã Đại, Anh, Pháp, Đức… có những Ngân Hàng có thể nhận Tiền ký thác, chúng ta thành lập những Ủy Ban phụ trách về vấn đề này. Ủy Ban này có thể gồm những Chuyên viên Tài chánh, Ngân Hàng và những Luật sư. Đó là việc đóng góp cụ thể cho cuộc đấu tranh tại Quốc nội.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 03.02.2011
=========================


                                             TIN NGẮN BÌNH LUẬN
                                              TỪ 27.01-03.02.2011

                                       Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
                                               Geneva, 03.02.2011
                                         Web: http://VietTUDAN.net


Ghi lại những Tin Tức ngắn và thêm Bình Luận cá nhân khi đọc Tin trên các Diễn Đàn Internet, đọc Báo Chí, nghe Đài Phát Thanh hay xem Đài Truyền Hình. Có thể coi đây như một thứ Nhật Ký về Tin Tức.

Tất cả phục vụ từ Nhân dân, trừ Tiền thuộc Nhà Nước

Sừng sữ tại Hà Nội, một tòa nhà đề hàng chữ lớn : KHO BẠC NHÀ NƯỚC. Thực vậy, nào là các Ủy Ban Nhân Dân, Công an Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, mà Kho bạc lại không phải là Nhân Dân, mà là Nhà Nước. Cách đây 15 năm, khi Tiến sĩ PHÙNG KHẮC KẾ đang làm Giám đốc Tín dụng tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, tô đã chú thích với Tiến sĩ về điểm này. Các Ngân Hàng Trung ương trên Thế giới đều gọi là NGÂN HÀNG QUỐC GIA (Banque Nationale/ National Bank), mà Việt Nam lại gọi thẳng thong là NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Banque d’Etat du Vietnam/ State Bank of Vietnam). Tiền là của Nhân dân, của Quốc gia, chứ đâu thuộc Nhà Nước.

Thì ra Nhân dân chỉ phục vụ để Nhà Nước Cộng sản thâu Tiền vào làm của riêng Nhà Nước. Khi gọi là Tiền Nhà Nước, thì Nhà Nước tha hồ in tiền mới phá giá đồng Tiền.

Việt Nam sắp bùng nổ như Tunisia

Hôm Thứ Sáu, báo Asia Times với bài viết nhan đề “Vietnam as Tunisia in Waiting” (Việt Nam sắp bùng nổ như Tunisia) của nhà bình luận Adam Boutzan, trong đó nói rằng các bất công xã hội tại VN có thể dẫn tới các cuộc biểu tình lật đổ nhà nước.

Bài báo nói rằng thành phần trẻ thành thị VN có học đông, nhưng việc làm như ý thì không cung cấp đủ, và họ biết rằng tiếng nói của họ không được ai nghe.

VN có dân số 86 triệu người, nhưng có tới 1.2 triệu công an -- một lực lượng đầy tham nhũng đang củng cố cho một chế độ độc tài toàn trị.

Bài báo nói rằng hãy hình dung khi kinh tế đột nhiên khựng lại, hay khi một sinh viên VN tốt nghiệp đaị học mà không kiếm việc được và phải mở sạp vệ đường bán dưa hấu. Hãy hình dung khi công an tới bắt anh này vì bán không giấy phép và tịch thu dưa hấu. Haỹ hình dung anh phản đối cường quyền và bị hạ nhục. Chuyện đó có thể xảy ra tại VN. Và hãy hình dung khi nhà trí thức bán dạo kia ra đứng trước trụ sở đảng địa phương và tưới xăng tự thiêu.

Việt Nam! Việt Nam! Hãy đứng lên
 
Ngày 17-08-2009 một dân oan ở Bà Rịa, Vũng tàu, tên là Trần Thị Ngọc Anh đã ra Hà Nội từ 20-05-2009 (gần 3 tháng) để khiếu kiện. Ngày 18-06-2009 dân oan Trần Thị Ngọc Anh đã mua 4 lít xăng tưới từ đầu đến chân để tự thiêu, được bà con dân oan ngăn kịp thời. Khi được hỏi lý do tự thiêu, dân oan Trần Thị Ngọc Anh trả lời: “đi kêu oan bị xua đuổi như chó!”
 
Tuần vừa qua nhà báo Lê Hoàng Hùng, 30 năm làm báo chống tham nhũng lãng phí, tham gia giúp 68 dân oan đòi đất bị tập đoàn Việt gian Cộng Sản thu mua hằng trăm hecta cho đến 2000 hecta đất trồng lúa với giá rẻ như bèo để làm khu công nghiệp cho nhà máy thép Long An. Là một nhà báo của tờ “Lao Động”, Lê Hoàng Hùng tham gia giúp 68 dân oan khiếu kiện, nên ngày 19-01-2011 Lê Hoàng Hùng đã bị “kẻ lạ mặt” đột nhập vào nhà đổ hóa chất lên thân thể Lê Hoàng Hùng và bật lửa thiêu sống nạn nhân. Dù nạn nhân bị phỏng (bỏng) 49% thân thể, nghĩa là có thể cứu sống và chửa phỏng được bằng y khoa hiện đại. Nhưng vì “đảng” muốn bịt miệng nạn nhân, nên tình trạng gây “nhồi tim” vài lần để khai tử nạn nhân. Kết quả nhà báo Lê Hoàng Hùng chết mười ngày sau đó, tức là vào ngày hôm qua (29-1-2011). Ai là thủ phạm thì dân oan đều biết rõ, nhưng quyền lực của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản luôn luôn thi hành chính sách bao che lẫn nhau phủ bênh huyện, huyện bênh tỉnh, nên công an chờ cho để “lâu cứt trâu hóa bùn” với lời tuyên bố là “còn trong vòng điều tra”. Những người dân oan thương tiếc cho cái chêt oan ức của anh Hùng và họ biết là từ khi tập đoàn Việt Gian Cộng sản thành hình cho đến nay, giá trị của người dân không bằng con cá lá rau, và đảng Việt Gian Cộng sản nhất quyết “bần cùng hóa người dân Việt bằng mọi phương tiện”.

Cô gái bị đánh gãy tay. (Báo Lao Ðộng)
 
QUẢNG BÌNH - Rủ nhau vào rừng hái lá giong gói bánh chưng ngày Tết, không may bị kiểm lâm bắt gặp, ba cư dân Quảng Bình bị một trận đòn no nê.Theo báo Lao Ðộng, vụ việc xảy ra gần 10 ngày nay và chỉ được phát giác sáng 25 tháng 1 từ lá đơn tố cáo của các nạn nhân. Họ gồm hai thanh niên tên Trương Văn Thanh 24 tuổi; Thái Xuân Duẫn 19 tuổi và cô gái tên Trương Thị Anh 24 tuổi đều cư ngụ tại Minh Hóa, Quảng Bình.

Cả ba cho biết đã bị 7 nhân viên kiểm lâm Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng vây đánh tới tấp đến nỗi mang thương tích khắp mình mẩy. Trương Văn Thanh còn bị đánh gãy tay. Các cán bộ kiểm lâm còng cả ba người đưa về đồn giam giữ và đòi gia đình đến lãnh về sau khi nộp phạt.
 
Tiếc rằng cán bộ kiểm lâm chỉ làm “được chuyện” với dân lành. Còn gặp lâm tặc thì ríu ríu chịu thua “cho phải phép.”cô gái tên Trương Thị Anh 24 tuổi cư ngụ tại Minh Hóa, Quảng Bình.


Chính quyền Cam Bốt lo ngại

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng cảnh cáo dân chúng và đối lập đừng tổ chức xuống đường đòi dân chủ và chống tham ô như ở Tunisia và Ai Cập. Thái độ của vị thủ tướng lâu đời nhất châu Á gây chú ý trong giới phân tích trong và ngoài nước.

Sớm hay muộn người dân xú Chùa Tháp cũng sẽ đứng lên làm cách mạng dạ dầy thôi. Hy vọng sẽ không lâu khi đó người Việt tỵ nạn cs VN hãy cùng dân CAMBODIA ở Mỹ xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc cách mạng dạ dầy ở CAMBODIA để  cuộc cách mạng "Dạ Dầy" lan sang VN nhanh hơn.Mong ước thay !!!)

Từ thủ đô Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình.
"Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh nhà nước mới đây, thủ tướng Hun Sen nói mục đích của ông “không chỉ làm suy yếu phe đối lập mà còn phải tiêu diệt họ nữa”. Đây là phát biểu mới nhất của người cầm đầu nhà nước khiến công luận lo ngại quyền tự do trong xã hội bị đe dọa khi thời gian bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra trong vòng hai năm nữa. Ông Hun Sen, 59 tuổi, trước đây ông nói sẽ tiếp tục cầm quyền đến 90 tuổi, trong khi đó lại dọn đường cho con trai trưởng ông lên kế vị.

Theo tổ chức nhân quyền địa phương Licadho những tiếng nói bất đồng không còn được cơ hội phát biểu và các thảo luận chính trị trên diễn đàn bây giờ bị giới hạn rất nhiều, khiến người dân cảm thấy khó thở trong môi trường chính trị sẵn sàng dùng cảnh sát đàn áp.


Quốc hội Miến Điện, một nhà tù trá hình

Theo La Croix, ngày hôm qua, hơn 1100 nghị sĩ mới được bầu đã họp lần đầu tiên tại thủ đô Miến Điện Nappyidaw và tại 14 hội đồng khu vực. Tuy nhiên, lực lượng đối lập cho rằng quốc hội mới vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của giới quân sự. Đặc phái viên của La Croix cho biết, những cuộc họp của các dân biểu Miến Điện, là nơi báo giới không được phép lui tới, diễn ra trong vòng bí mật hoàn toàn.

Theo một nhà hoạt động chính trị Miến Điện, ngay trước ngày họp, các đại biểu quốc hội vẫn chưa hề có trong tay lịch làm việc chính thức. Họ không được phép mang theo điện thoại di động hay máy tính. Ở Rangoun, an ninh còn kiểm soát cả bút viết của dân biểu để xem xem họ có gài máy ghi âm vào hay không. Quốc hội mới thực sự là một nhà tù.

Tại Quốc hội mới, tập đoàn quân sự đã tự dành trước cho mình ¼ số ghế. Sau cuộc bầu cử rất đáng ngờ, đảng của giới quân sự chiếm đến 76% số ghế của Quốc hội. Phe đối lập chỉ là một nhúm nhỏ trong Quốc hội mới. U Khin Maung Swe, lãnh đạo của đảng Sức mạnh Dân chủ Quốc gia (NDF), với 16 ghế, giờ đây phát biểu một cách hết sức dè dặt, khác hẳn với phong cách tự do vốn có của ông.

Trong Quốc hội mới, các nghị sĩ đối lập chỉ hy vọng, một số kiến nghị sẽ được chính phủ xem xét, ví dụ như việc ân xá cho hơn 2000 tù nhân chính trị. Trả lời phỏng vấn La Croix, mẹ của một tù chính trị tin rằng đề nghị của nhóm nghị sĩ NDF sẽ được chính phủ mới chấp nhận. Bà không dám nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất : Quốc hội mới sẽ chỉ được tập đoàn quân sự sử dụng làm nơi để biểu quyết thông qua các quyết định làm sẵn, và là một « miếng mồi » để nhử những ai vẫn còn đặt hy vọng vào việc, chế độ này có thể tự chuyển hóa thành dân chủ.

Trung Quốc : Thời tiết khắc nghiệt hoành hành

Về thời sự Châu Á, Le Monde chú ý đến thời tiết khắc nghiệt hoành hành ở Trung Quốc, vừa bị hạn hán, vừa bị giá rét. Đặc biệt miền Đông Bắc, các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh bị rét cóng, mùa màng bị đe doạ.

Theo Le Monde từ ngày 25/01/2011, cho đến giờ không có một giọt mưa ở Bắc Kinh, khiến thủ đô thiếu nưóc nghiêm trọng,các biện pháp bắn mây đã không mang lại kết quả gì, và lần đầu tiên từ nửa thế kỷ nay, không thấy tuyết rơi ở Bắc Kinh, trong lúc mà năm trước, thành phố lâm vào cảnh tuyết ngập chưa từng thấy từ 50 năm nay. Không chỉ Bắc Kinh thiếu nước, tỉnh Sơn Đông cũng bị thiếu nước, đến giờ 240.000 người không đủ nước sử dụng, chinh quyền phải chở nước cung cấp, nếu hạn hán kéo dài thì đến cả triệu người không có nước dùng.

Ngoài nạn hạn hán, giá rét cũng đổ xuống Sơn Đông và cả Hà Bắc, Liêu Ninh gây ra thiệt hại kinh tế khác : hải cảng cũng như một phần ở vịnh Bột Hải, Sơn Đông, bị đóng băng, các dàn khoan dầu tại đây tạm ngưng hoạt động, cũng như việc chuyển vận hàng hoá, không kể đến ngành nuôi thủy sản.

Điều đáng lo ngại là thiệt hại mùa màng không nhỏ, giá lương thực sẽ còn lên cao. Theo Le Monde, hậu quả không chỉ ở ở Trung Quốc, vì nếu Bắc Kinh phải giới hạn xuất khẩu thì giá ngũ cốc sẽ tăng trên thị trường thế giới.


Tòa án Trung Quốc gây phẫn nộ dư luận
 
Tòa án Triết Giang , trong phiên xử hôm nay 01/02/2011 cho rằng cái chết của trưởng làng Trại Kiều hồi Giáng sinh năm ngoái là một tai nạn. Người tài xế xe bồn, không bằng lái, gây « tai nạn » bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Phán quyết này gây bất bình trong giới sử dụng internet vì họ tin chắc rằng chính quyền dàn dựng tai nạn để thủ tiêu một các bộ địa phương đứng về phía dân làng chống âm mưu cướp đất.

Theo kết luận của thẩm phán tòa án thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Triết Giang thì vụ án xe tải cán chết ông Tiền Vân Hồi, trưởng thôn Trại Kiều cuối năm vừa qua là một tai nạn. Tài xế Bí Lương Ngọc lãnh án 3 năm rưỡi tù giam với tội danh ngộ sát. Phán quyết được công bố trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước CCTV.

Theo AFP, giới sử dụng mạng thông tin điện tử ngay lập tức tố cáo « trò hề công lý, che giấu sự thật ». Trước phản ứng mạnh của dư luận, nhiều diễn đàn trao đổi ý kiến đã bị đóng cửa có lẽ do quyết định của kiểm duyệt ngăn chận mọi công kích chống nhà nước.

Vụ trưởng thôn Trại Kiều bị xe cán trong bối cảnh địa phương này tranh đấu chống cưỡng chế trưng dụng đất đai gây không khí tranh luận sôi động trên mạng thông tin điện tử tại Trung Quốc. Với chức vụ tương đương với chủ tịch ủy ban nhân dân xã, ông Tiền Vân Hồi sau nhiều lần phản ảnh lên cấp trên mà không có hồi âm, ông đã đứng về phía dân làng, cùng ký kiến nghị đòi công lý. Bản thân ông bị bắt giam ba lần từ năm 2005 cho đến khi bị xe tải cán qua người.

Từ khi ông chết, dân sử dụng mạng kiên trì điều tra tìm hiểu sự thật, ghi lại lời nhân chứng và phổ biến tấm ảnh nạn nhân bị bánh xe cán lên ngực. Công luận càng phẫn nộ thêm khi cảnh sát thông báo nạn nhân mang máy quay phim trước khi bị xe cán. Đoạn phim này được đài truyền hình nhà nước CCTV chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Theo cảnh sát thì tài xế tìm cách hãm phanh, thắng xe lại nhưng không tránh được tai nạn. Giới sử dụng mạng tức khắc tố cáo cảnh sát « ngụy tạo bằng chứng ».

Bắc Triều Tiên hành quyết hai công dân nhặt truyền đơn
 
Những người tại Hàn Quốc chống chế độ Bình Nhưỡng thường xuyên cho bong bóng mang theo truyền đơn từ vùng phi quân sự bay qua thả bên Bắc Triều Tiên.

Một sĩ quan và một phụ nữ đã bị xử bắn trong tháng 01/2011 tại Bắc Triều Tiên vì đã cất giữ truyền đơn và đô la do các tổ chức Hàn Quốc gởi bằng bong bóng bay ngang qua vĩ tuyến 38. Cả hai nạn nhân bị xử bắn ngày 3/01/2011 tại một nơi không xa Bình Nhưỡng. Thân nhân của họ bị nhốt vào trại tù cải tạo lao động.

Theo AFP, vào hôm nay tại Seoul, ông Choi Sung Yong đứng đầu một tổ chức tranh đấu tại Seoul cho biết một sĩ quan quân đội Bắc Triều Tiên và một phụ nữ 45 tuổi đã bị mang ra đấu tố và bị xử bắn trước 500 người tại Sariwon, cách Bình Nhưỡng 45 cây số về phía nam. Hai người này bị kết án tử hình vì giữ trong túi một số truyền đơn và vài đô la do các tổ chức nhân quyền Hàn Quốc gởi sang bằng bong bóng bay.

Theo phân tích của nhà tranh đấu này thì chính quyền Kim Jong Il dường như muốn « cảnh cáo » dân chúng Bắc Triều Tiên , siết chặt kiểm soát tư tưởng trong bối cảnh chuyển giao quyền lực cho Kim Jong Un.


Chính quyền Teheran treo cổ hai người chống chế độ

Sáng nay, 24/01/2011, chính quyền Iran đã cho treo cổ hai người từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong cuộc tuyển cử hồi tháng sáu 2009. Jafar Kazemi và Mohammad Ali Hajaghaei thuộc phong trào đấu tranh Moudjahidine Nhân dân, là hai nạn nhân đầu tiên bị kết án tử hình với lý do đã « tích cực tham gia phong trào vũ trang chống chế độ ».

Theo Tư pháp Iran, hai người này đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống cách nay hai năm. Cả hai đã bị bắt vào tháng 9/2009. Vào tháng 5 năm ngoái cùng với bốn nhân vật khác, cả hai ông Kazemi và Hajaghaei đã bị kết án tử hình. 
Bản cáo trạng nhắm vào các ông Kezmi và Hajaghaei ghi rõ : trong các cuộc biểu tình phải đối kết quả bầu cử, hai người này đã phát hình ảnh và á phích quảng cáo cho phong trào đấu tranh Moudjahidine Nhân dân, đã thu hình, ghi băng các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh với đoàn nguời biểu tình.

Hàng chục người đã thiệt mạng và nhiều ngàn người trong thành phần đối lập đã bị bắt trong đợt nổi dậy sau cuộc bầu cử tổng thống Iran 2009.
 
Mohamed Bouazizi căm phẫn và tự đốt chính mình

Cuộc nổi dậy của nhân dân Tunisia đã tống khứ tên Tổng Thống độc tài gian ác Zine al-Abidine Ben Ali, tên này đã ngồi lì trên ghế cai trị độc tài, tham nhũng trong suốt 23 năm qua. Chỉ trong vòng 4 tuần lễ, người dân Tunisia bắt đầu bằng cuộc tự thiêu ngày 17-01-2011 của một thanh niên 26 tuổi tên Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi là một sinh viên nhưng bị thất nghiệp, anh đành phải bán hàng rong để kiếm sống, bị cảnh sát của tên độc tài Ben Ali xua đuổi. Đến lúc quá căm phẫn anh Mohamed Bouazizi không còn sợ hãi nữa và anh đã quyết định đi đến tự đốt chính mình để phản đối chính quyền hà khắc. Kết quả như chúng ta đã thấy và nhân dân Tunisia họ đã tuyên bố họ “không còn sợ hãi”, họ đã chịu đựng sự “sợ hãi” mỏi mòn trong 23 năm qua. Và ngày nay là lúc chính họ phải tự đứng dậy để gỡ bỏ ách thống trị độc tài, gian ác. Và có thể nói rằng: “Tunisia! đang làm một cuộc cách mạng không có lãnh tụ”.

Mubarak đang đánh lá bài cuối cùng

Ai Cập là chủ đề thời sự tiếp tục nổi cộm, chiếm trang nhất hầu hết các báo hôm nay cũng như các bài xã luận. Hình ảnh toàn là cảnh người biểu tình ở Cairo trong các ngày qua, với cảnh người leo lên cả chiến xa của quân đội, trong lúc lính đứng yên nhìn đám đông xuống đường. Câu hỏi chung là tổng thống Ai Cập còn cầm cự được đến bao giờ ?

Nếu La Croix chạy một tựa khách quan nói đến ‘Cuộc đối mặt’, giữa chính quyền và đường phố, vì nhượng bộ của tổng thống Mubarak không giảm được cơn tức giận của người Ai Cập, Libération cũng như l’Humanité nhắc lại nguyện vọng của dân chúng chạy tựa ‘ Moubarak hãy cút đi’. Le Figaro nhận thấy ‘Washington gia tăng sức ép trên Moubarak’, les Echos như tóm lược tình hình : Ai Cập, Nhà Nước dưới sức ép của đường phố và phương Tây. Le Monde ghi nhận : ‘Quyền lực của Mubarak đang chao đảo’. Câu hỏi chung là tổng thống Ai Cập còn cầm cự được đến bao giờ ?

Libération nhận thấy là ngày tàn sắp đến, l’Humanité trong một tranh biếm hoạ, vẽ một con chim cháy trụi lông, trên lá cờ Ai Cập thay vào con chim ó thường thấy, với dòng tựa ‘mùi cháy khét đối với ông Mubarak’. Le Figaro đánh giá trong một hàng tựa trang quốc tế là ông Hosni Mubarak đang đánh lá bài cuối cùng của mình.

Trước tiên tác giả bài viết Tangi Salaun ở Cairo, trích dẫn nhận định của người dân, đánh giá ông Mubarak đã hết thời. Cho dù ông còn có thể nắm quyền trong một thời gian nữa, nhưng ông không còn uy quyền gì nữa, mất hết uy tín, không còn được ai lắng nghe và tin tưởng.

Diễn văn của ông hoàn toàn thất bại. Bây giờ dù ông có tuyên bố gì đi nữa thì đã quá trễ hoặc là quá ít đối với dân chúng. Tác giả bài báo ghi nhận là ông Mubarak trong mấy ngày qua đã vừa hứa hẹn cải tổ xoa diụ quần chúng, vừa răn đe, nhưng không hề nói đến điều quan trọng nhất đối người dân Ai câp : việc ông ra đi sau 30 cầm cương đất nước.

Chúng tôi sẽ không đợi ông ta ngồi đó cho đến tháng Chín

Nhiều người biểu tình khẳng định họ sẽ "không rời quảng trường về nhà, chừng nào Mubarak từ chức" và hô vang khẩu hiệu "hoặc tổng thống, hoặc nhân dân".

"Chúng tôi sẽ không đợi ông ta ngồi đó cho đến tháng Chín", một người biểu tình nam giới nói với phóng viên đài chúng tôi tại quảng trường trung tâm.

"Ông ta phải ra đi ngay, không điều kiện, chúng tôi sẽ không chấp nhận thêm, vì nếu không chỉ vài tháng, ông ta sẽ lại trở lại như cũ," một phụ nữ quả quyết nói thêm.

Đã có lúc chúng tôi bị ông ta làm cho sợ hãi. Nhưng nay đã khác, chúng tôi không sợ nữa, chúng tôi mạnh hơn ông ta. Ông ta phải ra đi
Người phản đối ông Mubarak

"Mubarak nghĩ ông ta sẽ ngồi trên ghế tổng thống cả đời," một thanh niên cầm khẩu hiệu 'Nhân dân đòi chính quyền ra đi' nói với BBC.

"Đã có lúc chúng tôi bị ông ta làm cho sợ hãi. Nhưng nay đã khác, chúng tôi không sợ nữa, chúng tôi mạnh hơn ông ta. Ông ta phải ra đi."

Nhân vật đối lập Mohamed ElBaradei

Người Ai Cập biểu tình tại Cairo bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ được áp đặt đã ba đêm liên tiếp, và đẩy mạnh đòi hỏi của họ là Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức sau 30 năm cầm quyền.

Nhân vật đối lập Mohamed ElBaradei đã nói với hằng ngàn người biểu tình tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô rằng họ “không thể trở lui” sau khi đã phát động cuộc nổi dậy chống ông Mubarak.

Một đám đông khoảng 5 ngàn người đã reo hò khi ông ElBaradei kêu gọi chấm dứt chế độ này để cho một nước Ai Cập mới của “tự do và nhân phẩm” có thể xuất hiện. Quảng trường Tahrir đã trở thành trung tâm cho những cuộc biểu tình chống ông Mubarak một cách triệt để.

Những người biểu tình cũng bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ tại các thành phố khác, trong đó có thành phố cảng Alexandria ở miền Bắc, nơi hằng ngàn người tiếp tục cuộc tuần hành kéo dài cả giờ.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Robert Gibbs
 
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Robert Gibbs đã nhiều lần được yêu cầu giải thích về những gì Tòa Bạch Ốc trông đợi nhìn thấy qua các hành động của chính phủ Ai Cập và liệu Tổng thống Obama có tin rằng Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập là người sẽ thực hiện các cải cách mà dân chúng Ai Cập sẽ chấp nhận là chính đáng hay không.

Ông Gibbs đã đề cập tới nhận định Ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra hôm Chủ nhật, kêu gọi một sự chuyển đổi trong trật tự. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sau đó nói với các nhà lãnh đạo thế giới, qua các cuộc điện đàm, rằng Ai Cập cần chuyển sang một chính phủ đáp ứng được nguyện vọng của dân chúng.

Phát ngôn viên của Tổng thống Obama nói rằng chỉ có nhân dân Ai Cập mới có thể quyết định được tương lai chính trị của nước họ ra sao.

Ông Gibbs nói: “Đó không phải là chuyện mà đất nước chúng ta hay chính phủ của chúng ta quyết định. Tôi không nghĩ là những người muốn có tự do hơn lại đi tìm người khác giúp họ lựa chọn xem phải thay đổi những gì và thay đổi ra sao.” (Mở lỗi tai ra nghe 86 triệu người VN trong nước muốn có tự do phải mình tự giành lấy không ai giúp đâu đừng ngồi đó chờ sung rụng)

Ông Gibbs từ chối không trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Obama có kêu gọi thẳng Tổng thống Mubarak từ chức hay không. Ông nói thêm rằng cần phải có những cuộc thương thảo có ý nghĩa với nhiều thành phần khác nhau của nhân dân Ai Cập, trong đó có các tổ chức đối lập.

Khi được hỏi về việc thông tấn xã AP trích thuật lời một giới chức chính quyền không nêu tên nói rằng Hoa Kỳ đang hối thúc ông Mubarack xúc tiến những cải cách chính yếu, trong đó có việc mở các cuộc bầu cử tổng thống khả tín vào tháng 9, ông Gibbs nói rằng những thông điệp công khai hay riêng tư dành cho Tổng thống Mubarak đều giống nhau.

Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
Geneva, 03.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 03.02.2011
=========================


                              NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                                    CHÍNH TRỊ TÌM CÁCH PHÂN HÓA
                                       CUỘC CÁCH MẠNG DẠ DẦY

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 03.02.2011
                                        Web: http://VietTUDAN.net


Khi dân chúng Ai Cập nổi dậy vì quyền DẠ DẦY và vì tâm lý xã hội HẬN THÙ đối với nhà độc tài MUBARAK, người ta ngại sợ rằng cuộc Cách Mạng này có thể có những phức tạp vì vị trí Chính trị của Ai Cập ở Trung Đông và vì nhà độc tài MUBARAK là con cưng của Hoa kỳ được gọi là “DICTATOR MADE IN USA“. Thực vậy, trong bài Quan Điểm về NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI “MADE IN USA, FRANCE, CHINA“, chúng tôi đã mào đầu như sau:
 
“Chúng tôi đã viết bài về cuộc nổi dậy của dân chúng Tunisie vì quyền DẠ DẦY. Từ quyền Dạ Dầy ấy, dân chúng mang tâm lý xã hội chung là HẬN THÙ đối với những nhà độc tài đã bóc lột dân để mình giầu nứt khố và làm cho dân nghèo kiết xác. Đó là mẫu số chung làm dân chúng NHẤT TRÍ đòi dứt bỏ những nhà độc tài. Nhưng nếu những nhà độc tài ấy được “MADE IN…” và được che chở do tính toán Chính trị, thì đó là nguồn gây ra những phức tạp bởi bản chất Chính trị là pghức tạp do tính toán mưu mẹo cố thủ giữ lấy quyền hành. Chúng tôi viết bài này với đầu đề NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI “MADE IN USA, FRANCE, CHINA“ như là nguồn tính toán Chính trị có thể gây phức tạp cho cuộc Cách Mạng DẠ DẦY.”

Đêm nay, xem các Đài Truyền Hình TSR1 (Thụy sĩ), TF1 (Pháp), A2 (Pháp), Euro News và CNN, chúng tôi nhận thấy thực sự những phức tạp Chính trị đang tìm cách phân hóa lực lượng Cách Mạng, đánh lạc dân chúng khỏi mẫu số chung nền tảng đoàn kết và có ý hướng che chở cho nhà độc tài “Made in USA” !

Các Đài Truyền Hình đưa tin và lo sợ một sự tính toán giữa Hoa kỳ, Do thái và MUBARAK có thể đưa đến những đổ máu tại Ai Cập trong những ngày tháng tới. Mẫu số chung đứng lên vì quyền DẠ DẦY và vì tâm lý HẬN THÙ độc tài bóc lột không được nhắc tới nữa, mà những nhà bình luận nói nhiều đến những tính toán Chính trị từ trên xuống để áp đặt lên cuộc Cách Mạng chính đáng của dân chúng.

Những tuyên bố từ ba nước được các Đài Truyền Hình trình bầy cho thấy một sự nhịp nhàng dàn xếp nào đó giữa ba nước:

=> Từ Do Thái, Thủ tướng Benyamin NETANYAHOU nhấn mạnh với quốc tế hôm thứ Ba 01.02.2011: “Israel considère que la communauté internationale doit exiger de tout gouvernement égyptien qu’il respecte le traité de paix avec Israel “ (Do Thái đòi hỏi rằng cộng đồng quốc tế yêu cầu bất cứ chính quyền nào của Ai Cập phải tôn trọng hiệp ước hòa bình với Do Thái) (Nhật báo LE TEMPS (Thụy sĩ) 02.02.2011, trang 2)

=> Từ Ai Cập, tối đêm 01.02.2011, TT.MUBARAK nói ngắn trên đải truyền hình hai điểm:

* Ông tự quyết định không ra ứng cử Tổng Thống vào tháng 9 tới này. Dầu sao ông cũng đã làm Tổng Thống trong 30 năm rồi và bay giờ đã 82 tuổi.

* Ông vẫn giữ quyền đến tháng 9 năm nay để làm cuộc Chuyển triếp Chính trị cho Ai Cập (Transition politique)

=> Từ Hoa kỳ, sau khi Mubarack tuyên bố giữ quyền, thì TT.OBAMA cũng tuyên bố là việc Chuyển tiếp Chính trị của Ai Cập phải được thực hiện trong “Trật Tự“ (Orderly Transition). Tuyên bố Chuyển tiếp trong “Trật Tự“ như vậy có nghĩa là TT.OBAMA lựa chọn việc giữ tại quyền TT.Mubarak cho đến tháng 9. Tờ Financial Times 02.02.2011 viết ở trang nhất như sau: “Frank WISNER, a former US diplomat sent by the Obama administration to Cairo, met Mr.Mubarak to convey the White House’s call for an orderly transition.” (Frank WISNER, một nhà cựu ngoại giao của Hoa kỳ được gửi bởi chính quyền Obama tới Cairo, đã gặp ông Mubarak để chuyển yêu cầu của Tòa Bạch Ốc về việc Chuyển tiếp trong “Trật Tự “).

Như vậy đây là sự lựa chọn giữ lại Mubarak tại quyền cho đến tháng 9. Ông John KERRY, Chủ tịch của Ủy Ban ngoại giao Mỹ, đã nói rằng ông Mubarak chỉ cần tuyên bố đơn giản là ông không ở tại quyền cho đến cuộc bầu cử tháng 9 : “John Kerry, chairman of US foreign relations committee said the Egyptian president  should declare he would not stand for the September presidential elections” (Financial Times 02.02.2011, p.1).

Đây là giải quyết thoả mãn đòi hỏi chính đáng của dân chúng và tránh những đổ máu có thể của Ai Cập. Nhưng một sự dàn xếp để Mubarak giữ quyền cho đến tháng 9 làm cho nhiều người lo ngại  đổ máu trong những ngày tháng tới.

Nhà độc tài Mubarak như vậy là còn 9 tháng nữa để xếp đặt Chính trị cho Ai Cập. Tại sao người ta không nghĩ rằng ông có đủ thời gian để thanh toán, thủ tiêu đối lập trong nước.

Quân đội Ai Cập hứa với dân rằng quân đội không xử dụng vũ khí đàn áp dân vì thấy nguyện vọng của dân là chính đáng. Nhưng trong ngày 02.02.2011, quân đội đã kêu gọi trên Đài Truyền hình Ai Cập, yêu cầu dân biểu tình hãy trở về nhà, nghĩa là đừng biểu tình nữa. Nhưng cũng trong ngày 02.02.2011, một đoàn người biểu tình xoay chiều ủng hộ Mubarak. Hai đoàn người biểu tình đã xô sát làm một người chết và 50 người bị thương. Đổ máu bắt đầu tức khắc chứ không cần phải chờ đợi trong những tháng tới.  Quân đội đã can thiệp vào. Người ta có thể nghĩ rằng có sự thảo luận giữa Quân đội và Mubarak để Quân đội can thiệp nắm quyền và vẫn giữ lại Mubarak.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 03.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 02.02.2011
=========================                                                      CHỦ ĐỀ:
                                         TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI
                                 DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

                                                       Bài 04:

                                             NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI
                                    “MADE IN USA, FRANCE, CHINA“

                            Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                              Geneva, 02.02.2011
                                         Web: http://VietTUDAN.netChúng tôi đã viết bài về cuộc nổi dậy của dân chúng Tunisie vì quyền DẠ DẦY. Từ quyền Dạ Dầy ấy, dân chúng mang tâm lý xã hội chung là HẬN THÙ đối với những nhà độc tài đã bóc lột dân để mình giầu nứt khố và làm cho dân nghèo kiết xác. Đó là mẫu số chung làm dân chúng NHẤT TRÍ đòi dứt bỏ những nhà độc tài. Nhưng nếu những nhà độc tài ấy được “MADE IN…” và được che chở do tính toán Chính trị, thì đó là nguồn gây ra những phức tạp bởi bản chất Chính trị là pghức tạp do tính toán mưu mẹo cố thủ giữ lấy quyền hành. Chúng tôi viết bài này với đầu đề NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI “MADE IN USA, FRANCE, CHINA“ như là nguồn tính toán Chính trị có thể gây phức tạp cho cuộc Cách Mạng DẠ DẦY.

Suốt những chục năm trường, khi mà dân chúng chỉ sống mỗi ngày chưa tới 2 đô-la, bị những nhà độc tài cướp bóc quyền dạ dầy cho túi riêng họ, gia đình và nhóm đảng của họ, thì chính sách ngoại gia của Tây phương, Mỹ, Pháp… vì quyền lợi riêng Tây phương coi như là có trật tự để mình yên ổn hưởng thụ. Những ngườc độc tài như Ben ALI, Hosni MUBARAK lần lượt “Made in France“, “Made in USA“ đã tận tình phục vụ cho Pháp và Mỹ, trong khi ấy, nhân danh trật tự cho Tây phương, họ không cho Nhân quyền cho dân, nhất là bóc lột người dân cho túi riêng, nghĩa là họ giầu nứt khố và dân chết đói mặc dân.

DẠ DẦY đói veo chịu không nổi, dân chúng tự động nổi dậy đòi miếng ăn. Từ DẠ DÀY thiếu ăn mà nổi dậy, dân chúng tiến sang THÙ HẬN những kẻ giầu nứt khố đã làm mình nghèo kiết xác, nên họ đòi những tên côn đồ độc tài phải ra đi tức khắc, thiếu điều họ túm cổ giết tại chỗ. Dân chúng phải lo liệu kiếm cơm cho mình và con cái, không có thời giờ trì hoãn. Đó là thái độ bình thường và rất hữu lý. Trong khi đó những người Trí thức có ăn sung sướng ngồi tại dinh thự như điện ELYSEES (Sarkozy) hay tòa BẠCH ỐC (Obama) lại khuyên dân chúng hãy từ từ chuyển sang Dân chủ trừu tượng với chính những tên độc tài (Dictators made in France, USA).

Sau bao chục năm trường, tại sao những tên độc tài kia không chuyển sang Dân chủ, mà phải đợi khi dân nổi sùng, thì mới nói là từ từ chuyển sang. Phải có mưu mô gì đó. Nói như vậy sau mấy chục năm trường hà hiếp dân chúng, thì tất nhiên dân chúng “đếch tin“ nổi. Sao mà Tây phương (Sarkozy và Obama Trí thức) ngu muội về tâm lý những người nghèo nổi sùng như vậy ?

Xin lưu ý rằng Tây phương mang nặng văn minh Thiên chúa giáo (Civilisation Chrétienne), phải biết ngụ ngôn sau đây trong Phúc Âm về kẻ trọng thương nằm bên lề đường và người Samari mà chính Chúa Giêsu kể như sau:
“Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có người Tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi, Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10, 30-35).

Trong suốt những chục năm trường, dân chúng bị trọng thương bởi những kẻ cướp. Mà những kẻ cướp này lại do chính mình tạo ra (Made in USA, in France). Người Tư tế (tỉ dụ Jacques CHIRAC, Nicolas SARKOZY) đi qua lại con đường ấy và nhìn thấy rõ kẻ trọng thương là dân Tunisie nằm bên đường suốt mấy chục năm trường, nhưng bỏ đi, làm ngơ. Cũng vậy thầy Lê-vi Obama biết rõ kẻ trọng thương là dân Ai Cập, nhưng đã không can thiệp trước đây và ngoảnh đi. Dân Tunisie và dân Ai Cập bị trọng thương gần chết, nên lúc này ráng hơi thở cuối cùng mà la lên xin cấp cứu tức khắc, thì thầy Tư tế Sarkozy và thầy Lê-vi Obama lại khuyên dân hãy kiên nhẫn nằm yên để gọi chính kẻ cướp Ben ALI và MUBARAK đến băng bó cho. Làm thế nào kẻ trọng thương, dân Tunisie và dân Ai Cập, tin tưởng nổi đám Ben ALI và đám MUBARAK đến băng bó vết thương cho mình được. Chính vì vậy mà dân biểu tình Tunisie và Ai Cập không thể tin được kẻ đã đánh mình trọng thương, có thể cứu vớt mình. Nếu có kẻ ngoại đạo Samari như Bin LADEN đến băng bó vết thương, thì người bị trọng thương ắt chấp nhận vì mình sắp chết rồi.

Tunisie: Ben ALI “Made in France“

Pháp có những liên hệ đặc biệt với Tunisie và Ben ALI về Kinh tế/Thương mại. Kiều bào Pháp làm ăn tại Tunisie rất đông. Những ngày đầu dân chúng Tunisie nổi lên làm Cách Mạng chống lại cơ chế bóc lột của Ben ALI và bè lũ, thái độ của Pháp bị nghi ngờ là muốn ủng hộ Ben ALI để đàn áp những cuộc dân chúng biểu tình. Pháp có thể cần một nhà độc tài để đàn áp dân chúng Tunisie vì quyền lợi của nước Pháp tại đây. Một số trong giới Chính trị  Pháp đã công kích Bà Ngoại trưởng Pháp tại chính Quốc Hội vì ý tưởng của Bà hé cho thấy rằng Pháp và Cơ chế hiện hành Ben ALI có thể hợp tác về công an để giữ an ninh. Thủ tướng FILLON phải bênh đỡ gượng gạo Bà Ngoại trưởng. Nhưng dân chúng Tunisie nhất định đi tới cùng làm Pháp dấu nhẹm đi thái độ lúc đầu của mình. Cho dù nhà độc tài Ben ALI có ‘MADE IN FRANCE’ để bóc lột dân Tunisie và tước đoạt Nhân quyền của dân nước này, nhưng sức nổi dậy của dân chúng là bảo vệ QUYỀN SỐNG con người của mình, thì bất chấp đó là ‘Made in France, in USA,… hay từ bất cứ nước nào’
 
Ai-Cập: Mubarak “Made in USA“
 
Dân chúng Ai Cập đã nổi dậy và biểu tình mạnh mẽ trong 9 ngày nay. Đặc biệt trong hai ngày thứ Sáu 28.01.2011 và thứ Bẩy 29.01.2011, Đài Truyền Hình CNN triền miên đưa tin về những cuộc Biểu tình và bình luận về phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc nổi dậy đòi TT.MUBARAK phải ra đi. Hôm qua, thứ Ba, 01.02.2011, hàng triệu dân Ai Cập biểu tình đòi kẻ cướp Mubarak và đồng bọn phải ra đi mà hạn chó là thứ Sáu 04.02.2011. MUBARAK đã là con cưng của Hoa kỳ từ nhiều thế hệ Tổng Thống Mỹ cho đến nay. Người con cưng ấy là nhà độc tài, bóc lột dân chúng Ai Cập. Ngày nay dân chúng khổ cực ấy đứng lên đòi MUBARAK phải ra đi. Làm thế nào mà Hoa kỳ yên lặng trước cuộc Cách Mạng của dân: con cưng MUBARAK của mình là một tên ham quyền cố vị và độc tài đàn áp, tước đoạt Nhân quyền dân chúng Ai Cập. Chính Hoa kỳ muốn nêu cao những vấn đề Nhân quyền, trong khi ấy con cưng MUBARAK của mình đã chà đạp Nhân quyền đối với dân Ai Cập trong nhiều chục năm. Cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập là chính đáng cần phải được khuyến khích, cổ võ của mọi người và từ mọi nước. Tối hôm qua, Đài Truyền Hình A2 của Pháp đã đưa hình Thủ tướng FILLON Pháp tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ý chí của dân chúng Ai Cập nổi dậy để tiễu trừ nhà độc tài. Đài CNN đưa lên hình ảnh người con cưng MUBARAK này đã thân thiện thế nào đối với nhiều đời Tổng Thống Mỹ.

Tại nhiều nước, kiều dân Ai Cập và dân bản xứ đã tổ chức những cuộc Biểu tình ủng hộ cuộc nổi dậy của dân chúng quốc nội Ai Cập: tại Liên Hiệp quốc Nữu ước, tại Liên Hiệp quốc Geneva, tại chính Thủ đô Hoa Thỉnh Đốn. Tại đây, cuộc biểu tình dương cao một tấm biểu ngữ thiệt lớn với hàng chữ ‘DICTATOR MADE IN USA’. Trong chữ DictatOr, có chữ ‘O’ được gắn hình của Mubarak. Ở một nước vẫn tự hào là Dân chủ gương mẫu như nước Mỹ, mà ‘DictatOr’ lại được sản xuất từ chính nước này để đàn áp nhân quyền, cướp miếng ăn của một dân tộc như Ai Cập trong nhiều chục năm, thì đó là điều đáng được dân chúng Mỹ xét lại và điều chỉnh việc sản xuất với nhãn hiệu ‘DICTATOR MADE IN USA’

Hôm qua, 01.02.2011, Mubarak ra trước Đài Truyền hình nói là ông vẫn giữ chức vụ Tổng thống đến hết nhiệm kỳ và hứa rằng:
=> Sẽ không ra ứng củ trong nhiệm kỳ tới đựoc bầu vào tháng 9 này,
 => Sẽ hướng dẫn dân bầu cử Tổng thống trong nhiệm kỳ mới để cải tổ Chế độ theo hướng Dân chủ.

Sau việc tuyên bố hứa hẹn này của Mubarak, TT.Obama kêu gọi dân chúng Ai-Cập hãy theo lới con cưng “Made in USA“ mà đừng biểu tình, chờ đợi Mubarak băng bó vết thương cho mình trong trật tự.

Sao mà khờ thế ! Dân chúng khốn khổ Ai Cập không khờ như Mubarak và Obama để tin tưởng kẻ cướp và con cưng của Obama băng bó vết thương cho mình trong “Trật tự “. Vì vậy mà dân chúng bị trọng thương vẫn đòi hỏi kẻ cướp Mubarak phải cút đi tức khác mà hạn chót là thứ Sáu 04.02.2011 này, để chính dân băng bó lấy vết thương của mình cho chắc ăn. Thái độ của Mubarak và Obama dễ dàng đẩy kẻ bị trọng thương là dân Ai Cập phải chấp nhận người ngoại Samari, khối Islamistes.

Để chận đứng việc lựa chọn này, tại sao Mubarak không từ chức và để dân Ai Cập quyết định sự sống còn của họ. Dân Ai Cập không ngu dốt như Mubarak và Obama nghĩ đâu. Phải tôn trọng họ. Có thể chính thái độ của Mubarak và Obama sẽ đẩy họ đi đến chống Mỹ sau này.

Tờ Financial Times ngày 02.02.2011, sau cuộc biểu tình trừng triệu người Ai cập hôm qua 01.02.2011 và sau lời tuyên bố của Mubarak và Obama về việc vẫn giữ Mubarak để làm công việc thay đổi với “Trật Tự “,  đã viết trên trang nhất như sau:
“The rally means there is hope. You know why Mubarak needs to go. It is because this was the era of corruption, of ferries sinking thousands people, the police brutality against the people. It is the the era in which he became American and Israeli agent.” (Cuộc đại biểu tình có nghĩa là có hy vọng. Các ông biết tại sao Mubarak cần phải ra đi. Đó là vì trước đây là thời kỳ của tham nhũng, của những chiếc phà làm chìm bao ngàn người, của dã man công an đối với nhân dân. Đó là thời kỳ mà hắn (Mubarak) trở thành nhân viên làm việc cho Mỹ và Do thái).

Khi mà người dân đứng lên và hiểu rõ Mubarak là nhân viên làm việc cho Mỹ và Do thái, thì họ không thể để cho Mubarak tiếp tục dẫn chế độ đến Dân chủ được.

Tác giả Pierre CORMON, dưới đầu đề QUAND LE MASQUE TOMBE EN EGYPE (KHI MẶT NẠ RƠI XUỐNG TẠI AI CẬP), đã viết ở trang 10 của Nhật báo Le Monde 02.02.2010 về Mubarak:
“Personne ne se gênait pour critiquer en privé le president Moubarak, que beaucoup appellent “l’âne”. L’âne doit disparaitre.” (Không ai bận tâm khi công kích tư nhân Tổng thống Moubarak mà nhiều người gọi là “con lừa“. Con lừa phải biến đi vậy.)

Nếu dân Việt Nam nổi dậy,
Tên độc tài Dũng có “Made in USA” hay không ?

Vì quyền lợi riêng của nước mình, mà nhiều nước miệng thì nói bô bô bảo vệ Nhân quyền, nhưng tay thì chìa ra cấu kết với những nhà độc tài để đàn áp Nhân quyền đối với dân chúng.
 
Về mặt Kinh tế, những nhà tài phiệt nước ngoài thích làm việc với Cơ chế độc tài để khai thác nhân lực và tài nguyên của một nước. Tài phiệt nước ngoài chỉ cần cho nhà độc tài một món tiền THAM NHŨNG, thế là nhà độc tài bóp chặt cổ họng dân chúng không được nói gì phẩn đối việc khai thác tài nguyên quốc gia, việc bóc lột nhân lực bằng cách trả lương nhân công chết đói. Đây là việc cấu kết tàn nhẫn lắm. Về mặt chính trị quốc gia, có lẽ Hoa Kỳ thích chơi với độc tài CSVN trong việc bảo vệ quyền lợi Mỹ ở Biển Đông. Tôi xin nói quyền lợi Mỹ ở Biển Đông, còn việc Trung quốc chiếm Hoàng Sa, thì Mỹ lại tránh né lấy cớ đây là tranh chấp chủ quyền song phương giữa hai nước.
 
Khi dân chúng Việt Nam nổi dậy DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành, thì phải đi tới cùng, bất chấp Tầu, bất chấp Mỹ dù ‘NGUYỄN TẤN DŨNG MADE IN CHINA’ hay ‘NGUYỄN TẤN DŨNG MADE IN USA’.
 
Người Việt Nam bị CSVN độc tài đàn áp, thì đứng lên và DỨT KHOÁT với CSVN, không cần phải nể CSVN là con cưng của Tầu hay của Mỹ. Tầu hay Mỹ không thương dân Việt Nam như chính mình thương mình và dân Việt phải tự cứu lấy chính mình, chứ đừng ỷ nại cậy nhờ hão huyền vào người khác.
 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 02.02.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 30.01.2011
=========================                                   AI CẬP: MUBARAK‘MADE IN USA’

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                            Geneva, 30.01.2011
                                      Web: http://VietTUDAN.net


Pháp có những liên hệ đặc biệt với Tunisie và Ben ALI về Kinh tế/Thương mại. Kiều bào Pháp làm ăn tại Tunisie rất đông. Những ngày đầu dân chúng Tunisie nổi lên làm Cách Mạng chống lại cơ chế bóc lột của Ben ALI và bè lũ, thái độ của Pháp bị nghi ngờ là muốn ủng hộ Ben ALI để đàn áp những cuộc dân chúng biểu tình. Pháp có thể cần một nhà độc tài để đàn áp dân chúng Tunisie vì quyền lợi của nước Pháp tại đây. Một số trong giới Chính trị  Pháp đã công kích Bà Ngoại trưởng Pháp tại chính Quốc Hội vì ý tưởng của Bà hé cho thấy rằng Pháp và Cơ chế hiện hành Ban ALI có thể hợp tác về công an để giữ an ninh. Thủ tướng FILLON phải bênh đỡ gượng gạo Bà Ngoại trưởng. Nhưng dân chúng Tunisie nhất định đi tới cùng làm Pháp dấu nhẹm đi thái độ lúc đầu của mình. Cho dù nhà độc tài Ben ALI có ‘MADE IN FRANCE’ để bóc lột dân Tunisie và tước đoạt Nhân quyền của dân nước này, nhưng sức nổi dậy của dân chúng là bảo vệ QUYỀN SỐNG con người của mình, thì bất chấp đó là ‘Made in France, in USA,… hay từ bất cứ nước nào’ 


Dân chúng Ai Cập nổi dậy

Dân chúng Ai Cập đã nổi dậy và biểu tình mạnh mẽ trong 4 ngày nay. Đặc biệt trong hai ngày thứ Sáu 28.01.2011 và thứ Bẩy 29.01.2011, Đài Truyền Hình CNN triền miên đưa tin về những cuộc Biểu tình và bình luận về phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc nổi dậy đòi TT.MUBARAK phải ra đi. MUBARAK đã là con cưng của Hoa kỳ từ nhiều thế hệ Tổng Thống Mỹ cho đến nay. Người con cưng ấy là nhà độc tài, bóc lột dân chúng Ai Cập. Ngày nay dân chúng khổ cực ấy đứng lên đòi MUBARAK phải ra đi. Làm thế nào mà Hoa kỳ yên lặng trước cuộc Cách Mạng của dân: con cưng MUBARAK của mình là một tên ham quyền cố vị và độc tài đàn áp, tước đoạt Nhân quyền dân chúng Ai Cập. Chính Hoa kỳ muốn nêu cao những vấn đề Nhân quyền, trong khi ấy con cưng MUBARAK của mình đã chà đạp Nhân quyền đối với dân Ai Cập trong nhiều chục năm. Cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập là chính đáng cần phải được khuyến khích, cổ võ của mọi người và từ mọi nước. Tối hôm qua, Đài Truyền Hình A2 của Pháp đã đưa hình Thủ tướng FILLON Pháp tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ý chí của dân chúng Ai Cập nổi dậy để tiễu trừ nhà độc tài. Đài CNN đã đưa lên hình ảnh người con cưng MUBARAK này đã thân thiện thế nào đối với nhiều đời Tổng Thống Mỹ. 


Mubarak “MADE IN USA”

Tại nhiều nước, kiều dân Ai Cập và dân bản xứ đã tổ chức những cuộc Biểu tình ủng hộ cuộc nổi dậy của dân chúng quốc nội Ai Cập: tại Liên Hiệp quốc Nữu ước, tại Liên Hiệp quốc Geneva, tại chính Thủ đô Hoa Thỉnh Đốn. Tại đây, cuộc biểu tình dương cao một tấm biểu ngữ thiệt lớn với hàng chữ ‘DICTATOR MADE IN USA’. Trong chữ DictatOr, có chữ ‘O’ được gắn hình của Mubarak. Ở một nước vẫn tự hào là Dân chủ gương mẫu như nước Mỹ, mà ‘DictatOr’ lại được sản xuất từ chính nước này để đàn áp nhân quyền, cướp miếng ăn của một dân tộc như Ai Cập trong nhiều chục năm, thì đó là điều đáng được dân chúng Mỹ xét lại và điều chỉnh việc sản xuất với nhãn hiệu ‘DICTATOR MADE IN USA’


Nếu dân Việt Nam nổi dậy,
Tên độc tài Nguyễn Tấn Dũng có
“Made in USA” hay không ?

Vì quyền lợi riêng của nước mình, mà nhiều nước miệng thì nói bô bô bảo vệ Nhân quyền, nhưng tay thì chìa ra cấu kết với những nhà độc tài để đàn áp Nhân quyền đối với dân chúng.

Về mặt Kinh tế, những nhà tài phiệt nước ngoài thích làm việc với Cơ chế độc tài để khai thác nhân lực và tài nguyên của một nước. Tài phiệt nước ngoài chỉ cần cho nhà độc tài một món tiền THAM NHŨNG, thế là nhà độc tài bóp chặt cổ họng dân chúng không được nói gì phẩn đối việc khai thác tài nguyên quốc gia, việc bóc lột nhân lực bằng cách trả lương nhân công chết đói. Đây là việc cấu kết tàn nhẫn lắm. Về mặt chính trị quốc gia, có lẽ Hoa Kỳ thích chơi với độc tài CSVN trong việc bảo vệ quyền lợi Mỹ ở Biển Đông. Tôi xin nói quyền lợi Mỹ ở Biển Đông, còn việc Trung quốc chiếm Hoàng Sa, thì Mỹ lại tránh né lấy cớ đây là tranh chấp chủ quyene1song phương giữa hai nước.

Khi dân chúng Việt Nam nổi dậy DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành, thì phải đi tới cùng, bất chấp Tầu, bất chấp Mỹ dù ‘NGUYỄN TẤN DŨNG MADE IN CHINA’ hay ‘NGUYỄN TẤN DŨNG MADE IN USA’.

Người Việt Nam bị CSVN độc tài đàn áp, thì đứng lên và DỨT KHOÁT với CSVN, không cần phải nể CSVN là con cưng của Tầu hay của Mỹ. Tầu hay Mỹ không thương dân Việt Nam như chính mình thương mình và dân Việt phải tự cứu lấy chính mình, chứ đừng ỷ nại cậy nhờ hão huyền vào người khác.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 30.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 27.01.2011
=========================


                                        TIN NGẮN BÌNH LUẬN
                                         TỪ 20.01—27.01.2011

                                  Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
                                           Geneva, 27.01.2011
                                     Web: http://VietTUDAN.net

Ghi lại những Tin Tức ngắn và thêm Bình Luận cá nhân khi đọc Tin trên các Diễn Đàn Internet, đọc Báo Chí, nghe Đài Phát Thanh hay xem Đài Truyền Hình. Có thể coi đây như một thứ Nhật Ký về Tin Tuc.

Miền Bắc thiệt hại nặng vì ret

Thời tiết lạnh đến nỗi hàng chục ngàn trâu bò ngựa dê bị chết rét, hoa màu chết héo, con số thiệt hại gia tăng từng ngày. Ngoài ra đã có khoảng 10 người chết ở nhiều nơi vì những lý do liên quan tới đợt rét hại này, như suy kiệt sức khỏe hoặc tai nạn vì lửa sưởi.

Ly thũy tinh nhiễm độc Trung quốc tràn ngập Việt Nam

Ngày Thứ Sáu, báo Người Lao Ðộng nói rằng “Nhiều dụng cụ thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán tràn lan tại thị trường nước ta. Người tiêu dùng lo ngại sau khi một số mẫu mặt hàng nói trên bị phát hiện nhiễm độc tố.”

Nước Nga muốn bứng xác Lê-Nin đem chôn.
Còn xác Hồ tặc thì sao ?

Đảng Nước Nga Thống Nhất do Putin đứng đầu vừa kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân để đưa xác Lenin ra khỏi Quảng trường Đỏ và đem chôn cất. Trang mạng hàng đầu của Nga đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này, với tiêu đề “Goodbye Lenin“. Câu lạc bộ những người chơi xe Harley Davison: ” 'Bác Hồ Chí Minh', cha già dân tộc của nước Việt Nam này đã đề nghị được hỏa táng để không phải nằm lạnh giữa một lăng mộ tối đèn, bao quanh bởi lính bảo vệ luôn thúc giục đoàn khách vào thăm đi cho mau trong yên lặng, tay bỏ khỏi túi, mũ gỡ khỏi đầu.”

Dự trữ ngoại hối VN chỉ còn dưới 14 tỉ đô la

Hồi tháng 12, Qũy Tiền tệ Quốc tế IMF nói dự trữ của Việt Nam ở mức "thấp", chỉ đủ để chi cho mức hàng nhập khẩu trong chưa đến tám tuần.

Hiện trạng tham nhũng đất đai mỗi ngày mỗi trầm trọng

RFA-01-21-2011: Phó Đại sứ Đan Mạch tại VN, bà Lis Rasmussen Rosenholm cảnh báo rằng tình trạng tham nhũng liên quan đất đai tại VN ngày càng trầm trọng khiến người nghèo càng nghèo thêm và người giàu càng giàu thêm.Tại buổi công bố hai báo cáo mới về tham nhũng trong quản lý đất đai, ông Đặng Ngọc Dinh nhận định sở dĩ có tham nhũng lớn trong cấp, thu hồi và giao đất là do quyền tự quyết định của chính quyền quá lớn. Chiều 19/1, Đại sứ quán Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới tại VN đã tổ chức họp báo công bố "Báo cáo nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai" và "Báo cáo khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai" ở VN.

Làm sao, vẫn với Cơ chế cũ,
đảng CSVN chống được tham nhũng ?

Đảng CS Việt Nam không giữ được cam kết chống tham nhũng. Buổi khai mạc Đại hội Đảng ngày 12/1. Reuters, Trọng Thành: “Hôm qua, theo báo chí trong nước, phát biểu tại Đại hội Đảng CS lần thứ 11, một thành viên quan trọng của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Chánh văn phòng Vũ Tiến Chiến, đã nêu ra ý kiến : người đủ tiêu chuẩn để bầu được vào Ban chấp hành khóa này phải là « người không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng ».
Tuy ủng hộ quan điểm kể trên, ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, đặt vấn đề ngược lại là : làm sao có thể tìm được những người không tham nhũng trong bộ máy cầm quyền để bầu vào ban lãnh đạo mới, bởi vì để tìm được một người gọi là sạch sẽ một tí bây giờ thật khó và hiếm.
Cách đây 5 năm, đại hội X của Đảng CSVN đã thừa nhận tham nhũng là mối đe dọa đến tính chính đáng của chế độ. Tuy nhiên, 5 năm sau, tệ nạn này không ngừng tăng lên. Nhà cầm quyền đã phải liên tục tố cáo nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, đặc biệt là nạn mua bán chức tước, dự án hay bằng cấp. Tuy nhiên, nghị quyết của Quốc hội về kê khai tài sản của các cán bộ công chức lãnh đạo đã không được thực thi.

TT.Obama nhẹ nhàng với Hồ Cẩm Đào,
nhưng Quốc Hội Mỹ vẫn cứng rắn

Tại Hạ viện, một số thành viên mới của đảng Cộng hòa, lãnh đạo Uỷ ban Đối ngoại đã công kích các thành tích về nhân quyền, bành trướng quân sự, các động thái tài chính và mua bán vũ khí của chế độ này. Một số nhân chứng đã khai tại một phiên điều trần của ủy ban hôm Thứ tư, trong số đó có các quân nhân và nhà ngoại giao đã nghĩ hưu, đã lập lại những lời khe khắt về Trung Quốc của các nhà lập pháp.

Moody’s tiếp tục khuyến cáo Việt Nam

Hôm nay, 20/01/2011, tại Singapore, phó chủ tịch công ty thẩm định tài chính quốc tế, ông Thomas Byrne, đã khuyến cáo chính phủ Việt Nam phải giải quyết tình trạng thâm thủng cán cân thanh toán và ổn định dự trữ ngoại tệ. Theo chuyên gia này, việc chính phủ Việt Nam thiếu minh bạch và thông tin về các chính sách kinh tế, tài chính là một rủi ro. Tháng 12 năm ngoái, Moody’s đã hạ điểm tín nhiệm về khả năng trả nợ dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam từ Ba3 xuống B1.

Tờ báo Time: Lãnh đạo mới VN sẽ bó tay về Kinh tế

Tạp chí Time nhận định những thay đổi nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không vực dậy được nền kinh tế đang gặp khó khăn. Ấn bản có uy tín của Hoa Kỳ nói Đại hội với sự tham dự của 1400 đại biểu cũng 'lỗi thời' như bản thân Đảng Cộng sản với thời cuộc. Lạm phát cao, tạp chí nói, đã khiến cho mức tăng trưởng kinh tế 6.8% trong năm ngoái trở thành vô nghĩa đối với nhiều trong số 90 triệu dân Việt Nam.

Thế giới A-rập theo gương Tunisie

Roger Hardy phân tích gia về Trung Đông, từ Washington DC:
Bạo loạn của Tunisia dẫn tới sự ra đi của lãnh đạo cao cấp bắt nguồn từ các vấn đề kinh tế và xã hội trầm trọng. Những ngày này, người dân Ả Rập ở khắp nơi dường như thấy mình có điểm giống với Mohamed Bouazizi.(Trong tương lai VN sẽ có hàng triệu thanh niên VN noi gương "ngọn lửa MOHAMED BOUAZIZI "vì sẽ cùng chung số phận nghèo đói,tuyệt vọng sau khi ra trường không tìm được việc,bất công xã hội cao,tham nhũng khắp nơi và...v...v....)

Biểu tình tại Ai Cập trở thành bạo động

The Wall Street Journal 26.01.2011: Ba người biểu tình mới chết hôm qua khi từng những ngàn người biểu tình khắp nước.. Cảnh sát Ai Cập được lệnh đàn áp.
Tối qua 26.01.2011, các Đài Truyền Hình đưa tin Ngoại trưởng Clinton và Đại diện ngoại giao Liên Âu kêu gọi Chính quyền Moubarak phải tôn trọng quyền biểu tình của Dân Ai Cập. Những cuộc biểu tình đòi hỏi Moubarak và con trai của ông phải ra đi.

500 người biểu tình bị bắt tại Ai Cập

Nhật báo Le Temps (Thụy sĩ) 27.01.2011 viết với đầu đề trên trang nhất: LE REGIME EGYPTIEN PRET A TOUT POUR REPRIMER LE DESIR DE LIBERTE (Chế độ Ai cập sẵn sàng dùng mọi biện pháp để đàn áp đòi hõi Tự do). Tờ báo loan tin trên 500 người biểu tình bị bắt khi đụng độ với Cảnh sát

Danh sách những nhà độc tài biển thủ tiền bạc nước họ

Tờ Financial Times 26.01.2011 đưa ra danh dách một số nhà độc tài biển thủ tài sản quốc gia và chuyển ra nước ngoài:

* HAITI: Jean-Claude ‘Baby Doc’ DUVALIER cai tri6 từ 1971-1986, chuyển đi từ USD.300-900 triệu

* IVORY COAST : Laurent GBAGBO, hiện cố thủ giữ quyền hành, chuyển sang Thụy sĩ và hiện bị phong tỏa. Con số chưa công bố.

* TUNISIA : Zein al-Abidine Ben ALI, cai trị từ 1987-2011, chuyển tiền biển thủ sang nhiều quốc gia, con số ước lượng từ USD.8-9 tỉ. Thụy sĩ đã ra lệnh phong tỏa

* IRAQ : Saddam HUSSEIN, cai trị từ 1979-2003, biển thử từ USD.10-40 tỉ

* INDONESIA : Haji Muhammad SUHARTO, cai trị từ 1965-1998, biển thủ từ USD.15-35 tỉ.

Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN
Geneva, 27.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 27.01.2011
=========================


                             NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                                              ĐẦU NĂM CON MÈO,
                                      CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG XI
                                                   ĐÃ CAN ĐẢM

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                              Geneva, 27.01.2011
                                         Web: http://VietTUDAN.netHội Nghị Trung Ương 12 CSVN sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2011 đã không tháo gỡ cho nền Kinh tế Việt Nam theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế, mà ngược lại còn tiếp tục trói buộc nền Kinh tế trong quyền lực độc tài độc đảng Chính trị.

Thực vậy, Dự thảo Cương lĩnh từ Hội Nghị Trung Ương 12 đã viết rõ rệt:

                             “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Đại Hội đảng kỳ trước đã quyết định cho phép đảng viên làm Kinh tế. Khi mà đảng viên giữa quyền độc tài Chính trị từ Trung ương đến Tỉnh, Quận..., thì khi có quyền làm Kinh tế, những đảng viên này giữ ưu tiên làm ăn cho cá nhân mình hay gia đình mình.

Một đàng thì Nhà Nước đưa ra và tài trợ những Công ty, Tổng Công ty nhà nước để nắm chủ đạo nền Kinh tế với quyền lực độc đảng,  một đàng thì những cá nhân đảng viên , với quyền Chính trị trong tay, nắm những họat động kinh tế gọi là tư doanh, nhưng với quyền thao túng chính trị độc đóan quyết định đặc quyền đối với những tư doanh không phải là đảng viên CSVN. Đảng và Nhà Nước CSVN còn nắm trọn trong tay Đất đai và những tài nguyên Quốc gia (Ressources naturelles) và nguồn nhân lực (Ressources humaines).

Như vậy, cả một hệ thống sử dụng quyền lực Chính trị độc tài để nắm trọn nền Kinh tế Quốc gia:

=> Hệ thống Công ty, Tổng Công ty, dưới danh nghĩa Tập đòan Kinh tế Nhà Nước, có quyền chủ đạo Kinh tế, nghĩa là những Tập đòan tư doanh không gồm đảng viên CSVN phải tùy thuộc những Tập đòan Kinh tế nhà nước gọi là chủ đạo.

=> Những cá nhân đảng viên CSVN, với quyền Chính trị độc đóan từ Trung ương đến Địa phương, tất nhiên dành những ưu tiên làm Kinh tế đối với những cá nhân tư doanh không phải là đảng viên CSVN.

Một hệ thống Kinh tế như vậy, do quyền lực Chính trị độc tài thống trị, từ cá nhân đảng viên đến những tập đòan dưới danh nghĩa nhà nước, mang đến những yếu kém, nếu không nói là phá họai, được tóm tắt ở những điểm sau đây:

* Thiếu hiệu năng  bởi vì những tác nhân Kinh tế thiếu khả năng hay thiếu cố gắng sáng tạo, mà chỉ dùng quyền lực nắm những ưu tiên Kinh tế thu lợi cho cá nhân.

* Thiếu tính tóan căn cơ Tài chánh trong họat động kinh tế để có kết quả tương xứng. Nếu thua lỗ, thì có Tài chánh nhà nước bù đắp.

* Lãng phí ngân sách vì đây là tiêu tiền rồi tính sổ cho nhà nước chịu. Mà tiền nhà nước lại là tiền từ dân. 

* Lợi dụng quyền lực Chính trị và quyền chủ đạo Kinh tế để ăn hối lộ, làm tham nhũng. Vì là độc đảng, nên hối lộ, tham nhũng được đảng che chở cho nhau.

Những điểm tóm tắt về những yếu kém hay phá họai Kinh tế trên đây được chứng minh bằng những gương Lịch sử để dẫn đến kết luận rằng phải tản quyền Kinh tế nếu muốn phát triển trong bền vững và lâu bền. Chính vì vậy mà trong suốt những năm trường viết về Kinh tế Việt Nam, chúng tôi luôn luôn kêu gọi DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành để Việt Nam có thể phát triển.

Đảng CSVN nhộn nhịp sửa soạn Đại Hội Dảng kỳ XI. 22 nhà Trí thức, cựu Lãnh đạo, cựu đảng viên đóng góp làm thế nào để tháo gỗ cho trình trạng đình trệ của nền Kinh tế Việt Nam, uyển chuyển hội nhập với tiến triển xã hội dân sự Việt Nam đã nhiều năm tiếp cận với bên ngoài vào theo kịp những tương giao kinh tế/ thương mại của Thế giới được toàn cấu hóa. Chúng tôi chú tâm theo rõi những đóng góp này.

Nhưng từ khi thấy Hội Nghị Trung ương 12 đảng CSVN quyết định “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”,

thì tôi không thèm đọc những gì viết về Đại Hội đảng kỳ XI nữa. Đây là quyết định giữ lại nguyên đống phân để những giòi bọ THAM NHŨNG LÃNG PHÍ tha hồ sinh ra tràn lan đục khoét. Điều quan trọng là hốt đi đống phân, tức là cái Cơ chế CSVN hiện hành. Mà đã quyết định giữ lại đống phân, thì việc họp Đại Hội đảng để lựa chọn thay đổi chỗ cho những con giòi không có gì phải tha thiết mà theo rõi. Con giòi nào cũng giống con giòi nào.  Con giòi Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư hay con giòi Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng thì cũng là những con giòi giống hệt nhau, cần gì phải để ý phân biệt chúng trong đống phân Cơ chế. Nếu phải quan tâm, là phải hốt đi đống phân, chứ không phải quan tâm đến con giòi này rúc chỗ nào, con giòi kia rúc chỗ khác.

Sự góp ý của 22 Trí thức, cựu lãnh đạo hay cựu đảng viên mà ông BÙI TÍN coi là túi khôn để đảng nghe mà uyển chuyển sữa đổi cho phù hợp, thì tôi vẫn không coi đây là túi khôn mà là túi nguy hiểm cho Quê Hương Việt Nam bởi vì nếu đảng lắng nghe mà sữa đổi, thì đảng CSVN vẫn còn kéo dài thời gian nữa với cái Cơ chế độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế, nghĩa là đống phân còn đó, chỉ xịt chút nước thơm theo lời góp ý cho đỡ thối mà thôi.
  
Hội Nghị trung ương 12 đảng đã quyết định chắc nịch:

                            “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Đại Hội đảng XI khen tặng nhau là đảng ta “KIÊN ĐỊNH “ giữ đúng

                            “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”

như Hội Nghị trung ương 12 CSVN đã chỉ dậy. Đây là một quyết định TỰ SÁT và tôi ca tụng đảng CSVN đã can đảm chọn con đường tự sát để Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam được nhờ.  Còn nếu Đại Hội nghe theo cái “túi khôn “ của 22 nhà Trí thức, cựu đảng viên, cựu lãnh đạo, mà uyển chuyển kéo dài cái đống phân Cơ chế hiện hành, thì Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam còn phải kéo dài những khổ cực nữa.

Thực vậy, trước Đại Hội đảng, Kinh tế VN tụt dốc trầm trọng, Lạm phát tới 11.7%, Vật giá tăng vọt, Phá giá Tiền tệ, Kinh tế quốc doanh thua lỗ, quốc tế đánh hạ điểm tin tưởng Tín dụng cho Việt Nam. Việc tụt dốc Kinh tế này lại nằm trong tình trạng các Thị trường Liên Aâu và Hoa kỳ cạn kiệt Mãi lực mà xuất cảng của Việt Nam tùy thuộc vào đó.

Đồng thời cuộc Cách Mạng của Tunisie và đang lan rộng ra các nước độc tài phải là sự cảnh cáo gần kề cho Việt Nam.

Cái đống phân Cơ chế CSVN đã cạn kiệt. Đảng và Đại Hội đảng phải biết rằng đây là đống phân đã khô. Nhưng những con giòi THAM NHŨNG LÃNG PHÍ vẫn còn KIÊN ĐỊNH giữ lại đống phân khô mà chui rúc. Chính vì điểm này mà tôi khen Đại Hội đảng CSVN can đảm.

Đầu năm CON MÈO, cũng vào dịp mà Đại Hội đảng CSVN vừa chấm dứt, tôi xin chào mừng và cám ơn đảng CSVN đã can đảm KIÊN ĐỊNH chọn con đường ngắn nhất vào TỬ HUYỆT để Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam đỡ khổ.

Các Lực Lượng Quốc nội Việt Nam sẽ đứng lên giúp cho sự lựa chọn KIÊN ĐỊNH của đảng CSVN mau vào lỗ MỒ càng sớm càng hay.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva 27.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 =========================
pho bien/ publication 27.01.2011
=========================


                                                       CHỦ ĐỀ:
                                          TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI 
                                  DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

                                                         Bài 03:

                              CÁCH BIỆT GIẦU NGHÈO BẤT CHÍNH TẠO
                           TÂM LÝ QUẦN CHÚNG GHEN GHÉT HẬN THÙ
   
                             Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                              Geneva, 27.01.2011
                                       Web : http://VietTUDAN.net


Tuần trước, dưới Chủ đề TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, chúng tôi viết về thái độ Dân chúng Tunisie nhất quyết loại bỏ Cơ chế cai trị độc tài và bóc lột của Ben ALI và đảng của ông. Lý do chính đứng lên của Dân chúng là đòi quyền sống, hay nói cụ thể hơn là đòi quyền DẠ DẦY.ø Năm 2003, TT.Jacques CHIRAC thăm Tunis, đã tuyên bố như gián tiếp nói với Ben ALI lý do chính của việc nổi dậy tương lai : «Le premier de droits de l’homme, c’est de manger » (Quyền đầu tiên của những Nhân quyền, đó là quyền ăn uống) (Nhật báo Le Monde 17.01.2011, trang 6). 

Ông Jacques DIOUF, Tổng Giám đốc FAO của Liên Hiệp quốc, người có nhiều kinh nghiệm về những nước nghèo thiếu lương thực, thường cảnh cáo những Chính phủ của những nước này mỗi khi có Lạm phát làm dân chúng nghèo thiếu ăn : “Si le prix continuent à augmenter, je ne seris pas surprise qu’on assiste à des eumeutes de faim “ (Nếu vật giá tiếp tục tăng, tôi không ngạc nhiên rằng người ta chứng kiến những cuộc bạo loạn vì đói) (Trả lời cho cuộc Phỏng vấn của Báo Financial Times 19.06.2008 nhân cuộc Họp của FAO mà ông Jacques DIOUF kêu gọi các nước giầu giúp đỡ các nước nghèo về lương thực).

Viết về cuộc Cách Mạng tại Tunisie vì Kinh tế, chúng tôi không thể không nhìn thấy tương lai nổi dậy của quần chúng Việt Nam. Thực vậy, cuối năm 2010, tình trạng tụt dốc Kinh tế Việt Nam càng trầm trọng, rồi Lạm phát, Vật giá tăng vọt, Phá giá đồng bạc, Ngân sách thiếu hụt, Dực trữ ngoại hối chỉ còn USD.14 tỉ chỉ đủ cho chừng hai tháng nhập cảng, những Tập đoàn Kinh tế quốc doanh bị hạ điểm tin tưởng Tín dụng do vụ Vinashin tỏ ý quỵt nợ. Những lý do Kinh tế ấy cho thấy viễn tượng nổi dậy của các Lực Lượng quốc nội.

Chính vì vậy, trong bài mở đầu cho Chủ đề TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, chúng tôi viết như kêu gọi những Lực Lượng quốc nội, thuộc mọi thành phần, đứng lên bảo vệ quyền DẠ DẬY, nghĩa  là cứu lấy chính mình khỏi chết đói. Chẳng quốc tế nào thương mình hơn chính mình thương lấy mình

Nếu quyền DẠ DẦY mang tính cách cá nhân và vật chất buộc cá nhân đói ăn phải đứng lên, thì còn một yếu tố nổi dậy nữa thuộc tâm lý quần chúng để cuộc nổi dậy mang tính cách xã hội đồng loạt. Chúng tôi muốn nói đến sự GHEN GHÉT, HẬN THÙ mà xã hội quy tội vào một tầng lớp bóc lột. Tầng lớp bóc lột này có thể dành ra một số tiền bố thí để làm cho DẠ DẦY người nghèo có chút cơm cháo dằn bụng mà có thể tạm thời không nổi dậy nữa, nhưng khi tâm lý xã hội đã ghen ghét và hận thù, thì những bố thí cho miếng cơm cháo không những không làm bớt ghen tức và hận thù, mà ngược lại còn làm quần chúng càng ghét và thù hận thêm. Thực vậy, Lê-Nin, từ bụng đói của dân chúng thợ thuyền và nông dân, đã chuyển quần chúng sang tâm lý ghen tức, hận thù xã hội để đẩy cuộc đấu tranh giai cấp đến đẫm máu. Đảng CSVN đã tạo một tâm lý xã hội ghen tương, thù hận giới địa chủ để mở những cuộc đấu tố tàn bạo giữa người với người.

Cuộc nổi dậy của Tunisie, từ tình trạng thất nghiệp, thiếu thốn về Kinh tế, còn mang tâm lý xã hội thù ghét Ben ALI và đảng của ông bóc lột. Cách Mạng Tunisie đang lan sang các nước độc tài Bắc Phi châu. Các Đài Truyền Hình tối hôm nay 26.01.2011 đều đưa lên những hình ảnh nổi dậy tại Ai Cập. Nhà Bình Luận của Đài Euro News tại Le Caire đã nhận định rằng từ việc nổi dậy vì lý do Kinh tế, dân chúng Ai Cập chuyển sang đấu tranh Chính trị nhằm loại bỏ giới thống trị bóc lột. Các nhà độc tài Bắc Phi châu quyết định bỏ tiền túi ra để hạ giá thực phẩm cho dân chúng đỡ đói, nhưng họ không thể làm giảm tâm lý xã hội đã chất chứa từ lâu là ghen ghét và thù hận họ đã tàn nhẫn bóc lột cả nước cho túi riêng. Khi quyền DẠ DẦY chuyển sang tâm lý xã hội GHEN GHÉT, HẬN THÙ này, thì những nhà độc tài bóc lột khó lòng lấy tiền riêng mà làm giảm được.

Nếu xã hội cùng đói ăn với nhau, thì không có nổi dậy, mà mọi người có thể cùng nhau hợp tác cố gắng phát triển Kinh tế để cứu đói giảm nghèo. Tụt giốc Kinh tế làm dạ dầy dân khổ sở, nhưng nếu đó là tình trạng Kinh tế chung, thì dân có thể thông cảm và không nổi dậy. Nhưng nếu việc tụt dốc Kinh tế không phải tình trạng làm ăn sút kém chung, mà là do một nhóm đảng cầm quyền Chính trị cướp bóc những cố gắng của quần chúng để làm giầu riêng cho nhóm đảng, thì việc tụt dốc Kinh tế chuyển sang tâm lý xã hội GHEN GHÉT và HẬN THÙ đối với cái nhóm đảng đã cướp bóc của chung làm của riêng giầu có. Bắt đầu từ DẠ DÀY đói, cuộc nổi dậy trở thành toàn diện do chính cái tâm lý xã hội GHEN GHÉT và THÙ HẬN kẻ bóc lột để mình giầu nứt khố giữa một quần chúng nghèo kiết xác.

Tại Trung quốc,
ÔN NHƯ BẢO ý thức
sức mạnh của tâm lý xã hội
GHEN GHÉT HẬN THÙ Giầu--Nghèo

Một số lớn báo chí Tây phương ca tụng Trung quốc trở thành giầu có hiện nay. Nói như vậy là sai. Phải phân biệt Dân Trung quốc vẫn nghèo, chỉ có đảng Cộng sản Trung quốc giầu mà thôi. 80% dân chúng Trung quốc vẫn nghèo khổ. Chỉ có đảng CSTQ và giới liên hệ là giầu vì khai thác nhân lực dân Trung quốc bán cho tư bản nước ngoài để làm giầu cho nhóm đảng

Tờ Financial Times ngày 09.03.2010, trang 10, viết tóm gọn và xác thực về Kinh tế/ Thương mại tập quyền chỉ huy nhóm đảng ở Trung quốc như sau:

“It is absurd that a poor country (national income per capita was some $3,000 las year) should be devoting its human and physical resources to producing gadgets for the enjoyment of consumers elsewhere when ordinary Chinese are not reaping the fruits from this effort. A large part of proceeds is instead saved and recycled into lending to rich western countries”

(Thật là phi lý một nước nghèo (thu nhập quốc gia theo vốn là khỏang $3,000 năm ngóai) đã hy sinh nguồn nhân lực và vật chất để sản xuất những lọai hàng nhất thời mua vui cho những khách tiêu thụ nơi khác trong khi ấy những người Trung quốc bình thường không được hưởng những thành quả từ sự cố gắng ấy. Một số lớn những thu nhập được tiết kiệm và chuyển thành những vốn cho những nước giầu Tây phương vay).

Chính Thủ tướng Oân Gia Bảo đã phát biểu ngày 14.03.2010 trước Quốc Hội Nhân Dân nỗi lo lắng về thực trạng của nền Kinh tế tập quyền chỉ huy của nhóm đảng Mafia:

“L’inflation, plus une redistribution inéquitable des revenus et la corruption pourraient affecter la stabilité sociale et même la stabilité du gouvernement”

(Lạm phát, thêm vào đó là một sự phân phối không đồng đều những thu nhập và tham nhũng có thể tác hại đến sự ổn định xã hội và ngay cả đến sự ổn định nhà nước” (Le Monde 16.03.2010, trang 16)
 
Chính nhật báo Le Monde cũng tả hố sâu nghèo nàn của quần chúng nông thôn và thiểu số giầu nứt khố của nhóm đảng Mafia như sau:

“La Chine est alarmée par le fait que le fossé ville-campagne va continuer à se creuser dans la mesure òu le pays se focalise sur le développement urbain et pas du monde rural.”

(Trung quốc bị báo động bởi sự việc là hố sâu thành phố—nhà quê sẽ tiếp tục tự đào sâu thêm ở mức độ nước này đặt tiêu điểm phát triển thành thị và không phải là lãnh vực nông thôn)

Cách đây 6 năm, số người giầu từ 150 triệu Đo-la, liên hệ với đảng CSTQ, là 100 người. Ngày nay con số đó đã tăng lên 1’000 người (Le Monde 16.03.2010, p.16).

Thú nhận những điểm như trên đây rồi, chính Ôn Gia Bảo tuyên bố một điều làm cho những ai thường ca tụng “cường quốc Kinh tế Trung quốc” phải ngạc nhiên:

“Cela prendra cent ans, même plus pour que la Chine devienne un pays moderne”

(Điều đó còn cần 100 năm, ngay cả lâu hơn nữa, để Trung quốc trở thành một nước tân tiến) (Le Monde 16.03.2010, trang 16).

Lạm phát ở Trung quốc đang làm cho nhóm đảng Mafia CSTQ lo sợ. Vật giá lên cao, nhất là thực phẩm, không làm cho cuộc sống của những người thuộc nhóm đảng CSRQ lo ngại vì họ dư thừa tiền bạc ăn cướp được, nhưng họ lo sợ DẠ DẦY thiếu ăn của 80% dân chúng nổi dậy và chuyển sang đấu tranh xã hội và chính trị do tâm lý xã hội GHEN GHÉT và THÙ HẬN giới cầm quyền bóc lột. Tăng trưởng Kinh tế cao, nhưng vào túi riêng nhóm đảng Mafia CSTQ chuyển ra nước ngoài chứ không tạo Mãi lực cho dân chúng nội địa. Báo chí khen Trung quốc tích trữ được tới USD.2500 tỉ, nhưng tại sao nhóm đảng Mafia CSTQ không đầu tư phát triển cho dân chúng nội địa nghèo khổ, mà lại dùng tiền đó để giúp hoặc mua tài sản tại những nước giầu khác. Đó chỉ là cái cớ chuyển tài sản ra khỏi Trung quốc mà họ đang lo sợ một cuộc quần chúng nổi dậy GHEN GHÉT và HẬN THÙ chính họ.


Tại Việt Nam,
hố sâu giầu nghèo đã và đang tạo
Tâm lý xã hội GHEN GHÉT, HẬN THÙ

Hiện tượng hố sâu cách biệt bất chính Giầu—Nghèo mỗi ngày mỗi tăng tạo tâm lý quần chúng GHEN GHÉT và HẬN THÙ với đảng CSVN. Mỗi lần viết về hiện tượng này, tôi không thể quên những câu Thơ của Thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG viết từ Sài Gòn:

Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh!
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn

Chúng tôi xin kể ra một số sự việc từ THAM NHŨNG LÃNG PHÍ đưa nhóm đảng Mafia CSVN giầu nứt khố. Không cần phải có Lê-Nin tác động để gây HẬN THÙ của giới vô sản để làm cuộc thanh trừng giai cấp đẫm máu. Không cần đảng CSVN huấn luyện cho nông dân để gây HẬN THÙ mà mở những cuộc đấu tố bẩn thỉu giết “địa chủ “. Tâm lý dân chúng Việt Nam ngày nay GHEN GHÉT và HẬN THÙ tự động tích lũy vì chứng kiến trước mắt những cướp bóc bất công do nhóm đảng Mafia CSVN làm. Những tỉ dụ HẬN THÙ như sau:

1) Một bà mẹ Dân Oan khiếu kiện đã tụt quần phản đối Tham nhũng cướp nhà đất của bà mà Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm. Việc làm này của một người đàn bà Việt Nam chứng tỏ sự HẬN THÙ đến cực độ của Bà.

2) Hơn 4 tỉ đô-la của Vinashin vào túi những tên lãnh đạo nào của nhóm đảng Mafia CSVN. Dân chúng nghèo khổ không HẬN THÙ sao được.

3) Dân chúng thấy hàng ngày những cảnh tiêu xài hoang phí, từ ăn chơi đến xe hơi nhà lầu, của những con ông cháu cha thuộc đảng hoặc giới thân cận với đảng.

4) Báo chí Uùc nêu đích danh Lê Đức Thúy, cựu Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, ăn hối lộ để cho con đi học tại Anh quốc tốn kém. Giới trẻ Việt Nam làm sao không GHEN TỨC và HẬN THÙ với chính Lê Đức Thúy và con của ông.

5) Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh ngang nhiên dùng chức vụ để đưa con lên vị trí lãnh đạo nhằm nối tiếp quyền lực THAM NHŨNG LÃNG PHÍ của mình. Giới Trí thức tất nhiên GHEN GHÉT và HẬN THÙ.

6) Báo chí tại chính quốc nội đã đưa ra hình ảnh cách biệt Giầu—Nghèo như sau:

=> Ăn một bát phở giá 750.000 đồng (gần 40 đô-la)

« Kể từ nửa năm trở lại đây, anh Thắng – chủ một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội – thường đến ăn món phở khá nổi tiếng tại nhà hàng của một khách sạn trên đường Láng Hạ.

Loại phở này có 6 loại khác nhau với nhiều mức giá khác và chênh nhau tương đối lớn, gồm: Phở bò Kobe gyu ‘5’ giá 750.000 đồng/bát; phở bò Kobe ‘M’ giá 500.000 đồng/bát. “Bình dân” hơn là phở bò Wagyu Úc giá 220.000 đồng/bát. “Bình dân” hơn nữa là phở bò Mỹ giá 125.000 đồng/bát. 2 loại có giá thấp nhất là phở bò Úc ‘S’ giá 85.000 đồng/bát và phở nạm bò Mỹ giá 70.000 đồng/bát. »

(Trích Vietnamnet)

=> Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô

«Cụ Đặng Huyền (người địa phương vẫn thường gọi là cụ Huần) năm nay 99 tuổi nhưng vẫn đạp xích lô. Hai năm trở lại đây, do sức khỏe yếu nên cụ Huyền không chở khách và hàng thường xuyên nữa nhưng mỗi khi có khách nhờ chở đồ nhẹ, cụ ông vẫn nhận lời cốt để có thêm tiền lo cho bữa cơm của hai vợ chồng già.

Bén duyên với nghề đạp xích lô từ khi 30 tuổi, đến nay cụ Huần đã có 69 năm làm nghề này. Con trai bỏ quê vào Nam làm ăn, hơn 30 năm nay mất liên lạc, cuộc sống gia đình cụ chỉ biết nhờ vào đồng công đạp xích lô ít ỏi và sự đùm bọc của làng xóm. »

(Trích VNExpress.net)


Lương công nhân Việt Nam mỗi tháng là 47 đô-la. Lương tháng không cho phép ăn được hai bát phở của giới làm địa ốc thân cận với đảng CSVN cướp nhà đất của dân.

Ngày 19.01.2011, Tác giả NGUYỄN QUANG DUY, từ Melbourne, viết về Chênh lệch giàu nghèo của cả Trung quốc và Việt Nam như sau:
 
“Cũng như tại Trung Hoa , nhiều lãnh đạo cộng sản Việt Nam và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đòan tư bản đỏ. Nhiều đảng viên cộng sản nhờ lợi dụng quyền thế tham nhũng cũng đã nhanh chóng trở nên giàu có.
 
Tình trạng tham nhũng gắn liền với quyền lực và quyền thế. Chả thế khi được báo Pháp Luật phỏng vấn, ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận, và là đại biểu Đại hội đảng cộng sản lần này cho biết: “Tôi rất đồng tình với việc đưa tiêu chí không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để lựa chọn nhân sự khóa này. Nhưng bây giờ tìm được người gọi là ‘sạch sẽ’ một tí thì chắc là cũng khó, cũng hiếm”.
 
Trong khi tham nhũng lạm quyền tràn lan trong guồng máy đảng Cộng sản, thì mức lương công nhân lại quá thấp, nên khỏang cách chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng mở rộng giữa tầng lớp công nhân và giới cầm quyền cộng sản.
   
Nhiều tầng lớp xã hội khác như những người về hưu, quân nhân, công chức, dân nghèo thành thị, mức sống trực tiếp chịu ảnh hửơng từ nạn phát phi mã do mô hình tăng trưởng Trung Quốc gây nên. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam , sự bất bình đẳng và chênh lệch giàu nghèo giữa một thiểu số cầm quyền cộng sản và đại đa số dân tộc sẽ là ngòi nổ cho trái bom ổn định chính trị mà hai đảng Cộng sản bằng bạo lực đang cố công dẹp tắt.”


Kết luận tóm gọn

Dân chúng Tunisie đã nổi dậy từ cụ thể Dạ Dầy bị đói. Toàn dân quyết liệt đi tới cùng, nghĩa là từ khởi điểm của dạ dầy, tâm lý chung GHEN GHÉT và HẬN THÙ đối với Ben ALI và bè nhóm bóc lột làm cho toàn dân nhất định tiễu trừ Chính trị. Tin tức Truyền Hình hôm nay cho biết là Chính phủ phải tuyên bố giải tán đảng hiện hành của Ben ALI, đồng thời phải ra yêu cầu quốc tế truy bắt vợ chồng Ben ALI về Tunisie xử tội.

Cũng tối hôm nay, nhà Bình luận của Đài Truyền Hình Euro News cho biết sự chuyển biến đấu tranh tại Ai Cập, từ thiếu ăn Kinh tế, tâm lý quần chúng GHEN GHÉT và HẬN THÙ đã chuyển sang đấu tranh Chính trị, đòi trừng phạt TT. MOUBARAK và con của Oâng cũng như đảng đang nắm quyền.

Hố sâu Giầu—Nghèo do bất công cướp bóc của nhóm đảng Mafia CSVN cầm quyền tạo cho toàn dân tâm lý chung xã hội là GHEN GHÉT và HẬN THÙ đối với Cơ chế CSVN hiện hành.

Khi mà Lạm phát, Vật giá tăng, dân nghèo cực khổ đến mức độ đứng lên, thì tâm lý chung xã hội GHEN GHÉT và HẬN THÙ của toàn dân sẽ đi đến DỨT KHOÁT PHẾ BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Dân chúng đã quá biết những mưu toan lừa đảo của đảng CSVN trong quá dài bao chục năm. Những cải cách, nới rộng Nhân quyền trừu tượng chỉ là bình phong để rồi CSVN lùi một bước nhằm tiến hai bước nữa. Tâm lý GHEN GHÉT, HẬN THÙ ấy không cho phép những kẻ theo đóm ăn tàn, hoạt đầu chính trị nhằm nhẩy bàn độc, luồn trôn CSVN, dùng những chiêu bài đối thoại, hòa giải hòa hợp, làm lá chắn cho CSVN lợi dụng. Tâm lý GHEN GHÉT, HẬN THÙ đẩy ý chí của toàn dân đến DỨT ĐIỂM với bè lũ Mafia nhóm đảng CSVN đã bao năm trường cướp bóc cho đầy túi riêng.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 27.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 20.01.2011
=========================


                             NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

                               HẢI NGOẠI ĐÓNG GÓP CHO QUỐC NỘI:
                       THỤY SĨ PHONG TỎA TÀI SẢN BÈ ĐẢNG BEN ALI 
                                   
                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                        Geneva, 19.01.2011, 20 giờ


Trước đây Ông Matthew TRẦN hỏi tôi xem Thụy sĩ có quyền Phong tỏa Trương mục của những nhà độc tài gửi tiền cất dấu tại những Ngân Hàng Thụy sĩ hay không. Hôm nay, tôi xin trả lời với bằng chứng cụ thể.

Thứ Ba ngày 18.01.2011, Nhật báo TRIBUNE DE GENÈVE đăng trên trang nhất một bài với đầu đề TRAQUE A GENEVE DES AVOIRS DU CLAN BEN ALI (SĂN LÙNG TẠI GENEVE NHỮNG TÀI SÃN CỦA BÈ ĐẢNG BEN ALI). Dựa theo bài báo này, chúng tôi đã viết trong Bài dưới đây rằng Hội Người Tunisie tại Thụy sĩ tích cực yểm trợ cuộc Cách Mạng tại nước họ bằng hành động cụ thể:

=>  Bao vây Ngân Hàng HSBC tại Geneva vì thấy hình bóng Cháu của Ben Ali cùng với một cận vệ lai vãng đến Ngân Hàng này.

=>  Nhân danh Hội Người Tunisie, họ liên lạc với Trung ương Liên Bang Thụy sĩ tại Thủ đô BERNE để yêu cầu Phong tỏa những Tài sãn của Ben Ali và bè đảng tại các Ngân Hàng và trên Lãnh thổ Thụy sĩ.

Ngày 30.12.2010, dưới đầu đề TRÁCH NHIỆM ĐẤU TRANH QUỐC NỘI, chúng tôi đã đề nghị việc đóng góp cụ thể của người Việt Hải ngoại cho Quốc nội như sau:

“Điều đóng góp mà Quốc nội mong chúng ta làm, đó là canh chừng, tố cáo những tên THAM NHŨNG LÃNG PHÍ và con cháu chúng chuyển tiền bạc ăn cướp ra nước ngoài để sống sung sướng. Nếu có thể, yêu cầu nước ngoài chuyển những tiền ăn cướp đó trả lại cho dân Việt Nam.”

Thực vậy, người Việt Tỵ nạn sống trên 70 Quốc gia. Chúng ta có khả năng canh chừng việc này tại khắp nơi. Tại mỗi Quốc gia có người Việt Tỵ nạn sinh sống, nhất là tại những Quốc gia như Thụy sĩ, Hoa kỳ, Gia Nã Đại, Anh, Pháp, Đức… có những Ngân Hàng có thể nhận Tiền ký thác, chúng ta thành lập những Ủy Ban phụ trách về vấn đề này. Ủy Ban này có thể gồm những Chuyên viên Tài chánh, Ngân Hàng và những Luật sư. Đó là việc đóng góp cụ thể cho cuộc đấu tranh tại Quốc nội.


CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ PHONG TÒA TÀI SẢN

Tối hôm nay 19.01.2011, trong giờ Tin Tức lúc 19:30, Bà Tổng Thống CALMY-RAY đích thân tuyên bố trên Đài Truyền Hình TSR1 rằng THỤY SĨ QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA NHỮNG TRƯƠNG MỤC NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG TÀI SẢN :

=> Của cựu Tổng Thống BAGBO (Cote d’Ivoire)

=> Của cựu Tổng Thống BEN ALI, của Gia đình Ông và của những người điều hành Chế độ của Ông.

Bà Tổng thống CALMY-RAY công bố chính thức rằng Lệnh Phong tỏa này bắt đầu có Hiệu Lực từ ngày hôm nay 19.01.2011 và kéo dài trong vòng 3 năm. Trong thời gian này, những Tài sản bị phong tỏa không thể rời khỏi Thụy sĩ và chờ đợi Luật pháp phân định. Theo Lệnh này của Trung ương Liên Bang Thụy sĩ, các Ngân Hàng phải khai trình những Trương mục liên hệ.

Đài Truyền Hình Thụy sĩ còn cho biết thêm những tin sau đây:

* Chính Bà Leila TRABELSI, vợ thứ hai của Ben ALI, thường gọi là Cô hớt tóc (La coiffeuse) đứng ở trung tâm cả một hệ thống Kinh tế đáng nghi ngờ.

* Em trai của Bà Leila TRABELSI, Bernard TRABELSI quản trị Du Lịch, Vạn Tải và Địa ốc, có lãnh vực Thương mại khổng lồ, có cả đoàn máy bay JET đậu tại Phi trường Geneva.

* Cháu trai của Bà Leila TRABELSI, tham nhũng, hiện có tòa nhà vương giả tại  Gia Nã Đại.

* Con rể của Ben ALI trở nên giầu có bất thường với những hoạt động Kinh tế mờ ám.

Thông tin của các Đài Truyền hình cho thấy hình ảnh Dân chúng biểu tình tại Tunisie, đòi hỏi dẫn độ cựu Tổng thống Ben ALI về Tunisie để xét xử và trao nộp Tài sản ăn cướp của nước Tunisie.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 19.01.2011

 


=========================
pho bien/ publication 20.01.2011
=========================


                                    THỤY SĨ PHONG TỎA TÀI SẢN
                                      VÀ HOÀN LẠI NGUYÊN CHỦ

                                           NGUYỄN PHÚC LIÊN
                                            Geneva, 20.01.2011


Khi tôi phổ biến Tin THỤY SĨ PHONG TỎA TÀI SẢN BÈ ĐẢNG BEN ALI  đăng dưới đây, có Vị viết hỏi tôi:

=> Đã có những trường hợp Thụy sĩ Phong tỏa trước đây hay không ?

=> Và nếu có, thì Thụy sĩ chuyển trả lại cho Quốc gia (Dân) có quyền hay không ?

Thực vậy, nếu Phong tỏa, rồi Thụy sĩ không chuyển trả, thì  việc này như là Thụy sĩ Phong tỏa để tịch thu cho mình luôn hay sao.

Tôi đã tìm thấy những trường hợp Phong tỏa trước đây và Thụy sĩ đã chuyển trả lại cho Quốc gia (Dân) có quyền đối với những Tài sản bị phong tỏa ấy. Những trường hợp này được đăng trên Nhật báo TRIBUNE DE GENEVE hôm nay, 20.01.2011, trang 3:

1) Trường hợp TT. Ferdinand MARCOS, Phi Luật Tân

Ngày 25.03.1986, Liên Bang Thụy sĩ ra lệnh Phong tỏa Tài sản của cựu Tổng thống Ferdinand MARCOS trên Lãnh thổ Thụy sĩ. Sau những thủ tục Luật pháp sáng tỏ chứng minh năm 2003, Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả cho Dân Phi Luật Tân số tiền là USD.683 triệu.

2) Trường hợp Ông Sani ABACHA, Nigeria

Trương mục của Ông này đã bị Phong tỏa và Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả cho Dân Nigera năm 2005 số tiền USD.500 triệu.

3) Trường hợp Ông Raul SALINAS, Mễ Tây Cơ

Ông này biển thủ tiền và chuyển qua Thụy sĩ. Trương mục bị phong tỏa và Liên Bang Thụy sĩ đã chuyển trả lại cho Dân Mễ Tây Cơ năm 2008 số tiền USD.74 triệu.


Những trường hợp trên cho thấy rằng khi Liên Bang Thụy sĩ Phong tỏa Tài sản để điều tra, thì khi Thủ tực Luật pháp chứng minh rồi, Tài sản bị phong tỏa được Liên Bang Thụy sĩ chuyển trở lại cho Quốc gia (Dân) hay Người có quyền.

Tiện đây, tôi cũng xin đưa Tin thêm về việc Phong tỏa liên quan đến  bè đảng Ben ALI như sau:

=> Chính Hội Người Tunisie tại Thụy sĩ, đại diện bởi Luật sư Christian GROBET, đã tác động chính yếu để Liên Bang Thụy sĩ cấp thời Phong tỏa Tài sản của bè đảng Ben ALI.

=> Đồng thời, Sứ quán Thụy sĩ tại Tunis đã liên lạc với Chính quyền lâm thời Tunisie hiện nay để thiết lập Danh sách 40 người liên quan đến bè đảng Ben ALI để gữi về Liên Bang Thụy sĩ .

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 20.01.2011

 


=========================
pho bien/ publication 20.01.2011
=========================


                                                     CHỦ ĐỀ:
                                        TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI
                                DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

                                                      Bài 02:

                                                     TUNISIE:
                                   DÂN CHÚNG MUỐN CHẤM DỨT
                      CHỨ KHÔNG HÒA HỢP VỚI DƯ ĐẢNG BEN ALI

                         Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 19.01.2011
                                       Web : http://VietTUDAN.net

 

Tại Irak, Saddam HUSSEIN độc tài và đảng của ông bị lật đổ, nhưng bằng sức mạnh quân sự ngoại lai, chứ không phải bằng  chính dân chúng Irak nổi dậy.

Cuộc nổi dậy của quần chúng Tunisie lật đổ Ben ALI và đảng RCD mới thực là cuộc Cách Mạng từ lòng Dân. Thực vậy, không những không có một thế lực thù địch nào ngoại lai đóng góp vào, mà còn có những quốc gia, vì quyền lợi riêng của quốc gia mình, muốn ủng hộ nhà độc tài Ben ALI  để phá cuộc Cách Mạng của Dân chúng Tunisie đã bị tước đoạt Nhân quyền, sống 23 năm dước ách độc tài của Cơ chế bạo lực công an, đời sống nghèo khó cùng quẫn vì nhóm đảng  và gia đình Ben ALI thâu tóm mọi hoạt động Kinh tế. Pháp vì quyền lợi riêng mình mà hy sinh vấn đề Nhân quyền cho dân chúng Tunisie. Những thế lực độc tài bên cạnh như Lybie, Algérie chắc chắn không muốn có cuộc Cách Mạng này vì sợ Cách Mạng lan sang nước mình. Nếu lấy trường hợp Dân chúng Việt Nam nổi dậy để dứt bỏ Cơ chế CSVN, thì Trung quốc gần kề có thể giúp CSVN trong việc đàn áp dân chúng. Thậm chí ngay cả Hoa kỳ, vấn đề Nhân quyền cho dân chúng Việt Nam trở thành thứ yếu, mà họ muốn sử dụng một ác quyền CSVN để làm hàng rào cho họ trong những vấn đề Biển Đông trước đe dọa của Trung quốc.

Chính Dân Việt Nam mới tha thiết đến những vấn đề Nhân quyền của mình. Dân Tunisie cũng mới đau khổ khi chính họ mất những quyền căn bản làm người.

Quần chúng Việt Nam nghèo đói, chứ đâu có phải là dân Mỹ mà Mỹ phải quan tâm. Quần chúng Tunisie thất nghiệp khổ cực, chứ đâu có phải là dân Pháp mà TT.Sarkozy quan tâm. Khi mình mang bụng đói sắp chết, thì chính mình tự thiết thân mà đứng lên, chứ đừng trông người khác thương mình vì họ no đủ và còn toan tính thủ lợi thêm nữa để ăn no béo map thêm. Ai chết mặc ai.

Thực vậy, Cơ chế cai trị của Ben ALI, Tổng thống Tunisie, giống hệt như Cơ chế CSVN cai trị. Ben ALI và nhóm đảng của ông kéo dài 23 năm làm dân Tunisie cùng cực và nổi dậy. Cơ chế CSVN, từ năm 1975, đã kéo dài 36 năm, làm dân cực khổ trong nền Kinh tế Mafia nhóm đảng khai thác, bóc lột tài nguyên và nhân lực Việt Nam, nhưng Dân Việt vẫn cúi đầu làm tôi mọi hay sao cho nhóm đảng Mafia này ?


Quyền sống thân xác hay quyền DẠ DẦY 
là lý do chính của quần chúng Tunisie nổi dậy

Năm 2003, khi TT.Jacques CHIRAC thăm Tunis, đã tuyên bố : «Le premier de droits de l’homme, c’est de manger » (Quyền đầu tiên của những Nhân quyền, đó là quyền ăn uống) (Nhật báo Le Monde 17.01.2011, trang 6). Đúng vậy, quyền DẠ DÀY là quyền quan trọng nhất và luôn luôn là lý do chính của các cuộc nổi dậy của quần chúng.

Tunisie của Ben ALI phát triển về Kinh tế với độ tăng trưởng 5% hàng năm, nhưng đó là độ tăng trưởng vào túi riêng của nhóm đảng và gia đình Ben ALI, chứ dân chúng mỗi ngày mỗi rơi vào bần cùng.

Ben ALI lên nắm quyền từ 07.11.1987, thay thế Habib BOURGUIBA. Oâng tuần tự thiết lập một Cơ chế cai trị dân mà Nhật báo Le Monde 17.01.2011, trang 6, viết như sau:

»Le système Ben Ali est né. Il ne fera que se renforcer au fil du temps, jusqu’à rendre l’atmosphère irrespirable… La presse est muselée, le multipartisme  interdit -- à l’exception d’une opposition de décor --, la liberté d’association confisquée et la justice instrumentalisée. Chacun vit sous le règne de l’arbitraire. Quiconque se rebiffe s’expose à des représailles de tous ordres, des plus violentes aux plus mesquines : tabassages en règle, passeports confisqués, lignes téléphoniques coupés, courrier Internet détourné, domiciles mis à sac, locaux professionnels cambriolés ou encore campagnes d’insultes ordurìeres, en particulier à l’égard des femmes «

(Hệ thống Ben Ali được khai sinh. Chỉ cần tăng cường, theo dòng thời gian, cho đến lúc làm bầu khí ngột ngạt không thở được… Báo chí bị bịt miệng, đa đảng bị cấm đoán – trừ một thứ đối lập để làm kiểng --, quyền tự do họp hội bị thâu lại và luật pháp biến thành phương tiện cắt nghĩa cầm quyền. Mỗi người sống trong cai trị độc đoán. Ai lên tiếng phản đối sẽ gặp phải những trả đũa đủ loại, từ những trả đũa bạo lực đến những trả đũa bần tiện nhất: tra tấn đánh đập, tịch thu thông hành, cắt đường giây điện thoại, thư điện tử bị đánh lạc đi, nhà ở bị vây hãm, cơ quan nghề nghiệp bị đánh cắp hoặc còn nữa là mở phong trào mạ lị tục tĩu, đặc biệt là đối với nữ giới).

Cách cai trị này giống hệt như ở Việt Nam. Không hiểu Ben Ali có mướn thầy CSVN sang dậy hay không ?

Để có thể thực hiện một Cơ chế cai trị như vậy, Ben Ali phải tổ chức một lực lượng Công an hùng hậu mà số đông thuộc những thành phần bất hảo được đưa từ trong tù ra. Nhật báo Le Monde 17.01.2011, trang 6, trích lời của chính Ben Ali:

« Les délinquants ! Nous allons les sortir de prison pour leur confier des tâches de police !»

(Những du đãng tội phạm ! Chúng ta sẽ đưa ra khỏi nhà tù và giao cho chúng những nhiệm vụ của công an !)

Theo Nhật báo Le Figaro 17.01.2011, trang 2, Cơ chế cai trị trên 10.5 triệu dân Tunisie được bảo đảm bởi một đảng duy nhất và một lực lượng công an hùng hậu. Tờ báo viết :

«La herse qui pesait lourdement sur la socíeté tunisienne était très serrée. Il y avait d’abord le parti unique, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) de Ben Ali. Il compte 1.5 millions d’adhérents, pour 10.5 millions d’habitants. Il infiltre profondément la socíeté tunisienne, puis qu’il a des cellules jusqu’à dans les entreprises privées.

La surveillance des individus était policìere : on comptait en Tunisie 130'000 policiers (pour 50 000 soldats) dont les deux tiers en civil. «

(Hàng rào sắt nhọn, đè nặng nề trên xã hội Tunisie, thật thắt chặt lại. Đầu tiên là một đảng duy nhất, đảng Tập họp Dân chủ Hiến pháp, của chính Ben Ali. Đảng có tới 1.5 triệu đảng viên, cho 10.5 dân Tunisie. Đảng len lỏi vào sâu trong xã hội Tunisie, bởi vì đảng có những đơn vị xâm nhập vào ngay những công ty tư nhân.

Việc kiểm soát những cá nhân giao cho công an: tại Tunisie, lực lượng công an có tới 130’000 người (trong khi ấy quân đội chỉ có 50 000 lính). Hai phần ba số công an mặc thường phục dân sự (công an chìm len lỏi)

Cho dù dân Tunisie có kiên nhẫn chịu đựng sống dưới một hệ thống cai trị ngột ngạt không thở được như vậy (theo báo Le Monde : « atmosphère irrespirable »), nhưng cái lý do chính để quần chúng đứng lên chấm dứt cơ chế Ben Ali là cái quyền DẠ DẦY theo như lời tuyên bố của TT.Jacques CHIRAC năm 2003 : «Le premier de droits de l’homme, c’est de manger » (Quyền đầu tiên của những Nhân quyền, đó là quyền ăn uống) (Nhật báo Le Monde 17.01.2011, trang 6).

Thực vậy, độc đảng của Ben Ali và Gia đình, họ hàng của ông, nhất là dòng họ Trabelsi của vợ thứ hai của Ben Ali, nắm trọn mọi ngành nghiệp Kinh tế của Tunisie, từ Du lịch, Khách sạn, Xây Cất, Dịa ốc, đến Ngân Hàng. Gia đình, họ hàng, đảng viên chính… xây cất những Biệt thự đồ sộ trên những khu đất cướp lại từ dân chúng.

Dưới đầu đề LE CLAN TRABELSI, SYMBOLE DES INJUSTICES (Bè đảng Trabelsi, biểu tượng của những bất công), nhật báo LE TEMPS (Thụy sĩ ) 17.01.2011, trang 5, viết :

«Le peuple est accablé d’impôts, la vie est trop chère, et tous ces hommes de la famille Trabelsi se sont enrichis sur notre dos. C’es eux qui nous ont volés et puis, c’est la Révolution.«

(Dân chúng bị đè nặng bởi các loại thuế, đời sống trở nên quá đắt đỏ, và tất cả những người thuộc gia đình Trabelsi đã trở thành giầu có trên lưng của chúng tôi. Chính họ là những người đã cướp bóc chúng tôi và rồi bây giờ là cuộc Cách Mạng).

Đống lửa Cách Mạng Tunisie âm ỷ trong một cơ chế cai trị khắt khe. Cái quyền DẠ DẦY bị cướp giựt. Chỉ cần một cái ngòi lửa châm thêm thì Cách Mạng bùng nổ. Ngòi lửa đó là một thanh niên trí thức thất nghiệp, Mohammed BOUAZIZI.

Mohammed BOUAZIZI, 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học, nhưng kiếm không ra việc. Anh can đảm đi bán hàng rong rau cỏ hoa trái ngoài đường với một xe kéo nhỏ tự chế. Nhật báo Le Figaro 17.01.2011, trang 2, tả ngòi lửa cho Cách Mạng như sau :

«Un garçon de 23 ans, Mohammed BOUAZIZI, s’était immolé par le feu devant la préfecture. Il réclamait qu’un policier lui rende sa charrette de fruits et légumes, sa charrette de misère, que l’agent lui avait volée pour la cinquìeme fois. La femme fonctionnaire qui l’avait recu l’avait giflé pour lui apprendre à rester à sa place. Mohammed, désespéré, s’était arrosé d’essence, il avait craqué une allumette devant le batiment administratif de cette femme.«

(Một thanh niên 23 tuổi, Mohammed BOUAZIZI, tự thiêu trước tòa thị chính. Anh yêu cầu công an trả lại chiếc xe kéo hoa trái rau cỏ cho anh, chiếc xe kéo nghèo khổ, mà nhân viên công an đã ăn cắp của anh tới lần thứ 5.  Người đàn bà tiếp anh đã tát vào mặt anh để dậy anh phải ngồi vào chỗ. Mohammed, thất vọng, đã tưới xăng lên mình, anh bật que diêm tự thiêu ngay trước ngôi nhà hành chánh của người đàn bà này)

Ngòi lửa Mohammed đã châm đúng vào đống lửa đang âm ỉ của quần chúng Tunisie. Dân chúng xuống đường khắp nước. Ben Ali hứa tạo công ăn việc làm, nhưng quần chúng không thể tin tưởng vào những lời hứa của Ben Ali cũng như nhóm đảng của ông nữa.

Thứ Sáu, 14.01.2011, Ben Ali cùng với vợ và người trong gia đình trốn khỏi Tunisie. Trước khi đi, Ben Ali và vợ đã đến Ngân Hàng lấy theo 1.5 tấn vàng. Máy bay sang Pháp, nhưng Pháp không cho xuống, Ben Ali phải bay sang Seaoudi Arabia để lánh nạn.

Dân Tunisie sống tại Aâu châu cùng đứng lên với Quốc nội. Tại Thụy sĩ, kiều bào Tunisie đã biểu tình, canh chứng Ngân Hàng HSBC để đề phòng họ hàng của Ben Ali đến rút tiền ra. Hội người Tunisie tại Thụy sĩ đã xin Liên Bang Thụy sĩ khóa trương mục liên hệ đến tài sản của Gia đình Ben Ali.

Ben ALI trốn đi ra nước ngoài, đó là thành công quan trọng của cuộc Cách Mạng quần chúng Tunisie. Nhưng dư đảng của Ben ALI vẫn còn nằm trong nước. Dân chúng tạm ngưng biểu tình. Một Chính phủ gọi là Hợp nhất Quốc gia (Union Nationale) được tuyên bố ngày 17.01.2011 gồm trong đó những Bộ trưởng thuộc đối lập. Nhưng khi nhìn thành phần các Bộ trưởng, dân chúng Tunisie lại xuống đường biểu tình vì cuộc Cách Mạng quần chúng này muốn DỨT BỎ HẲN BEN ALI VÀ DƯ ĐẢNG CỦA NHÀ ĐỘC TÀI. Dân chúng không muốn Hòa Hợp Hòa Giải với những thành phần đã từng gây tội ác, bóc lột họ. Trước ý chí Cách Mạng muốn DỨT ĐIỂM như vậy, 4 Bộ trưởng thuộc đối lập từ chức khỏi Chính phủ và hai ông Chủ tịch Foued MEBAZAA, Thủ tướng Mohammed GHANNOUCHI (trước đây thuộc đảng RCD của Ben ALI) cũng phải tuyên bố ra khỏi đảng này. Đây là một cái gương mà dân chúng Việt Nam, khi nổi dậy, củng phải DỨT KHOÁT LOẠI TRỪ CSVN, chứ không nửa nạc nửa mờ Hòa Hợp mà bị lừa.

Quần chúng Tunisie khởi đầu cuộc Cách Mạng mà Báo chí Quốc tế đang phổ biến khả năng bành trướng sang các nước khác từ Maroc, Algérie, Lybie, Ai cập, đến Yemen bởi vì những nước này cũng áp đặt những cơ chế cai trị độc tài, cũng khai thác tài nguyên quốc gia cho nhóm đảng và gia đình để dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ. Sự giầu có của những nước này về dầu lửa chỉ là cho nhóm đảng và gia đình, chứ không cho quần chúng.


Cách Mạng trong Lịch sử
luôn phát xuất từ quyền DẠ DẦY

Những cuộc Cách Mạng trong Lịch sử đều bắt nguồn từ quyền DẠ DẦY. Đó là Lịch sử đối chọi giữa quần chúng thiếu ăn và thiểu số nhóm đảng cực giầu bằng khai thác của chung thành của riêng.

* Cuộc Cách Mạng Pháp 1789 không bắt nguồn từ những bài diễn thuyết của giới Trí thức, nhưng từ quần chúng thiếu bánh mì giữa cảnh vua chúa và giáo sĩ tiêu xài xa hoa, dư thừa cao luơng mỹ vị trong những tiệc tùng linh đình hàng ngày. Tiếng thanh la của một bé gái kêu xin đồ ăn đốt bùng lên Cách Mạng Pháp 1789.

* Cuộc Cách Mạng 1917 của Lê-Nin cũng hoàn toàn dựa trên giới vô sản đứng trước giầu sang của Hoàng tộc. Quyền DẠ DẦY là nồng cốt để Lê-Nin đẩy Cách Mạng sang đấu tranh giai cấp tới đẫm máu.

* Cuộc Cách Mạng Nga và Đông Aâu 1989 chấm dứt Cơ chế Cộng sản cũng có nguyên do chính là sự thất bại của hệ thống Kinh tế Tập quyền Chỉ huy. Nền Kinh tế ấy đã đẩy dân Nga và dân Đông Aâu vào nghèo khổ cùng cực. Quyền DẠ DẦY buộc dân chúng phải đứng lên chấm dứt Chế độ Cộng sản.

* Cuộc Cách Mạng tại Tunisie và lan rộng ra các nước độc tài khác cũng bắt nguồn từ thiếu ăn của quần chúng giữa sự giầu sang của nhóm đảng bóc lột như chúng tôi viết ở phần trên đây.


Đến bao giờ những Lực Lượng Quốc nội VN
đứng lên DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành

Cơ chế CSVN hiện hành cai trị dân còn khắc nghiệt hơn Ben Ali của Tunisie : độc đảng, lực lượng công an dùng bạo lực, không có tự do báo chí, cá nhân bị kiểm soát, những phản kháng bị ghép vào Điều 88 để bắt tù, điện thoại bị cắt, Internet bị kiểm soát…

Nhưng điều quan trọng hơn cả là độc tài giữ trọn quyền khai thác tài nguyên quốc gia và bóc lột nhân lực VN cho túi riêng của nhòm đảng, gia đình.

Chúng tôi đã viết một bài dài về tình trạng tụt dốc Kinh tế do hệ thống Tập đoàn quốc doanh. Tình trạng Lạm phát, phá giá Tiền tệ làm dân đã nghèo, còn càng lâm vào cực khổ hơn.

Với tình trạng như vậy hiện nay, chúng tôi đã kêu gọi rằng LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG QUỐC NỘI buộc phải đứng lên chấm dứt CƠ CHẾ CSVN hiện hành vì quyền DẠ DẦY.

Nhưng bao giờ quần chúng bị bóc lột tại Việt Nam mới đứng dậy ? Thời điểm là do Lực Lượng Quốc nội TRÁCH NHIỆM và tự định đoạt vậy.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 13.01.2011
=========================                                    TRUNG QUỐC TÍNH TOÁN GÌ
                                          KHI MUỐN GIÚP VÀ
                                       ĐẦU TƯ VÀO LIÊN ÂU ?


                       Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                           Geneva 13.01.2011
                                     Web: http://VietTUDAN.net

 

Liên Âu hiện đang gặp hai vấn đề tài chánh và Tiền tệ. Về Tài chánh, một số nước thuộc Liên Âu như Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha…  gặp tình trạng nợ công chồng chất và phải cầu cứu giúp đỡ để tránh tình trạng vỡ nợ. Về Tiền tệ, đồng Euro tụt dốc có thể gây chia rẽ trầm trọng trong khối các nướx sử dụng đồng tiền duy nhất Euro.

Giữa lúc khó khăn giải quyết như vậy, Trung quốc tỏ ý muốn giúp đỡ hai nước Hy Lạp và Tây Ban Nha về nợ nần, đồng thời dự tính đầu tư hoặc mua một số Công ty thuộc những nước này.

Đây có phải là lòng tốt thương nhau muốn giúp đỡ hay Trung quốc tính toán những điều có lợi cho mình ?

Thực ra trong mọi việc tương giao trợ lực quốc tế, ngay với khuôn khổ gọi là bác ái, chúng tôi không tin rằng qua việc tặng những món tiền mà không có như tính toán lấy lại lợi cho mình. Vì vậy, chúng tôi đi theo hướng tìm hiểu xem việc đề nghị giúp đỡ Hy Lạp hay Tây Ban Nha có những tính toán thủ lợi nào cho Trung quốc. Người ta cũng ngạc nhiên rằng nếu Trung quốc có số tiền bạc dự trữ trên USD.2’500 tỉ, tại sao không đầu tư nội địa để lo lắng nâng cao đời sống của trên 1 tỉ 500 triệu dân của họ đang chịu cãnh nghèo cực, mà lại đem tiền đi giúp đỡ tha nhân Hy Lạp và Tây Ban Nha. Phải có những hậu ý tính toán thủ lợi nào đó.


Những nghi ngại của
chính phía Âu châu

Chúng tôi xin đưa ra đây những trường hợp nghi ngờ về ẩn ý của Trung quốc. Những nghi ngờ này được đưa ra qua báo chí hoặc qua đài truyền hình:

1) Trung quốc muốn tặng “Cheval de Troie»

Thứ Năm, 06.01.2011, trong giờ Tin Tức lúc 19:30, xướng ngôn viên Darius của Đài Truyền Hình Thụy sĩ Pháp thoại, khi nói đến ý định của Trung quốc muốn giúp đỡ giải quyết những khó khăn của Aâu châu, đã nói rằng đó là Trung quốc muốn tặng « Cheval de Troie« . Đây là câu chuyện cổ Hy Lạp được kể trong Odyssée. Thành Troie bị vây hãm trong suốt 10 năm bởi Hy Lạp. Cuối cùng quân lính Hy Lạp làm như rút binh, nhưng để lại một con Ngựa bằng gỗ khổng lồ. Trong con ngựa này, có một số lính Hy Lạp trốn ở trong bụng. Dân thành Troie kéo con ngựa gỗ vào trong thành. Đến đêm lính Hy Lạp từ bụng con ngựa chui ra và mở cữa thành Troie. Thế là quân đội Hy Lạp vào được thành và chiến thắng. « Cheval de Troie«  đã trở nên một thành ngữ trong tiếng Pháp để nói rằng trong quà tặng có chứa những độc ý chiến thuật làm nguy hại cho người ham nhận.

Mặc dầu không bình phẩm minh nhiên về việc tỏ ý giúp đỡ của Trung quốc, mà chỉ cần nhắc tới « Cheval de Troie « , thì thính giả cũng hiểu rằng đây là lời phê bình tế nhị nói đến những tính toán thủ lợi của Trung quốc.

2) Trung Quốc đã đánh cắp bí mật của Renault như thế nào ?

Cũng trong tuần vừa rồi, tờ báo Le Figaro cũng đăng tải việc nghi ngờ Trung quốc hối lộ để lấy những bí mật của hãng sản xuất xe hơi Renault. Dựa theo Bản Tin bằng tiếng Pháp, Oâng Trọng Thành đã viết ra Bản Tin bằng tiếng Việt như sau :

« Phụ trương kinh tế của nhật báo Le Figaro hôm nay chạy trên trang nhất hàng tựa «Trung Quốc đã tiến hành do thám Renault như thế nào ? ». Tờ báo cung cấp các thông tin  mới nhất về vụ gián điệp công nghiệp tại hãng xe hơi Pháp nối tiếng này. Theo tiết lộ từ các cuộc điều tra tư nhân, hai trong số ba viên chức cao cấp của Renault có tài khoản tại các ngân hàng Thụy Sĩ và Lichtenstein, mà nơi cung cấp tiền là một công ty Trung Quốc. Tại Lichtenstein, người ta đã phát hiện được 150 ngàn euro, còn tài khoản tại Thụy Sĩ có 500 ngàn.

Theo một nguồn thông tin ẩn danh, số tiền này đến từ một doanh nghiệp Trung Quốc, có trụ sở tại Bắc Kinh, mang tên Power Grid Corporation. Đây là một công ty lớn trong lĩnh vực phân phối điện. Khoản tiền mờ ám kể trên, được nghi là để trả công cho những người đánh cắp bí mật của Renault, rất có thể đã được chuyển qua một loạt các cơ sở trung gian tại Thượng Hải và Malta.”

Từ Bắc Kinh, Trung quốc cũng đã sử dụng gián điệp, hối lộ tiền bạc để mua những bí ẩn nghề nghiệp của Âu châu. Nếu bỏ tiền giúp đỡ hoặc đầu tư vào Liên Âu, thì Trung quốc tha hồ khám phá những bí ẩn nghề nghiệp của Liên âu vậy.

3) Châu Âu muốn kiểm soát đầu tư của các công ty Trung Quốc

Cũng theo Ông Trọng Thành, thì Âu Châu muốn kiểm soát đầu tư của các Công ty Trung quốc. Bản tin như sau:

“Nhật báo kinh tế Les Echos hôm nay, chạy tựa trên trang nhất “Bruxelles muốn ngăn chặn việc Trung Quốc mua các công ty Châu Âu”. Trả lời phỏng vấn nhật báo Handelsbaltt của Đức, Ủy viên Châu Âu về Công nghiệp Antonio Tajani đã cho biết nỗi lo ngại về của ông trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Cụ thể là các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng có khả năng mua được “các doanh nghiệp Châu Âu sở hữu các công nghệ then chốt trong các lĩnh vực quan trọng”. Theo Ủy viên công nghiệp Châu Âu, tuy đây là một hoạt động đầu tư kinh tế, nhưng “ẩn đằng sau đó là một chiến lược chính trị”, chính vì thế “Châu Âu cũng cần phải phản ứng lại về mặt chính trị”.

Dựa trên mô hình của Ủy ban phụ trách các đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ, ông Antonio Tajani dự kiến thành lập một cơ quan kiểm soát các đầu tư tại Châu Âu. Mặc dù hiện tại, Ủy ban Châu Âu chưa nhận được các đề xuất lập pháp mới, làm cơ sở cho sự ra đời của một cơ quan như vậy, nhưng, theo một chuyên gia Châu Âu am hiểu về tình hình, chắc chắn Ủy viên Châu Âu về Công nghiệp đã phải có lý do mới đưa ra một đề xuất như vậy”

4) Nhiều nước Âu châu ngăn cấm những “China Town”

Tại Âu châu, chỉ có “China Town” ở Luân Đôn và Paris. Chúng tôi biết rằng ba Quốc gia Âu châu đặc biệt ngăn cấm việc mở những “China Town” ở bất cứ thành phố nào của họ. Lý do ngăn cấm là họ không muốn một “quốc gia “ trong một quốc gia với tất cả những phức tạp mà họ phải tiêu tốn tiền bạc để kiểm soát những bí ẩn “vô luật lệ “ bên trong những “China Town “ ở thành phố của họ. Tại nước Đức, có rất nhiều thành phố lớn, nhưng người Tầu không thể thành lập được “China Town”. Tại Ý cũng vậy, chúng ta không tìm thấy những khu Tầu như ở Luân Đôn và Paris.

Riêng tại Thụy sĩ, một nhân viên thuộc ủy ban Tỵ nạn đã cho chúng tôi biết rằng ngay tứ đầu khi  nhận những người Tỵ nạn Việt Nam mà họ biết trong đó có nhiều người gốc Tầu, Thụy sĩ  tản nghững người Tỵ nạn ra nhiều nơi để tránh việc tụ họp lại một khu trong thành phố. Họ muốn tránh những tụ họp thành “China Town”.

Qua sự việc ngăn cản “China Town” này, chúng ta hiểu rằng một số nước Âu châu chắc chắn nghi ngờ rằng nếu trường hợp Trung quốc đầu tư vào Liên Âu, thì sẽ có những gian lận, không sòng phằng trong nền Kinh tế của họ.

Qua Thương mại, Trung quốc đã thâu Mãi lực Thị trường Liên Âu về cho mình. Bây giờ lại dùng chính những tiền thâu được ấy, Trung quốc muốn thâu về cho mình những bí quyết ngành nghiệp, những chất xám của Liên Âu.


Nhận định của chúng tôi về
việc Trung quốc muốn bỏ tiền vào Liên Âu

Nhận định của chúng tôi bắt đầu từ câu hỏi: Trung quốc có khối Tiền dự trữ lớn, đồng thời cũng có khối người nghèo khổng lồ cần phải đầu tư vào đó để cải thiện đời sống. Tại sao không đầu tư tại nội địa, mà phải mang Tiền đi làm việc giúp đỡ dân nước ngoài ?

Chúng tôi có những cắt nghĩa như sau đây:

1) Việc thu vào được nhiều Tiền không phải là cho dân mà cho những cá nhân thuộc đảng CSTQ. Đây là Kinh tế Mafia nhóm đảng, chứ không phải Kinh tế của nước Tầu. Nói Trung quốc có dự trữ Tiền bạc nhiều thì không trúng, mà phải nói rằng dự trữ Tiền bạc đó là của nhóm đảng hay những tư nhân con cháu đảng. Nước Trung quốc vẫn nghèo, chỉ có nhóm đảng CSTQ là trở thành triệu phú, tỉ phú.

Nhóm đảng triệu phú, tỉ phú này tất nhiên không nghĩ đến đời sống nghèo khổ của dân chúng Tầu, mà chĩ nghĩ đến cất giữ tiền riêng của mình cho kỹ. Họ cũng là người Tầu, nhưng lại không muốn cất giữ Tiền bạc tại Trung quốc vì sợ một ngày nào đó, khi có thay đổi quyền lực hay dân chúng đứng dậy lật đổ họ, họ sẽ mất hết Tiền bạc đã ăn cắp được.

Để có thể cất giữ an toàn tài sản, nhóm đảng Mafia CSTQ luôn luôn muốn chuyển Tiền bạc ra nước ngoài. Để có thể chuyển ra một cách danh chính ngôn thuận, phải tìm cách đầu tư, mua những Công ty ngoại quốc, thâm chí dưới hình thức giúp đỡ Tài chánh.

Nếu Liên Âu chấp nhận cho việc Trung quốc đầu tư hay mua các Công ty tại Liên Âu, đó là việc tiếp nhận những món Tiền mà nhóm đảng Fafia cướp bóc của dân Trung quốc để đem ra nước ngoài xin “tỵ nạn “, đó là tiếp nhận những món tiền biển thủ phi nhân. Một đàng thì Âu châu rêu rao thanh trừng việc rửa tiền bẩn, một đàng thì lại tiếp nhận những món tiền của nhóm đảng Mafia CSTQ để rửa sạch dùm họ.

Trường hợp Việt Nam cũng vậy. Nhiều những lãnh đạo đảng CSVN bóc lột, tham nhũng để có tiền triệu. Qua những Việt kiều, họ tìm cách đầu tư ở những cơ sở làm ăn tại California chẳng hạn. Họ không dám để Tiền ăn cướp được tại Việt Nam vì lo ngại đến một ngày nào đó, Dân nổi dậy, họ mất cả chì lẫn chài.

2) Lý do thứ hai liên hệ đến chính nền Kinh tế Trung quốc. Thực vậy, nền Kinh tế Trung quốc dựa trên xuất cảng, nhất là cho hai Thị trường lớn Hoa kỳ và Liên Âu. Nếu nền Kinh tế lệ thuộc vào xuất cảng, thì Trung quốc rất lo ngại về những Biện pháp Che chỡ Mậu dịch. Sau cuộc Khủng hoảng, Mãi lực của hai Thị trường này giảm xuống. Những Biện pháp Che chở Mậu dịch đã là con ma đe dọa Trung quốc hàng ngày.

Để có thể tránh những Biện pháp Che chở Mậu dịch này, thì việc sản xuất của Trung quốc phải đặt một đầu cầu tại chính hai Thị trường Hoa kỳ và Liên Âu. Thực vậy, đối với những Tập đoàn sản xuất Liên quốc gia (Multinationales), việc đặt một đầu cầu ở một quốc gia là biện pháp tránh những cản ngăn quan thuế.

Trung quốc tha thiết đầu tư hoặc mua lại những Công ty thuộc Liên Âu là nhằm đặt một đầu cầu cho xuất cảng của họ vào thị trường Liên Âu này. Ngày mà Hong Kong còn thuộc Anh quốc, những sản xuất của Quảng Đông đã đặt đầu cầu tại Hong Kong để có thể xuất cảng sang cả Thị trường chung Âu châu vì Hong Kong thuộc nước Anh, mà nước Anh lại thuộc thuộc Thị trường chung Âu châu này.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 13.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net


 


=========================
pho bien/ publication 13.01.2011
=========================
 


                                                     CHỦ ĐỀ:
                                        TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI
                                DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

                                                      Bài 01:

                                 MINH ĐỊNH LÃNH VỰC ĐẤU TRANH
                               CỦA NHỮNG LỰC LƯỢNG QUỐC NỘI

                          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 13.01.2011
                                       Web: http://VietTUDAN.netKinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng CSVN luôn luôn vu khống cho những ai góp ý khác với ý đảng bằng Điều 88 để kết tội chống lại và nhằm lật đổ Chính quyền Nhân dân mà họ đang cố thủ giữ lấy. Dù cho những ai chỉ đòi hỏi quyền sống tối thiểu, CSVN cũng nại ra Điều khoản 88 để quy tội về Chính trị. Ông Lê Chí Quang, vì lòng yêu nước trước nạn Tầu xâm lăng biên giới, cũng bị kết án Chính trị. Việt kiều về thăm Quê hương, nếu họ muốn bắt, thì cũng có thể vu không dấu súng ống để làm Khủng bố nhằm lật đổ Chính quyền. Mới đây nhất, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà-Vũ, đầu tiên là ngụy tạo gái, sau đó cũng lan sang Điều 88 chống lại Chính quyền.

Khi khai triển Chủ đề: TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, và nhìn lại những kinh nghiệm vu khống trơ tẽn của CSVN, chúng tôi thấy cần phải minh định ngay từ Bài 01 của loạt Bài tiếp theo rằng Lãnh vực Đấu tranh của những Lực Lượng Quốc nội đứng lên là:

=> Phi Chính trị
=> Đòi Quyền sống cho thân xác
=> Dứt bỏ một Cơ chế phát sinh lan tràn Tham nhũng Lãng phí


Phi Chính trị

Nếu hiểu Làm Chính trị theo ý nghĩa đảng phái, tranh chấp Ý thức hệ, đối chọi những Chủ trương quản trị Quốc gia, để nắm lấy Chính quyền nhằm thực hiện Chủ trương quản trị Quốc gia theo Ý thức hệ chọn lựa, thì những Lực Lượng quốc nội mà chúng tôi kêu gọi không nằm trong những Lãnh vực Chính trị đảng phái này.

Thực vậy, khi viết Bài Mở đầu cho Chủ đề đăng kèm dưới đây, chúng tôi đã trình bay rõ rệt Lý do Phá sản Quốc gia gồm (i) Tụt lùi Kinh tế vĩ mô, (ii) Vật giá nhẩy vọt và (iii) Phá giá Tiền tệ làm những nguyên cớ cốt lõi để những Lực Lượng Quốc nội buộc lòng phải đứng lên. Nếu họ không đứng lên, thì chính họ sẽ chết. Họ đứng lên đấu tranh để thân xác họ khỏi bị chết, chứ không phải vì tranh chấp Ý thức hệ hay chủ trương nắm lấy quyền hành quản trị Quốc gia gì cả.

Như vậy, Lãnh vực đấu tranh của họ là PHI CHÍNH TRỊ hiểu theo Chính trị đảng phái như chúng tôi vừa trình bầy trên đây.

Minh định Lãnh vực đấu tranh như vậy để khi CSVN cố chấp lấy Điều 88 ra để bất bớ những Lực Lượng này, thì chúng ta có quyền lôi cả dòng họ của chúng ra mà phỉ nhổ. Lôi Hồ Chí Minh ra mà chữi rằng hắn không biết dậy đàn lớp con cháu của đảng CSVN cố chấp vu khống. Nếu tên ngu Nguyễn Tấn Dũng vẫn cối chầy vu Điều 88 cho những Lực Lượng này thì hãy lôi con gái hắn ra mà nhiếc rằng “con không khôn hơn cha “ đểø khuyên thằng cha đừng cối chầy, lôi xui gia của hắn ra mà quở trách rằng sống bên Mỹ biết phải trái mà không biết dậy xui gia Dũng đừng làm như côn đồ mà mất danh hai họ. 

Đòi Quyền sống cho thân xác

Cũng như đã viết rõ trong Bài Mở đầu, những Lực Lượng đứng lên là đòi quyền sống cho thân xác, nếu không DẠ DÀY họ đói meo và phải chết. Chúng tôi không nói đến Nhân quyền tổng quát và trừu tượng như ý niệm Dân chủ, Tự do… Chúng tôi chĩ hạn hẹp Lãnh vực đấu tranh cho quyền cụ thể là DẠ DẦY.

Đây là Lãnh vực đấu tranh ở mức độ sinh vật cho sống còn của thân xác. Con chim khi bị cướp miếng mồi là con giun, thì nó cũng xả thân rượt theo để tối thiểu dành lại được nữa con giun. Hai con cá dưới ao cũng dành dựt với nhau con tép để nuôi thân mình. Con thú rừng cũng còn biết đái vào gốc cây để dành khu vực săn mồi như tư hữu kiếm ăn.

Cuộc đấu tranh sẽ diễn ra giữa các Lực Lượng Quốc nội và CSVN  là cuộc đấu tranh giữa CSVN, một đảng ăn cướp bóc lột miếng ăn, và quần chúng bị cướp bóc mất miếng ăn. Khi quần chúng còn có bữa ăn dàn xếp với đàn kiến cào trong bụng, thì họ có thể chưa vội đứng lên tranh đấu. Nhưng khi đảng cướp vì Tham nhũng Lãng phí mà phá sãn Kinh tế Quốc gia, làm Vật giá tăng vọt, khiến DẠ DẦY quần chúng đói veo, thì buộc lòng họ phải đứng lên dành lại miếng ăn để khỏi bị chết đói.

Cuộc đấu tranh này sẽ không có thời giờ để ĐỐI THOẠI với kẻ cướp đã cối chầy bao chục năm nay bởi vì DẠ DẦY dân đói sắp chết rồi, không còn thời gian lãi nhải với đám kẻ cướp mặt dầy mày dạn chai lỳ. Cuộc đấu tranh này là ĐỐI THỌI khi kẽ cướp còn lỳ lợm. Nó dứt khoát như những vần Thơ của thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG tại Sài Gòn:

     Tao cụt một chân một tay,
     Nhưng còn một tay
     Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
     Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày" như trâu
     Nhưng không quên đồng đội
     Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào
     Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: phế binh Việt Cộng!
     Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
     Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu..

    Có điều tao không thể hiểu
    Bao nhiêu năm qua
    Chúng mày cứ mãi dặn dò
    Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
    Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
    Với lũ kên kên hổ báo?
    Những con thú cực kỳ giầu có
    Mang " thẻ đỏ , tim đen "
    Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
    Với quan thầy cung cúc tận tụy
    Quay về đàn áp dân đen
    Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
    Bịt Miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư quản lý chùa

     Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
     Nên biết rõ từng tên đại ác
     Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
     Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
     Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh!
     Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
     Đất nước cần nhiều "quốc táng"
     Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
     Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
     Còn có chút sáng láng hơn

    Hãy gửi tiền cho những nhà tu
    Để họ mở cửa nhà tù
    Còn chúng tao là chiến sĩ
    Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
    Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
    Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh!

    Thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG

Cuộc đấu tranh cuối củng giữa CSVN ăn cướp và những Lực Lượng dành lại những gì đã bị cướp để mình khỏi chết đói sẽ dứt khoát, không có Dương Văn Minh để Hòa Hợp Hòa Giải, không có giờ đối thoại nữa, không có thái độ như Trí thức văn minh “bất bạo động“, mà sẵn sàng BẠO ĐỘNG (bắn bỏ).

Thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG, tàn tật, không đấu tranh Chính trị lập đảng phái để nắm quyền quản trị Quốc gia, mà hoàn toàn nằm trong Lãnh vực Kinh tế, tìm quyền sống cho thân xác mình.

Dứt bỏ một Cơ chế phát sinh lan tràn
Tham nhũng Lãng phí

Chủ đề là Trách nhiệm Quốc nội DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH. Mục đích của những Lực Lượng Quốc nội đứng lên không phải là chống lại Chính quyền theo Điều 88 mà CSVN lấy ra để vu khống bắt tù người ngay. Mục đích tiến tới của đấu tranh là DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH. Tại sao vậy ?

THAM NHŨNG LÃNG PHÍ là Quốc nạn dẫn đến Phá sản Quốc gia gồm (i) Tụt lùi Kinh tế vĩ mô, (ii) Vật giá nhẩy vọt và (iii) Phá giá Tiền tệ. Tình trạng Kinh tế hiện nay của Việt Nam là:

LẠM PHÁT, VẬT GIÁ TĂNG VỌT, NGÂN SÁCH THIẾU HỤT TRẦM TRỌNG, DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CẠN KIỆT, ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM PHÁ GIÁ XUỐNG DỐC, MẤT TIN TƯỞNG CỦA GIỚI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÌ THÁI ĐỘ HÈN HẠ MUỐN QUỴT NỢ, NHỮNG TẬP ĐOÀN QUỐC DOANH BỊ CÁC TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ HẠ ĐIỂM.

THAM NHŨNG LÃNG PHÍ không phải là do từng cá  nhân, nên không diệt được bởi vì cái mầm Tham Nhũng Lãng Phí nằm sẵn trong mỗi người. Nhân chi sơ, Tính Tham nhũng Lãng phí.

Cái mầm THAM NHŨNG LÃNG PHÍ phát sinh, lớn lên và lan tràn khi gặp MÔI TRƯỜNG thuận tiện. Cái môi trường này ví như đống phân để Tham nhũng Lãng phí như những con giòi sinh ra nhung nhúc.

Cái CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH chính là cái MÔI TRƯỜNG làm phát sinh, lớn lên và lan tràn Tham nhũng Lãng phí. CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế. Đó là MÔI TRƯỜNG của Tham nhũng Lãng phí. Đó là ĐỐNG PHÂN để sinh nở và lan tràn  giòi tham nhũng lãng phí.

Từ khi Hội Nghị Trung ương 12 sửa soạn cho Đại Hội đảng thứ XI quyết định “Nhà Nước nắm chủ đạo Kinh tế”, thì đó là CSVN vẫn duy trì CƠ CHẾ, vẫn giữ ĐỐNG PHÂN, nghĩa là vẫn giữ MÔI TRƯỜNG cho THAM NHŨNG LÃNG PHÍ, thì chúng tôi không thèm viết hoặc đọc những gì nói về Đại Hội đảng nữa bởi vì Đại Hội này cũng chỉ thay đổi vị trí của đám giòi Tham nhũng Lãng phí giống như nhau. Con giòi nào cũng giống con giòi nào !

Cuộc đấu tranh của những Lực Lượng Quốc nội DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH có nghĩa một cách đơn giản là lấy xẻng HỐT CÁI ĐỐNG PHÂN giòi bọ đi để Dân, nhất là quần chúng nghèo khổ, có thể kiếm được miếng ăn và chung sức Phát triển Đất Nước. Đó là TRÁCH NHIỆM CỨU QUỐC của các Lực Lượng Quốc nội vậy.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 13.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net

 =========================
pho bien/ publication 06.01.2011
=========================
 


                                                    CHỦ ĐỀ: 
                                       TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI 
                               DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH
                                     (BÀI  MỞ ĐẦU CHO CHỦ ĐỀ)
 

                        Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                           Geneva, 06.01.2011
                                     Web : http://VietTUDAN.net

 

Những ngày cuối năm 2010, chúng tôi đã viết hai bài: (i) NHỮNG LỰC LƯỢNG QUỐC NỘI ĐỨNG LÊN DẸP KINH TẾ MAFIA QUỐC DOANH CSVN; (ii) TRÁCH NHIỆM ĐẤU TRANH TỪ QUỐC NỘI. Hai bài này là định hướng cho Chủ đề: TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH mà chúng tôi bắt đầu khai triển từ năm nay 2011.

Chúng tôi không viết và đăng bài nói về Đại Hội đảng kỳ XI diễn ra trong tháng này vì hai lý do: thứ nhất, Hội Nghị Trung Ương 12 CSVN sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2011 đã quyết định duy trì Kinh tế quốc doanh làm chũ đạo, nghĩa là họ vẫn duy trì Cơ chế Độc tài Chính trị nắm  Độc quyền Kinh tế để vơ vét tài sản Quốc gia và bóc lột Nhân lực Việt Nam; thứ hai, Đại Hội đảng chỉ là việc xào nấu lại những Lãnh đạo mà những Lãnh đạo này cũng chỉ là những con giòi tham nhũng lãng phí như nhau trong Cơ chế.

Điều quan trọng là phải DỨT BỎ chính cái Cơ chế CSVN hiện hành, chứ không phải là việc xào nấu những lãnh đạo trong Cơ chế vốn là môi trường phát sinh THAM NHŨNG LÃNG PHÍ làm vỡ nợ Kinh tế Quốc gia.

Việc vỡ nợ Kinh tế Quốc gia do hệ thống Tập đoàn Kinh tế nhà nước đã hiện ra thực sự trong những tháng gần đây mà điển hình là Tập đoàn Vinashin. Cái hậu quả của vỡ nợ và tụt hậu Kinh tế này làm toàn Dân quốc nội phải chịu. Chính vì vậy mà Quốc nội buộc lòng phải đứng lên hành động để chấm dứt cái Cơ chế CSVN hiện hành. Chấm dứt Cơ chế này để toàn dân đoàn kết bảo vệ vẹn toàn Lãnh thổ trước đe dọa xâm lăng Trung quốc, để mọi người chung lưng phát triển Đất Nước trong bền vững lâu dài.

 

Tình trạng phá sản
của Kinh tế quốc doanh

Tình trạng phá sản quy tụ về 3 điểm chính:
(i) Tụt dốc Kinh tế vĩ mô
(ii) Vật giá nhẩy vọt;
(iii) Phá giá Tiền tệ. Cả 3 điểm có những liên hệ hỗ tương với nhau.


(i) Tụt dốc Kinh tế vĩ mô

Vinashin chỉ là cái mụn đã âm ỉ từ lâu, nay phát ra như một tỉ dụ của sự phá sản của những Tập đoàn Kinh tế nhà nước. Đây không phải chỉ nguyên một Tập đoàn riêng lẻ phá sản, mà là một tỉ dụ cho một tình trạng phá sản của một chủ trương Kinh tế gọi là vĩ mô. Chính Nguyễn Tấn Dũng đã nhờ cậy Giáo sư Michael PORTER, Đại học Havard,  thẩm định về chủ trương Kinh tế vĩ mô nhà nước. Giáo sư đã viết Tập Phúc trình và kết luận như sau:

“Khi xem xét kỹ mô hình phát triển được áp dụng từ trước tới nay để xem có tiếp tục phù hợp với Việt Nam nữa không, câu trả lời của tôi là không”.

“Mô hình tăng trưởng của Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào việc khai thác các lợi thế có sẵn như tài nguyên và nhân công giá rẻ. “

 “Các mất cân đối vĩ mô lớn như cán cân thương mại và tài khoản vãng lai, tỷ lệ tiết kiệm – đầu tư, lạm phát và tỷ giá hối đoái có thể gây ra những hậu quả “không thể xem thường. Ít nhất, chúng tạo ra tâm lý với các nhà đầu tư rằng, rủi ro khi đầu tư vào Việt Nam là rất cao. Các mất cân đối vĩ mô này có thể làm phát sinh khủng hoảng, khi niềm tin bị xói mòn và các dòng vốn nước ngoài chảy khỏi Việt Nam”.

“Việt Nam là quốc gia sẽ bị tắc ở mức thu nhập trung bình thấp và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước có thu nhập thấp hơn đang trỗi dậy”.


Không phải chỉ mình Giáo sư Michael PORTER thấy sự tụt dốc của nền kinh tế gọi là vĩ mô này, mà cả World Bank, IMF/FMI, những Ngân Hàng quốc tế, những nhà Tư vấn cấp cao nước ngoài đều cảnh cáo Việt Nam là phải chữa trị chính những sai lầm Kinh tế vĩ mô, nếu không thì bị các nước láng giềng vượt qua.

Khi mà những Tập đoàn Thẩm định quốc tế như MOODY’S, STANDARD & POOR’S hạ điểm mức tin tưỡng các Công ty và Ngân Hàng VN, đó là họ thẩm định khả năng Kinh tế, Tín dụng trong tương lai dựa ttên những tụt dốc đang diễn ra.


(ii) Vật giá nhẩy vọt

Vật giá nhẫy vọt, Lạm phát tăng nhanh ở Việt Nam đến từ hai lý do chính:

* Giảm hiệu lực sản xuất của những Tập đoàn Kinh tế quốc doanh. Khi nhận một số vốn để sản xuất hàng hóa, nếu hiệu lực sản xuất kém để lượng hàng hóa xuống, thì tất nhiên giá thành sãn xuất tăng tương đối với số vốn nhận được.

* Nhà Nước muốn bảo vệ chủ trương Kinh tế quốc doanh, nên đổ thêm vốn vào mà không kiểm điểm sự tương xứng hiệu lực của sản xuất đối với số vốn cung cấp. Khối tiền càng phồng lên, mà lượng hàng hóa yếu kém, thì Vật giá tất nhiên tăng vọt sánh với đồng tiền được thổi phồng. Điều tệ hại hơn nữa là Ngân sách Nhà nước thiếu hụt, mà cứ phải đổ tiền vào cho những Tập đoàn quốc doanh, nên đành phải in tiền thêm làm Lạm phát Tiền tệ, phá giá đồng bạc Việt Nam. Người dân Việt Nam thừa hiểu cái trò này, nên không còn tin tưởng vào đồng bạc VN nữa.

Báo chí quốc nội đang la hoảng về tình trạng Vật giá nhãy vọt đến chóng mặt:

“SÀI GÒN (TH) - Lạm phát gia tăng nhanh chóng trong mấy tháng qua, vượt qua mặt những chỉ tiêu mà Quốc Hội đề ra cũng như các biện pháp “bình ổn giá” mà nhà cầm quyền quảng cáo. Hậu quả, những người có đồng lương cố định và đại đa số quần chúng đều nghèo khó lại thêm phần khốn đốn.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam trong một bản tin ngày 29 tháng 11, 2010 về “lo âu đường đi của giá” nói rằng, ‘luôn có trên 50% bạn đọc cho biết họ đang thực sự gặp khó khăn.’

Theo các con số do Tổng Cục Thống Kê ở Hà Nội đưa ra, lạm phát tăng nhanh nhất ba tháng trở lại đây của năm nay và là mức gia tăng tệ hại nhất trong suốt 20 tháng qua. Ðây là hệ quả của chính sách đánh sụt giá đồng nội tệ nhằm cứu ngành sản xuất xuất cảng gây ảnh hưởng dây chuyền lên cả nền kinh tế.

Theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, giá cả gia tăng 11.09% trong tháng 11, 2010 so với một năm trước. Ðây là tỉ lệ lạm phát gia tăng nhiều nhất từ tháng 3, 2009 mà vào thời điểm đó lạm phát nằm ở 11.25%. Tháng 10, 2010, lạm phát là 9.66%. Nếu chỉ tính từng tháng một thì lạm phát của tháng 11 đã tăng hơn tháng mười 1.86%.

Cuối năm 2009, Quốc Hội của chế độ Hà Nội biểu quyết “chỉ tiêu lạm phát trong năm 2010 phải dưới 7%”. Nhưng đến tháng 5, 2010, thấy không kềm nổi, nhà cầm quyền trung ương “xin điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)” lên “không quá 8%”. 

“Giá của tất cả mọi loại thực phẩm mà chúng tôi mua ở các chợ địa phương đều gia tăng đáng kể so với tháng trước”. Craig Jackson, quản lý nhà hàng Al Fresco (cũng có chi nhánh ở Hà Nội) nói như vậy và phải trình bày với thức khách lý do “những bất ổn trong tỉ giá” đã làm giá thực phẩm tăng vọt.

Theo báo Người Lao Động hôm 20 tháng 11, 2010 vừa qua, các siêu thị ở Sài Gòn đã tăng giá ít nhất 10%. Gạo, một thứ căn bản của bữa ăn người Việt Nam, lên giá ít nhất cũng 4%, trong khi nhà cầm quyền khoe năm nay sẽ xuất cảng 6.5 triệu tấn gạo.

Nói chung, giá thực phẩm đã gia tăng 14.78% so với một năm trước trong đó một số thứ còn tăng đến 20.45%, theo Tổng Cục Thống Kê nói trên.

Theo tờ Người Lao Động, một số mặt hàng khác gắn liền với đời sống hàng ngày là đường và gas cũng tăng đáng kể.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Cục Quản Lý Giá (Bộ Tài Chính Việt Nam), nói giá bán lẻ đường trắng trong nước 15 ngày đầu tháng 11 khoảng 19,000-21,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với tháng 10.”


(iii) Phá giá Tiền tệ.

Bản Tin của BBC ngày 10.12.2010 như sau:

“Tiền đồng 'đang có vấn đề rất nghiêm trọng'

Ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley nói đồng tiền Việt Nam ‘có vấn đề rất nghiêm trọng’ trong bối cảnh kinh tế yếu và mậu dịch bị thâm hụt, báo tài chính Mỹ Bloomberg đưa tin ngày 9/12.

Thực trạng cán cân thanh toán xấu đi, nền kinh tế yếu và thâm hụt mậu dịch đang tạo "sức ép lớn đáng kể " đối với tiền đồng, Stewart Newnham, chuyên viên nghiên cứu chiến lược tiền tệ tại Morgan Stanley nói tại một hội nghị ở Tp HCM.

Kể từ hồi tháng Năm 2008, thời điểm ông Newnham nói đồng tiền Việt Nam theo gót chân “khủng hoảng tiền tệ” như Thái Lan (1997), tiền đồng đã mất giá 17% so với đôla Mỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá tiền đồng 2% (18.932 VND /USD) vào ngày 18 tháng Tám là lần phá giá thứ ba kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong tuần này Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam ở mức "thấp".

IMF cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào cuối tháng Chín ở mức chỉ đủ trang trải cho 1,8 tháng nhập khẩu.”

Các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh thâm thụt công quỹ. Nhà nước phải bơm vào bằng đồng tiền phá giá. Tất nhiên dân chúng phải mua vàng và đo-la với giá chợ đen. Đồng Tiền VN sẽ phải phá giá nữa như các nước Á châu trong cuộc Khủng hoảng Tài chánh/ Tiền tệ năm 1997.

Ông Stewart Newnham của Morgan Stanley, khi nói về Lạm phát phá giá đồng bạc Việt Nam, đã nhắc tới cuộc Khủng hoảng Tài chánh/Tiền tệ Á châu năm 1997, khiến chúng tôi nhớ lại cách đây mấy năm, 2007, chúng tôi đã viết 5 bài liên tiếp về cuộc Khũng hoãng Tài chánh/Tiền tệ Á châu 1997, dựa trên những tài liệu của Bà Francoise NICOLAS. Chính năm 2007, chúng tôi đã sang Thái Lan quan sát tình trạng phá sản của một số Xí nghiệp chịu hậu quã của việc phá giá đồng tiền.

Về việc can thiệp Chính trị (Pouvoir politique) vào quyền lực Tiền tệ (Pouvoir monétaire), Kinh tế gia Florin AFTALION đã viết:

“L’inflation est un moyen de financement très commode. Elle est apprécíee par les hommes politiques, dans la mesure òu elle permet á court terme d’accorder des hausses de salaire et des subventions, de mettre de l’huile dans les rouages. «

(Lạm phát là một cách tài trợ rất thuận tiện. Nó được ưa chuộng bởi những người làm chính trị ở phương diện nó cho phép trong ngắn hạn chấp nhận cho tăng lương và trợ cấp các xí nghiệp, cho thêm dầu vào guồng máy.)


Kinh tế gia Florin AFTALION nói đến « trong ngắn hạn « và « bởi những người làm chính trị “. Tại Việt Nam, thì không phải là ngắn hạn, mà đã làm ba lần rồi và có còn làm tiếp trường kỳ nữa ; rồi không phải chỉ « bởi những người làm chính trị “ suông, mà bởi một chế độ Chính trị độc tài độc đảng.

Dân chúng bài trừ và quốc tế không còn tin vào đồng Tiền VN là phải.

Xin nhắc thêm rằng tại Nam Dương, cuộc Khủng hoảng 1997 phá giá đồng tiền đã đưa đến hậu quả Chính trị là sự sụp đổ nhà độc tài SUHARTO.

Tóm lại, trong những tháng chót của năm 2010, bức tranh Kinh tế nhà nước Việt Nam được phơi bầy cho cả Quốc tế và Quốc nội nhìn thấy: LẠM PHÁT, VẬT GIÁ TĂNG VỌT, NGÂN SÁCH THIẾU HỤT TRẦM TRỌNG, DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CẠN KIỆT, ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM PHÁ GIÁ XUỐNG DỐC, MẤT TIN TƯỞNG CỦA GIỚI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÌ THÁI ĐỘ HÈN HẠ MUỐN QUỴT NỢ, NHỮNG TẬP ĐOÀN QUỐC DOANH BỊ CÁC TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ HẠ ĐIỂM.

Cái hậu quả của tình trậng thê thảm Kinh tế này đổ lên đầu Dân.


Trách nhiệm đứng lên hành động để
Dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành

Chính toàn dân phải chịu hậu quả của tụt dốc và vỡ nợ của nền Kinh tế quốc doanh do Cơ chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế.

Chúng tôi muốn nói đến tính cách tất yếu của những Lực Lượng Quốc nội buộc lòng phải đứng lên nhận trách nhiệm hành động. Những Lực Lượng này không phải là do khuyên giải, cổ võ mà đứng lên. Việc đứng lên là tất yếu vì quyền DẠ DẦY của mình. Không đứng lên lật đổ Cơ Chế hiện hành, thì mình chết. Tính cách tất yếu là ở chỗ đó.

Những Lực Lượng nào ?

1) Lực Lượng đại đa số quần chúng nghèo

Khi Vật giá tăng vọt, thì khối đại đa số dân nghèo phải cùng cực, thiếu ăn. Nền Kinh tế quốc doanh Mafia CSVN thâm thụt công quỹ, bóc lột sức lao động, làm đại đa số dân chúng đã nghèo mà còn bị khổ cực vì thiếu ăn. Lạm phát, vật giá tăng vọt đẩy dân nghèo vào cùng cực và phải tự đứng lên lật đổ cơ chế.

2) Lực lượng Công chức, Công an và Quân đội

Đây là những thành phần lãnh lương cố định. Khi vật giá tăng vọt, đồng tiền mất giá, thì những thành phần lãnh lương cố định thấy mình nghèo đi. Càng phá giá đồng bạc VN, càng tăng vật giá, thì những thành phần này càng bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực. Họ phải đứng lên.

3) Lực lượng Lãnh đạo đảng CSVN

Những Lãnh đạo đương quyền tham nhũng, vơ vét công quỹ. Nhưng những Lãnh đạo hồi hưu không thể ngồi yên. Trâu buộc ghét trâu ăn. Lực Lượng Lãnh đạo này không phải vì bất đồng Chính kiến mà đứng lên, nhưng chính là sự phân chia tham nhũng không đồng đều. Trước khi đánh cướp Ngân Hàng, thì mọi người cấu kết. Nhưng sau khi cướp được tiền rồi mà phân chia không đồng đều, thì lấy súng bắn giết nhau. Vì trâu buộc ghét trâu ăn, nên Lực Lượng Lãnh đạo này đứng lên mà bắn nhau. Số cán bộ Cộng sản hồi hưu, lãnh tiền cố định, nay thấy mình nghèo đi vì Lạm phát và vật giá tăng vọt, sẽ tăng cường tham gia Lực Lượng này.

4) Lực Lượng trẻ Thanh niên Sinh viên

Mỗi năm, số người trẻ Thanh niên Sinh viên tại Việt Nam tăng lên 1 triệu và phải kiếm công ăn việc làm. Việc tụt dốc Kinh tế làm cho họ thất nghiệp và phải chịu cảnh vật giá tăng vọt. Trong khi ấy, họ so sánh với một thiểu số con cháu đảng ăn chơi, tiêu xài hoang phí, còn xuất ngoại. Việc so sánh trong cãnh thất nghiệp của họ sẽ tạo sự ganh tị, ghen ghét. Lớp người trẻ Thanh niên Sinh viên sẽ nhập cuộc đấu tranh để chấm dứt những người giữ quyền lực chính trị để THAM NHŨNG LÃNG PHÍ gây tụt dốc Kinh tế.

5) Lực Lượng Tôn Giáo chống Bất Công, đòi Công Lý

Lực Lượng Giáo dân Công giáo đã đứng lên khởi đầu là Tòa Khâm sứ Hà Nội, rồi Xứ Thái Hà, lan vào Tam Tòa, Đồng Chiêm. Tất cả việc đứng lên này có nguyên do là chống BẤT CÔNG cũa Nhà Nước về đất đai. Mà việc bất công này lại cũng là do THAM NHŨNG của quyền lực Chính trị trưng dụng đất đai đẻ bán hoặc khai thác cho túi riêng của mình. Chống bất công như vậy cũng đồng nghĩa là chống THAM NHŨNG. CSVN đã sử dụng một số Lãnh đạo Tôn giáo quốc doanh để nhằm diệt Lực Lượng này. Nhưng TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM (=chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ) vẫn luôn luôn tồn tại bởi lẽ nó phát xuất từ Đức Tin và Lương Tâm của chính Giáo dân. Việc đấu tranh theo TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM này đang bùng dậy tại xứ Thái Nguyên hiện lúc này.

6) Lực Lượng Tư doanh

Các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh thiếu hụt ngoại tệ để nhập siêu vì dự trữ ngoại hối của Nhà nước chỉ còn không tới hai tháng để nhập cảng. Theo Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, thì "số ngoại tệ Việt Nam có trong dân thì không phải là ít”, nghĩa là giới Tư doanh còn có thể vận dụng ngoại tệ để nhập cảng. Chính vì điểm này mà Lực Lượng Tư doanh nắm ưu thế đứng lên đấu tranh dành lại quyền Kinh tế mà từ trước đến nay các Tập đoàn quốc doanh nắm chủ động. Giới Tư doanh có cơ hội thực hiện Dân chủ hóa Kinh tế để tiến dần đến Dân chủ hóa Chính trị như một hệ luận tất nhiên.


Chủ đề TRÁCH NHIỆM QUỐC NỘI DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH nhằm theo rõi sự lớn mạnh của những Lực Lượng Quốc nội và cổ võ những HÀNH ĐỘNG cụ thể trong việc DỨT BỎ Cơ chế. Những đối thoại nhằm vá víu Cơ chế đã trở thành những phương tiện tuyên truyền làm bình phong để đảng CSVN che dấu cái cốt lõi là duy trì Cơ chế ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM ĐỘC QUYỀN KINH TẾ để dễ bề khai thác Tài sản Quốc gia và bóc lột Nhân lực Việt Nam làm của riêng cho từng cá nhân của đảng. Đối thoại với CSVN cũng như đàn gẩy tai trâu. Đối với con trâu lỳ lợm, phải lấy roi mà quất thì nó mới đi. Theo hô hào của Lãnh đạo cao cấp CSVN, 22 Trí thức thuộc đảng lên tiếng đóng góp cho đảng nhân dịp Đại Hội đảng kỳ XI này, nhưng những góp ý của họ bị cấm không được đăng cho dân chúng biết. Toàn dân hãy đứng lên ĐỐI THỌI chứ đừng ĐÓI THOẠI vô ích nữa.

Chúng tôi đã viết hai cuốn sách nói về việc phải dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành, nên không viết thêm về khía cạnh này trong Chủ đề. Việc tụt lùi Kinh tế và vỡ nợ Quốc gia trong những năm tháng gần đây là bằng chứng cụ thể để kết án Cơ chế CSVN và để toàn Dân quốc nội đứng lên HÀNH ĐỘNG chấm dứt Cơ chế, trước hết là cứu DẠ DẦY của chính mình, sau nữa là bảo toàn Lãnh thổ và phát triển Đất Nước cho kịp với đà tiến của những nước trong vùng và Thế giới.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 6.12.2010
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 05.01.2011
=========================
 


                                       TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT

                             Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                               Geneva 05.01.2011
                                         Web: http://VietTUDAN.net


Bài này không phải là bài phân tích về TĂNG TRƯỞNG hay LẠM PHÁT riêng lẻ, cũng không phải là bài tìm hiểu tổng quát về TƯƠNG QUAN giữa Tăng trưởng và Lạm phát. Đây là bài nhận định một trường hợp rõ rệt như sau:

Tại Việt Nam lúc này, Lạm phát tăng 11.2% và con số Tăng trưởng do Nhà Nước CSVN đưa ra là 6.7%. Lạm phát đangh làm cho dân chúng nghèo và giới lãnh lương cố định phải thiếu hụt trầm trọng. Giới công nhân VN có lương thấp nhất Á châu là 47 đo-la mỗi tháng. Việc tăng lương công nhân nếu có cũng không theo với Lạm phát tăng vọt, như vậy công nhân càng nghèo đi. Nhà Nước CSVN nhấn mạnh về Tăng trưởng mà coi nhẹ vấn đề Lạm phát.

Những câu hõi được đặt ra để chúng tôi nhận định xoay quanh những câu hỏi ấy như sau:

(i) Giữa Tăng trưởng và Lạm phát có những liên hệ từ Tăng trưởng tạo ra Lạm phát. Nhưng Tăng trưởng chỉ có 6.7%, mà Lạm phát lên tới 11.2%, như vậy Tăng trưởng mang đến hữu ích gì cho Kinh tế ở phương diện phục vụ mức sống xã hội ?

(ii) Cho dù Nhà Nước CSVN chủ trương Tăng trưởng mạnh mà hy sinh Lạm phát, thì với mức Tăng trưởng 6.7%, Lạm phát cũng không thể vượt quá 6.7%. Ngày nay Lạm phát lên tới 11.2%, nghĩa là có 4.5% (11.2% - 6.7%) việc Lạm phát phải được phân tích ở những lý do khác ngoài lý do Tăng trưởng. Đâu là những lý do này ngoài lý do Tăng trưởng?

Để đưa ra những nhận định xoay quang hai vấn đề (i) và (ii) nêu trên đây, chúng tôi xin lần lượt bàn tới:

=> Lạm phát, Vật giá tăng, Phá giá Tiền tệ: ba vấn đề cũng là một.
=> Chạy theo Tăng trưởng để tạo Lạm phát, Tăng trưởng mất ý nghĩa
=> Ngoài lý do Tăng trưởng, tối thiểu 4.5% Lạm phát có những lý do khác


Lạm phát, Vật giá tăng, Phá giá Tiền tệ:
ba vấn đề cũng là một.

Trên mặt báo chí, người ta sử dụng những tiếng Lạm phát, Vật giá tăng hay Phá giá tiền tệ, cả ba tiếng này để chỉ một việc cụ thể đối với người dân khi cầm đồng tiền đi mua hàng hóa. Tháng trước, một tô phở giá là 2’000 đồng. Tháng này, ăn một tô phở phải trả 3’000 đồng. Người ăn phỡ than Giá tô phở tăng vọt hay gọi theo kiểu Kinh tế, đó là Lạm phát. Đối vớ người cầm tiền, họ gọi đồng tiền VN mất gía vì với 2’000 tháng trước, người ăn phở chỉ có thể ăn được 2/3 tô phở tháng này, chứ không ăn được trọn tô phổ.

Lạm phát, Vật giá tăng hay Phá giá Tiền tệ, tất cả đều dựa trên một việc cụ thể, đó là tương đương HÀNG HÓA và ĐỒNG TIỀN. Hàng hóa không thay đổi, một tô phở vẫn là một tô phở dù tháng trước hay tháng này. Nhưng lượng Tiền phải trả tương đương cho một tô phở thì thay đổi: tháng trước 2’000 đồng và tháng này 3’000 đồng. Việc thay đổi lượng tiền này gọi là Lạm phát, Vật giá tăng vọt, Đồng Tiền mất gía (Phá giá Tiền tệ).


Chạy theo Tăng trưởng để tạo Lạm phát,
Tăng trưởng mất ý nghĩa

Khi nói độ Tăng trưởng Kinh tế Quốc gia là 6.7% năm nay, điều đó có nghĩa là Kinh tế Quốc gia được giầu thêm 6.7% sánh với năm trước. Các xí nghiệp đầu tư thêm để tăng sản xuất. Việc đầu tư này là chi tiêu của các xí nghiệp vào trang thiết bị, vào nguyên vật liệu và vào nhân công thâu nhận thêm. Số nhân công nhận thêm có lương để chi tiêu. Tăng trưởng như vậy có nghĩa là tăng chi tiêu từ xí nghiệp đến dân chúng (nhân công) làm cho phía CẨU hàng hóa tăng lên khiến Giá cả hàng hóa theo đà tăng giá, nghĩa là Lạm phát, Vật giá tăng. Muốn giữ Giá cả hàng hóa ổn định khi độ Tăng trưởng làm cho Kinh tế Quốc gia giầu thêm tạo chi tiêu theo hướng Lạm phát, thì quyền lực Tiền tệ phải điều chỉnh Khối tiền lưu hành cho phù hợp với đà Tăng trưởng.

Khi nền Kinh tế Quốc gia được giầu thêm với độ tăng trưởng, thì sự phân phối việc giầu thêm này cũng phải có sự đồng đều tương đối cho các thành phần xã hội.

Nếu độ tăng trưởng của Việt Nam là 6.7% và tạo Lạm phát 6.7% làm cho dân nghèo, nông dân, công nhân và các giới lãnh lương cố định phải chịu hậu quả của Vật giá tăng vọt, thì việc tăng trưởng này mất hẳn ý nghĩa làm giầu cho Quốc gia. Hiện nay, không phải Lạm phát chỉ có 6.7% coi như hậu quả của Tăng trưởng, mà Lạm phát lên tới 11.2%. Nếu Nhà Nước CSVN cố thủ với độ Tăng trưởng mà tạo Lạm phát tới 11.2%, thì không những Tăng trưởng không có ý nghĩa gì về việc làm giầu thêm, mà còn làm cho đại đa số dân chúng sống trong cảnh khổ cực.

Độ tăng trưởng 6.7%, nếu có thực, thì để làm giầu cho ai ? Làm giầu cho một thiểu số người của đảng CSVN mà gây Lạm phát 11.2% làm khổ cho đại đa số dân chúng, thì chủ trương bám chặt lấy Tăng trưởng quả thực là bóc lột.

Nếu độ Tăng trưởng chỉ vào túi riêng nhóm đảng và nhóm này tha hồ chi tiêu làm tăng Vật giá để đại đa số dân chúng phải khổ cực sống thê thảm với việc nhóm đảng này làm tăng Vật gía, thì đây còn là khía cạnh tàn ác tội lỗi của chủ trương Tăng trưởng mà không quan tâm đến Lạm phát như hậu quả.

Trong bao nhiêu năm trường, nhóm đảng thâu vào cho mình những mức Tăng trưởng để tích lũy và tiêu xài hoang phí tạo Lạm phát. Tỉ dụ con gái của Nguyễn Tấn Dũng ăn một tô phở tháng trước với giá 2’000 đồng, nhưng tháng này giá tô phở lên 3’000, cô không quan tâm đến việc giá tô phở tăng 50%. Nhưng đối với công nhân cũng làm việc cho Tăng trưởng mà lương vẫn giữ ở mức 47 đô-la mỗi tháng, thì việc giá tô phở tăng 50% khiến công nhân này chỉ ăn được 2/3 tô phở, nghĩa là phải chịu bụng đói.

Tóm lại, Nhà Nước chủ trương Tăng trưởng để thâu giầu có cho mình mà không quan tâm đến Lạm phát, trong khi đó đại đa số dân chúng quan tâm đến Lạm phát làm mình thiếu ăn, còn Tăng trưởng thì họ không được hưởng gì.


Ngoài lý do Tăng trưởng,
tối thiểu 4.5% Lạm phát có những lý do khác

Theo nhận xét của chúng tôi, Nhà Nước nhấn mạnh đến Tăng trưởng như một cắt nghĩa cho Lạm phát, làm cớ bắt đại đa số dân chúng phải thắt lưng buộc bụng, cam chịu thiếu ăn vì Lạm phát để sống trong hy vọng đà Tăng trưởng làm cho nên Kinh tế Quốc gia giầu thêm để cùng hưởng. Đây là chủ trương đánh lạc hướng Lạm phát mà dân chúng đang phải chịu hiện nay.

Tuy vậy, việc dùng Tăng trưởng 6.7% để cắt nghĩa Lạm phát chỉ có thể cắt nghĩa tối đa Lạm phát 6.7% mà thôi. Trong khi ấy Lạm phát hiện nay là 11.2%, nghĩa là còn 4.5% (11.2% - 6.7%) Lạm phát thì cắt nghĩa bằng cách nào ?

Chúng tôi thấy những lý do sau đây cắt nghĩa Lạm phát chứ không phải chỉ có lý do Tăng trưởng mà Nhà Nước lấy ra để chữa lổi cho mình và tạo hy vọng cho dân chúng:

1) Lý do thứ nhất: Giảm hiệu lực sản xuất sánh với lượng vốn đầu tư

Những Tập đoàn Kinh tế nhà nước nắm chủ động Kinh tế quốc gia. Hiệu quả sản xuất của những Tập đoàn này yếu kém sánh với lượng vốn do nhà nước cung cấp.  Cho dù hàng hóa sản xuất có tăng lên mà Nhà Nước tính vào đà Tăng trưởng, nhưng lượng tăng sản xuất lại giảm sút sánh với lượng vốn đầu tư. Như vậy việc tương đương hàng hóa sản xuất và lượng tiền đầu tư đổ vào gây Lạm phát.

Xin lấy một tỉ dụ để cắt nghĩa Lạm phát sinh ra do sự yếu kém hiệu lực sản xuất. Một xí nghiệp sản xuất thuốc lá nhận được 100’000 đồng. Xí nghiệp sản xuất được 100 bao thuốc với số vốn này. Giá bao thuốc là 100’000 đồng/ 100 bao thuốc = 1’000 đồng. Năm nay, nhà nước tăng vốn 50’000 đồng cho xí nghiệp để giữ Tăng trưởng. Xí nghiệp sản xuất năm nay được 120 bao thuốc. Như vậy Tăng trưởng sản xuất hàng hóa của xí nghiệp là 20% (thêm 20 bao thuốc). Nhưng số vốn cung cấp bởi nhà nước là 50’000 đồng, nghĩa là tăng 50%. Năm trước, giá bao thuốc là 1’000 đồng, năm nay giá bao thuốc là 150’000 đồng/ 120 bao thuốc = 1’250 đồng. Như vậy  Giá bao thuốc tăng lên 250 đồng, nghĩa là Lạm phát 25% cho bao thuốc.

Việc kém hiệu lực sản xuất của các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh đã được nhìn nhận ngay bởi Chính phủ, nhưng Nhà Nước vẫn đổ vốn thêm cho những Tập đoàn này.

2) Lý do thứ hai: Tham nhũng Lãng phí

Tại sao Cơ chế CSVN hiện hành có nhiều Dự án. Mỗi dự án là một dịp ăn Tham nhũng. Cũng vậy, khi thi công Dự án hoặc mua bán thiết bị, vật liệu…, có những món tiền ăn riêng kèm theo đó. Những chủ Dự án khi mua thiết bị, vật liệu…, dễ dàng tăng giá mua lên để tính sổ với Nhà Nước. Món tiền  tăng giá mua được dành ra bỏ vào túi riêng. Họ còn mua những thiết bị “second hand “ từ Nga,  những nước Đông Âu hoặc Trung quốc với giá cao hơn giá thực theo thẩm định. Ông Nguyễn Ngọc Sử không trả nợ đáo hạn và muốn bán một số cơ sở của Vinashin để có tiền hòan nợ. Khi bán những cơ sở này, ông có dịp bán với giá rẻ những cơ sở và người mua tất nhiên tặng riêng ông một số tiền để “cám ơn lòng tốt bán với giá rẻ “.

Tất cả những Tham nhũng này được tính vào Giá thành hàng hóa sản xuất.  Do đó hàng hóa tăng giá (Lạm phát) trong đó có một phần số tiền tham nhũng lãng phí.

CSVN không chịu phế bỏ cái Cơ chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế mà lý do không phải là nghĩ đến quyền lợi Kinh tế của Đất nước, mà chính yếu là giữ lấy Cơ chế để có dịp thay phiên nhau chộp dựt tham nhũng cho riêng mỗi cá nhân. Khi có quyền chính trị và có quyền nắm kinh tế, thì người đương nhiệm phải tính toán chộp dựt một số tham nhũng để khi mình hết chức, có tiền riêng tiêu xài.

3) Lý do thứ ba: Phá giá đồng bạc Việt Nam

World Bank, IMF/FMI và cuộc Họp những Nhà Tài trợ nước ngoài đã cảnh cáo tình trạng nợ nần của các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước. Vinashin là một tỉ dụ điển hình. Ngân sách nhà nước thiếu hụt,  Dự trữ ngoải hối đã cạn thê thảm. Các Tập đoàn Thảm định quốc tế như MOODY’S, STANDARD & POOR’S đã xuống cấp một số Công ty Việt Nam và ngay cả Trái phiếu của Nhà Nước. Với tình trạng như vậy, Việt Nam rất khó lòng vay vốn nước ngoài.

Nhưng làm thế nào để có thể tiếp tục rót vốn thêm cho những Tập đoàn Kinh tế quốc doanh, xuất vốn thực hiện những Dự án hoặc có ngân quỹ cho những chi tiêu nhà nước.

Giáo sư AFTALION, một chuyên viên về Tiền tệ tại những nước chưa phát triển hoặc trên đà phát triển, đã nói rằng các Chính phủ của những nước này dễ dàng làm Lạm phát Tiền tệ, nghĩa là in tiền mới ra để chi tiêu.

Đó là hiện tượng phá giá đồng bạc Việt Nam. Thực vậy, đồng bạc Việt Nam đã bị phá giá ba lần và người ta dự phòng sẽ còn phá giá trong năm tới này. Khi đồng bạc bị phá giá, điều đó có nghĩa là phải có lượng tiền lớn hơn để có thể mua cùng một món hàng hóa. Đó là hiện tượng Lạm phát. Việc phá giá đồng bạc Việt Nam trực tiếp làm tăng Lạm phát, Vật giá tăng vọt.

Nhà nước CSVN luôn luôn tìm những lý do để bào chữa cho những việc không tốt do chính mình gây ra. Như trên đã nói, Nhà Nước CSVN chủ trương Tăng trưởng cao như nuôi hy vọng cho dân đang bị khổ cực, đồng thời cắt nghĩa Lạm phát chỉ nguyên bằng Tăng trưởng để trấn an lòng bực tức Lạm phát mà dân chúng đang phải chịu lúc này. Cũntg vậy, việc phá giá đồng bạc Việt Nam trực tiếp làm tăng Lạm phát, thì Nhà Nước lại cắt nghĩa rằng phá giá đồng bạc Việt Nam để tăng cạnh tranh hàng hóa xuất cảng để làm dân chúng hy vọng và nguôi bực tức Lạm phát trực tiếp gây ra do việc Phá giá đồng bạc.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 05.01.2011
Web: http://VietTUDAN.net
=========================
pho bien/ publication 31.12.2010
=========================
                                      TRÁCH NHIỆM ĐẤU TRANH 
                                              TỪ QUỐC NỘI

                         Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                          Geneva, 30.12.2010
                                    Web : http://VietTUDAN.netĐây là Bài viết bầy tỏ Lưập trường đấu tranh nhân số báo 475 VietTUDAN tất niên ra đúng ngày 30.12.2010. Và đây cũng là số báo thứ 475 của VietTUDAN được 10 tuổi tròn.

Năm 2001, VietTUDAN ra đời tham dự vào cuộc đấu tranh nhân câu nói can đảm của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ chính trong lòng chế độ độc tài đàn áp Tôn giáo: “TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT“. Lúc đầu, trong suốt những năm trường cho đến khi PHÁP LỆNH TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG trở thành hiệu lực, chủ đề chính của báo VietTUDAN là Tự do Tôn giáo. Với Pháp Lệnh Tôn giáo Tín ngưỡng, CSVN đã trói buộc các Tôn giáo như là Tôn Giáo quốc doanh để hậu thuẫn cho Cơ chế độc tài nắm trọn quyền Kinh tế để khai thác Tài nguyên và Nhân lực Việt Nam cho túi riêng đảng.

Nhưng từ khi Phong trào Dân Oan nổi dậy và bị đàn áp, chúng tôi nhận thấy rằng việc DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành phải từ Lãnh vực Kinh tế mới có thể huy động được đại đa số quần chúng để cứu nguy Đất Nước. Quốc nạn Việt Nam cần phải cứu nguy là Trung quốc xâm lăng và việc cướp bóc bất công của cải chung thành của riêng đảng. Một nền Kinh tế mà chủ ý cướp bóc như vậy  không thể tồn tại lâu dài. Đất nước Việt Nam chúng ta không thể phát triển bền vững về Kinh tế. Nhìn những con số do Nhà Nước đưa ra, ngoại quốc tưởng rằng Việt Nam đang tiến đến vị trí một con “Hổ“ Kinh tế mới của Á châu. Nhưng thực chất, trong con hổ đó, vi trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ đang đục khoét để xác hổ thành bệnh tật.

Không những con “Hổ“ Kinh tế bị bệnh tật nội tạng do vi trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ đục khoét xương tuỷ, mà CSVN muốn ăn xổi ở thì, đã tạo một con “Hổ“ tùy thuộc vào nước ngoài, không sống độc lập. Thực vậy, Kinh tế Trung quốc và Việt Nam tùy thuộc vào xuất cảng ra nước ngoài mà chính yếu là hai Thị trường Hoa kỳ và Liên Âu. CSVN cũng như  CSTQ chỉ nhằm lợi dụng Mãi lực của Hoa kỳ và Liên Âu, chứ không lo lắng làm tăng Mãi lực cho dân chúng nội địa. Ngày nay, Hoa kỳ cũng như Liên Âu phải thắt lưng buộc bụng, dân thất nghiệp tăng cao càng làm Mãi lực của họ giảm xuống nữa. Chính vì vậy con “Hổ“ VN đã bị bệnh nội tạng vì trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ, lại còn thiếu ăn do việc giảm đặt mua hàng từ Hoa kỳ và Liên Âu.

Kể từ khi Phong trào Dân Oan nổi dậy, báo VietTUDAN dồn toàn lực về phương diện Kinh tế đang bị ốm yếu do trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ.

Trong năm cuối của 10 tuổi báo VietTUDAN và trong những tháng chót của năm 2010, chúng tôi nhìn thấy con hổ Kinh tế ấy bị bệnh thực sự và quỵ chân nằm xuống: LẠM PHÁT, VẬT GIÁ TĂNG VỌT, NGÂN SÁCH THIẾU HỤT TRẦM TRỌNG, DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CẠN KIỆT, ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM PHÁ GIÁ XUỐNG DỐC, MẤT TIN TƯỞNG CỦA GIỚI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÌ THÁI ĐỘ HÈN HẠ MUỐN QUỴT NỢ, NHỮNG TẬP ĐOÀN QUỐC DOANH BỊ CÁC TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ HẠ ĐIỂM.

Ai chịu hậu quả của tình trạng Kinh tế ấy ?

Chắc chắn không phải là đám vi trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ đã đục khoét xương tủy con hổ Kinh tế Việt Nam để chuyển ra nước ngoài cho chúng và con cháu chúng sống sung sướng. Cái hậu quả thê thảm Kinh tế này đang đè lên đầu toàn dân Việt Nam: NÔNG DÂN, CÔNG NHÂN, CÔNG CHỨC, QUÂN ĐỘI, CÔNG AN, TUỔI TRẺ và ngay TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH SINH HOẠT,  CỦA CÁC TÔN GIÁO.

Đây là sự BẤT CÔNG KINH TẾ không thể chối cãi mà hậu quả là toàn dân Việt ở Quốc nội phải chịu.

Do đó, toàn dân Việt, nạn nhân của những BẤT CÔNG KINH TẾ, phải đứng lên DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành để cứu nguy Đất Nước. Việc đứng lên của toàn dân là tất yếu, không đứng lên thì chính mình chết. Cơ chế CSVN đang quỵ xuống vì trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ hoành hành. Cơ chế ấy phải dục đi để có thể cứu nền Kinh tế Việt Nam và bảo toàn Lãnh thổ.

Trách nhiệm đấu tranh DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ngày nay nằm trong tay Quốc nội. Quốc nội buộc phải đứng lên vì nếu cứ im lìm như nằm ngửa chờ sung rụng, thì chính mình cũng chết.

Người Việt Hải ngoại mong muốn đóng góp với việc đấu tranh chính tại Quốc nội. Việc đóng góp bằng cách vận động dư luận nước ngoài dường như đã lỗi thời vì hai lý do:

* Nước ngoài dễ hứa suông mà không dám hành động cụ thể. Họ tính toán quyền lợi của họ và nhiều khi còn tòng phạm với tội ác CSVN áp đặt lên chính dân chúng Việt Nam.

* Họ có thể trả lời cho chúng ta rằng đây là việc của các anh. Các ánh không tự đứng lên, thì chúng tôi không muốn giúp nữa. Chúng tôi không muốn giúp kẻ yếu đánh vật ! Hãy tự giải thoát mình, chúng đừng chờ chúng tôi đến giải thoát dùm !

Có lẽ điều đóng góp mà Quốc nội mong chúng ta làm, đó là canh chừng, tố cáo những tên THAM NHŨNG LÃNG PHÍ và con cháu chúng chuyển tiền bạc ăn cướp ra nước ngoài để sống sung sướng. Nếu có thể, yêu cầu nước ngoài chuyển những tiền ăn cướp đó trả lại cho dân Việt Nam.

Báo VietTUDAN bắt đầu từ 2011 sẽ đặt toàn lực vào việc toàn dân Quốc nội đứng lên để DỨT BỎ cái Cơ chế CSVN thổ phỉ này.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.12.2010
Web : http://VietTUDAN.net.


=========================
pho bien/ publication 23.12.2010
=========================
                                    CSVN KHÔNG TRẢ NỢ ĐÁO HẠN
                         VÀ HẬU QUẢ CHO CẢ DÂN CHÚNG VIỆT NAM


                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                            Geneva, 20.12.2010
                                      Web : http://VietTUDAN.net

 

Ngày 16.12.2010, chúng tôi viết bài với đầu đề VINASHIN QUỴT NỢ NƯỚC NGOÀI !(?). Món nợ nước ngoài tổng cộng là USD.600 triệu. Ngày hôm nay 20.12.2010, theo thời biểu hoàn vốn, thì Vinashin phải trả USD.60 triệu, nhưng Vinashin xin hoãn và phía Tài chánh nước ngoài chưa trả lời chấp thuận hay không.

Hôm nay, chúng tôi nhận được được hai Bản Tin do Đài RFI gửi cho :

1)         Bản Tin của BLOOMBERG, ngày 20.12.2010, do Bà Katrina NICOLAS từ Singapore, với đầu đề VIETNAM DEFAULT SWAPS SOAR AS LENDERS AWAIT $60 MILLION VINASHIN REPAYMENT.

2)         Bản Tin của AFP, ngày 20.12.2010, từ Hà Nội đánh đi.

Chúng tôi xin viết về nội dung của hai Bản Tin này để độc giả tiện theo rõi những gì đang xẩy ra, nhất là tầm ảnh hưởng tai hại cũa việc không trã nợ đáo hạn không phải cho riêng Vinashin mà cho cã tương lai Kinh tế, Thương mại Việt Nam.


Bản chất món nợ và
Thời biểu hoàn vốn

Tập đoàn nhà nước VINASHIN là phía xin vay USD.600 triệu. Phía xin vay nhờ CREDIT SUISSE giúp đỡ để kêu gọi cho vay số tiền là USD.600 triệu vào năm 2007. CREDIT SUISSE kêu gọi trong nghiệp đoàn của mình (Syndicat bancaire) gồm Standard Chartered Bank và Tập đoàn vốn Elliott Advisors Ltd. để cùng góp số vốn cho vay là USD.600. Thời hạn vay là 7 năm. Số vốn này phải hoàn lại trong vòng 5 năm, mỗi 6 tháng trả USD.60 triệu, bắt đầu lần trả đầu tiên là ngày 20.12.2010.

Vinashin không đủ tín nhiệm để vay món nợ, nên món nợ này phải được bảo đảm bởi Chính phủ Việt Nam. Thực vậy, Bản Tin của AFP từ Hà Nội viết rõ rệt như sau:

“… un emprunt de 600 millions syndiqué par le Crédit Suisse et garanti par le gouvernement vietnamien. «

(… món vay 600 triệu được được tổ chức bởi Crédit Suisse và được bảo đảm bởi chính phủ Việt Nam).

 Đối với việc trả lần đầu USD.60 triệu này, Vinashin làm đơn xin hoãn lại một năm, lấy lý do Tập đoàn Vinashin thua lỗ USD.4.4 tỉ và ở trong tình trạng gần như vỡ nợ. Lý do này cũng được hiểu như lời đe dọa quỵt nợ của Vinashin.

Bản Tin của Bloomberg viết :

“The Company (Vinashin) which the government says had debt of about 86 trillion dong (USD.4.4 billion) as of June, won’t be able  to make the loan repayment because of lack of funds, Chairman Nguyen Ngoc Su told the Vietnam Economic Forum website last week “.

(Công ty (Vinashin) mà chính phủ nói là đã có món nợ chừng 86 ngàn tỉ đồng (USD.4.4 tỉ) vào tháng 6, nên không thể hoàn trả do thiếu thiếu vốn, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sử đã nói như vậy tuần rồi cho Hội Nghị Kinh tế Việt Nam).

Theo Bản Tin của AFP, món nợ được bảo đảm bởi chính phủ Việt Nam (garanti par le gouvernement vietnamien), thì Nghiệp đoàn Ngân hàng Crédit Suisse mới tổ chức và ưng thuận cho vay. Nếu Tập đoàn Nhà nước Vinashin vỡ nợ, không trả được, thì Chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm hoàn trả đúng hạn, trừ trường hợp Nhà Nước Việt Nam cũng tuyên bố vỡ nợ để xin hoãn nợ.

Khi đã bảo đảm cho món nợ này, mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Nhà Nước không chịu trách nhiệm hoàn nợ, đó là điều quá ngỗ nghịch, cối chầy như tuyên bố qụyt nợ vậy.
 

Hậu quả của việc
xin hoãn trả USD.60 triệu lần đầu

Những hậu quả này không phải cho riêng Tập đoàn Vinashin, mà cho cả những Tập đoàn nhà nước khác cũng như cho Kinh tế, Thương mại chung của cả nước Việt Nam. Chúng tôi nói về những hậu quả trước ngày 20.12.2010, rồi tức khắc trong ngày hôm nay 20.12.2010, và sau này cho tương lai tín dụng của Việt Nam.

Hậu quả trước 20.12.2010

Tình trạng thua lỗ USD.4.4 tỉ đã làm cho giới Tài chánh quốc tế đánh giá rất thấp về nền Kinh tế Việt Nam trong tay độc quyền của các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh. Thêm vào đó, Ngân sách Nhà nước thiếu hụt trầm trọng, kho dự trữ ngoại hối chỉ còn bảo đảm nhập cảng trong vòng hơn một tháng. Gần hơn cả, khi nói về hoàn nợ USD.60 triệu, thì Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sử tuyên bố Công ty hầu như vỡ nợ, nghĩa là hé cho thấy tình trạng như quỵt nợ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Thủ tướng tuyên bố Chính phủ không chịu trách nhiệm hoàn vốn mặc dầu đã bảo đảm cho món nợ này (garanti par le gouvernement vietnamien).

Những tuyên bố này cho thấy ý định muốn QUỴT NỢ.

Vì vậy, trước ngày 20.12.2010, giới Tài chánh và các Tập đoàn Thẩm định Tín dụng như MOODY’S, STANDARD & POOR’S đã đồng loạt hạ điểm các Công ty quốc doanh Việt Nam. Việc hạ điểm này không những đối với các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh, mà còn cả đến những nợ nần Nhà nước vì họ biết rằng những Tập đoàn Kinh tế này cũng chính là Nhà Nuớc.

Bản Tin của AFP từ Hà Nội viết:

“L’agence de notation STANDARD & POOR’S a souligné la semaine dernìere que la situation de Vinashin fragilisait  le système bancaire et les capacités de crédit de l’ensemble du pays communiste. Tandis que MOODY’S dégradait la note des obligations  d’Etat vietnamiennes, en raison notamment des dettes abysssales des conglomérats d’Etat. »

(Chi nhánh định điểm STANDARD & POOR’S đã chú thích tuần vửa rồi rằng tình trạng của Vinashin đã làm mong manh hệ thống ngân hàng và những khả năng vay vốn của toàn thể nước cộng sản. Trong khi ấy, MOODY’S đã hạ điểm những công trái phiếu Nhà Nước Việt Nam chỉ vì lý do chính yếu là những nợ nần tận đáy của những Tập đoàn Kinh tế quốc doanh) 

Hậu quả tuyên bố chính ngày hôm nay, 20.12.2010

Theo Tập đoàn Royal Bank of Scotland, tin từ Singapore cho biết là lúc 13g18, điểm căn bản để bảo vệ nợ của Nhà Nước Việt Nam đã tăng lên 295 điểm. Mỗi điểm được tính phải trả là USD.1'000 cho việc bảo đảm mỗi món nợ USD.10 triệu, nghĩa là cứ USD.10 triệu, phải trả thêm tiền bảo đảm là : 295 x USD.1'000.- = USD.295'000.-. Nếu món nợ là USD.60 triệu chưa kịp trả, thì phải chịu : USD.295'000 x 6 = 1'770'000.-

Trong ngày hôm nay cho đến lúc này, theo Bản Tin của Bloomberg từ Singapore, mọi phía yên tiếng và chờ đợi nhau, khước từ mọi bình luận. Tập đoàn KPMG Hồng Kông đã được chỉ định cố vấn cho Con nợ Vinashin, trong khi ấy Tập đoàn Luật ALLEN & OVERY đã được ủy nhiệm bởi phía Chủ nợ như cố vấn Luật pháp. Ông Edward MIDDLETON thuộc phía Tập đoàn Hồng Kông KPMG đã từ chối không trả lời. Cũng vậy, Ông David KIDD thuộc Tập đoàn Luật pháp ALLEN & OVERY cũng từ chối bình phẩm. Ngay cả phát ngôn viên CREDIT SUISSE Hong Kong và Ông Adam HARPER đại diện Chủ vốn ELLIOTT Advisers cũng từ chối bình phẩm.

Bản Tin của AFP từ Hà Nội cũng nói về sự yên lặng từ hai phía :

« Ni Crédit Suisse ni Vinashin n’ont répondu lundi aux questions de AFP »

(Cả Crédit Suisse, cả Vinashin đều đã không trả lời ngày thứ hai cho những câu hõi của AFP). 

Mỗi bên như đang giữ thế : làm thế nào QUỴT NỢ (?) và làm thế nào ĐÒI ĐƯỢC NỢ. Tình trạng căng thẳng giữ thế này sẽ làm mất tin tưởng vào khả năng vay vốn của Việt Nam.

Hậu quả sau 20.12.2010 nếu Việt Nam
không tôn trọng hoàn nợ đáo hạn.

Nhận định về hậu quả của việc Vinashin không hoàn nợ đúng hạn, Giáo sư Jonathan PINCUS, Kinh tế gia tại Trường Harvard Kennedy ỡ Thành phố Hồ Chí Minh đã nói :

« If Vinashin doesn’t pay, it will make it more expensive for any Vietnamese entity, government-ownered or otherwise, to get overseas financing. People in the government don’t seem to be thinking long-term about the implications of this for Vietnam’s fiancial credibility “ (Bloomberg, by Katrina NICHOLAS, 20.12.2010, from Singapore)

(Nếu Vinashin không trả, việc này sẽ làm nợ nần trở thành rất mắc mỏ cho bất cứ Công ty Việt Nam nào, quốc doanh hay không quốc doanh, về việc có được tài chánh nước ngoài. Những người trong Chính phủ dường như không nghĩ đến dài hạn về việc này đối với lòng tin tưởng tài chánh dành cho Việt Nam).

 Bản Tin của AFP còn nhắc lại lời từ chối của Nhà Nước không nhận trách nhiệm hoàn vốn trong khi lúc vay vốn thì Nhà Nước đã long trọng bảo đảm việc hoàn vốn (“emprunt de USD.600 millions garanti par le gouvernement vietnamien”). Bản Tin viết:

“Le gouvernement a insisté sur le fait que le groupe devrait payer lui-même ses dettes ».

(Chính phủ đã nhấn mạnh rằng chính Tập đoàn phải trả những nợ nần của mình)

Việc mất tín nhiệm Tài chánh không phải chỉ liên hệ đến việc VAY VỐN (Project Financing) nước ngoài, mà nó còn liên hệ đến Kinh doanh của các Công ty trong tương lai đối với các bạn hàng. Thực vậy, những giao dịch thương mại linh kiện sản xuất hay hàng hóa trao đổi cần có Tín dụng ngắn hạn (Commodity Finances). Khi mất tin tưởng về nợ nần, thì những bạn hàng đòi hỏi phải trả tiền mặt mới giao hàng. Nếu có cho tín dụng ngắn hạn về hàng hóa, thì người cung cấp hàng hóa tăng giá bán để bù trừ vào nguy hiểm tín dụng. Đây là những hậu quả thiệt hại lâu dài về hoạt động Kinh tế, Thương mại cho Việt Nam.
 

Ông tân Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Sử, mới nhận chức, chưa ăn được gì, nay phải gồng mình trả nợ cho Ông cựu Tổng Giám đốc đã làm mất USD.4.4 tỉ. Nguyễn Tấn Dũng đồng chịu trách nhiệm về món nợ khổng lồ này, liệu Ông tân Thủ tướng khác nhận chức thay cho Nguyễn Tấn Dũng, có nhận trách nhiệm hoàn món nợ này thay cho cựu Thủ tướng Dũng hay không.

Họ tìm cách đổ trách nhiệm cho nhau để thoái thác hoàn nợ mà không nghĩ rằng hậu quả quỵt nợ sẽ đổ lên đầu Dân chúng Việt Nam.

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.12.2010
Web : http://VietTUDAN.net

 .
=========================
pho bien/ publication 23.12.2010
=========================
 


                                     CSVN QUỴT NỢ HAY KHÔNG ?

 
                        Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                           Geneva, 22.12.2010
                                      Web: http://VietTUDAN.net

 
Thực ra chỉ có những siêu thánh nhân, sống hoàn toàn vì tinh thần, mới không có ý tưởng quỵt nợ. Tuy vậy, nếu siêu thánh nhân cũng phải ăn uống cho thân xác mình sống, thì khi có dịp, cũng dễ dàng tìm cách quỵt nợ. Khi FREUD nói tính dâm dục là động lực, thì ngày nay trong sự khó khăn kiếm phương tiện sống, Tiền bạc còn là động lực mạnh hơn tính dâm dục. Ngồi trong phòng tối riêng lẻ với mỹ nhân mà không ai có thể soi mói (Báo chí phanh phui), tính dâm dục dễ dàng trổi dậy. Cũng vậy, có quyền lực sinh sát (Chính trị độc tài bịt miệng người khác) mà ngồi bên đống vàng, thì lòng tham Tiền bạc cũng làm thánh nhân biển thủ mấy thỏi vàng vào túi riêng vì nếu có ai nói tới, thì mình bỏ tù theo điều 88 Hình Luật Việt Nam.

Về Tiền bạc, thì không bao giờ nói đến hai chữ TIN TƯỞNG, mà tâm trí dễ nghĩ đến hai chữ LỪA ĐẢO. Có người hỏi tôi tại sao vậy ? Tôi trả lời liền rằng chính tôi không TIN TƯỞNG vào tôi về Tiền bạc, thì làm sao tôi TIN TƯỞNG vào người khác về Tiền bạc. Tôi trưng dẫn hai tỉ dụ để chứng minh lời tôi nói:

=>       Tỉ dụ thứ nhất: Buổi tối, nếu tôi ra ngoài đi uống bia, tôi chỉ bỏ vào túi chừng 20 quan Thụy sĩ, chứ không mang ví tiền đi theo với Credit Cards. Khi uống bia hết 20 quan Thụy sĩ thì về nhà ngủ. Còn nếu mang ví tiền đi và Credit Cards, thì khi hứng lên hoặc ngà ngà say,nhất là gặp nữ giới ưng ý, rút tiền ra và ký Credit Cards hoang phí vô ích. Điều này có nghĩa là chính tôi không TIN TƯỞNG vào tôi lúc ngà ngà say.

=>       Tỉ dụ thứ hai: Về tình cảm, khi đôi trai gái hoàn toàn TIN TƯỞNG nhau, thề thốt nếu một người chết, thì mình cũng chết theo cho trọn mối tình lý tưởng. Thế rồi hai người lấy nhau. Nhưng vừa làm đám cưới, thì hai người ký giấy phân chia Tiền bạc riêng lẻ (séparation des biens), nghĩa là không TIN TƯỞNG nhau về Tiền bạc, mặc dầu hoàn toàn TIN TƯỞNG nhau về tình cảm.

Chính vì việc không thể TIN TƯỞNG nhau về Tiền bạc, mà tôi muốn bàn đến vấn đề VINASHIN xin hoãn USD.60 triệu đáo hạn phải trả ngày 20.12.2010. Khi xin hoãn trả nợ, đó chỉ là lời hứa hẹn trả nợ ký bởi một bên bởi VINASHIN để yều cầu phía Chủ nợ TIN TƯỞNG vào lời hứa về Tiền bạc. Phía Chủ nợ chưa trả lời vì chưa TIN TƯỞNG vào lời hứa hẹn của Vinashin. Chúng ta không thể trách phía Chủ nợ và đòi buộc phía Chủ nợ phải TIN TƯỞNG vào lời hứa của mình.

Vấn đề QUỴT NỢ hay TRẢ NỢ Tiền bạc không còn nằm ỡ bình diện tạo niềm TIN TƯỞNG, tạo DANH DỰ suông, mà nằm ỡ chỗ tính toán QUYỀN LỢI khi QUỴT NỢ hay TRẢ NỢ.

Phía Chủ nợ chưa trả lời cho yêu cầu hoãn nợ của phía CSVN (Vinashin và Nhà Nước) vì họ đang tính toán dùng việc làm mất QUYỀN LỢI cho phía CSVN để bắt ép phải trả nợ. Phía CSVN cũng tính toán QUYỀN LỢI khi xin hoãn nợ hoặc quỵt nợ sau này.  Chúng tôi xin mượn lời của Giáo sư Jonathan PINCUS, Kinh tế gia tại Trường Harvard Kennedy ỡ Thành phố Hồ Chí Minh, tóm tắt về hậu quả QUYỀN LỢI nếu phía CSVN không trả USD.60 triệu đúng hạn :

« If Vinashin doesn’t pay, it will make it more expensive for any Vietnamese entity, government-ownered or otherwise, to get overseas financing. People in the government don’t seem to be thinking long-term about the implications of this for Vietnam’s fiancial credibility “ (Bloomberg, by Katrina NICHOLAS, 20.12.2010, from Singapore)

(Nếu Vinashin không trả, việc này sẽ làm nợ nần trở thành rất mắc mỏ cho bất cứ Công ty Việt Nam nào, quốc doanh hay không quốc doanh, về việc có được tài chánh nước ngoài. Những người trong Chính phủ dường như không nghĩ đến dài hạn về việc này đối với lòng  tin tưởng tài chánh dành cho Việt Nam).

Giáo sư Jonathan PINCUS nói về việc mất QUYỀN LỢI cho phía Việt Nam trong tương lai nếu không trả vốn đúng hạn: (i) Tín dụng nước ngoài sẽ trở thành mắc mỏ; và (ii) mất lòng Tin tưởng về Tài chánh lâu dài cho Việt Nam. Giáo sư đã đứng ở lãnh vực QUYỀN LỢI chung cho Việt Nam mà nói, nghĩa là đứng ở phạm vi mất QUYỀN LỢI cho Dân chúng Việt Nam. Phía Chủ nợ cũng tác động trên việc mất QUYỀN LỢI chung cho Việt Nam để bắt ép Vinashin hoàn vốn.

Nhưng điều quan trọng là Nguyễn Ngọc Sử, tân Tổng Giám đốc Vinashin, và Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ đồng chịu trách nhiệm, có vì QUYỀN LỢI chung của Dân chúng Việt Nam mà TRẢ NỢ hay chỉ tính QUYỀN LỢI riêng mà QUỴT NỢ. Thực vậy, chúng tôi có thể nói ngay rằng nếu vì QUYỀN LỢI chung cho Dân chúng Việt Nam, thì hai người có thể lo liệu hoàn món nợ USD.60 triệu đúng hạn để tránh nhửng thiệt hại như Giáo sư Jonathan PINCUS đã nói. Nhưng Nguyễn Ngọc Sử và Nguyễn Tấn Dũng chỉ tính toán QUYỀN LỢI riêng tư mà xin hoãn nợ để rồi QUỴT NỢ. Chúng tôi xin cắt nghĩa việc tính toán QUYỀN LỢI riêng tư mỗi người như sau:

*          QUYỀN LỢI riêng tư Nguyễn Ngọc Sử

Nguyễn Ngọc vừa được chỉ định làm Tổng Giám đốc, chưa được ăn uống riêng tư gì cả, mà đã phải nhận trách nhiệm hoàn vốn. Chính vì vậy, nếu phải hoàn vốn, thì ông cũng xin phải có thời gian để kiếm chác được gì khi hoàn vốn. Ông tính toán sẽ bán một số cơ sở của Vinashin để thâu tiền mà hoàn vốn. Ông đã nói rõ rằng trong một năm có thể bán những cơ sở thâu vào chừng USD.1 tỉ để có thể hoàn vốn. Khi bán những cơ sở này, ông chắc chắn thâu riêng cho ông một số tiền. Tỉ dụ, ông bán với giá rẻ, nhưng người mua đút vào túi ông một số tiền. Thực hiện việc bán cơ sở như vậy, ông sẽ đút túi riêng một số tiền lớn, lúc đó ông hoàn vốn mà không thương tiếc gì QUYỀN LỢI chung.

*          QUYỀN LỢI riêng của Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Tấn Dũng đồng chịu trách nhiệm về số tiền USD.4.4 tỉ thất thoát của Vinashin. Trong số tiền khổng lồ này đã có phần của Nguyễn Tấn Dũng. Chính phủ Việt Nam đã bảo đảm cho việc vay USD.600 triệu, nhưng bay giờ ông muối mặt từ chối trách nhiệm hoàn nợ vì lo sợ những Tập đoàn quốc doanh khác thua lỗ cũng bắt ông phải chịu trách nhiệm. Mặt khác ông muốn từ chối trách nhiệm vì muốn còn giữ chức Thủ tướng hoặc khỏi bị truy tố. Đó là việc tính toán QUYỀN LỢI riêng tư. Ông không còn nghĩ đến những thiệt hại QUYỀN LỢI chung của cả Việt Nam mà Giáo sư Jonathan PINCUS đã nói.

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 22.12.2010
Web: http://VietTUDAN.net

 
=========================
pho bien/ publication 17.12.2010
=========================
 


                           NHỮNG LỰC LƯỢNG QUỐC NỘI ĐỨNG LÊN
                             DẸP KINH TẾ MAFIA QUỐC DOANH CSVN


                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 16.12.2010
                                        Web: http://VietTUDAN.net

 
Trong những tháng gần đây nhất, chúng ta nhận thấy những biến chuyển của tình hình Việt Nam trong chiều hướng đi đến những thay đổi quan trọng nhằm chính Cơ chế CSVN:

*          Vỡ nợ của chủ trương Kinh tế quốc doanh. Vụ việc Vinashin chỉ là một tỉ dụ của vỡ nợ quốc gia. Việc vỡ nợ ỡ Việt Nam hiện nay là cả một hệ thống Kinh tế dồn vào cho những Tập đoàn quốc doanh mà chính những người điều hành lại có quyền lực Chính trị. Từ Trung ương đến các Tỉnh, những người điều hành chỉ tính toán thế nào để biển thủ tài sản công thành riêng cho mình. Tụt giốc Kinh tế, Lạm phát, Vật giá tăng vọt, Mất tín nhiệm trước nguồn vốn quốc tế, Ngân quỹ thiếu hụt trầm trọng và Phá giá đồng bạc, Dự trữ ngoại hối cạn đến đáy. Tất cả đều quy về một nguyên do: VI TRÙNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ hoành hành.

*          Việc vỡ nợ toàn diện của nền Kinh tế do THAM NHŨNG LÃNG PHÍ đụng chạm đến quyền DẠ DẦY của mọi giới. Mà đụng đến nồi cơm của người ta, thì người ta tự động đứng lên dành lại miếng ăn. Chưa bao giờ chúng ta thấy những Lực Lượng đấu tranh đang hình thành mạnh như lúc này. Những Lực Lượng này không phải từ nước ngoài nhập vào để cái mồm điên đão CSVN nói rằng đây là do “thế lực thù địch ngoại lai “. Những Lực Lượng này đứng lên từ chính trong lòng Chế độ tại quốc nội do thúc đẩy bởi quyền DẠ DẦY. Lực Lượng đứng lên từ chính Quốc Hội, chính Quân đội, chính Công an, chính lớp Công chức, thậm chí chính những Lãnh đạo đảng, và tất nhiên từ mọi tầng lớp Dân nghèo.

Vấn đề thay ngôi đổi chỗ trong Đại Hội đảng kỳ tháng Giêng tới này trở thành thứ yếu. Những con giòi đục khoét vẫn là những con giòi. Điều quan trọng cũa những Lực Lượng đấu tranh cho quyền DẠ DẦY, đó là phãi dứt bỏ cái Cơ Chế chủ trương Kinh tế quốc doanh với độc tài Chính trị để giòi bọ tha hồ đục khoét làm cho tụt dốc Kinh tế khiến người ta đói.

Hội Nghị Trung Ương 12 CSVN sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2011 đã không tháo gỡ cho nền Kinh tế Việt Nam theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế, mà ngược lại còn tiếp tục trói buộc nền Kinh tế trong quyền lực độc tài độc đảng Chính trị. Thực vậy, Dự thảo Cương lĩnh từ Hội Nghị Trung Ương 12 đã viết rõ rệt: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Thông tin từ Báo chí quốc nội cũng như quốc tế đang sôi động về tình trạng phá sản của nền Kinh tế quốc doanh, nghĩa là nền “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Từ tình trạng phá sản ấy, những lực lượng phải chịu hậu quả của phá sãn sẽ đứng lên lật đổ Cơ chế như điều tất yếu phải đến.


Tình trạng phá sản
của Kinh tế quốc doanh

Tình trạng phá sản quy tụ về 3 điểm chính: (i) Tụt dốc Kinh tế vĩ mô (ii) Vật giá nhẩy vọt; (iii) Phá giá Tiền tệ. Cả 3 điểm có những liên hệ hỗ tương với nhau.

(i) Tụt dốc Kinh tế vĩ mô

Vinashin chỉ là cái mụn đã âm ỉ từ lâu, nay phát ra như một tỉ dụ của sự phá sản của những Tập đoàn Kinh tế nhà nước. Đây không phải chỉ nguyên một Tập đoàn riêng lẻ phá sản, mà là một tỉ dụ cho một tình trạng phá sản của một chủ trương Kinh tế gọi là vĩ mô. Chính Nguyễn Tấn Dũng đã nhờ cậy Giáo sư Michael PORTER, Đại học Havard,  thẩm định về chủ trương Kinh tế vĩ mô nhà nước. Giáo sư đã viết Tập Phúc trình và kết luận như sau:

“Khi xem xét kỹ mô hình phát triển được áp dụng từ trước tới nay để xem có tiếp tục phù hợp với Việt Nam nữa không, câu trả lời của tôi là không”.

“Mô hình tăng trưởng của Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào việc khai thác các lợi thế có sẵn như tài nguyên và nhân công giá rẻ. “

 “Các mất cân đối vĩ mô lớn như cán cân thương mại và tài khoản vãng lai, tỷ lệ tiết kiệm – đầu tư, lạm phát và tỷ giá hối đoái có thể gây ra những hậu quả “không thể xem thường. Ít nhất, chúng tạo ra tâm lý với các nhà đầu tư rằng, rủi ro khi đầu tư vào Việt Nam là rất cao. Các mất cân đối vĩ mô này có thể làm phát sinh khủng hoảng, khi niềm tin bị xói mòn và các dòng vốn nước ngoài chảy khỏi Việt Nam”.

“Việt Nam là quốc gia sẽ bị tắc ở mức thu nhập trung bình thấp và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước có thu nhập thấp hơn đang trỗi dậy”.

Không phải chỉ mình Giáo sư Michael PORTER thấy sự tụt dốc của nền kinh tế gọi là vĩ mô này, mà cả World Bank, IMF/FMI, những Ngân Hàng quốc tế, những nhà Tư vấn cấp cao nước ngoài đều cảnh cáo Việt Nam là phải chữa trị chính những sai lầm Kinh tế vĩ mô, nếu không thì bị các nước láng giềng vượt qua.

Khi mà những Tập đoàn Thẩm định quốc tế như MOODY’S, STANDARD & POOR’S hạ điểm mức tin tưỡng các Công ty và Ngân Hàng VN, đó là họ thẩm định khả năng Kinh tế, Tín dụng trong tương lai dựa ttên những tụt dốc đang diễn ra.

(ii) Vật giá nhẩy vọt

Vật giá nhẫy vọt, Lạm phát tăng nhanh ở Việt Nam đến từ hai lý do chính:

*          Giảm hiệu lực sản xuất của những Tập đoàn Kinh tế quốc doanh. Khi nhận một số vốn để sản xuất hàng hóa, nếu hiệu lực sản xuất kém để lượng hàng hóa xuống, thì tất nhiên giá thành sãn xuất tăng tương đối với số vốn nhận được.

*          Nhà Nước muốn bảo vệ chủ trương Kinh tế quốc doanh, nên đổ thêm vốn vào mà không kiểm điểm sự tương xứng hiệu lực của sản xuất đối với số vốn cung cấp. Khối tiền càng phồng lên, mà lượng hàng hóa yếu kém, thì Vật giá tất nhiên tăng vọt sánh với đồng tiền được thổi phồng. Điều tệ hại hơn nữa là Ngân sách Nhà nước thiếu hụt, mà cứ phải đổ tiền vào cho những Tập đoàn quốc doanh, nên đành phải in tiền thêm làm Lạm phát Tiền tệ, phá giá đồng bạc Việt Nam. Người dân Việt Nam thừa hiểu cái trò này, nên không còn tin tưởng vào đồng bạc VN nữa.

Báo chí quốc nội đang la hoảng về tình trạng Vật giá nhãy vọt đến chóng mặt:

“SÀI GÒN (TH) - Lạm phát gia tăng nhanh chóng trong mấy tháng qua, vượt qua mặt những chỉ tiêu mà Quốc Hội đề ra cũng như các biện pháp “bình ổn giá” mà nhà cầm quyền quảng cáo. Hậu quả, những người có đồng lương cố định và đại đa số quần chúng đều nghèo khó lại thêm phần khốn đốn.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam trong một bản tin ngày 29 tháng 11, 2010 về “lo âu đường đi của giá” nói rằng, ‘luôn có trên 50% bạn đọc cho biết họ đang thực sự gặp khó khăn.’

Theo các con số do Tổng Cục Thống Kê ở Hà Nội đưa ra, lạm phát tăng nhanh nhất ba tháng trở lại đây của năm nay và là mức gia tăng tệ hại nhất trong suốt 20 tháng qua. Ðây là hệ quả của chính sách đánh sụt giá đồng nội tệ nhằm cứu ngành sản xuất xuất cảng gây ảnh hưởng dây chuyền lên cả nền kinh tế.

Theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, giá cả gia tăng 11.09% trong tháng 11, 2010 so với một năm trước. Ðây là tỉ lệ lạm phát gia tăng nhiều nhất từ tháng 3, 2009 mà vào thời điểm đó lạm phát nằm ở 11.25%. Tháng 10, 2010, lạm phát là 9.66%. Nếu chỉ tính từng tháng một thì lạm phát của tháng 11 đã tăng hơn tháng mười 1.86%.

Cuối năm 2009, Quốc Hội của chế độ Hà Nội biểu quyết “chỉ tiêu lạm phát trong năm 2010 phải dưới 7%”. Nhưng đến tháng 5, 2010, thấy không kềm nổi, nhà cầm quyền trung ương “xin điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)” lên “không quá 8%”. 

“Giá của tất cả mọi loại thực phẩm mà chúng tôi mua ở các chợ địa phương đều gia tăng đáng kể so với tháng trước”. Craig Jackson, quản lý nhà hàng Al Fresco (cũng có chi nhánh ở Hà Nội) nói như vậy và phải trình bày với thức khách lý do “những bất ổn trong tỉ giá” đã làm giá thực phẩm tăng vọt.

Theo báo Người Lao Động hôm 20 tháng 11, 2010 vừa qua, các siêu thị ở Sài Gòn đã tăng giá ít nhất 10%. Gạo, một thứ căn bản của bữa ăn người Việt Nam, lên giá ít nhất cũng 4%, trong khi nhà cầm quyền khoe năm nay sẽ xuất cảng 6.5 triệu tấn gạo.

Nói chung, giá thực phẩm đã gia tăng 14.78% so với một năm trước trong đó một số thứ còn tăng đến 20.45%, theo Tổng Cục Thống Kê nói trên.

Theo tờ Người Lao Động, một số mặt hàng khác gắn liền với đời sống hàng ngày là đường và gas cũng tăng đáng kể.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Cục Quản Lý Giá (Bộ Tài Chính Việt Nam), nói giá bán lẻ đường trắng trong nước 15 ngày đầu tháng 11 khoảng 19,000-21,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với tháng 10.”


(iii) Phá giá Tiền tệ.

Bản Tin của BBC ngày 10.12.2010 như sau:

“Tiền đồng 'đang có vấn đề rất nghiêm trọng'

Ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley nói đồng tiền Việt Nam ‘có vấn đề rất nghiêm trọng’ trong bối cảnh kinh tế yếu và mậu dịch bị thâm hụt, báo tài chính Mỹ Bloomberg đưa tin ngày 9/12.

Thực trạng cán cân thanh toán xấu đi, nền kinh tế yếu và thâm hụt mậu dịch đang tạo "sức ép lớn đáng kể " đối với tiền đồng, Stewart Newnham, chuyên viên nghiên cứu chiến lược tiền tệ tại Morgan Stanley nói tại một hội nghị ở Tp HCM.

Kể từ hồi tháng Năm 2008, thời điểm ông Newnham nói đồng tiền Việt Nam theo gót chân “khủng hoảng tiền tệ” như Thái Lan (1997), tiền đồng đã mất giá 17% so với đôla Mỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá tiền đồng 2% (18.932 VND /USD) vào ngày 18 tháng Tám là lần phá giá thứ ba kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong tuần này Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt
Nam ở mức "thấp".

IMF cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào cuối tháng Chín ở mức chỉ đủ trang trải cho 1,8 tháng nhập khẩu.”

Các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh thâm thụt công quỹ. Nhà nước phải bơm vào bằng đồng tiền phá giá. Tất nhiên dân chúng phải mua vàng và đo-la với giá chợ đen. Đồng Tiền VN sẽ phải phá giá nữa như các nước Á châu trong cuộc Khủng hoảng Tài chánh/ Tiền tệ năm 1997.

Ông Stewart Newnham của Morgan Stanley, khi nói về Lạm phát phá giá đồng bạc Việt Nam, đã nhắc tới cuộc Khủng hoảng Tài chánh/Tiền tệ Á châu năm 1997, khiến chúng tôi nhớ lại cách đây mấy năm, 2007, chúng tôi đã viết 5 bài liên tiếp về cuộc Khũng hoãng Tài chánh/Tiền tệ Á châu 1997, dựa trên những tài liệu của Bà Francoise NICOLAS. Chính năm 2007, chúng tôi đã sang Thái Lan quan sát tình trạng phá sản của một số Xí nghiệp chịu hậu quã của việc phá giá đồng tiền.

Về việc can thiệp Chính trị (Pouvoir politique) vào quyền lực Tiền tệ (Pouvoir monétaire), Kinh tế gia Florin AFTALION đã viết:

“L’inflation est un moyen de financement très commode. Elle est apprécíee par les hommes politiques, dans la mesure òu elle permet á court terme d’accorder des hausses de salaire et des subventions, de mettre de l’huile dans les rouages. «

(Lạm phát là một cách tài trợ rất thuận tiện. Nó được ưa chuộng bởi những người làm chính trị ở phương diện nó cho phép trong ngắn hạn chấp nhận cho tăng lương và trợ cấp các xí nghiệp, cho thêm dầu vào guồng máy.)

Kinh tế gia Florin AFTALION nói đến « trong ngắn hạn « và « bởi những người làm chính trị “. Tại Việt Nam, thì không phải là ngắn hạn, mà đã làm ba lần rồi và có còn làm tiếp trường kỳ nữa ; rồi không phải chỉ « bởi những người làm chính trị “ suông, mà bởi một chế độ Chính trị độc tài độc đảng.

Dân chúng bài trừ và quốc tế không còn tin vào đồng Tiền VN là phải.

Xin nhắc thêm rằng tại Nam Dương, cuộc Khủng hoảng 1997 phá giá đồng tiền đã đưa đến hậu quả Chính trị là sự sụp đổ nhà độc tài SUHARTO.


Những Lực Lượng đứng lên
từ tình trạng phá sản Kinh tế quốc doanh


Chúng tôi muốn nói đến tính cách tất yếu của những Lực Lượng này. Những Lực Lượng này không phải là do khuyên giải, cổ võ mà đứng lên. Việc đứng lên là tất yếu vì quyền DẠ DẦY của mình. Không đứng lên lật đổ Cơ Chế hiện hành, thì mình chết. Tính cách tất yếu là ở chỗ đó.

Những Lực Lượng nào ?

 

1)      Lực Lượng đại đa số quần chúng nghèo

Khi Vật giá tăng vọt, thì khối đại đa số dân nghèo phải cùng cực, thiếu ăn. Nền Kinh tế quốc doanh Mafia CSVN thâm thụt công quỹ, bóc lột sức lao động, làm đại đa số dân chúng đã nghèo mà còn bị khổ cực vì thiếu ăn. Lạm phát, vật giá tăng vọt đẩy dân nghèo vào cùng cực và phải tự đứng lên lật đổ cơ chế.

2)      Lực lượng Công chức, Công an và Quân đội

Đây là những thành phần lãnh lương cố định. Khi vật giá tăng vọt, đồng tiền mất giá, thì những thành phần lãnh lương cố định thấy mình nghèo đi. Càng phá giá đồng bạc VN, càng tăng vật giá, thì những thành phần này càng bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực. Họ phải đứng lên.

3)      Lực lượng Lãnh đạo đảng CSVN

Những Lãnh đạo đương quyền tham nhũng, vơ vét công quỹ. Nhưng những Lãnh đạo hồi hưu không thể ngồi yên. Trâu buộc ghét trâu ăn. Lực Lượng Lãnh đạo này không phải vì bất đồng Chính kiến mà đứng lên, nhưng chính là sự phân chia tham nhũng không đồng đều. Trước khi đánh cướp Ngân Hàng, thì mọi người cấu kết. Nhưng sau khi cướp được tiền rồi mà phân chia không đồng đều, thì lấy súng bắn giết nhau. Vì trâu buộc ghét trâu ăn, nên Lực Lượng Lãnh đạo này đứng lên mà bắn nhau. Số cán bộ Cộng sản hồi hưu, lãnh tiền cố định, nay thấy mình nghèo đi vì Lạm phát và vật giá tăng vọt, sẽ tăng cường tham gia Lực Lượng này.

4)      Lực Lượng trẻ Thanh niên Sinh viên

Mỗi năm, số người trẻ Thanh niên Sinh viên tại Việt Nam tăng lên 1 triệu và phải kiếm công ăn việc làm. Việc tụt dốc Kinh tế làm cho họ thất nghiệp và phải chịu cảnh vật giá tăng vọt. Trong khi ấy, họ so sánh với một thiểu số con cháu đảng ăn chơi, tiêu xài hoang phí, còn xuất ngoại. Việc so sánh trong cãnh thất nghiệp của họ sẽ tạo sự ganh tị, ghen ghét. Lớp người trẻ Thanh niên Sinh viên sẽ nhập cuộc đấu tranh để chấm dứt những người giữ quyền lực chính trị để THAM NHŨNG LÃNG PHÍ gây tụt dốc Kinh tế.

5)      Lực Lượng Tôn Giáo chống Bất Công, đòi Công Lý

Lực Lượng Giáo dân Công giáo đã đứng lên khởi đầu là Tòa Khâm sứ Hà Nội, rồi Xứ Thái Hà, lan vào Tam Tòa, Đồng Chiêm. Tất cả việc đứng lên này có nguyên do là chống BẤT CÔNG cũa Nhà Nước về đất đai. Mà việc bất công này lại cũng là do THAM NHŨNG của quyền lực Chính trị trưng dụng đất đai đẻ bán hoặc khai thác cho túi riêng của mình. Chống bất công như vậy cũng đồng nghĩa là chống THAM NHŨNG. CSVN đã sử dụng một số Lãnh đạo Tôn giáo quốc doanh để nhằm diệt Lực Lượng này. Nhưng TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM (=chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ) vẫn luôn luôn tồn tại bởi lẽ nó phát xuất từ Đức Tin và Lương Tâm của chính Giáo dân. Việc đấu tranh theo TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM này đang bùng dậy tại xứ Thái Nguyên hiện lúc này.

6)      Lực Lượng Tư doanh

Các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh thiếu hụt ngoại tệ để nhập siêu vì dự trữ ngoại hối của Nhà nước chỉ còn không tới hai tháng để nhập cảng. Theo Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, thì "số ngoại tệ Việt Nam có trong dân thì không phải là ít”, nghĩa là giới Tư doanh còn có thể vận dụng ngoại tệ để nhập cảng. Chính vì điểm này mà Lực Lượng Tư doanh nắm ưu thế đứng lên đấu tranh dành lại quyền Kinh tế mà từ trước đến nay các Tập đoàn quốc doanh nắm chủ động. Giới Tư doanh có cơ hội thực hiện Dân chủ hóa Kinh tế để tiến dần đến Dân chủ hóa Chính trị như một hệ luận tất nhiên.

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 6.12.2010
Web: http://VietTUDAN.net.
=========================
pho bien/ publication 17.12.2010
=========================
 


                                                   VIỆT NAM:
                                     VỠ NỢ KINH TẾ & LẠM PHÁT

 
                          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 09.12.2010 
                                        Web : http://VietTUDAN.net

 
Tuần trước, chúng tôi viết bài với đầu đề TRUNG QUỐC: LẠM PHÁT VÀ HẬU QUẢ, nghĩa là Lạm phát là cái nguyên nhân đem đến những Hậu quả nguy hại cho Kinh tế Trung quốc. Tuần này viết về Lạm phát tại Việt Nam, chúng tôi lại chọn đầu đề VIỆT NAM: TỤT DỐC KINH TẾ VÀ LẠM PHÁT, nghĩa là chính việc tụt dốc Kinh tế là cái nguyên nhân đang đẩy Lạm phát đến chóng mặt.

Những gì xẫy ra tại Việt Nam thường đi ngược lại với những nước chung quanh. Đúng như lời Phạm Văn Đồng tuyên bố trước Quốc Hội một cách long trọng: “Những gì các nước khác không làm được, thì ta làm được. Đầu năm tới, Nhà Nước sẽ cung cấp cho dân Hà Nội mỗi buổi sáng một cốc SỮA TRÂU !” (Trích lại lời Giáo sư Tiến sĩ Toán CHỬ VĂN ĐÔNG tại Varsovie). Ngườ ta thường cho dân uống sữa bò, thì ta cho dân uống sữa trâu mới đặc biệt.

Bài này lần lượt bàn những điểm sau đây:

=>       Một vài ý niệm giáo khoa về Lạm phát

=>       Tình trạng tụt dốc Kinh tế tại Việt Nam

=>       Lạm phát và những nguyên nhân

=>       Phải đánh thẳng vào Chủ trương Kinh tế quốc doanh


Một vài ý niệm giáo khoa về Lạm phát

Xin các bậc thức giả cho phép tôi nhắc lại một vài ý niệm giáo khoa về Lạm phát để làm cái sườn cho chúng tôi cắt nghĩa những lý do Lạm phát, Vật giá leo thang tại Việt Nam.

Lạm phát, Vật giá leo thang là một sự so sánh giữa Lãnh vực đồng Tiền, phương tiện trao đỗi hàng hóa,  và Lãnh vực Kinh tế thực gồm những hàng hóa được sản xuất ra và trao đổi. Lượng Tiền lưu hành trong dân gian và Lượng hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân gian cùng song hành. Khi so sánh hai Lượng song hành ấy, người ta định một Chỉ số tổng quát cho tương đương giữa đơn vị Tiền tệ và đơn vị Hàng hóa tiêu thụ.  Vật giá có nghĩa là sự so sánh tương đương này. Khi nói Tỷ giá Hối đoái là nói sự tương đương giữa hai đồng Tiền, còn nói Vật giá là nói sự tương đương giữa đơn vị một đồng Tiền với đơn vị Hàng hóa Tiêu thụ.

Để tóm tắt sự tương đương ấy, chúng tôi lấy lại Công thức của FISHER ở dạng đơn giản nhất:

  M.V
----------  =  P
     T

 “H” là Khối lượng Tiền. “V” là tốc độ lưu hành (tốc độ nhanh làm lượng Tiền nhiều lên trong khoãng thời gian nhất định). “T” bao gồm tất cả lượng hàng hóa thực trao đổi trong khoảng thời gian nhất định của lượng Tiền lưu hành. “P” là Chỉ giá tổng quát Tiêu thụ, kết quả của so sánh giữa Khối lượng Tiền lưu hành và Khối lượng hàng hóa trao đổi ở trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi “P” tăng, người ta gọi là Lạm phát hay Vật giá leo thang, nghĩa là phải dùng nhiều đơn vị đồng Tiền mới có được cùng đơn vị hàng hóa trước đây. Nhìn một cách đơn giản theo Công thức, thì khi “P” tăng, người ta thấy những trường hợp sau đây:

(i)        Trường hợp thứ nhất:

Lượng Tiền lưu hành tăng và Lượng hàng hóa đứng yên

Đây là trường hợp Lạm phát Tiền tệ, mà người ta thường gọi lá phá giá đồng bạc. Tỉ dụ một Nhà Nước độc tài độc đoán in thêm tiền mới cho vào lưu hành chung với tiền đang sử dụng của dân gian.

(ii)       Trường hợp thứ hai:
 
Lượng hàng hóa giảm và Lương Tiền lưu hành đúng yên

Đây là trường hợp tụt dốc Kinh tế thực, nghĩa là khả năng cung cấp hàng hóa cho trao đổi bị sút kém đi. Tỉ dụ hiệu năng sản xuất hàng hóa kém sánh với khối tiền lưu hành đang được sử dụng. Trong Đệ nhị Thế chiến, các đồng tiền Âu châu mất hẳn giá vì  không có hoạt động sản xuất hàng hóa Kinh tế: đồng Franc Pháp cũ, đồng Mark Đức cũ, đồng Lire Ý, đồng Yen Nhật.

(iii)      Trướng hợp thứ ba:

Lượng Tiền lưu hành tăng và Lượng hàng hóa giảm

Đây là trường hợp mà hai lực làm Lạm phát hợp lại để làm Lạm phát trở thành phi mã (Inflation galoppante) và Vật giá leo thang chóng mặt ! Tỉ dụ trước đây, thời mà Đệ Tam quốc tế Cộng sản mở những Mặt Trận Giải Phóng (Front de Libération) tại những nước Phi châu và Nam Mỹ. Hoạt động sản xuất hàng hóa đình trệ hoặc bị phá hoại, trong khi ấy Nhà Nước đương quyền phải trả lương Lính và Công chức, nên in Tiền mới ra làm Khối lưu hành Tiền tệ được thổi phồng lên. Lạm phát ở Ba Tây có lúc lên tới 1’600%.

Chúng tôi cũng xin chú thích thêm rằng không phải mọi Lạm phát đều xấu. Người ta phân biệt Lạm phát vui sướng (Inflation heureuse) và Lạm phát buồn cực (Inflation malheureuse). Lạm phát vui sướng khi mà một nước có phát triển Kinh tế đều đặn, dân chúng có thu nhập tăng, nên chi tiêu nhiều hơn khiến giá hàng hóa tăng lên. Trong trường hợp này, Ngân Hàng Trung ương chỉ cần điều chỉnh khối Tiền lưu hành cho phù hợp với đà tăng trưởng hàng hóa. Lạm phát buồn cực là khi dân nghèo bị vật giá lại tăng vọt, khiến dạ dầy đói.

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay là loại Lạm phát gì và ở trường hợp nào trong ba trường hợp trên đây ?
 

Tình trạng tụt dốc Kinh tế tại Việt Nam

Chúng tôi không hiện diện ở Việt Nam để chứng kiến cảnh tụt dốc Kinh tế. Nhưng có những nhân vật quốc tế đáng tin cậy họp chính tại Hà Nội và nói với Nhà Nước CSVN về mô hình Kinh tế nguy hiểm và nguy cớ tụt dốc mau chóng của Kinh tế Việt Nam. Chúng tôi xin trích đăng lại những tuyên bó của các nhân vật ấy.

Nhân vật thứ nhất mà chúng tôi trích dẫn là Giáo sư Michael PORTER, người được chính Nguyễn Tấn Dũng nhờ cậy nghiên cứu và thẩm định về mô hình Kinh tế VN cũng như tương lai của nó. Giáo sư đưa ra nhận định rõ rệt:

“Khi xem xét kỹ mô hình phát triển được áp dụng từ trước tới nay để xem có tiếp tục phù hợp với Việt Nam nữa không, câu trả lời của tôi là không”.

“Mô hình tăng trưởng của Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào việc khai thác các lợi thế có sẵn như tài nguyên và nhân công giá rẻ. “

“Nhiều chính sách vĩ mô có thể kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng lại không có tác dụng, hoặc thậm chí có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng năng suất dài hạn của Việt Nam”.

“Các mất cân đối vĩ mô lớn như cán cân thương mại và tài khoản vãng lai, tỷ lệ tiết kiệm – đầu tư, lạm phát và tỷ giá hối đoái có thể gây ra những hậu quả “không thể xem thường. Ít nhất, chúng tạo ra tâm lý với các nhà đầu tư rằng, rủi ro khi đầu tư vào Việt Nam là rất cao. Các mất cân đối vĩ mô này có thể làm phát sinh khủng hoảng, khi niềm tin bị xói mòn và các dòng vốn nước ngoài chảy khỏi Việt Nam”.

“Nếu Việt Nam không vượt qua được cách thức tăng trưởng hiện nay, quốc gia sẽ bị tắc ở mức thu nhập trung bình thấp và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước có thu nhập thấp hơn đang trỗi dậy”.

Giáo sư kết luận:

Tôi sẽ rất buồn nếu báo cáo này chỉ được để trên giá sách. Tôi hy vọng phó Thủ tướng sẽ giao các cơ quan nhà nước sử dụng báo cáo này trong quá trình hoạch định chính sách”.

Nhân vật thứ hai mà chúng tôi trích dẫn là Ông Adam SITKOFF, Giám đốc Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo Ông, việc Lạm phát hiện nay chỉ là sự phát hiện của một tình trạng tụt dốc Kinh tế có tính cách vĩ mô. Chính vì vậy mà trong Diễn đàn Doanh nghiệp họp tại Hà Nội hôm 2/12, Ông Adam Sitkoff nhấn mạnh muốn chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô thì tốt hơn.

Trả lời Phỏng vấn cho BBC, Ông nói:

“Có hai chủ đề chúng tôi nêu ra trong cuộc họp diễn đàn doanh nghiệp ngày 2/12 tại Hà Nội. Đó là chính phủ cần để ý duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn. Đề ra chính sách hữu hiệu để kiềm chế tỷ lệ lạm phát – vốn đang khá cao. Hiện lạm phát đang ảnh hưởng đến đời sống và sức mua của người dân. Thứ hai là chúng tôi muốn thấy chính phủ nghiêm túc thúc đẩy cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước. Sau vụ khủng hoảng tại Vinashin, chúng tôi quan sát thấy các tập đoàn kinh tế nhà nước khác phải nhận bớt nợ và bị gán tài sản của Vinashin. Cách giải quyết các khoản nợ của Vinashin vẫn còn chưa minh bạch.

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tin rằng chính phủ nên giảm bớt can thiệp vào quá trình làm ăn và kinh doanh của doanh nghiệp. Cạnh đó trong lúc tỷ lệ tư hữa hóa được đẩy mạnh, doanh nghiệp nhà nước vẫn kiểm soát hầu hết các loại hình kinh doanh quan trọng ở Việt Nam. Chúng tôi muốn thấy điều này thay đổi. Chính phủ nên tập trung vào các tiêu chuẩn kế toán, hạch toán được quốc tế công nhận liên quan đến cách tính thuế và thu thuế, để góp phần loại trừ tham nhũng. Hành động thường xuyên bơm thêm vốn cho doanh nghiệp quốc doanh đang ngập trong nợ nần không phải là cách dùng tiền thuế của dân tốt nhất.”

Vụ Tập đoàn quốc doanh VINASHIN thua lỗ tới USD.4.4 tỉ đang lan tràn sang các Tập đoàn quốc doanh khác, khiến giới Ngân Hàng quốc tế nhìn thấy tình trạng đe dọa vỡ nợ của nền Kinh tế quốc doanh. Các Tổ chức thẩm định quốc tế như MOODY, STANDARD & POOR’S đều đồng loạt hạ giá những Tập đoàn Kinh tế nhà nước để khả năng vay vốn của Việt Nam đi đến cho bế tắc rất gần đây.

Việc VINASHIN xin khất nợ USD.60 triệu với những lời lẽ như hé lộ ý tưởng dựt nợ tạo ảnh hưởng rất xấu cho tương lai tài chánh Việt Nam.

Trong khi các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước tụt dốc, bị đe dọa vỡ nợ, tạo một viễn tượng bí lối vay vốn tương lai, thì khả năng Tài chánh của chính Nhà Nước đang đi vào kiệt quệ. Chúng tôi xin trích ngay Báo chí quốc nội:

“Lời báo động của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế được đưa ra hôm 07/12 tại Hội nghị thường niên các nhà tài trợ cho Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày (7-8/12) tại Hà Nội. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, tính đến tháng 9 vừa qua, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã xuống đến mức chỉ còn bảo đảm được không đầy 2 tháng nhập khẩu.

Trong tham luận tại hội nghị, ông Masato Miyazaki, đại diện cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, không cho biết số liệu cụ thể về dự trữ ngoại tệ của Việt Nam, mà chỉ ghi nhận rằng: “Dự trữ quốc tế của Việt Nam đã ổn định trong năm nay nhưng vẫn còn ở mức thấp, khoảng 1,8 tháng nhập khẩu tính đến tháng Chín năm nay”.

Cũng theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, mức dự trữ vào tháng 12 năm ngoái chỉ bảo đảm được không đầy 2,5 tháng nhập khẩu mà thôi.”
 

Lạm phát và những nguyên nhân

Như trên chúng tôi đã nói, việc tụt dốc của nền Kinh tế vĩ mô tại Việt Nam mới là chính yếu. Tình trạng Lạm phát, Vật giá nhẩy vọt hiện nay chỉ là sự phát hiện nổi lên tác hại đến đời sống dân chúng. Báo chí quốc nội không thể không đăng tãi tình trạng Lạm phát buồn cực này (Inflation malheureuse), hậu quả của tụt dốc cả một bộ máy Kinh tế nhà nước. Chúng tôi xin trích đăng Báo chí quốc nội.

“SÀI GÒN (TH) - Lạm phát gia tăng nhanh chóng trong mấy tháng qua, vượt qua mặt những chỉ tiêu mà Quốc Hội đề ra cũng như các biện pháp “bình ổn giá” mà nhà cầm quyền quảng cáo. Hậu quả, những người có đồng lương cố định và đại đa số quần chúng đều nghèo khó lại thêm phần khốn đốn.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam trong một bản tin ngày 29 tháng 11, 2010 về “lo âu đường đi của giá” nói rằng, ‘luôn có trên 50% bạn đọc cho biết họ đang thực sự gặp khó khăn.’

Theo các con số do Tổng Cục Thống Kê ở Hà Nội đưa ra, lạm phát tăng nhanh nhất ba tháng trở lại đây của năm nay và là mức gia tăng tệ hại nhất trong suốt 20 tháng qua. Ðây là hệ quả của chính sách đánh sụt giá đồng nội tệ nhằm cứu ngành sản xuất xuất cảng gây ảnh hưởng dây chuyền lên cả nền kinh tế.

Theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, giá cả gia tăng 11.09% trong tháng 11, 2010 so với một năm trước. Ðây là tỉ lệ lạm phát gia tăng nhiều nhất từ tháng 3, 2009 mà vào thời điểm đó lạm phát nằm ở 11.25%. Tháng 10, 2010, lạm phát là 9.66%. Nếu chỉ tính từng tháng một thì lạm phát của tháng 11 đã tăng hơn tháng mười 1.86%.

Cuối năm 2009, Quốc Hội của chế độ Hà Nội biểu quyết “chỉ tiêu lạm phát trong năm 2010 phải dưới 7%”. Nhưng đến tháng 5, 2010, thấy không kềm nổi, nhà cầm quyền trung ương “xin điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)” lên “không quá 8%”. 

“Giá của tất cả mọi loại thực phẩm mà chúng tôi mua ở các chợ địa phương đều gia tăng đáng kể so với tháng trước”. Craig Jackson, quản lý nhà hàng Al Fresco (cũng có chi nhánh ở Hà Nội) nói như vậy và phải trình bày với thức khách lý do “những bất ổn trong tỉ giá” đã làm giá thực phẩm tăng vọt.

Theo báo Người Lao Động hôm 20 tháng 11, 2010 vừa qua, các siêu thị ở Sài Gòn đã tăng giá ít nhất 10%. Gạo, một thứ căn bản của bữa ăn người Việt Nam, lên giá ít nhất cũng 4%, trong khi nhà cầm quyền khoe năm nay sẽ xuất cảng 6.5 triệu tấn gạo.

Nói chung, giá thực phẩm đã gia tăng 14.78% so với một năm trước trong đó một số thứ còn tăng đến 20.45%, theo Tổng Cục Thống Kê nói trên.

Theo tờ Người Lao Động, một số mặt hàng khác gắn liền với đời sống hàng ngày là đường và gas cũng tăng đáng kể.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Cục Quản Lý Giá (Bộ Tài Chính Việt Nam), nói giá bán lẻ đường trắng trong nước 15 ngày đầu tháng 11 khoảng 19,000-21,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với tháng 10.”


Chúng tôi trở lại Công thức của FISHER trình bầy với tính cách tóm gọn giáo khoa ở đoạn đầu để nhìn những lý do căn bản tạo tình trạng Lạm phát, Vật giá leo thang hiện nay ở Việt Nam:

(i)         Các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh được Nhà Nước rót vào cho phồng lên số vốn, nghĩa là đã cho những Tập đoàn này lượng tiền lưu hành lớn (M.V tăng)

(ii)        Nhà Nước đứng ra như bảo đảm cho những Tập đoàn này vay vốn nước ngoài, càng làm phồng lên khối Tiền lưu hành (M.V tăng)

(iii)       Nhà Nước thiếu hụt Ngân sách, nhưng Nhà Nước độc tài đã phá giá đồng bạc Việt Nam, in Tiền mới rót vào lưu hành vá đặc biệt rót cho các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh để dân chúng hứng chịu cảnh Lạm phát Tiền tệ này (M.V tăng)

(iv)       Trong khi ấy, các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh tham nhũng, lãng phí, không sản xuất hàng hóa cho tương xứng với số vốn nhận được. Không có hiệu năng Kinh tế, nghĩa là giảm sút hẳn sản xuất hàng hóa. Việc này làm giảm lượng hàng hóa trao đổi “T” trong Công thức của Fisher. Thổi phồng vốn lưu hành Tiền tệ và tụt dốc sản xuất hàng hóa, các Tập đoàn Kinh tế nhà nước đã hiệp hai lực (“M.V” tăng và “T” giảm) làm cho Lạm phát phi mã (Inflation galoppante) và Vật giá vọt lên chóng mặt.

Chính vì hiểu cái nguồn gốc phát sinh Lạm phát và Vật giá tăng vọt như vậy mà các nhân vật quốc tế họp tại Hà Nội đã khuyên Nguyễn Tấn Dũng phãi thay đổi mô hình Kinh tế vĩ mô nền tảng, chứ không chỉ nguyên hô hào dùng dầu cù là thoa bóp Lạm phát và Vật giá nhất thời. Phải trị từ cội nguồn Lạm phát.

Chính vì cái cội nguồn này mà chúng tôi thấy có sự khác biệt giữa Lạm phát Trung quốc và Lạm phát Việt Nam:

*          Lạm phát Trung quốc một phần do độc chiêu QE2 $600 tỉ làm cho lượng vốn quốc tế đầu cơ dồn vào để kiếm lợi nhuận cao. Trong khi ấy, vốn đầu cơ quốc tế không vào Việt Nam vì sợ vào không những không có lợi nhuận mà còn sợ mất vốn vì Kinh tế sắp vỡ nợ.

*          Tỷ giá Đo-la xuống tại Trung quốc để tự động đẩy Tỷ giá đồng Yuan lên. Nhưng tại Việt Nam, Tỷ giá tiền Đồng VN lại tăng lên VN$.2’000 đối với Đo-la, nghĩa là giá đồng Tiền VN xuống mà giá đồng Đo-la lại lên. Dân Việt Nam và giới Hối đoái không còn tin tưởng ở Đồng bạc Việt Nam đã phá giá 3 lần trong một năm.

Thật đúng như lời Phạm Văn Đồng là những gì nước khác làm không được thì nước ta làm được, nhưng làm ngược chiều.
 

Phải đánh thẳng vào
Chủ trương Kinh tế quốc doanh

Đã từ nhiều năm nay, chúng tôi luôn luôn kêu gọi rằng phải đánh thẳng vào Chủ trương Kinh tế quốc doanh. Việc tụt dốc Kinh tế VN, việc xuất hiện Lạm phát buồn cực (Inflation malheureuse) lúc này chính là do Nhà Nước sử dụng những Tập đoàn Kinh tế quốc doanh để nắm độc quyền Kinh tế Quốc gia như chúng ta đã thấy hậu quả được trình bầy trong những phần trên đây.

VINASHIN, VINACOMIN… chỉ là những Tập đoàn Kinh tế Nhà nước chường ra cái tên. Nhưng có một thứ Vi trùng không mang tên làm ruỗng những Tập đoàn ấy. Đó là Vi trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ chui xuyền qua đãng và các Tập đoàn để đục khoét làm tụt hậu Kinh tế Quốc gia. Những con Vi trùng này cố thủ giữ Chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế để chúng chui rúc ẩn danh giữa hai quyền lực này mà đi đêm, đánh đĩ với nhau đẻ ra cả ổ Vi trùng THAM NHŨNG LÃNG PHÍ thi nhau đục khoét Kinh tế Quốc gia.

Đó là lý do coat lõi điếm đàng thâm cung bí sử mà những nhân vật quốc tế chỉ nói bóng gió, chứ không dám nói huỵch toẹt ra.

Tôi xin phép nói hụyh toẹt ra rằng phải DỨT BỎ CHÍNH CÁI CƠ CHẾ CSVN ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM ĐỘC QUYỀN KINH TẾ để THAM NHŨNG LÃNG PHÍ thì mới có thể phát triển Kinh tế Việt Nam được.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 02.12.2010
Web : http://VietTUDAN.net

 .=========================
pho bien/ publication 08.12.2010
=========================
 


                              THẤT NGHIỆP MỸ GIẢM HAY KHÔNG?
                               BAO NHIÊU % VÀ VỚI TỐC ĐỘ NÀO ?


                          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                           Geneva, 08.12.2010
                                      Web: http://VietTUDAN.netChiều tối hôm qua, Đài CNN còn đưa ra con số 9.8% thất nghiệp tại Mỹ, nghĩa là con số gần 10% vẫn đứng nguyên, trong khi ấy Chính sách rót $600 tỉ của QE2 đã bắt đầu tạo ảnh hưởng Quốc tế hơn một tháng nay kể từ ngày quyết định của FED, 03.11.2010.

Cuộc bầu thay đổi đa số từ đảng Dân Chủ sang đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội Mỹ, nghĩa là thất bại của TT.Obama, cũng do con số thất nghiệp này.

Mục đích chính của Quyết định QE 2 $600 tỉ

FED dưới sự điều hành của Chủ tịch Ben BERNANKE đã được giao trách nhiệm chính yếu là hạ con số THẤT NGHIỆP tại Mỹ bằng phương tiện Tiền Tệ, Tài chánh. Trong tầm tay của mình, Giáo sư Tiến sĩ Ben BERNANKE có hai khí giới để thực hiện: (i) Hạ Lãi suất Chỉ đạo; (ii) Điều hành tăng giảm Khối Tiền lưu hành.

Khí giới thứ nhất là Lãi suất Chỉ đạo thì đã hết đạn rồi, nghĩa là Lãi suất ấy đã được hạ đến gần 0%. Chỉ còn khí giới thứ hai là làm tăng giảm Khối Tiền lưu hành.

Quyết định QE2 rót $600 tỉ vào Lưu hành với tốc độ nhân Tiền mà FED quen sử dụng như ảo thuật là việc FED bó buộc phải làm. Tất nhiên mục đích chính của quyết định rót Tiền này là phải hạ THẤT NGHIỆP tại Hoa kỳ mà FED đã nhận trọng trách.

Nếu Quyết định QE2 $600 tỉ rót vào Lưu hành có tác động đến Thế giới, nhất là Trung quốc, về Tỷ giá Hối đoái và về Cán Cân Mậu dịch, thì đó không phải là mục đích chính mà chỉ là những tác động giai đoạn để đi đến mục đích chính là hạ THẤT NGHIỆP tại Mỹ.

Nhưng bao giờ người ta mới thấy dấu hiệu mức thất nghiệp hạ ? và hạ xuống đến mức độ nào? rồi tốc độ hạ nhanh hay chậm ? Đó là những câu hỏi mà FED, Chính quyền Obama, Dân Mỹ, nhất là dân thất nghiệp, phải đặt ra và chờ mong câu trả lời.

Tác động của QE2 $600 tỉ
nhằm tiến tối mục đích hạ THẤT NGHIỆP
 
Ngày 03.11.2010, khi các Chuyên viên FED họp để lấy quyết định cuối cùng là rót $600 tỉ vào Lưu hành, chắc chắn đã tính toán những tầm ảnh hưởng tác động giai đoạn có tính cách chiến thuật để đạt mục đích tối hậu của mình. Những tác động giai đoạn này ảnh hưởng lên Kinh tế/Tài chánh nội địa Hoa kỳ cũng như lên toàn Thế giới. 

=> Tác động tính toán lên Kinh tế / Tài chánh nội địa Hoa kỳ

* FED sữ dụng $600 tỉ để mua Trái phiếu Ngân khố Mỹ nhằm hạ lãi suất dài hạn xuống. Việc này nhằm thúc đẩy số vốn đầu cơ lưu hành quốc tế dồn vào mua những Cổ phiếu ngắn hạn. FED biết rằng Dân chúng Hoa kỳ giữ lượng Cổ phiếu đến USD.7’000 tỉ. Khi giá những Cổ phiếu này tăng lên, thì Dân chúng Hoa kỳ thấy mình giầu lên và dành một phần cho chi tiêu. Mãi lực dân Mỹ tăng do Cổ phiếu tăng giá. Dân chúng tiêu dùng, thì Sản xuất mới tăng được. Các xí nghiệp thuê Nhân công để tăng Sản xuất, thì Thất nghiệp sẽ giảm.

* Một mặt khác, khi FED rót $600 tỉ vào Lưu hành, các Xí nghiệp thấy số vốn ở Thị trường tăng lên với Lãi suất thấp gần 0%, nên dễ dàng vay vốn để đầu tư vào những chương trình Sản xuất của mình. Hậu quả vay được vốn rẻ đầu tư là thu nhận thêm Nhân công và do đó Thất nghiệp giảm xuống.

* FED cũng tính toán rằng với $600 tỉ hoặc nhân lên thêm rót vào lượng Tiền tệ lưu hành, thì Tỷ giá đồng Đo-la tất nhiên giảm xuống. Xin lưu ý là Đo-la giảm tới mức nào, thì đó là việc FED có khả năng quyết định cho phù hợp. Khi Tỹ giá Đo-la hạ, thì hàng hóa Hoa kỳ được nâng đỡ trong việc xuất cảng trên Thị trường quốc tế. Nếu xuất cảng Hoa kỳ tăng, thì tất nhiên Sản xuất tăng và do đó các Xí nghiệp thu nhận thêm Nhân công, thất nghiệp giảm xuống.

=> Tác động tính toán lên Kinh tế / Tài chánh quốc tế

Đã từ những thập niên, Kinh tế Á châu, từ Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, Tân Gia Ba… đả nhờ Mãi lực cao của Dân chúng Hoa kỳ mà làm giầu cho mình. Điển hình nhất là Trung quốc, sản xuất và xuất cảng nhằm chính yếu vào khai thác Thị trường Hoa kỳ.

Mãi lực Hoa kỳ bị khai thác đến nỗi bay giờ phải kiệt quệ làm dân chúng Mỹ thất nghiệp trầm trọng. Chính TT.Obama đã phải công khai chỉ trích về điểm khai thác này tại Hội nghị G20 Seoul và Hội nghị APEC tại Nhật.

Chúng tôi đã có lần viết rằng TT.Obama không thể ngồi ôm khối thất nghiệp dân chúng Mỹ mà than khóc trước những kẻ làm cho mình kiệt quệ và còn lên mặt hống hách ương ngạnh. Chính thái độ ôm thất nghiệp mà chỉ than khóc đã làm cho TT.Obama và đảng Dân chủ thất bại mới đây. Hoa kỳ có quyền phản công lại.

Nếu Quyết định QE2 $600 tỉ có những tác động phản công lại trên Thị trường quốc tế, nhất là ở Trung quốc, thì đó cũng chỉ là luật nhân quả do chính một số nước Á châu, nhất là Trung quốc, đã gây ra cái nhân không sòng phẳng.

Những tác động hậu quả tính toán trên Thị trường quốc tế như sau:

* Tác động trực tiếp từ giảm giá đồng Đo-la. Đồng Đo-la hạ giá xuống khiến Tỷ giá đồng Yuan tự động phải lên. Như vậy, tác động này làm cho Trung quốc giảm việc gian lận dùng Tỷ giá đồng Yuan thấp để xuất cảng hàng sang Hoa kỳ làm cán cân Mậu dịch Mỹ thiếu hụt đến USD.46 tỉ trong tháng 10 vừa rồi. Khi Trung quốc giảm xuất cảng, thì đó cũng có nghĩa là hàng Mỹ có khả năng tăng xuất cảng để từ đó tăng Sản xuất tại Mỹ và hạ được thất nghiệp của mình. Cũng vậy, vì đồng Đo-la hạ xuống, những nước xuất cãng khác của Á châu cũng chịu ảnh hưởng tác động này như Trung quốc.

* Tác động gián tiếp qua những vốn đầu cơ lưu động. Khi làm cho Lãi suất Hoa kỳ xuống do Quyết định rót $600 tỉ, những vốn đầu cơ lưu động đổ dồn vào những nước bắt đầu phát triển để kiếm lợi nhuận cao hơn. Tác động này tạo tình trạng Lạm phát, nhất là Trung quốc mà chúng tôi đã có dịp viết một bài dài trong tuần vừa rồi. Cái hậu quả là nền Kinh tế mang Lạm phát thiếu cạnh tranh, giảm tăng trưởng, giãm xuất cảng. Như vậy gián tiếp Hoa kỳ tăng tính cạnh tranh của mình về xuất cảng và Sản xuất. Tất nhiên tác động này góp phần vào việc làm giảm thất nghiệp tại Hoa kỳ.

Qua những tác động liệt kê ra trên đây, về kinh tế / Tài chánh nội địa Mỹ cũng như trên Thế giới, chúng ta thấy rằng khi quyết định QE2 rót $600 tỉ vào lưu hành, FED đã tính toán nhất quán nhằm mục đích chính là hạ THẤT NGHIỆP tại Mỹ, nhiệm vụ được trao phó. Nhưng FED có đạt được mục đích hay không và bao giờ mới đạt được ?

Những khó khăn trong việc giảm thất nghiệp
ở những nước tiền tiến đã kỹ nghệ hóa

Trong suốt phần trình bầy trên đây, tất cả những tính toán sử dụng tác động Tiền tệ và Tài chánh giai đoạn của FED là đi tới tăng SẢN XUẤT để từ đó các xí nghiệp THU NHẬN NHÂN CÔNG. Việc giảm THẤT NGHIỆP chỉ là hậu quả của quyết định thu nhận thêm nhân công của các xí nghiệp hay không. Quyền quyết định Tiền tệ và Tài chánh là quyền của FED, nhưng quyền quyết định thu nhận nhân công là quyền của xí nghiệp sản xuất. Chính vì việc FED không giữ chủ động trong việc quyết định thu nhận nhân công mà mục đích của QE2 $600 tỉ rót vào lưu hành vốn có thể không đạt được mục đích theo mong ước của FED. Những khó khăn trong việc giảm được thất nghiệp còn tùy thuộc vào quyết định của các xí nghiệp mà mục đích tối hậu của họ là nhằm đạt tới LỢI NHUẬN TỐI ĐA. Các xí nghiệp nhằm mục đích hoàn toàn Kinh tế, trong khi ấy mục đích giải quyết THẤT NGHIỆP của FED còn mang thêm khía cạnh Xã Hội, Chính trị. Chúng tôi xin cắt nghĩa những khó khăn đó như sau.

Công thức tổng quát về SẢN XUẤT:     Q  =  f(K, L, t)

Q là Lượng Sản Xuất. f có nghĩa là tùy thuộc. K là Vốn sử dụng. L là Nhân Lực. T là Kỹ thuật hội nhập vào hai Yếu tố K và L.  Mục đích xản xuất của xí nghiệp là LỢI NHUẬN TỐI ĐA, chứ không tất nhiên là sản xuất lượng nhiều hay ít. Công thức trên đây đứng về phía tính toán chi tiêu cho Giá thành. Vì tính cách cạnh tranh xít xao ở Thị trường, nên Giá bán trở thành rất khó khăn để quản trị, các xí nghiệp tìm mọi cách sử dụng Chi tiêu cho K, L và t để hạ Giá thành làm biên độ LỢI NHUẬN tăng.

=> Khó khăn thứ nhất: Lựa chọn sử dụng giữa K (Vốn) và Nhân Lực (L)

Việc lựa chọn này tùy thuộc Loại hàng hóa sản xuất của Xí nghiệp. Đối với những hàng hóa thuộc loại phức tạp và cao cấp dùng dài hạn, Xí nghiệp lựa chọn sử dụng Vốn (L) vào những thiết bị sản xuất toàn hảo. Nhưng đối với những hàng hóa thường dùng mỗi ngày có tính cách ngắn hạn, Xí nghiệp lựa chọn sử dụng Nhân lực, nhất là Nhân lực không chuyên nghiệp và rẻ tiền. Tỉ dụ ngành sản xuất may mặc được chuyển về những nước có nhân lực rẻ tiền.

Đứng về quan điểm quản trị Chi tiêu như vậy của các Xí nghiệp, nếu Chính sách QE2 $600 tỉ nhằm tăng sản xuất tại Hoa kỳ, thì chưa tất nhiên việc tăng sản xuất dẫn đến việc Xí nghiệp nhận thêm nhân công Mỹ để giảm thất nghiệp. Một số Xí nghiệp Mỹ có thể sử dụng vốn từ FED để tăng cường thiết bị sản xuất những hàng cao cấp hoặc sang các nước có nhân công rẻ tiền để sản xuất những hàng thường dùng mỗi ngày.

=> Khó khăn thứ hai: Hiện đại hóa Xí nghiệp (t)

Kỹ thuật hội nhập (t) là yếu tố chủ chốt cho Sản xuất tại những nước tiền tiến đã kỹ nghệ hóa. Nó hội nhập vào hai Yếu tố Vốn (K) và Nhân Lực (L).

Con vật, như con voi, có sức mạnh biết bao lần hơn con người. Nhưng con voi không có tiến triển, trong khi ấy con người, nhờ trí thông minh, có những phát minh và luôn luôn muốn áp dụng phát minh để khắc phục sức mạnh thiên nhiên phục vụ làm tăng cường sức mạnh cho sức yếu thân xác của mình.

Từ tình trạng phải dùng bắp thịt để làm việc kiếm ăn nuôi sống thân xác, con người đã phát minh những cách thế để bắt thiên nhiên làm việc kiếm cơm cho mình.

Trong Kinh tế, người ta gọi HIỆN ĐẠI HÓA XÍ NGHIỆP là áp dụng những phát minh Khoa học vào Tiến trình Sản Xuất. Trong Công thức Sản xuất, Yếu tố (t) tượng trưng cho việc áp dụng những phát minh Khoa học, gọi là Tiến triển Kỹ thuật (Progrès Technologique) hội nhập vào hai Yếu tố Sản xuất là Vốn (K) và Nhân Lực (L).

Các nước tiền tiến đã kỹ nghệ hóa luôn luôn phải theo rõi những Phát minh khoa học (Inventions scientifiques) và áp dụng chúng vào Tiến trình sản xuất, nếu không sẽ bị đào thải.

Nước Mỹ ở vào thượng đỉnh những nước tiền tiến đã kỹ nghệ hóa. Việc Hiện đại hóa Sản xuất có ba mức độ:

1) Mức độ Cơ Giới hóa (Mécanisation)

Đây là mức độ dùng Cơ giới (Mécanique) để hỗ trợ cho Bắp thịt. Tỷ dụ dùng Máy cầy thay cho người kéo cầy.

2) Mức độ Tự động hóa Cơ giới (Automatisation de la Mécanique).

Đây là mức độ đặt vào Cơ giới một Bộ phận làm cho Cơ giới tự phát động và tự ngưng làm việc. Người ta bắt đầu gọi đó là thêm cho Cơ giới một bộ óc thô sơ. Tỉ dụ Máy giặt tự bắt đầu ở thời điểm nào đó, rồi tự ngưng khi giặt xong.

3) Mức độ Rô-bô (Robotisation)

Cái bộ óc thô cho Tự động hóa Cơ giới được kiện toàn đến nỗi nhiều người gọi đó là Trí thông minh nhân tạo (intelligence artificielle).

Xem như  thế, Hiện đại hóa sản xuất qua ba mức độ trên là việc giải thoát con người khỏi sự hiện diện nơi sản xuất. Nhưng mỗi mức độ giải thoát con người là mỗi lần làm con người mất việc làm : (1) Máy cầy đẩy nông dân phải đến những khu kỹ nghệ để làm công nhân nhà máy; (2) Máy giặt tự động hóa thải chị giúp việc khỏi phải canh chứng ; (3) Rô-bô khuân vác thải người công nhân cũng như Máy Điện tính thải cô thư ký.

Tóm lại, Hiện đại hóa Sản xuất đi theo khuynh hướng thải thợ tại những nước tiền tiến.

Hoa kỳ là nước tiền tiến đã kỹ nghệ hóa cao độ. Điều đó có nghĩa là khuynh hướng thải Nhân lực cũng cao độ. Chính vì vậy mà khi Chính sách Tiền tệ và Tài chánh QE 2 $600 tỉ nhằm tác động tăng SẢN XUẤT cho Xí nghiệp đã Hiện đại hóa tại Mỹ chưa tất nhiên dẫn đến việc nhận thêm Nhân Lực để giảm THÁT NGHIỆP như FED mong muốn.

Nước Mỹ vừa trải qua một cuộc Khủng hoảng Kinh tế làm Sản xuất giảm. Các xí nghiệp đã thải thợ để mức độ THẤT NGHIỆP lên tới 9.8%. Điều đó có nghĩa là những Nhà Máy Thiết bị sản xuất cũng bị « thất nghiệp « . Nếu ngày nay, vì tác động của QE2 $600 tỉ mà Xí nghiệp tăng Sản xuất, thì họ nghĩ trước tiên đến việc cho nhà máy thiết bị « thất nghiệp« chạy lại cho hết năng lực trước khi thâu nhận thêm nhân công làm giảm thất nghiệp như FED mong muốn.

Đây là khó khăn rất lớn tại Hoa kỳ trong việc làm giảm thất nghiệp.

Góp ý để Kết luận :
Che Chở Mậu dịch là quyền tự vệ

Tự do Mậu dịch là điều đáng quý vì trên mặt Lý thuyết từ những Oâng Tổ Cổ điển Anh quốc như Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill…, tự do mậu dịch mang lại lợi ích cho cả hai phía trao đổi. Nhưng nếu mình ở thế yếu bị khai thác, thì tự do mậu dịch là thí thân để người khác lợi dụng. Tự do mậu dịch là Lý tưởng khi mà hai phía có lực Kinh tế đồng đều.  Nhưng khi thấy mình yếu chưa đủ lực, thì mình có quyền tự vệ xin hoãn binh, nghĩa là mình Che Chở mình (Protectionnisme) cho đến khi đủ lực.

Ngày 30.11.2010, Thượng viện Hoa kỳ chấp thuận DỰ LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM, đó là bước khởi sự cho những Biện pháp không giá biểu (Mesures non tarifaires douanìeres) đẻ Che Chở Mậu dịch mà những ký kết trong khuôn khổ Tổ Chức Mậu dịch Thế giới (WTO / OMC) không có quyền can thiệp.

Những tác động của Chính sách QE2 $600 tỉ về Tiền tệ và Tài chánh của FED phải được bổ túc bởi những Biện pháp Không giá biểu quan thuế để ngăn chặn sự ích kỷ của những Xí nghiệp chỉ tìm LỢI NHUẬN TỐI ĐA nhất thời.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 08.12.2010
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 02.12.2010
=========================
                                                 TRUNG QUỐC:
                                        LẠM PHÁT & HẬU QUẢ

 
                        Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                          Geneva, 02.12.2010
                                     Web : http://VietTUDAN.net

 
Nội dung bài Quan Điểm này đã được Đài RFI phỏng vấn ngày thứ Tư  01.12.2010, để phát thanh về Việt Nam.

Theo Kinh tế gia Wang Tao, làm việc cho UBS tại Bắc Kinh, trước những đề nghị của các Chuyên gia quốc tế về những Biện pháp Tài chánh, Tiền tệ để giải quyết Lạm phát và tăng vật giá, Bắc Kinh vẫn từ chối những biện pháp ấy vì sợ nguy hiểm xẩy đến cho những Kỹ nghệ xuất cảng và lo lắng nạn thất nghiệp cho chục triệu nhân công:

«Pékin, malgré les pressions intenses de ses partenaires commerciaux, refuse toute hausse importante qui mettrait en danger ses industries exportatrices et des dizaines de millions d'emplois.» (PEKIN, 24 nov 2010 (AFP) (Par Boris CAMBRELENG)

(Bắc Kinh, mặc dầu những áp lực của những bạn hàng thương mại của mình, từ chối mọi việc tăng lên quan trọng (như lãi suất, tỷ giá đồng yuan) có thể đưa đến nguy hiểm cho những kỹ nghệ xuất cảng và cho những chục triệu công nhân).

Trong bài này, chúng tôi trình bầy

=>       Tình hình Lạm phát như thế nào hiện nay         

=>       Những lý do nào đưa đến Lạm phát

=>       Những Biện pháp chống đỡ Lạm phát

=>       Những hậu quả Lạm phát cho Kinh tế Trung quốc

 

Tình trạng Lãm phát như thế nào hiện nay

Theo hai bài viết từ Bắc Kinh của Ký giả Harold THIBAULT đăng trên Nhật báo quốc tế Le Monde 19.11.2010; theo Bản Tin của Thông Tấn AFP bởi Boris CAMBRELENG đánh đi từ Bắc Kinh ngày 24.11.2010; và theo bài viết với tựa đề LES ALGUES, SYMBOLES DE L’INFLATION GALOPANTE EN CHINE (Rau câu, biểu tượng của Lạm phát nhẩy vọt tại Trung quốc) của Tác giả WEI GU (bản dịch của Christine LAHUEC) đăng trên Le Monde 30.11.2010, thì Tình hình Lạm phát tại Trung quốc được tóm tắt bằng những con số được đưa ra như sau:   :

*          Trong tháng 10, vật giá nhẩy vọt 4.4%. Đó là con số chính thức tuyên bố, nhưng theo những nhà quan sát Kinh tế Trung quốc, thì việc nhẩy vọt vật giá phải là 7%.

*          Vật giá những thực phẩm chính cho dân chúng tăng 62.4% trong một năm

*          Tăng giá McDonald’s… và Siêu thị: Giá tại 1135 Tiệm ăn McDonald’s  tăng từ 0.5 Yuan tới 1 Yuan. Các Tiêm ăn Kentucky Fried Chicken cũng tăng như vậy. Việc tăng giá cũng nhìn thấy rõ tại các Siêu thị.

*          Viviane WEI, bà mẹ của một gia đình, được phỏng vấn ngay trước Siêu thị Carrefour (Pháp) ở phía Tây Thượng Hải, than phiền về giá tỏi và gừng tăng hơn một nửa giá của tháng trước.

*          Theo bài của Wei Gu đăng trên Le Monde 30.11.2010, Rau Câu, món ăn chính của dân Trung quốc,  tăng giá 20% trong tháng 10 vừa rồi vì đầu cơ, khan hiếm công hái, xa bờ biển làm chi phí thêm tìm kiếm do các công nghệ của những thành phố ven biển tàn phá. 
 

Những lý do nào đưa đến Lạm phát

1)      Lý do Khối Tiền lưu hành (Masse monétaire en circulation) bị thổi phồng gây ra Lạm phát, vật giá tăng vọt (Inflation).

Ba nguồn làm thổi phồng Khối Tiền lưu hành như sau:

a)         Biện pháp Quantitative Easing $600 tỉ để mua Treasury Bonds  nhằm hạ lãi suất dài hạn khiến những khối vố đầu tư quốc tế đổ dồn vào các nước Á châu, nhất là Trung quốc để kiếm lợi nhuận cao hơn.

«L’afflux de capitaux étrangers (spéculatifs), líe notamment à la stratégie monétaire extrêmement souple menée par la Réserve Fédérale américaine (FED), a renforcé cette tendance» (Le Monde 19.11.2010, page 1)

(Làn sóng những vốn đầu cơ từ ngoài vào, liên quan chính yếu đến chiến thuật tiền tệ cực kỳ mềm dẻo chủ trương bởi Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED), đã tăng cường khuynh hướng này (vật giá tăng vọt))

Theo Bản Tin AFP đánh đi từ KUALA LUMPUR Mã Lai, ngày 30.11.2010: Họp Bộ trưởng Tài chánh ASEAN khẳng định về Ngoại tệ nóng vào các nước ASEAN và Trung quốc do ảnh hưởng của Chính sách Tài chánh FED rót $600 tỉ vào lưu hành có thể làm cho lượng $581 năm 2009 tăng mạnh lên  $825 tỉ cho đến hết năm nay 2010.

b)         Chính Nhà Nước Trung quốc công khai thổi phồng số vốn vào lưu hành : Nhằm giữ đà tăng trưởng Kinh tế cũ, Nhà nước Trung quốc đã xuất quá nhiều vốn cho các Công ty nhà nước. Năm 2009, Nhà nước bơm vốn cho các Công ty trong năm 2009 là Rmb9’600 tỉ ($1’450 tỉ):

Bank lending ballooned to a record Rmb9’600bn ($1’450bn) as China rushed to reflate its economy after the financial crisis” (Financial Times 22.11.2010, page 2)

(Ngân hàng cho vay thổi phồng vốn cho vay kỷ lục Rmb9’600 tỉ ($1’1450 tỉ) trong năm 2009 khi Trung quốc vội vàng phát động Kinh tế sau cuộc Khủng hoảng Tài chánh)

c)         Nhưng số vốn quan trọng là các Ngân Hàng Thương mại đã ngầm cho các Công ty vay mà chính Nhà nước không kiểm soát được. Tiến sĩ James KYNGE gọi đây là hệ thống Tài chánh đường hầm “subterranean world of finance “ hay “underground financial system “.

Theo những con số cung cấp từ Use-Trust, một Tổ chức Tư vấn Kỹ nghệ, thì số vốn ngầm rót ra trong hai Tam Cá Nguyệt 2 và 3 tổng cộng là Rmb3’934.13 tỉ ($624.46 tỉ):

“According to Use-Trust, a trust industry consultancy, the volume of bank trust lending conducted off the balance sheets of banks totalled Rmb2’005.26bn ($318.29bn) in the third quarter of this year, up from Rmb1’928.87 ($306.17bn) in the second quarter” (Financial Times 22.11.2010, page 2)

(Theo Use-Trust, một Tổ chức Tư vân Kỹ nghệ, thì số lượng vốn ngân hàng cho vay ngoài bảng cân đối kế toán tổng cộng là Rmb2’005.26 tỉ ($318.29 tỉ) trong Tam cá nguyệt thứ ba của năm nay và Rmb1’928.87 tỉ ($306.17 tỉ) trong Tam cá nguyệt thứ hai)

Ngay những ngân hàng nhà nước cũng cho vay đường hầm vì là cơ hội tham nhũng, ăn hối lộ. Mặc dầu dưới sự kiểm soát của Ủy Ban Điều Chỉnh Ngân Hàng Trung quốc, những Ngân Hàng nhà nước cũng đi đường hầm cho vay chui. Con số cho vay chui lên tới tối thiểu Rmb2’000 tỉ ($320 tỉ):

“The off-balance-sheet lending by state banks this year was said to have reached at least Rmb2’000bn ($320 tỉ) (Financial Times 22.11.2010, page 2)

(Số vốn cho vay ngoại bảng can đối kế toán bởi các Ngân hàng nhà nước năm nay được nói đã đạt tới tối thiểu Rmb2’000 tỉ ($320 tỉ)

Ba nguồn làm tăng Khối Tiền lưu hành (Masse monétaire en circulation) như trên đã tóm tắt đang làm Lạm phát, Vật giá tăng vọt tại Trung quốc:

“It is the pressures caused by such ballooning money supply… that are the prime causes of inflation.” (Financial Times 22.11.2010, page 2)

(Đó là những áp lực gây ra từ việc cung cấp tiền căng phồng len như vậy đã là những nguyên cớ chính yếu tạo Lạm phát hiện nay.)

2)      Lý do vật giá thực phẩm tăng vọt hơn các hàng khác

Hai lý do sau đây làm giá thực phẩm tăng hơn các hàng khác:

a)         Chú trọng hàng công nghệ xuất cảng và lãng quên thực phẩm cho dân. Việc lạm phát chính yếu là trên các thực phẩm. Vật giá tăng tổng thể 4.4%, nhưng đặc biệt đối với 18 thực phẩm chính yếu, vật giá tăng trong năm vừa rồi tới 62.4%. Người ta không khó hiểu về lý do tăng giá vọt của thực phẩm. Trung quốc sãn xuất chính yếu những hàng công nghệ (produits manufacturés) nhằm xuất cảng chứ không nhằm phục vụ dân Trung quốc. Về nông nghiệp, nếu sản xuất được gì, thì những Công ty chế biến thực phẩm như đóng hộp, phơi khô, lại cũng nhằm xuất cảng. Do đó thực phẩm ăn liền cho dân chúng bị khan hiếm trong khi ấy Khối Tiền lưu hành (Masse monétaire en circulation) bị thổi phồng lên. Hậu quả là vật giá thực phẩm tăng vọt tới 62.4%.

b)         Giá công nhân tăng 15%. Những nông dân ra tỉnh vì vậy khan hiếm người làm. Giá công hái cà chua tăng 25% theo bài của Wei Gu trên Le Monde 30.11.2010. Lấy tỉ dụ rau câu, món ăn phổ biến tại TQ. Những vùng ven biển bị chiếm cho công nghệ: xây cảng, nhà cữa. Phải đi xa ra biển mới hái được rau câu, nên chi phí tốn kém và do đó giá bán tăng lên. Rau câu phơi khô còn bị đầu cơ vì giữ được lâu.
 

Những Biện pháp chống đỡ Lạm phát

Trong Kinh tế, người ta phân biệt hai loại Lạm phát, Vật giá tăng, đó là Lạm phát vui sướng (Inflation heureuse) và Lạm phát khổ cực (Inflation malheureuse). Lạm phát vui sướng khi mà nền Kinh tế phát triển, dân thu nhập nhiều và tăng tiêu thụ. Ngân hàng Trung ương chỉ cần điều chỉnh khối tiền lưu hành cho phù hợp với phát triển Kinh tế. Còn đối với Lạm phát khổ cực (Inflation malheureuse), khi mà khối tiền lưu hành bị thổi phồng lên hoặc là sản xuất bị yếu kém đi. Những người có số thu nhập cố định, gặp trường hợp Lạm phát này, sẽ thấy mình nghèo đi và phải chi tiêu khổ cực.

Công thức đơn giản của FISCHER tóm tắt hai lý do tăng lạm phát khổ cực này:

  M.V
--------   =    P
    T

P là chỉ số tổng quát giá tiêu thụ. M.V là lượng Tiền lưu hành. T là lượng hàng hóa sản xuất thực. Vậy nếu lượng Tiền lưu hành (M.V) bị thổi phồng lên, thì chỉ số tổng quát giá tiêu thụ (P) cũng tăng vọt lên. Cũng vậy, nếu sản xuất (T) bị yếu kém đi mà lượng Tiền lưu hành giữ nguyên, thì chỉ số tổng quát giá tiêu thụ (P) cũng tăng vọt lên.

Tại Trung quốc, vật giá tăng vọt hiện nay, nhất là về thực phẩm, đó là tình trạng Lạm phát khổ cực. Nhà nước có tăng lương, nhưng chính yếu là cho Quân đội, Công an, Công chức, đó là cho những lực lượng giữ trật tự xã hội để bảo vệ chế độ. ¾  dân chúng Trung quốc trong nội địa và số công nhân làm việc cho Kinh tế thì lại không được hưởng những thành quả Kinh tế tương xứng mà Trung quốc xuất cảng thu nhập vào. Đây là tình trạng phân phối không đồng đều thu nhập Kinh tế mà chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phải công khai nói ra trước Quốc Hội trong tháng 6/2010 vừa rồi.

Những Biện pháp chống đỡ Lạm phát là cho tình trạng Lạm phát khổ cực này (Inflation malheureuse) như sau:

1)      Những biện pháp cấp thời.

Ngày 17.11.2010, Thủ tướng ÔN GIA BẢO đã đưa ra một số biện pháp cấp thời chống Lạm phát (Inflation), như:

=>       Kiểm soát giá cả (Controle des Prix), nghĩa là đặt Giá Trần nhà (Prix plafond). Đây là biện pháp sẽ gây tất yếu cho Chợ Đen và Đầu Cơ như thời ở Nga trước đây. Những con buôn Tầu rất lành nghề về Chợ Đen và Đầu Cơ làm thực phẩm càng khan hiếm và Giá hàng luôn luôn theo đà tăng.

=>       Từ kho Dự trữ, Nhà nước quyết định cho ra 62’000 tấn thịt heo và 210’000 tấn đường. Nhưng đối với 1 tỉ 300 triệu dân Tầu, thì hai lượng thịt và đường cho ra này chỉ như muối bỏ bể.

2)      Những biện pháp Tài chánh

Đây là những biện pháp do những nhà Tài chánh, Ngân Hàng quốc tế đề nghị (theo Bản Tin AFP bởi Boris CAMBRELENG đánh đi từ Bắc Kinh ngày 24.11.2010). Biện pháp Tài chánh này nhằm rút nhỏ lại Khối Tiền lưu hành (Masse monétaire en circulation) bằng (a) Tăng Lãi suất chỉ đạo; (b) Bắt các Ngân Hàng Thương mại tăng Dự trữ tại Ngân Hàng Trung ương. Nhưng những Biện pháp Tài chánh này không dễ dàng thực hiện vì những lý do sau đây:

a)         Biện pháp tăng Lãi suất chỉ đạo

Nếu dùng Biện pháp tăng Lãi suất chỉ đạo lên để làm cho Giá thuê vốn thành mắc mỏ và do đó các Công ty giảm vay vốn đầu tư, thì Trung quốc lại lo ngại giảm đà Tăng trưởng và tăng Thất nghiệp vì không đầu tư thêm nữa, các Công ty thải thợ.

b)         Các Biện pháp làm giảm Khối Tiền lưu hành (Masse monétaire en circulation)   

=>       Đối với số vốn đầu cơ quốc tế ập vào do ảnh hưởng của của Quantitative Easing $600 tỉ của FED, thì Trung quốc khó lòng ngăn chặn vì sợ thiếu vốn nước ngoài. Có thể đặt thuế cho số vốn này như trường hợp Ba Tây đã áp dụng từ hai tháng nay để làm giảm việc ập vào của vốn đầu cơ quốc tế.

=>       Đối với hệ thống cho vay đường hầm “subterranean world of finance“ hay “underground financial system“, bắt các Ngân Hàng thương mại tăng Dự trữ đặt tại Ngân Hàng Trung ương, thì Trung quốc gặp phải khó khăn là không kiểm soát được số tín dụng đường hầm này. Cái căn nguyên của việc tín dụng đường hầm là tham nhủng, hối lộ. Đây là việc khó khăn thực hiện kiểm soát vì chính Ngân Hàng Nhà nước cũng tham nhũng, hối lộ để cho vay vốn đường hầm.
 

Những hậu quả Lạm phát cho Kinh tế Trung quốc

Hậu quả này do chính những chuyên viên Kinh tế Bắc kinh lo sợ trước Họp G20 Nam Hàn và do chính Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nói trong cuộc họp riêng vố Tổng thống Obama tại Hội nghị Seoul. Hậu quả gồm 5 điểm sau đây:

(1)       Đặt mua hàng Trung quốc bị giảm vì những lý do:

=>       Lạm phát làm giá thành sản xuất cao

=>       Tỷ giá đồng Yuan buộc phải lên vì Đo-la hạ, nên không hỗ trợ được cạnh tranh xuất cảng.

=>       Đo-la giảm, hàng Mỹ trở thành cạnh tranh tại các Thị trường khác.

=>       Mãi lực Tiêu thụ Liên Âu và Hoa kỳ xuống. Đây là lý do quan trọng cho việc giảm đặt mua hàng Trung quốc ở hai Thị trường chính mà Trung quốc đã lợi dụng làm giầu cho mình và đồng thời làm giảm Mãi lực Tiêu thụ của hai Thị trường này.

(2)       Đặt mua hàng giảm thì các Công ty thải thợ, thất nghiệp tăng tại Trung quốc

(3)       Thêm vào đó, một số Công ty nước ngoài thấy không có lợi nữa và sẽ chuyển sản xuất sang các nước khác có lợi hơn

(4)       Đo-la xuống, nghĩa là Đồng Yuan tăng Tỷ giá, thì tình trạng Lạm phát cũng tăng làm Dân chúng bất bình.

(5)       Lạm phát tăng làm Dân nghèo bất bình. Thất nghiệ tăng làm công nhân bất bình. Cả hai sẽ dẫn đến xáo trộn Xã hội và Chính trị

Khi viết về cuộc Khủng hoảng Tài chánh Á châu năm 1997, Bà Francoise NICOLAS đã nhấn mạnh đến hậu quả làm căng thẳng xã hội để đi đến BẠO LOẠN dân chúng làm thay đổi quyền lực Chính trị như trường hợp của Nam Dương thời ấy.

Cách đây 3 năm, nhân vật giá thực phẩm Thế giới tăng, Ong Jacques DIOUF, Tổng Giám đốc FAO của Liên Hiệp Quốc, nói về hậu quả BẠO LOẠN quần chúng từ  Lạm phát lên Chính trị:

”Si les prix continuent à augmenter, je ne serais pas surpris que l’on assiste à des émeutes de faim.“

(Nếu vật giá tiếp tục tăng, tôi không ngạc nhiên về việc người ta phải chứng kiến những cuộc nổi dậy vì đói).

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 02.12.2010
Web : http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 02.12.2010
=========================
 


                                   ĐỐI THOẠI VỀ THAM NHŨNG
                                  VỚI GS.TSKH ĐĂNG HÙNG VÕ

                       Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                          Geneva, 28.11.2010
                                    Web: http://VietTUDAN.net


Chú thích:

Chúng tôi đã đưa ra rất gọn gàng và minh bạch hai quan điểm về Lý do phát sinh THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐẶNG HÙNG VÕ đã viết ra và phổ biến công khai quan điểm của mình. Chúng tôi cũng không map mờ giấu diếm quan điểm của chúng tôi, nhất nữa quan điểm này đã được viết như một chủ đề từ nhiều năm nay.

Xin Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐẶNG HÙNG VÕ không nên tìm cớ này hay cớ khác để thoái thác việc ĐỐI THOẠI với chúng tôi về Lý do phát sinh THAM NHŨNG LÃNG. Chúng tôi càng tha thiết hơn nữa khi biết rằng Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐẶNG HÙNG VÕ đã từng làm Thứ trưởng của Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Mơi trường.

Nguyễn Phúc Liên
Geneva, 02.12.2010


Đã từ nhiều năm, tôi quan tâm tìm hiểu những nguyên do làm lan tràn THAM NHŨNG, nhất là về Đất Đai, trong Cơ Chế CSVN hiện hành.

Hôm qua, tôi vào Diễn Đàn, đọc được bài tìm hiểu về Tham Nhũng dưới đầu đề NHẬN DẠNG THAM NHŨNG TRONG QUẢN LÝ ĐẤT viết bởi GS.TSKH Đặng Hùng Võ (Giáo sư Tiến sĩ Khoa Học ĐĂNG HÙNG VÕ). Đọc lời văn, tôi có cảm tưởng là Giáo sư Tiến sĩ Khoa Học hiện đang sống và day học tại Việt Nam vì những từ sử dụng trong bài là những từ thuộc Cơ chế CSVN hiện hành. Tôi dễ nhận ra những từ đó vì tôi chỉ biết những từ thuộc Đệ Nhất VNCH (tôi ra nước ngoài từ 1965), nên tôi nhận ra liền những từ thuộc Cơ Chế CSVN ngày nay khi đọc.


Nguyên do Tham Nhũng theo
Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐĂNG HÙNG VÕ

Tôi vui mừng và hớn hở đọc bài tìm hiểu về Tham Nhũng này của Giáo sư Tiến sĩ Khoa Học ĐĂNG HÙNG VÕ. Vì là một Tiến sĩ Khoa học, nên Giáo sư ĐẶNG HÙNG VÕ đã tìm hiểu nguyên do Tham Nhũng thành một Chu kỳ khép kín với những hệ quả “Cause à Effet “ liên hoàn nối tiếp. Tôi có cảm tưởng Giáo sư đang tiến tới đặt thành Công thức như một nhà Toán học.

Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐĂNG HÙNG VÕ đã viết Chu kỳ khép kín THAM NHŨNG như sau:

“Câu trả lời khá giản dị: nghèo đói và dân trí thấp là nguyên nhân trực tiếp làm cho tham nhũng phát triển.

Có thể thấy một chu trình khép kín đang xẩy ra ở các nước kém phát triển là:

(1) nghèo đói và dân trí thấp tạo ra tham nhũng;

(2) tham nhũng cần có môi trường thiếu minh bạch trong quản lý đất đai;

(3) thiếu minh bạch trong quản lý đất đai tạo ra tình trạng đất đai và bất động sản không được pháp luật công nhận và bảo vệ;

(4) đất đai và bất động sản không được pháp luật công nhận và bảo vệ tạo ra thiếu vốn để đầu tư phát triển; (4) thiếu vốn để đầu tư phát triển lại tạo ra nghèo đói và dân trí thấp.”

Hai chữ DÂN TRÍ làm cho tôi nhớ lại việc đảng CSVN lấy lý luận rằng Dân Trí VN còn kém về Dân chủ, nên CSVN chưa cho Dân chủ được và cứ việc giữ Độc tài đảng trị.

Ngày nay, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐẶNG HÙNG VÕ lại cho rằng “dân trí thấp là nguyên nhân trực tiếp làm cho tham nhũng phát triển.”

Khi xem hình ảnh cảnh Dân oan khiếu kiện tại Hà Nội, tôi thấy một Bà Mẹ bị tham nhũng tước đoạt hết cả nhà đất, đã tuột quần ra chửi những người trách nhiệm ăn cướp. Ngay trong trường hợp này, cũnng khó lòng nói Bà Mẹ là có dân trí thấp. Việc tuột quần của Bà Mẹ là để nói lên rằng cả một Nhà Nước côn đồ ăn cướp một cách đê tiện, hèn hạ, thiếu nhân trí, không xứng đáng với cái mà Bà Mẹ tuột quần ra cho mà xem, mà hổ thẹn với cái mà cả đảng gọi là “đỉnh cao của trí tuệ loài người “ (cao hơn dân trí).

Hãy lấy trường hợp tham nhũng đất đai của Tòa Khâm sứ Hà Nội và đất của Giáo xứ Thái Hà. Nếu nói là Tham nhũng trên những miếng đất này là do dân trí thấp làm phát sinh, thì tôi không hiểu nổi. Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, không phải vì do “dân trí kém “ của mình mà bị CSVN dàn xếp tham nhũng trên miếng đất Tòa khâm sứ. Ngài có “dân trí cao “ chứ không mang dân trí thấp như Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐĂNG HÙNG VÕ khẳng định trong Chu kỳ tham nhũng của mình đâu. Cũng vậy, dân trí của các Linh mục dòng Chúa Cứu thế không thấp đâu để đến nỗi sinh ra cảnh tham nhũng làm mất miếng đất tại Giáo xứ Thái Hà.

Chính vì một số tỉ dụ trên, tôi thấy có những gì mà tôi cần phải xin Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐẶNG HÙNG VÕ giải thích thêm để đầu óc của tôi mang “dân trí thấp “ được Giáo sư TSKH Đăng Hùng Võ khai thông cho bớt ngu đần.


Nguyên do Tham Nhũng theo
Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế NGUYỄN PHÚC LIÊN

Thật rất trùng hợp, tôi vừa mới viết và phổ biến một bài ngắn trên Diễn Đàn tóm tắt về nguyên do chính yếu làm phát sinh THAM NHŨNG LÃNG PHÍ trong Cơ Chế CSVN hiện nay. Tôi xin trích đăng lại những dòng tóm tắt về Tham Nhũng Lãng phí như sau:

“Cơ Chế còn, Tham nhũng và Lãng phí còn.

Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách với đầu đề DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN bởi vì chính cái Cơ Chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế mới là nguyên cớ cho Tham nhũng và Lãng phí. Vì vậy phải DỨT BỎ chính cái Cơ chế mới mong diệt được Tham nhũng Lãng phí.

Tham nhũng Lãng phí không đến từ cá nhân mà đến từ cái cơ hội tốt để cái mầm Tham nhũng Lãng phí có dịp nẩy sinh và phát triển. Thánh nhân mà có toàn quyền sinh sát, bịt miệng người khác, mà ngồi bên đống vàng, thì lòng tham lớn lên nhặt ít thỏi vàng đút túi. Nếu có ai nghi ngờ việc biển thủ này, thì chỉ bắt nó, nói nó phạm tội chống lại chính quyền theo điều 88, thế rồi nhốt tù là xong.

Chúng tôi đã ví cái Cơ Chế CSVN hiện hành là một đống phân để nuôi dưỡng cả một ổ giòi tham nhũng lãng phí. Vậy phải hốt đống phân đó đi mới diệt được đám giòi tham nhũng lãng phí lúc nhúc. Nếu đống phân còn đó, nghĩa là vẫn duy trì Cơ Chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế, thì nếu nhặt con giòi này đi  thì những con giòi khác cũng giống hệt như con giòi vừa nhặt đi.

Hội Nghị Trung Ương 12 CSVN sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2011 đã không tháo gỡ cho nền Kinh tế Việt Nam theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế, mà ngược lại còn tiếp tục trói buộc nền Kinh tế trong quyền lực độc tài độc đảng Chính trị. Thực vậy, Dự thảo Cương lĩnh từ Hội Nghị Trung Ương 12 đã viết rõ rệt: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, nghĩa là đảng vẫn giữ lại đống phân mà thi nhau chui rúc như giòi bọ đục khoét, “ăn bẩn“, khỏi cần nói đến con giòi này sạch hay con giòi kia bẩn.”

Theo tôi, Nguyễn Phúc Liên, Tham Nhũng Lãnh phí về đất đai là do mấy ông lớn nắm quyền độc tài cai trị và nắm luôn cả đất đai mà đảng CSVN gọi là “thuộc nhân dân, nhưng Nhà Nước quản lý “. Dân trí của người dân không thấp đến nỗi không hiểu câu nói lừa đảo hạ cấp này mà trí óc đảng ngu muội đến nỗi cứ tưởng dân trí của Dân kém cỏi không hiểu.

Chúng tôi rất mong được ĐỐI THOẠI, THẢO LUẬN với Giáo sư Tiến sĩ Khoa học ĐẶNG HÙNG VÕ về mọi vấn đề thuộc THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ đang hoành hành hiện nay trên Quê Hương Việt Nam.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 25.11.2010
=========================
 


                                             TĂNG TỐC QE$600 TỈ
                                                CỨU MỸ HẠ TẦU

                            Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                               Geneva, 25.11.2010
                                          Web: http://VietTUDAN.net
 


Khi FED xuất chưởng QE2 $600 ngày 03.11.2010, thì giới Tài chánh chuyên môn của Bắc Kinh thấy sợ hãi liền vì họ biết từ lâu cái quyền lực nhân tiền của FED bằng tăng tốc độ quay tiền (Accélération de la vitesse de rotation de la monnaie). Nói đến FED, họ coi như những ông thần ảo thuật nhân tiền. Trong gần 20 năm làm việc với Tập đoàn Tài chánh Mỹ có Trụ sở tại Zurich, PAPADAKIS INVESTMENT WORLD Co.Inc., tôi đã có dịp nhìn thấy những Chứng nhận Vốn ngân hàng (Bank Proofs of Funds) từng tiền tỉ phát hành bởi Ngân Hàng Trung quốc (Bank of China) gửi qua Tập đoàn để nhờ liên hệ với FED mà nhân tiền. Giới Tài chánh chuyên môn từ Bắc Kinh, Hồng Kông biết cái quyền lực nhân tiền của FED như ảo thuật. Với $600 tỉ, FED có thể nhân lên gấp hai, gấp ba… vân vân… tùy nhu cầu phải hành động.


Trung quốc chỉ nhằm lợi dụng
Mãi lực của Dân Mỹ
để làm giầu cho riêng mình

Khi mới đắc cử, TT.Obama sang Trung quốc và đã tuyên bố nịnh Tầu như trên Thế giới chỉ có hai đối tác chính là Mỹ và Tầu để hướng dẫn cân bằng phát triển Kinh tế Thế giới. Nhưng trong chuyến đi Á châu mới đây, sau khi đảng Dân chủ mất nhiều ghế và chính Ông bị công kích về việc thụt lùi của Hoa kỳ về Kinh tế, TT.Obama đã không có quyền nói ngoại giao mơn trớn Trung quốc nữa, mà đã thẳng thừng công kích các nước Á đông, nhất là Trung quốc đã lợi dụng Mãi lực của Dân Mỹ mà làm giầu cho mình. Ông tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul và Hội Nghị APEC Nhật:

“Không quốc gia nào nên chỉ dựa tăng trưởng vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ.

Các nước có thặng dư lớn phải có các bước đi nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa. Điều này rõ ràng là ám chỉ tới Trung Quốc.

Không nước nào nên cho rằng con đường dẫn tới thịnh vượng của họ chỉ dựa vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ.

Nhìn về phát triển, không nước nào nên cho rằng con đường tới thịnh vượng của họ chỉ dựa vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ.

Cạnh tranh lành mạnh không cần phải gây ra rạn nứt giữa các quốc gia.”

Câu nói chót này ám chỉ Trung quốc đã cho tiền của mình bám xà nẹo lấy Đo-la và sử dụng gian giảo Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la để làm cạnh tranh bất chính cho xuất cảng.

Nếu nhìn lại phát triển Kinh tế Nhật, Đài Loan, Nam Hàng, thì các nước này đã nhờ Mãi lực lớn của Thị trường Hoa kỳ mà làm giầu. Ngày nay trong những chục năm trường, Trung quốc làm việc cho xuất cảng sang Mỹ chính yếu, lại thêm gian giảo sử dụng tỷ giá đồng Yuan thấp để cạnh tranh.

TT.Obama không phải là nhà Kinh tế, chuyên viên Marketing, nhưng những cố vấn của ông đã yêu cầu ông phải nói ra sự thật. Lời nói của Ford còn đó: “Tôi trả lương cao cho Thợ để họ mua xe hơi tôi sản xuất“ nghĩa là phải cộng tác tạo mãi lực cho chính khác hàng của mình. Sau Thế Chiến thứ II, Âu châu kiệt quệ, chính Hoa kỳ phải bỏ ra $173 tỉ để tái thiết Âu châu, làm cho Mãi lực Âu châu cao lên, thì Mỹ mới có thể bán hàng sang Âu châu được.

Trung quốc chỉ nhằm khai thác Mãi lực dân Mỹ cho đến kiệt quệ, trong khi đó lại không tạo Mãi lực cho chính dân của mình để Mỹ có thể xuất cảng hàng sang bán ở Trung quốc.

Nếu chủ trương Kinh tế Trung quốc chỉ nhằm ích kỷ hại người, thì những hậu quả sẽ xẩy đến cho chính Kinh tế Trung quốc. Thực vậy nếu làm Kinh tế mà chỉ lo vơ vét, làm cho khách hàng trở thành nghèo kiết xác, thì Trung quốc sẽ bán hàng cho ai. Kinh tế Hoa kỳ đang bị đe dọa bởi tụt giá (Déflation) vì thiếu Mãi lực tiêu thụ. Thất nghiệp gần tới 10%, dân không có lương, thì tất nhiên không có mãi lực như trước. Chính Trung quốc phải lãnh nhận hậu quả này vì Kinh tế Trung quốc lệ thuộc vào hai Thị trường lớn là Hoa kỳ và Liên Âu. Mỹ và các nước Liên Âu nợ nần, thất nghiệp tăng.

Hệ luận của tình trạng này là phải ra Độc chiêu để cứu mình và hạ tính ích kỷ gian giảo của Trung quốc.


FED phải đi tới cùng của Độc chiêu QE
 
Trước khi đi tham dự cuộc Họp thượng đỉnh G20 Séoul, theo CNN, New York Times, Hồ Cẩm Đào đã được các chuyên viên Tài chánh Bắc Kinh nói cho biết ảnh hưởng của Độc chiêu QE2:

“Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc vừa cho biết việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ là một đòn độc với Trung Quốc.

Việc FED tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu được cho là một đòn độc với Trung Quốc.

Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc đã nhận định rằng hành động trên sớm muộn sẽ khiến cho Trung Quốc vấp phải nhiều vấn đề nan giải.

Trước tiên, tỉ giá đồng nhân dân tệ (NDT) có khả năng tăng vượt tầm kiểm soát của Trung Quốc. Xu thế NDT tiếp tục tăng giá là khó có thể đảo ngược. NDT tăng giá là cản trở rất lớn đối với xuất khẩu của nước này.

Quyết định của FED cũng khiến cho việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức to lớn.”

Như chúng tôi đã nhận xét về cuộc Họp thượng đỉnh G20, đó là cuộc họp G2 giữa Mỹ và Tầu. Các nước khác không thể công kích Mỹ để làm cho Mỹ căng thẳng mà quyết định đi đến Che Chở Mậu dịch (Protectionnisme). Trung quốc cũng hiểu như vậy và tỏ thái độ như nhận lỗi của mình. Trong cuộc Họp riêng giữa TT.Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Trung quốc không còn giọng hống hách như Thủ tướng Ông Gia Bảo đã bất lịch sự đối với TT.Obama như trong cuộc Họp về Hâm Nóng Bầu khí tại Thụy Điển, bằng cách không thèm đến cuộc Họp riêng do TT.Obama mời.

Trong cuộc Họp riêng tại Seoul, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ than thở cho hậu quả Độc chiêu của Mỹ lên Kinh tế Tầu. Theo tiết lộ của Đài CNBC đêm 12.11.2010, ngày kết thúc cuộc Họp thương đỉnh, ông than với TT.Obama rằng Trung quốc không thể tăng Tỷ giá đồng Yuan theo hướng thúc đẩy tăng lên hiện giờ bởi vì việc tăng Tỷ giá đồng Yuan sẽ làm hỗn loạn Kinh tế Trung quốc:

=> Giá hàng hóa lên cao và do đó những Đặt mua hàng Trung quốc bị giảm

=> Đặt mua hàng giảm thì các Công ty thải thợ, thất nghiệp tăng tại Trung quốc

=> Thêm vào đó, một số Công ty nước ngoài thấy không có lợi nữa và sẽ chuyển sản xuất sang các nước khác có lợi hơn

=> Đồng Yuan tăng vọt Tỷ giá, thì tình trạng Lạm phát cũng tăng làm Dân chúng bất bình.

=> Lạm phát tăng làm Dân chúng bất bình. Thất nghiệ tăng làm công nhân bất bình. Cả hai sẽ dẫn đến xáo trộn Xã hội và Chính trị

Hồ Cẩm Đào chỉ than cho hậu quả của Độc chiêu QE trên nước mình, mà không nghĩ rằng chính sách triền miên hạ Tỷ giá đồng Yuan đang gây hậu quả rất đau lòng cho Kinh tế Hoa kỳ hiện nay với  tình trạng Thất nghiệp lên tới 10% và với lo lắng tình trạng Tụt giá (Déflation) của những năm 1930.

Thực tình, tôi lo lắng TT.Obama mang nhiều tình cảm, với nhãn hiệu Nobel Hòa bình, có thể trở thành mủi lòng trước những than thở đau lòng của Hồ Cẩm Đào. Tôi ngầm mong TT.Obama không vì xung động tình cảm trước những than vãn của Hồ Cẩm Đào mà nhượng bộ. Hãy để cho GsTs Ben BERNANKE, gốc Do Thái, lạnh lùng cho Độc chiêu QE bẻ gẫy tính kiêu ngạo của Trung quốc cho đến cùng.

Hãy thương nước Mỹ trước đã, trước khi xung động tình cảm thương Trung quốc, kẻ  đã gian giảo lợi dụng Mỹ cho đến tình trạng ngày hôm nay.


Luật nhân quả đang hoành hành lên
Gian giảo Kinh tế Trung quốc

Phải thương mình trước đã. Còn đứng trước đối phương cạnh tranh, nếu đối phương quỵ ngã sau khi đã gian giảo hại mình và nếu việc qụy ngã này không hại gì cho mình, thì để cho kẻ đã hại mình ngã quỵ chết luôn.

Chúng tôi đã viết nhiều những chi tiết về mục đích đạt tới và tầm ảnh hưởng của Độc chiêu QE2. Hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến một số mục đích và những ảnh hưởng điển hình.

=> Mục đích của Chiêu QE cho Hoa kỳ.

Giáo sư Tiến sĩ Ben BERNANKE được một số nhà Kinh tế cho cái tên là “Mr.Helicopter” bởi vì Giáo sư chủ trương rải tiền như Helicopter thả truyền đơn cho Dân chúng có tiền tiêu mà kích thích sản xuất.

* Nhân tiền lên để mua Trái phiếu Ngân khố với chủ đích hạ Lãi suất dài hạn. Việc hạ Lãi suất này sẽ làm cho các Vốn đầu cơ dồn sang các nước khác để tìm Lợi nhuận cao. Chính việc hạ Lãi suất dài hạn này còn làm cho các nhà đầu tư đổ dồn vào những Cổ phiếu ngắn hạn khiến những Cổ phiếu này tăng giá. Theo con số Thống kê Hoa kỳ, thì Dân chúng Mỹ giữ số lượng USD.7’000 tỉ dành cho Cổ phiếu. Khi giá Cổ phiếu lên cao, thì Dân chúng thấy mình giầu hơn và tăng Mãi lực tiêu thụ tại Mỹ.

* Làm cho Thị trường Tài chánh có dồi dào vốn để các Công ty dễ dàng vay tiền đầu tư. Đây là khía cạnh làm giảm thiểu Thất nghiệp tại Mỹ.

* Rót những lượng tiền nhân lên từ $600 tỉ vào lưu hành làm giảm giá đồng Đo-la. Như vậy hàng Hoa kỳ dễ dàng xuất cảng hơn và do đó các Công ty tăng sản xuất và nhận thêm thợ làm giảm Thất nghiệp.

=> Tầm ảnh hưởng của Độc chiêu QE lên các nước khác

Như trên chúng tôi đã nói, vấn đề chính yếu là cứu mình, còn tầm ảnh hưởng lên các nước khác, nhất là Trung quốc, thì để họ lo giải quyết những vấn đề của họ.

* Khi nhân tiền lên từ $600 tỉ để mua Trái phiếu Ngân khố làm giảm Lãi suất dài hạn, thì những khối vốn đầu cơ chạy vòng vòng trên Thế giới bỏ Thị trường Hoa kỳ và dồn vào những nước có độ tăng trưởng mạnh như Trung quốc hoặc nhóm những nước bắt đầu phát triển để kiếm Lợi nhuận cao. Aûnh hưởng này đang xẩy ra:

“Stock Markets across Asia have been boosted by hot money inflows from European and American Investors “ (Financial Times 23.11.2010, page 26)   

(Những Thị trường Chứng khoán khắp Á châu đã được phồng lên bằng việc chảy vào bằng tiền nóng do những nhà đầu tư Âu châu và Hoa kỳ).

Hậu quả của việc chảy vào này làm tăng Lạm phát. Cái hậu quả này đang làm cho Trung quốc nát cái đầu với những biện pháp cứu chữa tạm thời.  Lạm phát tăng vọt sẽ chuyển sang những xáo trộn Xã hội và Chính trị. Đối với Trung quốc, nếu Độc chiêu QE có thể làm cho Dân nghèo bạo loạn, thì đó cũng là việc làm phúc đức của Độc chiêu QE. Thay vì đòi hỏi Nhân quyền chỉ làm công việc kêu gọi suông, thì hãy làm cho Dân chúng bạo loạn lật đổ độc tài để dành lấy Dân chủ và thực hiện những quyền của con người đã bị độc tài cướp đoạt. Đây là việc thiện mà Độc chiêu QE phải tiếp tục đẩy mạnh làm sứ mạng của mình cho Dân nghèo bị bóc lột.

* Khi đồng Đo-la hạ giá tràn vào, điều đó có nghĩa là làm cho tỷ giá đồng Yuan phải tăng đối với Đo-la. Đây là phương pháp bắt ép Trung quốc phải tăng tỷ giá đồng Yuan với hậu quả làm giảm xuất cảng. Như vậy Cán Cân Mậu dịch Hoa kỳ đối với Trung quốc cũng giảm thua lỗ. Không cần phải khuyên Trung quốc nữa, mà cứ tiếp tục tăng cường chưởng lực cho Độc chiêu QE. Cứ làm mà không cần nói nữa. TT.Obama đã cảnh cáo về việc Trung quốc và các nước Á châu lợi dụng Mãi lực Dân Hoa kỳ mà làm giầu riêng cho mình. Dùng Độc chiêu QE mà chặn đứng tính ích kỷ này của Trung quốc.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 25.11.2010
=========================
 


                           CƠ CHẾ CÒN, THAM NHŨNG LÃNG PHÍ CÒN.
                           THAY ĐỔI NGƯỜI, NHƯNG TIỀN NẰM ĐÂU ?

                            Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 25.11.2010


Trong những tháng và nhất là trong những tuần gần đây nhất, báo chí và dư luận nói nhiều đến Đại Hội đảng đầu năm tới và tiên đoán những thay quyền đổi vị giữa những Lãnh đạo. Song hành về những vấn đề này, vụ Vinashin thất thoát thua lỗ hay biển thủ tới trên 4 tỉ Đo-la đến nỗi Chủ nợ ráo riết đòi trả 80 triệu Đô tháng 12 này mà Vinashin đang phải nài nỉ khất nợ.

Vấn đề Vinashin đưa đến Quốc Hội. Quốc Hội thảo luận và chất vấn về việc quy trách nhiệm. Những người điều hành cũ bị mất chức để thay thế bằng ban điều hành mới gọi là tái cải tổ Vinashin. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công khai nhận trách nhiệm.  Dư luận khen ngợi Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Minh Thuyết của Tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu Ban Thường vụ Quốc hội lập Ủy ban điều tra trách nhiệm của Chính phủ trong vụ làm ăn thua lỗ nghiêm trọng của Vinashin và đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ trương có trách nhiệm trong vụ đổ vỡ Vinashin.

Cả hai việc Đại Hội đảng, thay đổi quyền hành và đổ vỡ Vinashin quy tụ vào một mối tham nhũng, lãng phí TIỀN BẠC của Dân, nhưng người ta lại như lãng quên vấn đề TIỀN BẠC này của Dân. Dân có hy vọng gì chen chân chiếm quyền hành Lãng đạo đảng hay nhà nước, nên vấn đề xắp xếp Lãnh đạo có gì là quan trọng đâu. Đứa nào cũng như đưa ấy ! Về trách nhiệm vỡ nợ Vinashin, thì Dân chỉ cần nói cả lũ chúng nó chịu trách nhiệm là xong. Nhưng vấn đề quan trọng đối với Dân là phải tìm ra số tiền thất thoát đó nằm ở đâu để lấy lại trả cho Dân.


Cơ Chế còn, Tham nhũng và Lãng phí còn.

Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách với đầu đề DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN bởi vì chính cái Cơ Chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế mới là nguyên cớ cho Tham nhũng và Lãng phí. Vì vậy phải DỨT BỎ chính cái Cơ chế mới mong diệt được Tham nhũng Lãng phí.

Tham nhũng Lãng phí không đến từ cá nhân mà đến từ cái cơ hội tốt để cái mầm Tham nhũng Lãng phí có dịp nẩy sinh và phát triển. Thánh nhân mà có toàn quyền sinh sát, bịt miệng người khác, mà ngồi bên đống vàng, thì lòng tham lớn lên nhặt ít thỏi vàng đút túi. Nếu có ai nghi ngờ việc biển thủ này, thì chỉ bắt nó, nói nó phạm tội chống lại chính quyền theo điều 88, thế rồi nhốt tù là xong.

Chúng tôi đã ví cái Cơ Chế CSVN hiện hành là một đống phân để nuôi dưỡng cả một ổ giòi tham nhũng lãng phí. Vậy phải hốt đống phân đó đi mới diệt được đám giòi tham nhũng lãng phí lúc nhúc. Nếu đống phân còn đó, nghĩa là vẫn duy trì Cơ Chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế, thì nếu nhặt con giòi này đi  thì những con giòi khác cũng giống hệt như con giòi vừa nhặt đi.

Hội Nghị Trung Ương 12 CSVN sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2011 đã không tháo gỡ cho nền Kinh tế Việt Nam theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế, mà ngược lại còn tiếp tục trói buộc nền Kinh tế trong quyền lực độc tài độc đảng Chính trị. Thực vậy, Dự thảo Cương lĩnh từ Hội Nghị Trung Ương 12 đã viết rõ rệt: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, nghĩa là đảng vẫn giữ lại đống phân mà thi nhau chui rúc như giòi bọ đục khoét, “ăn bẩn“, khỏi cần nói đến con giòi này sạch hay con giòi kia bẩn.

Thay đổi người, nhưng Tiền nằm đâu ?

Thay đổi ban điều hành Vinashin. Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đề nghị biểu quyết Tín nhiệm. Một nhóm Luật sư yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng từ chức Thủ tướng.

Từ chức hay bị cách chức, đó là cái tước hiệu. Khi đã biển thủ được mấy trăm triệu Đô-la và giấu kỹ rồi, thì cái chức giữ làm gì cho bận rộn.

Nguyễn Tấn Dũng có thể nhân việc người ta đòi từ chức, tại sao không từ chức, theo con rể sang Mỹ ở với gia đình thông gia và xin tỵ nạn ở Mỹ. Con gái trước đây ở Thụy sĩ, biết cách giấu kỹ mấy trăm triệu Đô la ở Ngân Hàng Thụy sĩ để tiêu xài cả đời không hết. Khi từ chức như vậy, lại còn được tiếng là không màng quyền hành, mà sẵn sàng từ chức để có tiếng. Ban Lãnh đạo cũ của Vinashin bị mất chức, cho dù có chịu ít năm tù, thì trong túi đã có một vài trăm triệu để khi ra tù sống sung sướng. Nên nhớ rằng tiền thất thoát là trên 4 tỉ Đo-la, chia nhau ăn nhiều lắm.

Đói với Dân, điều quan trọng không phải là từ chức hay mất chức, mà phải bóp cổ họng Nguyễn Tấn Dũng và Ban điều hành cũ để chúng phải khai ra Tiền biển thủ nằm ở đâu để lấy lại cho Dân. Đó mới là điều quan trọng.

Tại sao Quốc Hội đại diện quyền lợi cụ thể Tiền bạc của Dân không lập Ban Điều tra những món Tiền thất thoát đến chỗ phải vỡ nợ tới trên 4 tỉ.

Khi Tiền đổ vào Vinashin, phải có sổ sách giấy tờ. Đó là đầu vào INPUT. Khi chi tiêu đến thất thoát cũng phải có sổ sách. Đó là đầu ra OUTPUT. Ban Điều tra độc lập theo sổ sách mà tìm ra thất thoát ở đâu và như thế nào. Công việc điều tra này phải độc lập. Nếu công việc điều tra Tiền bạc lại giao cho đảng, thì chúng nó lại xậm xụi đút lót cho nhau để giối trá lừa đảo Dân nữa. Chúng tôi sẵn sàng góp ý kiến với Ban điều tra độc lập vì chúng tôi cũng đã dậy học Kế toán Kỹ nghệ, Phân tích Chi Tiêu Xí nghiệp trên 30 năm nay.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.11.2010


=========================
pho bien/ publication 21.11.2010
=========================
 


                                           ĐỘC CHIÊU ĐO-LA:
                                   TẦU ĐIÊN ĐẦU VÌ LẠM PHÁT

                        Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                         Geneva, 21.11.2010

 
Xin mời quý độc giả đọc bài trên trang nhất của Nhật Báo LE MONDE ngày 19.11.2010. Bài viết của Ký giả Harold THIBAULT từ Thượng Hải.

Bài thứ nhất mang đầu đề: LA FLAMBEE DES PRIX MET EN DANGER LE MIRACLE ECONOMIQUE CHINOIS (Tăng vọt giá cả đẩy phép lạ Kinh tế Tầu vào nguy cơ)

Bài thứ hai mang đầu đề: LE MIRACLE CHINOIS MENACE PAR L’INFLATION GALOPANTE (Phép lạ Kinh tế Tầu bị đe dọa bởi Lạm phát nhẩy vọt)
 

Tình trạng Lạm phát
tuyên bố ngày 17.11.2010

Ngày thứ Tư 17.11.2010, Thủ tướng ÔN GIA BẢO cấp bách đưa ra một số những biện pháp nhằm chống đỡ tình trạng nhẩy vọt vật giá. Trong tháng 10, vật giá nhẩy vọt 4.4%. Đó là con số chính thức tuyên bố, nhưng theo những nhà quan sát Kinh tế Trung quốc, thì việc nhẩy vọt vật giá phải là 7%. Một trong những biện pháp đưa ra là Nhà Nước kiểm soát vật giá. Nhưng tất cả những biện pháp kiểm soát vật giá đều làm phát sinh tình trạng ĐẦU CƠ và CHỢ ĐEN hoành hành. ÔN GIA BẢO hứa: “Combattre la spéculation sur les denrées alimentaires !” (Le Monde 19.11.2010, page 14) (Chiến đấu chống đầu cơ về những thực phẩm.). Nhà Nước đã cấp bách lấy từ kho dự trữ ra 62'400 tấn thịt heo và 210'000 tấn đường. Đó chỉ là muối bỏ bể đối với khối dân khổng lồ Trung quốc. Kinh tế Trung quốc sẽ chao đảo.

Một vài con số cho thấy vật giá tăng vọt như sau:

*       Vật giá đồ ăn tăng 62.4% trong một năm:

“La hausse des prix des denrées alimentaires nourrit particulièrement le mécontentement des citoyens. Le cout moyen de 18 varietés des légumes dans 36 villes a augmenté de 62.4% en un an, soutenu par une très forte hausse ces dernìeres semaines. » (Le Monde 19.11.2010, page 1)

(Giá cả tăng vọt của những thực phẩm tạo ra đặc biệt sự bất mãn của những công dân. Giá trung bình của 18 thứ rau cỏ khác nhau trong 36 tỉnh đã tăng lên 62.4% trong năm, được tăng cường bởi độ tăng nhẩy vọt trong những tuần mới đây).

*       Tăng giá McDonald’s… và Siêu thị

Giá tại 1135 Tiệm ăn McDonald’s đồng loạt tuyên bố tăng từ 0.5 Yuan tới 1 Yuan. Các Tiêm ăn Kentucky Fried Chicken cũng tăng như vậy. Việc tăng giá cũng nhìn thấy rõ tại các Siêu thị:

“Le géant du hamburger McDonald’s, qui gère 1135 restaurants en Chine, a ainsi annoncé une hausse de 0.5 à 1 yuan du prix de ses hamburgers. Son concurrent Kentucky Fried Chicken (KFC) a fait de même et la hausse se traduit également à la caisse des supermarchés. » (Le Monde 19.11.2010, page 14)

(Tập đoàn khổng lồ về thịt bò ép miếng McDonald’s, hiện điều hành 1135 tiệm ăn bên Tầu, đã tuyên bố tăng giá từ 0.5 đến 1 yuan cho những thịt bò ép miếng của họ. Tập đoàn cạnh tranh là Kentucky Fried Chicken (KFC) cũng tăng như vậy và việc tăng giá này cũng nhận thấy rõ tại các Siêu thị.)

*       Viviane WEI, bà mẹ của một gia đình than phiền về giá tỏi và gừng

Hỏi bà mẹ một gia đình, Bà Viviane WEI, trước Siêu thị Carrefour (Pháp) ở phía Tây Thượng Hải, bà than phiền:

“Ce n’est pas tenable pour une famille moyenne, les prix de l’ail et du gingembre ont augmenté de plus de moitíe ces derniers mois» ((Le Monde 19.11.2010, page 14)

(Không thể chịu đựng được nữa cho một gia đình trung lưu, những giá tỏi và gừng đã tăng lên hơn một nửa giá cũ mấy tháng gần đây)

 
Anh hưởng Độc chiêu QE2 của FED
lên Kinh tế Trung quốc

Tất nhiên việc vật giá tăng vọt này có nhiều lý do nội tại của Trung quốc (cũng như ở Việt Nam). Tỉ dụ việc phân phối không đồng đều thu nhập Kinh tế khiến dân thợ và nông dân nghèo thì nghèo kiết xác và người giầu (đảng và gia đình thân thuộc) thì giầu nứt khố. Người giầu không những không quan tâm đến việc tăng vật giá (nhất là thực phẩm), mà còn cố tình tăng giá lên mà xài tiền cho sang trọng. Đây là thái độ của những kẻ mới giầu lên (nouveaux riches).  Tăng giá lên mà xài cho sang, nhưng người nghèo phải chịu trận vì việc tăng giá này.

Chúng tôi sẽ có dịp phân tích hiện tượng tăng vật giá tại những nước bắt đầu phát triển, nhất tại nươc độc tài Trung quốc hay Việt Nam mà Kinh tế thuộc quyền Nhóm đảng Mafia bóc lột đại đa số dân chúng làm việc như nô lệ.

Chúng tôi quan tâm trong bài này là tầm ảnh hưởng của Độc chiêu QE2 lên hiện tượng tăng vọt vật giá chính thức tuyên bố ngày 17.11.2010 tại Trung quốc mới đây.

Theo Ký giả Harold THIBAULT, quyết định Độc chiêu QE2 của FED tạo làn sóng vốn đầu cơ  nước ngoài xâm nhập Trung quốc làm tăng vọt lạm phát :

«L’afflux de capitaux étrangers (spéculatifs), líe notamment à la stratégie monétaire extrêmement souple menée par la Réserve Fédérale américaine (FED), a renforcé cette tendance » (Le Monde 19.11.2010, page 1)

(Làn sóng những vốn đầu cơ từ ngoài vào, liên quan chính yếu đến chiến thuật tiền tệ cực kỳ mềm dẻo chủ trương bởi Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED), đã tăng cường khuynh hướng này (vật giá tăng vọt))

Trong một đoạn khác, Ký giả Harold THIBAULT viết :

«Quant au récent assouplissement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale Americaine (FED), il accentue l’arrivée des fonds (speculatifs) etrangers en quête de la rentabilité dans l’économie des pays émergents, dont la Chine » (Le Monde 19.11.2010, page 14)

(Về việc rót tiền mới đây của Chính sách Tiền tệ của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED), thực sự việc rót tiền đang đẩy những vốn nước ngoài (đầu cơ) nhập vào những nước khác tìm lợi nhuận trong nền Kinh tế của những nước bắt đầu phát triển, trong đó có Trung quốc).

Chính sách Tiền tệ của FED có ảnh hưởng đến nền Kinh tế Trung quốc về bất cứ lãnh vực nào mặc lòng, thì đó không phải là trách nhiệm của Mỹ.

Tỉ dụ, Trung quốc dự trữ ngoại tệ (Đo-la) tới USD.2'500 tỉ và than phiền về việc giảm giá đồng Đo-la do Độc chiêu QE2 của FED khiến thiệt hại đến Dự trữ ngoại tệ của Trung quốc. Về phương diện này, Tiến sĩ Martin WOLF, cựu Tổng Giám đốc World Bank tại Ân Độ và hiện là Bình Luận gia trưởng của Nhật Báo Financial Times, phản biện lại những than thở từ nước ngoài về việc hạ giá Đo-la sẽ làm thiệt hại những Dự trữ ngoại tệ (Đo-la) trên thế giới. Theo Tiến sĩ, Hoa kỳ không bao giời khuyên các nước khác thu dồn Dự trữ Đo-la, nhất là không yêu cầu Ngân Hàng Trung quốc phải dự trữ khối lượng Đo-la tới 2500 tỉ.

Giáo sư Tiến sĩ Alan S.BLINDER, Bạn của Tiến sĩ Ben BERNANKE và Giáo sư Kinh tế tại Đại học Princeton, cũng cùng những lý luận như trên để bênh đỡ chính sách Tiền tệ QE2. Giáo sư không ngần ngại công kích Bộ trưởng Tài chánh Đức, người công kích Mỹ là « Currency Manipulation ». Theo Gs Ts Alan S.BLINDER, những công kích của Bộ trưởng Đức là những lời nói thô lỗ:

“But calling QE2 “currency manipulation “ is a grotesque abuse of language…” (The Wall Street Journal 16.11.2010, p.17)

(Gọi QE2 là “gian giảo sử dụng đồng tiền “ là một sự lạm dụng thô lỗ về ngôn ngữ…)

Gs Ts Alan S.BLINDER đi đến tuyên bố với những nước nào công kích Hoa kỳ rằng:

“More important, the U.S. is a sovereign nation with a right to its own monetary policy.” (The Wall Street Journal 16.11.2010, p.17)

(Quan trọng hơn nữa, Hoa kỳ là một Quốc gia có quyền tối thượng với quyền quyết định cho Chính sách Tiền tệ riêng của mình).

 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 21.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 17.11.2010
=========================
 


                                 GIÁ ĐO-LA CÒN HẠ TỚI MỨC NÀO ?
                    KHI NHÂN LÊN CƯỜNG ĐỘ ĐỘC CHIÊU QE2 $600 TỈ

                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 17.11.2010
                                       Web: http://VietTUDAN.net

 

Cuộc Họp thường niên 8-9/10/2010 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF/FMI) tại Washington gồm 178 Đại diện Tài chánh các nước được giao trách nhiệm tìm giải quyết cho Chiến tranh Tiền tệ manh nha đã zừ lâu, nhưng hiện ra rõ từ tháng 9/2010 khi FED có ý định xử dụng QE (Quantitative Easing/ Planche à Billet/Rót Tiền mới vào Lưu hành). Tỷ giá Đo-la giảm xuống làm giao động Tiền tệ các nước khác theo chiều hướng tăng khiến Ngân hàng Trung ương các nước phải can thiệp để hạ tỷ giá nhằm giữ tính cạnh tranh Thương mại. Giới Ngân Hàng và Tài chánh  chờ đợi xem FED quyết định cho rót vào Lưu hành số lượng bao nhiêu Đo-la.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế không đủ thẩm quyền giải quyết Chiến tranh Tiền tệ này và đã dào lại nhiệm vụ cho cuộc Họp thượng đỉnh G20 tại Nam Hàn.

Ngày 22-23/10/2010, các Bộ trưởng Tài chánh và Thống đốc Ngân Hàng của G20 họp tại GYEONGJY (Nam Hàn) để tìm giải quyết sửa soạn cho quyết định của cuộc Họp thượng đỉnh G20 tại SEOUL vào những ngày 11-12/11/2010.

Tình hình trở thành rất căng thẳng vì mỗi nước tính toán những quyền lợi Kinh tế, Thương mại riêng rẽ cho mình. Sự căng thẳng càng trầm trọng hơn nữa khi Trung quốc tuyên bố  không thể tăng Tỷ giá đồng Yuan vì lo sợ thụt lùi Kinh tế tạo căng thẳng Xã hội và đưa đến nguy cơ cho Cơ chế Chính trị hiện hành.

Trong tình trạng căng thẳng như vậy, cuộc Họp G20 Gyeongjy đã cố tình đề nghị giải quyết “lạc đề“ là bàn về việc điều chỉnh Cán Cân Thăng bằng Mậu dịch Quốc tế. Chúng tôi gọi là “lạc đề“ vì lý do chính của Chiến tranh Tiền tệ là quyết định độc đoán và gian giảo của Trung quốc cố thủ giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp để hỗ trợ bất chính cho Xuất cảng hàng hóa của mình.

Cuộc Họp thượng đỉnh G20 Seoul 11-12/11.2010 tiếp tục thảo luận việc “lạc đề“ cố tình này. Thậm chí TT.Obama còn ve vuốt Trung quốc là có thiện chí hứa tăng dần dần Tỷ giá đồng Yuan.

Kết quả Họp G20 đi về đâu ? Các nhà quan sát đồng loạt nói Họp Thượng đỉnh G20 Seoul không đi đến một giải pháp chung thiết thực giải quyết Chiến tranh Tiền tệ, mà chỉ căng miếng vải bọc lấy những sôi sục Tiền tệ để tránh phần nào sự bùng cháy chuyển sang Chiến Tranh Thương Mại.

Việc lạc đề này có thể là một chiến thuật đánh trống lảng của Mỹ bởi vì FED đã thực sự xuất Chưởng độc QE2 với $600 tỉ. Đây là độc chưởng đánh thẳng vào Chiến tranh Tiền tệ, không một chút gì nương rẹ.

Sức chưởng đang lan tràn. Khi viết về độc chiêu QE2, chúng tôi đã tránh nói về sự biến hóa tăng cường độ của FED qua giới hạn $600 tỉ.  Một số Chuyên viên Tài chánh quen với những biến hóa lượng tiền của FED cũng đã nhắc tới điểm này, nhưng khi viết, chúng tôi cố tình không động chạm tới. Ngay trong cuộc Phỏng vấn của Đài RFI thứ Sáu 12.11.2010, ngày kết thúc cuộc Họp thượng đỉnh Seoul, chúng tôi cũng mới giả thiết rằng nếu FED quyết định cho biến hóa QE2 với $600 tỉ, thì đồng Đo-la có thể còn hạ thấp hơn mức độ mà người ta ước tính cho việc rót vỏn vẹn số lượng $600 tỉ.
Chú thích giáo khoa về một vài ý niệm Tiền tệ

Khi viết và phổ biến loạt bài về Chiến tranh Tiền tệ và độc chiêu QE (Quantitative Easing), một số độc giả viết hỏi tôi về Tỷ giá, về Vàng, về Bretton Woods là gì mà lúc này người ta nhắc tới, về tương quan Cán Cân Thương mại với Tỷ giá đồng nội tệ. Chúng tôi xin phép các Vị thức giả về Tiền tệ cho phép tôi viết tóm lược một số ý niệm có tính cách giáo khoa về Tiền tệ.

* Tiền tệ có chức năng làm trung gian trao đổi hàng hóa.   

Đồng tiền của một nước – chính thức là Giấy Bạc đã được cho vào lưu hành – mang những tính chất căn yếu sau đây:

=> Tính khan hiếm (Rareté): không thể mọi người lượm Giấy Bạc như là lượm lá mùa thu rơi đầy trong rừng. Đồng tiền lượm được như lá mùa thu không còn giá trị nội tại nữa.

=> Tính dài hạn trong thời gian (Durabilité dans le temps): đồng tiền phải tồn tại lâu ngày, chứ không như rau cỏ để chừng một tuần bị héo úa vất đi. Tính cách lâu dài này cho phép người cầm đồng tiền tích trữ tài sản trong thời gian (stockage des valeurs dans le temps). Chính vì điểm này mà khi một đồng tiền quá thay đổi, người dân tìm đến vàng không thay đổi giá trị trong thời gian.

=> Tính phổ quát (Universalité): đồng tiền càng được quý chuộng khi nó mang tính cách phổ quát, nghĩa là nhiều người xử dụng nó. Tỷ dụ đồng Đo-la phổ quát hơn đồng Yuan vì có nhiều người nhận việc thanh toán thương mại bằng Đo-la, chứ chưa nhận đồng Yuan. Mang tiền Đồng Việt Nam đi mua hàng ở Thụy sĩ, người ta không nhận, trong khi đó người ta nhận tiền Euro. Việc nước khác chấp nhận một đồng tiền không phải là do sức mạnh quyền lực áp đặt mà do sự chấp nhân từ dân chúng. Thụy sĩ là một nước nhỏ, không có quyền lực như Trung quốc, nhưng đồng tiền Thụy sĩ có thể được chấp nhận tại bất cứ nước nào.

Trở lại chức năng của Tiền là làm trung gian trao đổi hàng hóa. Với chức năng này, khối tiền lưu hành không phải chỉ nguyên có những tờ Giấy Bạc phát hành do Ngân Hàng Trung ương, mà còn bao gồm tất cả những Văn Bản do Ngân Hàng tư nhân, do Bảo Hiểm phát hành có khả năng trao đổi hàng hóa. Những Văn Bản này lưu hành, tỉ như : PN (Promissory Note), Bảo Lãnh Ngân Hàng (Bank Guarantee/ Standby Letter of Credit), Bảo Hiểm Đời sống (Life Insurance) hoặc thế giới Credit Cards… Những phương tiện trao đổi hàng hóa này chỉ cần 20% Cash Deposit, thì người ta có thể phát hành Văn Bản thanh trả tới 100%. Đây là phương tiện thổi phồng khối Tiền tệ đang lưu hành và dễ đưa đến Lạm phát, chứ không cần rót thêm lượng tiền vào lưu hành. Chính vì điểm này, chúng tôi sẽ nói về những biến hóa nhân lượng độc chiêu QE $600 tỉ của FED.

* Tỷ giá Hối đoái

Giá đồng Tiền nội tệ được định giá một cách độc lập từ mỗi nước. Tùy Chế độ Bản vị Tiền tệ, mà đồng tiền mỗi nước định giá trị độc lập cho đồng tiền của mình. Nhưng khi đem đối chọi giữa hai đồng tiền, thì phải định giá trị của đồng tiền này đối với đồng tiền kia. Tỷ giá có nghĩa là so sánh (Tỷ) giá trị của một đồng tiền với giá trị của đồng tiền nước khác.

Trong Chế độ Bản vị Vàng (Régime Etalon-Or), nghĩa là đồng Tiền mỡi nước đước định giá độc lập tương đương với bao nhiêu cân lượng vàng. Khi so sánh hai cân lượng vàng, người ta biết Tỷ giá hai đồng Tiền. Trong chế độ Bản vị gián tiếp Đo-la—Vàng (Régime Etalon-Devise Dollar-Vàng), Tỷ giá hai đồng tiền được định theo số lượng Đo-la mà mỗi đồng nội tệ đã được quyết định một cách độc lập. Với Chế độ này, Tỷ giá giữa hai đồng nội tệ trở thành bấp bênh vì nó lệ thuộc vào lượng Đo-la lưu hành. Năm 1971, TT.NIXON đã hủy bỏ tính hóan chuyển Đo-la sang Vàng, vì vậy Tỷ giá các đồng tiền càng tùy thuộc vào Chính sách Tiền tệ của Hoa kỳ. Từ năm đó, đồng nội tệ mỗi nước được định theo khả năng tương đương hàng hóa. Hàng hóa dồi dào hay khan hiếm lại tùy thuộc tình trạng lên xuống Kinh tế của mỗi nước. Tỷ giá các đồng Tiền càng trở thành bấp bênh, trôi nổi (Flottant) 

* Bretton Woods là gì ?

Trong những tháng Chiến tranh Tiền tệ, xáo trộn Tỷ giá các đồng Tiền mới đây và nhất là giá Vàng tăng vọt, người ta nhắc nhiều đến Bretton Woods.

Bretton Woods là Hội nghị Quốc tế về Tiền bạc năm 1944. Đó là giao điểm chuyển tiếp từ Chế độ Bản vị Vàng (Régime Etalon-Or) sang Chế độ Bản Vị Đô-la—Vàng (Régime Etalon-Devise ($)-Vàng. Trong thời gian Thế Chiến thứ II, các nước Âu châu, trừ Thụy sĩ, mất hết Vàng để làm bảo chứng cho định nghĩa nội tệ. Hoa kỳ còn giữ được kho Vàng khổng lồ, nên mời cuộc Họp Bretton Woods năm 1944 để quyết định hai việc quan trọng:

=> Đồng Đo-la vẫn được định nghĩa giá trị trên Bản vị Vàng. Tiền của những nước không còn Vàng, thì định nghĩa nội tệ qua trung gian đồng Đo-la. Xin lưu ý là Hội nghị Bretton Woods không độc đoán bó buộc các nước phải chấp nhận Đo-la làm trung gian với Vàng. Họ có thể lấy đồng Swiss Franc làm trung gian vì Thụy sĩ còn vàng. Nhưng số lượng Vàng của Thụy sĩ không đủ cho khối lượng Tiền lưu hành phổ quát khắp Thế giới, nên các nước nhận đồng Đo-la làm trung gian với Vàng là Bản vị.

=> Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF/FMI). Khởi đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế chỉ là một Quỹ tương trợ Tiền tệ (Entre-Aide monétaire), nghĩa là những nước yếu về Tiền tệ có thể nhờ Quỹ cho vay một số Tiền để hỗ trợ. Trong những năm trường, Hoa kỳ đã đóng góp vào Quỹ này tới 80%. Dần dần, Quỹ tăng Hội viên và tăng đóng góp của những nước khác.

Ngày nay, một số nước có ý định chống lại thống trị của đồng Đo-la và những trôi nổi bấp bênh của Tỷ giá, nên nhắc lại Bretton Woods 1944 nhằm lấy Vàng làm Bản vị cho vững, đồng thời muốn thiết lập một loại Tiền khác với Đo-la. Ý tưởng này được Trung quốc cổ võ với nhã ý chiều chuộng mơn trớn của TT.Sarkozy. Trước cuộc Họp G20 Séoul, Hồ Cẩm Đào sang Paris thăm và ký kết những Hợp đồng trị giá USD.16 tỉ với TT.Sarkozy. Phải chăng đây là một thứ hối lộ nhẹ nhàng. TT.Sarkozy là Chủ tịch của G20 bắt đầu sau cuộc Họp G20 Séoul.

Chúng tôi đã viết một bài về ĐỒNG ĐO-LA VẪN THỐNG TRỊ vì những lý do sau đây:

(i) Như trên chúng tôi đã nói về những cá tính của một đồng Tiền trong đó Tính Phổ Quát (Universalité) là quan trọng. Một quyền lực không thể ấn định tính Phổ quát, mà phải là do Dân chấp nhận hay không. Hiện nay Dân vẫn chấp nhận Đo-la 80% cho những thanh trả Thương mại Thế giới.

(ii) Nếu dùng Vàng làm Bản vị, thì ai có thể cung cấp lượng Vàng bằng Hoa kỳ. Vả lại không thể có lượng Vàng khổng lồ bao trùm mọi Lưu hành và Dự trữ Tiền tệ Thế giới. Chính TT.Nixon đã phải từ chối nhiệm vụ này từ năm 1971.

(iii) Một điểm bế tắc nữa là nếu lấy Bản vị là Vàng cho đồng Tiền, thì phải cấm Thị trường buôn bán Vàng. Thực vậy, định nghĩa đồng tiền trên bản vị vàng, thì không thể mỗi ngày mỗi định lại bản vị, nghĩa là bản vị mang tính cách cố định tối thiểu trong một thời gian, trong khi đó Thị trường buôn bán Vàng thì thay đổi như chong chóng mỗi ngày theo luật Cung—Cầu.

* Tương quan Cán Cân Thương Mại và Tỷ giá Hối đoái

Năm 1971, TT.Nixon tuyên bố không còn việc hoán chuyển đồng Đo-la sang Vàng nữa như cuộc Họp Bretton Woods 1944 quyết định Chế độ Bản Vị Đo-la – Vàng (Régime Etalon-Devise $-Vàng). Tại sao vậy ? Lý do là Pháp, với TT.De Gaulle, yêu cầu Mỹ phải chuyển Vàng đổi lấy khối Euro-Dollar mà Pháp đang giữ. Đồng thời khối A-rập, vì Chiến tranh với Do Thái mà Mỹ hỗ trợ, nên yêu cầu Mỹ phải chuyển Vàng đổi lấy Petro-Dollar họ giữ. Hoa kỳ không thể nào có đủ khối vàng để thỏa mãn yêu sách có tính cách Chính trị này, nên TT.Nixon tuyến bố chấm dứt hóan chuyển Đo-la sang Vàng.

Từ đó, Tỷ giá các đồng Tiền trôi nổi trong Chế độ Khả năng tương đương hàng hóa (Régime du Pouvoir d’Achat de la Monnaie).

Đồng tiền của của mỗi nước lên giá hay xuống giá tùy khối lượng hàng hóa tương đương bảo chứng. Tất nhiên trong Chế độ Tiền tệ này, thì giá trị nội tệ tùy thuộc Cán Cân Thương Mại thặng dư hay thiếu hụt và tùy thuộc Kho Dự trữ ngoại tệ (Đo-la chính yếu) nhiều hay ít. Các nước thi nhau dự trử ngoại tệ Đo-la làm bảo chứng cho giá trị đồng nội tệ.

Cán Cân Thương Mại của Đức thặng dư nên đồng Mark Đức tăng giá trị. Cán Cân Thương Mại của Thụy sĩ thường thiếu hụt, nhưng đồng Franc Thụy sĩ đứng vữ vì những người muốn cất giữ tiền bạc đã chuyển thẳng ngoại tệ vào Thụy sĩ để bù cho việc thiếu hụt Cán Cân Thương Mại.

Trước cuộc Họp Thượng đỉnh G20 Séoul, Bà Thủ tướng Đức Angela MERKEL đã thẳng thắn khẳng định rằng Tỷ giá đồng Yuan không thể thấp tới 40% đới với Đo-la vì những lý do sau đây:

=> Trung quốc có Cán Cân Thương Mại thặng dư đã nhiều năm nay

=> Trung quốc có kho dự trữ ngoại tệ (US.Dollar) khổng lồ tới USD.2’500 tỉ

=> Ngược lại, Hoa kỳ (đồng Đo-la) có Cán Cân Thương Mại thiếu hụt đối với chính Trung quốc.

Vì vậy Bà kết luận rằng việc Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la chỉ là độc đoán, chứ không theo luật tự điều chỉnh của Thị trường Hối đoái tương quan với Cán Cân Thương Mại và Khối Dự trữ ngoại tệ.


Quyết định xuất Độc chiêu QE2 với $600 tỉ

Nếu hai cuộc Họp G20 tại GYEONGJY và tại SEOUL chỉ nói lạc đề để làm giảm tình trạng căng thẳng của Chiến tranh Tiền tệ, thì  FED với tư cách độc lập về những biện pháp Tiền tệ đã lạnh lùng xuất độc thủ QE (Quantitative Easing) rót $600 tỉ vào lưu hành vì quyền lợi của Mỹ, mặc cho Trung quốc tiếp tục ương ngạnh cố chấp.

Với 9 Phiếu thuận trên 1, FED cho xuất chưởng Đo-la ngày 03.11.2010.

1) Hoàn cảnh xuất chiêu QE2

Hoa kỳ đang ở trong hoàn cảnh lo sợ một cuộc Khủng hoảng Kinh tế lớn. Có những chỉ số làm lo ngại Khủng hoảng Kinh tế như những năm 1930:

=> Phía Tiêu thụ có chiều Giảm giá (Déflation). Vào những năm 1930, Hoa kỳ gặp phải Đường xoắn Tụt giá không ngừng được (Spirale déflationniste). Khi Giảm giá như vậy, thì Sản xuất không bán được và các Công ty thải thợ. Tăng thất nghiệp có nghĩa là khả năng Tiêu thụ càng giảm để kéo theo Giảm giá nữa. Tình trạng này đã chứng kiến cảnh các xí nghiệp phải thiêu hủy hàng hóa. Nếu quý vị xem các Phim Charlot, thì thấy Charlot triền miên thất nghiệp vào những năm Khủng hoảng này. Nhìn về Phía Sản xuất, người ta thấy triệu chứng ngưng đầu tư hiện nay.

=> Thất nghiệp tăng gần 10%. Thất nghiệp không phải chỉ là vấn đề Xã hội, mà là vấn đề Kinh tế bởi vì nhiều người không có Lương, thì khả năng Tiêu thụ xuống. Mà nếu Tiêu thụ xuống, thì Sản xuất cũng theo đó mà giảm để càng đẩy phía Tiêu thụ giảm xuống nữa. Chính Tiêu thụ hướng dẫn kích thích Sản xuất.

=> Trong khi ấy Cán Cân Mậu Dịch thua lỗ trong tháng 9 vừa rồi tới USD.46 tỉ, nghĩa là Hoa kỳ không thể nhằm Mãi lực của các nước ngoài để tăng xuất cảng. Không những thế Trung quốc vẫn lưu manh, ương ngạnh giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la để cho hàng hóa tràn vào Hoa kỳ nhằm moi những đồng xu cuối cùng của dân Hoa kỳ. Hoa kỳ yêu cầu Trung quốc tăng Mãi lực của khối người 1 tỉ 300 triệu của họ để Hoa kỳ có thể xuất cảng hàng hóa sang khối dân này. Nhưng Trung quốc không những không làm, mà còn tìm cách ngăn chặn hàng ngoại nhập vào. Tỉ dụ cụ thể là Trung quốc tăng thuế nhập cảng thịt gà đông lạnh của Mỹ lên tới 105%. Hoa kỳ cũng đã làm áp lực để Trung quốc tăng Tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ, nhưng Trung quốc ương ngạnh đưa ra những lời hứa gian manh. Ts BERNANKE thấy rằng Hoa kỳ nắm 80% thanh khoản thương mại Thế giới, nên không cần phải áp lực hay năn nỉ Trung quốc về Tỷ giá đồng Yuan nữa, mà tự mình quyết định hạ giá Đo-la để tăng xuất cảng của Hoa kỳ, như vậy làm giảm việc mất thăng bằng Cán Cân Mậu Dịch.

Với hòan cảnh như trên, FED đưa ra để biện minh cho việc xuất chưởng QE2 của mình

2) Mục đích nhằm tới của QE2

Như trên đã nói, QE có nghĩa là in tiền mới ra và rót vào Khối lượng Tiền tệ đang lưu hành. Vào những năm 1930, KEYNES, Nhà Toán học kiêm Kinh tế gia, đã chủ trương những Công trình Xây dựng công lớn lao (Grands Travaux Publics) như xây cất những Công viên Quốc gia, Cầu cống , Đường sá, Dinh thự hành chánh, Đập nước. Những công trình này nhằm làm giảm số người thất nghiệp, đồng thời khi những người này có lương, thì Mãi lực Tiêu thụ tăng và đó đó các Công ty sản xuất bắt đầu tăng đầu tư. Như vậy mới có thể chặn đứng Đường xoáy Tụt giá được (Spirale déflationniste). Làm thế nào để có Tiền chi tiêu cho những Công trình lớn xây dựng ? KEYNES đề nghị Chính sách Tài chánh “Déficit Budgétaire“, nghĩa là Nhà nước vay nợ để tài trợ cho những Công trình. Nhưng ngày nay, nợ nần của Hoa kỳ đã chồng chất, không thể vay nợ nữa để chuyển món nợ ấy cho Thế hệ con cháu phải trả.

Ngân Hàng Trung ương thường dùng hai phương tiện để ảnh hưởng tới nền Kinh tế thực, đó là Lãi suất Chỉ đạo và Rót Tiền mới vào Kinh tế.

Về Lãi suất, thì Ts Ben BERNANKE đã xử dụng rồi. Lãi suất Chỉ đạo của Hoa kỳ hiện giờ đã xuống gần đến số không. Hạ Lãi suất chỉ đạo làm  cho giảm Tiết kiệm, nghĩa là cổ võ Tiêu thụ. Lãi suất cũng là cái Giá của vay vốn. Khi lãi suất hạ, thì các Công ty được cổ võ vay vốn đầu tư. Vì Lãi suất chỉ đạo Hoa kỳ đã xuống gần số không, nên Ts BERNANKE không thể hạ hơn nữa, nghĩa là không thể xử dụng Phương tiện Lãi suất để ảnh hưởng tới Kinh tế.

Chỉ còn Phương tiện thứ hai là Ngân Hàng Trung ương in tiền mới, rót vào lưu hành, nhằm những Mục đích sau đây:

=> Tăng phương tiện Tiêu thụ cho dân chúng, nghĩa là tăng Phía Cầu để Kích thích phía Sản xuất. Các Công ty có số lượng vốn lưu hành tăng lên, do đó dễ dàng tăng đầu tư.

=> Khi tăng Mãi lực Tiêu thụ cho dân chúng và tăng vốn Đầu tư cho các Công ty, thì Kinh tế trước hết không quản ngại việc Giảm giá (Déflation) hiện đang đe dọa, đồng thời làm xoay chiều Sản xuất theo hướng đi lên.

=> Khi Kinh tế tránh được hướng Giảm giá (Déflation) và chuyển Kinh tế theo hướng đi lên, thì việc rót thêm Tiền vào lưu hành này đạt được Mục đích tối quan trọng lúc này là làm giảm Thất nghiệp xuống.

=> Đứng về phương diện cán cân thương mại quốc tế, thì QE2 cũng có tác dụng lên Tỷ giá Hối đoái. Đồng Đo-la hạ giá xuống, nghĩa là Hoa kỳ dễ xuất cảng, đồng thời làm giảm hiệu lực của việc ương ngạnh gian manh giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la. Đây là cách thế nhằm Cân bằng Cán Cân Mậu dịch quốc tế của Hoa kỳ.

3) Chương trình thực hiện chiêu QE2

Khi quyết định xuất chiêu QE2 ngày 03.11.2010 rồi, FED đưa ra chương trình thực hiện gồm những điểm sau đây:

=> Lượng Tiền mới Đo-la rót vào Lưu hành là USD.600 tỉ. FED không nói rõ sau lượng USD.600 tỉ, còn rót thêm lượng khác nữa hay không. Có lẽ việc tăng thêm lượng hay không còn tuỳ thuộc hiệu quả đạt những Mục đích trên đây như thế nào.

=> Số lượng USD.600 tỉ được xử dụng mua những Trái phiếu Ngân khố Nhà nước từ nay cho đến tháng 6/2011, với tốc độ mỗi tháng mua USD.75 tỉ Trái khoán.

=> FED canh chừng độ Lạm phát. Nếu Giảm giá (Déflation) nguy hiểm, thì Lạm phát (Inflation) cũng nguy hiểm không ít. Rót Tiền mới vào Lưu hành chắc chắn sẽ tạo Lạm phát. Nhưng FED lý luận rằng Kinh tế Mỹ hiện giờ đang sợ Giảm giá (Déflation), nên nếu có Tăng giá (Lạm phát), thì đó cũng là đối lực kìm hãm Giảm giá (Déflation). FED cũng cho thấy tình trạng Lạm phát hiện giờ còn khá nhỏ, nên không đáng ngại sợ về phương diện này cho lắm. Trước những lo ngại nguy hiểm Lạm phát mà Oâng Thomas HOENIG cũng như một số nhà Kinh tế lo ngại, FED tuyên bố đã có chương trình dự phòng điều chỉnh.

Với quyết định xuất chiêu QE2 này tung ra, FED không hề nhắc đến một câu than phiền cho sự ương ngạnh lưu manh của Trung quốc về Tỷ giá đồng Yuan. Trung quốc cũng không giám than rằng hạ giá Đo-la, tức là giảm nhẹ món nợ mà Hoa kỳ đang vay Trung quốc. FED cũng không có một câu về cuộc Họp thượng đỉnh G20 Séoul  ngày 12-13/11/2010 sắp tới này xem có đưa ra giải quyết cho Chiến Tranh Tiền Tệ hay không.

Không cần phải nhấn mạnh như lậy lục Trung quốc nữa, bởi vì FED giữ đàng chuôi của Khối Tiền Đo-la khổng lồ chiếm 80% những thanh toán Thương mại quốc tế. Làm chủ môn “Nhất Dương Chỉ“ QE (Quantative Easing) thì chỉ cần xuất chiêu khi đối phương cối chầy ương ngạnh. Đối phương ráng mà chịu.  Có tiền mà cho con nợ sức vóc mạnh khỏe vay (Quân đội mạnh nhất Thế giới), thì chủ nợ cũng mất ngủ lo lắng đêm ngày xem món nợ có bị mất hay không.

Tại cuộc Họp thượng đỉnh Séoul, vì sự quyết tâm lạnh lùng xuất độc chiêu QE này, mặc dầu TT.Obama, Bộ trưởng Geithner và những nguyên thủ G20 đánh lạc đề nhằm tránh căng thẳng chuyển Chiến tranh Tiền tệ sang Chiến tranh Thương Mại, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã họp riêng với TT.Obama để trở lại vấn đề ray rứt chính yếu là độc chiêu QE của FED. Thay vì công kích, mà có công kích thì Hoa kỳ vẫn đi tới, Hồ Cẩm Đào chỉ than thở về hâu quả của độc chiêu lên Kinh tế Trung quốc. Ông than thở:

=>     Giá hàng hóa lên cao và do đó những Đặt mua hàng Trung quốc bị giảm

=>      Đặt mua hàng giảm thì các Công ty thải thợ, thất nghiệp tăng tại Trung quốc

=>      Thêm vào đó, một số Công ty nước ngoài thấy không có lợi nữa và sẽ chuyển sản xuất sang các nước khác có lợi hơn

=>      Đồng Yuan tăng vọt Tỷ giá, thì tình trạng Lạm phát cũng tăng làm Dân chúng bất bình.

=>      Lạm phát tăng làm Dân chúng bất bình. Thất nghiệ tăng làm công nhân bất bình. Cả hai sẽ dẫn đến xáo trộn Xã hội và Chính trị

Trước khi nghĩ thương hại đến Kinh tế Trung quốc, thì Hoa kỳ phải nghĩ đến tình trạng Thất nghiệp tại Mỹ, tình trạng thiếu hụt cán cân Thương Mại và mối đe dọa Tụt giá của những năm 1930. Ai thương hại cho nước Mỹ đây ? Hãy vì mình mà đẩy độc chiêu QE đến cùng.


Những ủng hộ cho độc chiêu QE của FED

Hai bài báo ngày 16.11.2010, bốn ngày sau cuộc Họp G20 Séoul, từ hai học giả nổi tiếng viết để biện minh cho quyết định của Giáo sư Tiến sĩ Ben BERNANKE.

Bài thứ nhất từ Tiến sĩ Martin WOLF với đầu đề POURQUOI LA FED A RAISON (Bản dịch ra tiếng Pháp bởi Gilles BERTON) (TẠI SAO FED CÓ LÝ) đăng trên Le Monde 16.11.2010, p.2). Tiến sĩ Martin WOLF đã từng là Tổng Giám đốc Wold Bank tại Ấn Độ. Hiện nay Tiến sĩ là Bình luận gia trưởng cho tờ Financial Times.

Bài thứ hai từ Giáo sư Tiến sĩ Alan S.BLINDER với đầu đề IN DEFENSE OF BEN BERNANKE (ĐỂ BÊNH VỰC CHO BEN BERNANKE) đăng trên tờ The Wall Street Journal 16.11.2010, p.17.  Ts Alan S.BLINDER là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Princeton.

Tiến sĩ Martin WOLF, sau khi nhắc lại mục đích của QE là để thực hiện hai trách nhiệm được nước Mỹ trao phó cho FED: (i) Giải quyết 10% Thất nghiệp và (ii) Canh chứng tình trạng Lạm phát, đã công kích chính Bộ trưởng Tài chánh Đức đã chỉ trích Hoa kỳ là “Currency Manipulator” trong khi ấy Hoa kỳ nói Trung quốc là “Currency Manipulator”. Theo Ts Martin WOLF, thì Trung quốc đã ương ngạnh kéo dài tình trạng “Currency Manipulator” để phục vụ một cách bất chính cho xuất cảng. Vì thái độ ương ngạnh bất chính của Trung quốc mà FED phải quyết định QE để cứu nước của mình.

Về những công kích tại chính Hoa kỳ, Ts Martin WOLF tóm tắt gọn lại rằng đó là những người lo lắng cho rủi ro Lạm phát. Theo Tiến sĩ, thì việc Lạm phát còn có thể điều chỉnh, trong khi ấy hoa kỳ đang lo ngại tình trạng tuột giá (Déflation) làm tê liệt Kinh tế Mỹ như những năm 1930. Chính hướng lên giá (Inflation) là đối lực ghìm lại tụt giá (Déflation).

Tiến sĩ Martin WOLF cũng phản biện lại những than thở từ nước ngoài về việc hạ giá Đo-la sẽ làm thiệt hại những Dự trữ ngoại tệ (Đo-la) trên thế giới. Theo Tiến sĩ, Hoa kỳ không bao giời khuyên các nước khác thu dồn Dự trữ Đo-la, nhất là không yêu cầu Ngân Hàng Trung quốc phải dự trữ khối lượng Đo-la tới 2500 tỉ.

Ngược lại, với chủ trương khuyến cáo Trung quốc xử dụng thu nhập Đo-la, thay vì dự trữ, thì phân phối làm tăng Mãi lực nội địa cho Dân chúng. Như vậy, các nước khác mới có thể xuất cảng sang Trung quốc.

Biện pháp QE2 là bắt ép Trung quốc phải tăng Tỷ giá đồng Yuan và hướng Trung quốc về việc làm tăng Mãi lực cho dân chúng.

Giáo sư Tiến sĩ Alan S.BLINDER cũng cùng những lý luận như trên để bênh đỡ chính sách Tiền tệ QE2. Giáo sư không ngần ngại công kích Bộ trưởng Tài chánh Đức là người công kích với những lời nói thô lỗ:

“But calling QE2 “currency manipulation “ is a grotesque abuse of language…

“More important, the U.S. is a soverign nation with a right to its own monetary policy.” (The Wall Street Journal 16.11.2010, p.17)

(Gọi QE2 là “gian giảo xử dụng đồng tiên “ là một sự lạm dụng thô lỗ về ngôn ngữ…

(Quan trọng hơn nữa, Hoa kỳ là một Quốc gia có quyền tối thượng với quyền quyết định cho Chính sách Tiền tệ riêng của mình).


Khả năng của FED biến hóa độc chiêu QE2

Khối lượng tiền thả vào lưu hành có thể được nhân lên nhiều hơn gấp bội. Nói đến lưu hành là nói đến tốc độ chạy nhanh hay chậm. Lợi nhuận tăng cao hay thấp là tùy thuộc vào chu trình hoàn thành chu trình ngắn hay dài. Đồng lương trả cuối tháng có tốc độ chi dùng chậm hơn là cũng cùng một số lương ấy mà được chia ra trả mỗi tuần. Đó là tốc độ quay của đồng tiền (Vitesse de Rotation de la Monnaie).

Như trong phần đầu chú thích về phát hành Văn Bản thanh toán Thương mại từ những Ngân Hàng tư, các Ngân Hàng chỉ cần giữ 20 Cash Deposit, có thể phát hành phương tiện thanh toán thương mại tới 100%, nghĩa là chỉ cần 20 triệu giữ trong Ngân Hàng, phương tiện thanh toán thương mại được phát hành lên tới 100 triệu. Nếu Phương tiện thanh toán ấy được chiết khấu để có Cash Deposit, thì với Cash 20%, Ngân Hàng khác lại nhân lên 100%. Cứ tiếp nối như vậy mà một chuỗi Ngân Hàng nhân lên làm thổi phồng những phương tiện thanh toán thương mại.

Lợi nhuận từ một số vốn hạn định không tùy thuộc hẳn vào lãi suất cao hay thấp, mà còn tuỳ thuộc vào tốc độ quy nhanh hay chậm để làm cho số vốn cố định sinh lời.  Hãy lấy một tỉ dụ như sau:

Với số vốn 100 đồng và với lãi suất 10% hàng năm. Nếu tốc độ quay số vốn là một năm, thì cuối năm số vốn ấy thu vào lợi nhuận 10 đồng. Nhưng nếu người có vốn cho vay hàng tháng chỉ với lãi suất 2%, thì cuối năm người có vốn thu vào 24 đồng. Cho dù lãi suất chỉ có 1%, nhưng người cho vay tìm cách cho chu trình rút lại hàng tuần, thì cuối năm họ thu vào được: 12 tháng x 4 tuần x 1% = 48 đồng.

Khả năng tăng tốc độ quay của chu trình đồng tiền ngày nay được thực hiện rất mau mắn với tốc độ điện tử. Ơû thời kỳ dùng truyền thông bằng Telex, tốc độ quay chậm. Tiếp theo đó là Telefax làm chu trình mau hẳn lên. Ngày nay Telefax được thay bằng E-Mail, độ quay chu trình càng mau hơn.

Trong những thập niên gần đây, một số trong giới Tài chánh chuyên môn thường nghe đến những tiếng như Rollover Programs, rồi High Yield Investment Programs. Thực hư như thế nào, ít ai tuyên bố. Nhưng có một điều khi động chạm đến vấn đề này, người ta thường nói đến quyền của FED: nào là Fed Traders… Người ta nói đến FED như những người làm ảo thuật nhân Tiền.

Có những điểm chắc chắn, chứ không phải ảo thuật, mà chúng tôi có thể khẳng định về FED nhân Độc chiêu QE2 $600 tỉ tung ra:

=> Số tiền $600 rót vào lưu hành từ nay cho đến hết tháng 6/2011. 

=> Việc tăng tốc độ quay chu trình lưu hành tiền thuộc quyền quyết định của FED

=> Sau khi rót xong $600 tỉ, FED không nói là có rót thêm nữa hay không, nghĩa là việc tăng lượng tiền rót thêm có thể xẩy ra.

=> Nếu FED chỉ cần tăng tốc độ quay lên gấp đôi, thì lượng tiền $600 tỉ sẽ trở thành $1’200 tỉ.

=> Trên số tiền $600 tỉ này, FED có thể cho hệ thống Ngân Hàng thổi phồng lên những phương tiện thanh toán xử dụng cho các Công ty.


Không cần phải nói đến ảo thuật nhân tiền, mà chỉ cần nghĩ đến những khả năng có thực mà FED có thể xử dụng như vừa liệt kê trên đây, chúng ta cũng thấy những uyển chuyển nhân số lượng $600 lên gấp nhiều lần.  Việc xuống giá đồng Đo-la theo đó mà phỏng đoán.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 12.11.2010
=========================
 


                               HOAN HÔ ĐỘC CHIÊU QE2 CỦA FED

                          Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                            Geneva, 12.11.2010
                                       Web: http://VietTUDAN.net

 

Tôi viết những dòng này là vào 5 giờ sáng thứ Sáu ngày 12.11.2010, nghĩa là vào 12 giờ cùng ngày tại Seoul. Giờ này các nguyên thủ quốc gia G20 đang đi ăn trưa.

Tôi xem Đài CNBC để biết tin tức về tình hình cuộc Họp Thượng đỉnh G20 tại Seoul.
 

Căng thẳng về Độc chiêu QE của FED

Từ tối hôm qua, các Đài truyền hình Âu châu đã đồng loạt đưa tin rằng Quyết định của FED rót USD.600 tỉ vào lưu hành đã tạo tình trạng căng thẳng và đại náo tại cuộc Họp thượng đỉnh G20. Một số những cuộc Thảo luận chung dự trù đã được hủy bỏ để nhường thời giờ cho những cuộc Thảo luận song phương riêng. Cuộc Thảo luận song phương riêng giữa TT.Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là dài nhất. Theo tin tiết lộ thì Hồ Cẩm Đào như than thở với Obama rằng Trung quốc không thể tăng Tỷ giá đồng Yuan theo hướng thúc đẩy tăng lên hiện giờ bởi vì việc tăng Tỷ giá đồng Yuan sẽ làm hỗn loạn Kinh tế Trung quốc:

=>     Giá hàng hóa lên cao và do đó những Đặt mua hàng Trung quốc bị giảm

=>     Đặt mua hàng giảm thì các Công ty thải thợ, thất nghiệp tăng tại Trung quốc

=>     Thêm vào đó, một số Công ty nước ngoài thấy không có lợi nữa và sẽ chuyển sản xuất sang các nước khác có lợi hơn

=>     Đồng Yuan tăng vọt Tỷ giá, thì tình trạng Lạm phát cũng tăng làm Dân chúng bất bình.

=>     Lạm phát tăng làm Dân chúng bất bình. Thất nghiệ tăng làm công nhân bất bình. Cả hai sẽ dẫn đến xáo trộn Xã hội và Chính trị

Hồ Cẩm Đào chỉ than cho hậu quả của Độc chiêu QE trên nước mình, mà không nghĩ rằng chính sách triền miên hạ Tỷ giá đồng Yuan đang gây hậu quả rất đau lòng cho Kinh tế Hoa kỳ hiện nay với  tình trạng Thất nghiệp lên tới 10% và với lo lắng tình trạng Tụt giá (Déflation) của những năm 1930.

Thực tình, tôi lo lắng TT.Obama mang nhiều tình cảm, với nhãn hiệu Nobel Hòa bình, có thể trở thành mủi lòng trước những than thở đau lòng của Hồ Cẩm Đào.

Làm Kinh tế không được có tình cảm mủi lòng thương hại mà nhượng bộ, mà chỉ nhằm CÁI LỢI TỐI ĐA cho chính mình mà đi tới. Xin đừng uống rượu lúc thương lượng Kinh tế, mà phải uống nước lạnh để hạ xung động tình cảm. Làm Kinh tế là làm cho mình, chứ không làm Kinh tế cho người khác. Thậm chí trong cạnh tranh những LỢI NHUẬN KINH TẾ, người ta còn đi đến những thủ đoạn hạ đối phương hoặc giết thân xác.

Sở dĩ mà FED phải đưa ra Độc chiêu QE, đó là chỉ vì Trung quốc quá ương ngạnh gian giảo, triền miên hạ Tỷ giá đồng Yuan. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lập đi lập lại một cách kiêu ngạo rằng Trung quốc sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ trước những ép buộc nước ngoài (foreign pressures) đối với Tỷ giá đồng Yuan. Giáo sư Tiến sĩ Ben BERNANKE không ép buộc nữa bằng lời nói, mà lạnh lùng xuất Độc chiêu QE với USD.600 tỉ. Không năn nỉ nữa, Độc chiêu này tự động bắt ép đồng Yuan phải tăng Tỷ giá.

Yêu cầu TT.Obama không vì xung động tình cảm trước những than vãn của Hồ Cẩm Đào mà nhượng bộ. Hãy để cho GsTs Ben BERNANKE, gốc Do Thái, lạnh lùng cho Độc chiêu QE bẻ gẫy tính kiêu ngạo của Trung quốc cho đến cùng.

Hãy thương nước Mỹ trước đã, trước khi xung động tình cảm thương Trung quốc, kẻ  đã gian giảo lợi dụng Mỹ cho đến tình trạng ngày hôm nay.

Về món nợ của Trung quốc mà Hoa kỳ đang mang, có tác giả trên báo đã viết tóm tắt như sau:

“Trung quốc làm việc ngày đêm, chắt bóp tiết kiệm, không dám ăn, mà chỉ húp cháo với cải mặn, mang tiền tiết kiệm sang Mỹ cho Mỹ tiêu xài. Mỹ xài cho đã rồi và sẽ trả món nợ ấy bằng những tờ giấy giảm hẳn giá trị xuống. Thật đau lòng cho cảnh húp cháo với củ cải mặn “
 

Tin tức về G20 Seoul của CNBC

Suốt từ 5 giờ sáng cho đến lúc này, Đài CNBC nói về những tin tức sau đây:

=>     Các nước trong G20 chia rẽ, không đồng nhất đưa ra những quyết định quan trọng

=>     Việc rót USD.600 tỉ của FED tiếp tục gây áp lực làm Tỷ giá Tiền của các nước theo hướng tăng lên.

=>     Bản nháp của Thông Cáo Chung G20 chỉ nói đến một số nguyên tắc chung làm chỉ đạo hướng dẫn kiểm soát việc Mất Thăng Bằng Cán Cân Mậu Dịch. Bản nháp này không đưa ra được những quyết định như giải quyết chiều sâu và tổng quát cho tình trạng Chiến Tranh Tiền Tệ hiện nay.

=>     Tình trạng chia rẽ và không có những quyết định chiều sâu dứt khoát của G20 đã làm cho các Thị trường Chúng khoán Á châu hôm nay hoàn toàn mầu đỏ đi xuống.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 10.11.2010
=========================
                                   CUỘC HỌP G20 SEOUL ĐI VỀ ĐÂU ?

                            Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                             Geneva, 10.11.2010
                                        Web: http://VietTUDAN.net

 

Chúng tôi viết bài này tối 10.11.2010. Các nguyên thủ của G20 còn đang ngủ lấy sức để sáng mai 11.11.2010 họp thảo luận về Chiến tranh Tiền tệ Thế giới và có thể động chạm đến Chiến tranh Mậu dịch Quốc tế.

Cuộc Họp Thượng đỉnh G20 Seoul kết quả đi về đâu ?

Đó là câu hỏi mà nhiều nhà Kinh tế đã đặt ra trong những ngày gần đây qua các nhật báo Quốc tế như Le Monde, Le Figaro, The Wall Street Journal, Financial Times… mà chúng tôi liệt kê ra những đầu đề phân tích ở cuối bài viết này của chúng tôi.

Tối nay, Đài Truyền Hình Thụy sĩ TSR đã mời Gs Charles WYPPLOSZ, Giáo sư Kinh tế của Graduate Institute of Geneva,  và cũng đặt cùng câu hỏi này. Giáo sư trả lời liền rằng kết quả cuộc họp sẽ không giải quyết ngay được vụ “YUAN CONTRE DOLLAR” hay “DOLLAR CONTRE YUAN“.

Nói cho đúng ra đây là Chiến tranh Tiền tệ chính yếu giữa Hoa kỳ và Trung quốc. Một cuộc Chiến tranh Thương mại, nếu xẩy ra, cũng chính yếu giữa hai nước.

Trước khi đến cuộc họp G20 Seoul, hai nước như kiếm đồng minh hỗ trợ mình trong cuộc đấu đá tại Seoul. Nếu không muốn cuộc đấu đá trở thành quá căng thẳng để Chiến tranh Tiền tệ bước sang Chiến tranh Thương mại, thì các nguyên thủ chỉ ra một bản Thông cáo chung tạm bợ gồm một số nguyên tắc chung khó thực hiện cụ thể để mỗi người uống cà-phê ngoại giao trước khi chia tay về nước.

Sau đây, chúng tôi tóm tắt những vấn đề cơ bản chưa được giải quyết dứt khoát khiến người ta có thể nói rằng cuộc Họp Thượng đỉnh G20 Seoul không đi đến đâu.


Hai đối thủ chính:
Hoa kỳ và Trung quốc

Trong suốt những thập niên, người ta đã nhận thấy nền tảng đối chọi của hai nền Kinh tế:

=> Phía Hoa kỳ, dân chúng có mãi lực cao. Người Mỹ được khuyến khích tiêu xài xả láng. Tổ chức Tín dụng hướng về tạo điều kiện dễ dàng cho Tiêu thụ. Credit Cards để dân chúng tiêu xài bất cứ ở đâu và bất cứ giờ giấc nào. Tín dụng Địa ốc được chấp nhận dễ dãi để dân chúng mua nhà cửa. Các Công ty xây cất nhà cửa cũng khyến khích dân chúng mua nhà để các Công ty này sống. Thậm chí, lương trả cho công nhân hàng tuần, chứ không phải cuối tháng, cũng là việc khuyến khích tiêu thụ. Khi tiêu thụ nhiều, thì tất nhiên giảm phần tiết kiệm.

=> Phía Trung quốc, Nhà nước độc tài nắm chủ động Kinh tế và không chủ trương tăng mãi lực cho dân chúng vì sợ rằng khi dân chúng giầu lên, họ đòi quyền dân chủ. Công nhân làm việc nhiều để phục vụ kinh tế, nhưng nhận được lương thấp, do đó mãi lực rất nhỏ. Một số lớn nhân công làm việc tại các thành phố ven biển, đến từ nội địa. Với đồng lương thấp, nhưng lại còn gia đình tại những vùng quê trong nội địa, nên phải thắt lưng buộc bụng không dám chi tiêu. Dân Trung quốc “húp cháo với cải mặn “ để tiết kiệm. Đây là thứ Tiết kiệm bó buộc (Epargne forcée) của nhân công.

Kinh tế Trung quốc phát triển trong những thập niên là lợi dụng Mãi lực cao và Tiêu xài xả láng của dân chúng Hoa kỳ. Trung quốc tiết kiệm “húp cháo với cải mặn“ để xuất cảng hàng hóa tràn ngập Mỹ đe moi móc những đồng Đo-la tiêu xài của dân Hoa kỳ. Đồng thời Trung quốc còn chủ trương gắn đồng Yuan chặt vào đồng Đo-la như đỉa đói và độc đoán hạ thấp Tỷ giá đồng Yuan để hỗ trợ cho xuất cảng. Việc chủ trương giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp cũng là biện pháp ngăn chặn nhập cảng hàng hóa Mỹ vào Trung quốc.

Kế quả sau những thập niên là Hoa kỳ mắc nợ với tình trạng sản xuất kinh tế đình trệ và thất nghiệp tăng lên gần 10%. Trong khi ấy, Trung quốc trở thành chủ nơ và tiếp tục sản xuất để cung cấp cho Thị trường Hoa kỳ làm cho cán cân mậu dịch Mỹ thiếu hụt và Tầu thặng dư.   


Con đường giải quyết
đã vạch ra đơn giản

Không phải chỉ nguyên Hoa kỳ, mà những nước khác trong G20, theo công tâm, đều nhìn thấy con đường giải quyết đã vạch ra. Đó là Hoa kỳ tăng Tiết kiệm và Trung quốc tăng Mãi lực cho dân chúng để Tiêu thụ và chấm dứt việc hỗ trợ xuất cảng bằng cách bất chính là độc đoán giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la.

Giáo sư Kinh tế Charles WYPLOSZ đã tóm tắt rất đơn giản con đường giải quyết giữa hai đối thủ Trung quốc và Hoa kỳ. Giáo sư nói:

“Cela fait dix ans que tout le monde dit aux Chinois: “Epargner moins et consommer plus”. Les Américains, c’est le contraire : ils consomment trop et n’épargnent pas assez » (Le Monde 09.11.2010, p.4)

(Việc đó đã kéo dài 10 năm rồi, mọi người nói với Trung quốc : «Giảm tiết kiệm và tiêu thụ nhiều hơn«. Người Mỹ thì ngược lại : họ tiêu xài nhiều quá và không tiết kiệm đủ « . 

Chiến tranh Tiền tệ lúc này chính yếu phát xuất từ sự đụng chạm giữa hai đối thủ Trung quốc và Hoa kỳ.

Chiến tranh Tiền tệ hay Chiến tranh Thương mại nếu xẩy ra, có được lối thoát thỏa đáng hay không, đó là tùy thuộc chính yếu vào thái độ của Trung quốc có thực hiện con đường giải quyết đơn giản vạch ra trên đây hay không. Nếu Trung quốc tìm mọi cách gian giảo trì hoãn hay cố tình không thực hiện con đường trên để tiếp tục lợi dụng Mỹ và thủ lợi riêng cho mình, thì Chiến tranh Tiền tệ và Chiến tranh Thương mại phải xẩy ra. Mỹ không thể ngồi yên ôm thất nghiệp mà than khóc van nài Tầu nữa.


Bắc Kinh vẫn giữ « statu quo «

Trước cuộc Họp G20 Seoul, Ký giả Harold THIBAULT, từ Thượng Hải, đã viết một bài về thái độ của Trung quốc với đầu đề « PEKIN PREFERE LE STATU QUO A UN CHANGEMENT DE MODELE RISQUE «  (BẮC KINH MUỐN GIỮ TÌNH TRẠNG NHƯ HIỆN GIỜ HƠN LÀ MỘT SỰ THAY ĐỔI NGUY HIỂM) (Le Monde 10.11.2010, p.15).

Thái độ giữ nguyên tình trạng hiện giờ (statu quo) có nghĩa là :

* Trung quốc vẫn độc tài không cho dân chúng tăng mãi lực bằng cách bắt công nhân chấp nhận lương rẻ và làm việc như nô lệ, đồng thời không tổ chức những bảo hiểm cho đời sống dân chúng.

* Độc đoán giữ mức lương công nhân rẻ và làm việc nhiều nhằm kéo những Công ty nước ngoài vào Trung quốc để sản xuất.

* Độc đoán cho đồng Yuan móc vào đồng Đo-la và giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la nhằm : (i) một mặt hỗ trợ cho xuất cảng một cách bất chính ; (ii) một mặt ngăn chặn nhập cảng hàng ngoại bởi vì dân chúng phải tiêu thụ hàng ngoại với giá cao. Đây là một trong những biện pháp Che Chở Kinh tế (Protectionism).

Theo Ký giả Harold THIBAULT, những Lãnh đạo Trung quốc đều biết cái giải quyết đơn giản nêu ra ở đoạn trên mà mình phải theo. Ký giả viết :

« La Chine est le vilain petit canard accusé de maintenir artificiellement sa monnaie à un niveau trop faible… La solution est bien connue : réorienter l’économie vers la consommation intérieure. Pour cela, laisser le yuan grimper, améliorer les salaires pour permettre aux Chinois de dépenser. » (Le Monde 10.11.2010, p.15).

(Trung quốc là con vịt nhỏ láu cá bị tố cáo là cố thủ giữ tiền của mình ở mức độ rất thấp… Cái giải quyết đã được biết rõ : hướng Kinh tế về tiêu thụ nội địa. Để thực hiện, hãy để cho đồng yuan tăng lên, hãy trả lương cao hơn để cho phép dân Trung quốc tiêu thụ).

Nhưng những Lãnh đạo Trung quốc vẫn giữ tình trạng nguyên vẹn hiện giờ (statu quo) vì sợ nguy hiểm như sau :

« Le risque est d’assister à une baisse de commandes et donc à une hausse du chômage, et à la montée d’un mécontentement politique «

(Cái nguy hiểm là phải chứng kiến việc giảm những đặt mua hàng và do đó tăng thất nghiệp và sự lớn lên của những phản đối chính trị)

Hoa kỳ muốn Trung quốc giải quyết những mất thăng bằng Kinh tế trong cộng đồng quốc tế, trong khi đó Trung quốc chỉ nghĩ đến những nguy hiểm và quyền lợi riêng lẻ của nước mình.


Phản ứng của Hoa kỳ
đối với cố chấp ích kỷ của Trung quốc

Trước thái độ cố chấp của Trung quốc, Hoa kỳ không đủ kiên nhẫn ngồi yên ôm 10% thất nghiệp mà than khóc, cũng không thể để Kinh tế của mình mang những triệu chứng đình trệ bởi tụt giá (Déflation) như những năm 1930. Vì vậy, Hoa kỳ phản ứng trên hai mặt trận :

=> Mặt trận Thương mại dành cho Bộ trưởng Tài chánh GEITHNER. Trong cuộc họp các Bộ trưởng Tài chánh G20 Geongjy, Oâng GEITHNER đề nghị với G20 về việc giải quyết mất thăng bằng cán cân thương mại. Giải quyết này thực ra chỉ là việc giảm căng thẳng của hiện tình Chiến tranh Tiền tệ. Đề nghị điều chỉnh cán cân thương mại giữa +4% và -4% là điều khó thực hiện vì những lý do sau đây :

* Những con số thống kê khó kiểm chứng, nhất là kiểm chứng những con số của nước độc tài Trung quốc.

* Việc thặng dư cán cân thương mại của một số nước, như Đức chẳng hạn, không phải là do thủ thuật gian lận tiền tệ, mà là do khả năng cạnh tranh cần phải nâng đỡ. Một số nước có thặng dư cán cân thương mại như Nga, Saudi Arabia… là do bán nguyên vật liệu, dầu hỏa… Không thể cắt giảm thặng dư cán cân vì khả năng cạnh tranh cao, hay vì bán nguyên vật liệu.

* Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh thặng dư, thậm chí chế tài. IMF không có thẩm quyền làm những công việc này.

Cuộc Họp Thượng đỉnh G20 Seoul có thể tiếp tục thảo luận về vấn đề mất thăng bằng cán cân thương mại này để các nguyên thủ của G20 đến Nam Hàn họp có một thông cáo chung tạm bợ, chứ đừng bị phê bình là đến Nam Hàn tiêu tốn tiền bạc để chỉ uống rượu Sâm Cao Ly cho « chí cường lực tăng «  thoải mái thân xác cá nhân.

=> Mặt trận Tiền tệ dành cho Thống đốc Ben BERNANKE. Với độc chiêu tiền tệ QE (Quantitative Easing) USD.600 tỉ mới rót vào lưu hành Đo-la, Tiến sĩ Ben BERNANKE đánh thẳng vào sự gian giảo cố thủ giữ Tỷ giá đồng Yuan hạ. Tiến sĩ Ben BERNANKE ra độc chiêu mà không cần thảo luận dài dòng trong những cuộc họp của G20, cũng chẳng cần nhắc tới những lo sợ của Trung quốc.

Thực vậy, theo CNN, New York Times, Trung quốc than phiền và lo sợ như sau:

Mỹ chơi đòn độc, Trung Quốc yêu cầu giải thích

Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc vừa cho biết việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ là một đòn độc với Trung Quốc.

Việc FED tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu được cho là một đòn độc với Trung Quốc.

Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc đã nhận định rằng hành động trên sớm muộn sẽ khiến cho Trung Quốc vấp phải nhiều vấn đề nan giải.

Trước tiên, tỉ giá đồng nhân dân tệ (NDT) có khả năng tăng vượt tầm kiểm soát của Trung Quốc. Xu thế NDT tiếp tục tăng giá là khó có thể đảo ngược. NDT tăng giá là cản trở rất lớn đối với xuất khẩu của nước này.

Quyết định của FED cũng khiến cho việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức to lớn.

Trước tình hình đó, Trung Quốc cho biết FED cần phải giải thích quyết định mua trái phiếu.”

Tiến sĩ Ben BERNANKE, đứng đầu Ngân Hàng Trung ương, có những quyết định Tiền tệ độc lập với Chính trị. Tiến sĩ có thể trả lời cho Trung quốc : « Đo-la là Tiền của chúng tôi, còn những vấn đề của các ông là của riêng các ông ! »


Trung quốc và Pháp cố tình lạc đề
tại cuộc Họp G20 Seoul

Theo Ký giả Harold THIBAULT, Trung quốc sẽ kéo vây cánh để công kích Hoa kỳ về hai Mặt trận Thương mại và Tiền tệ trên đây, nhất là về quyết định QE của Thống đốc Ben BERNANKE :

« La Chine : maintenir le statu quo, tout en essayant de détournant l’attention. Le vice-ministre des finances, Zhu Guangyao, s’est attaqué, lundi 8 novembre, aux Etats-Unis, accusés de faire tourner la planche à billets. Il a promis que la décision de la Réserve Fédérale d’injecter 600 milliards de dollars fera l’objet de discussions lors du sommet du G20 de Seoul «  (Le Monde 10.11.2010, p.15)

(Trung quốc : giữ tình trạng hiện giờ, nhưng cố gắng lái lạc đề chú ý. Thứ trưởng Tài chánh, Chu Quang Dao, thứ hai ngày 8 tháng 11, đã tấn công Hoa kỳ, tố cáo là cho chạy máy in tiền mới. Oâng hứa là việc quyết định của FED rót 600 tỉ đo-la sẽ là đầu đề thảo luận trong cuộc họp G20 tại Seoul).

Công kích về vấn đề này, Trung quốc muốn kéo cuộc họp sang hướng đi tìm một đồng tiền thay thế cho đồng Đo-la đã được Thống đốc Ngân Hàng Trung quốc, Chu Tiểu Xuyên, xướng lên cách đây hơn một năm và được sự ủng hộ của TT.Sarkozy.

Trung quốc biết rằng kỳ họp tới của G20, TT.Sarkozy sẽ là Chủ tịch điều hành. Tuần vừa rồi, chính Chủ tịch Trung quốc, Hồ Cẩm Đào, đã sang tận Paris ký với TT.Sarkozy những Hợp đồng Kinh tế trị giá Euro.14 tỉ. Phải chăng đây cũng mang ý nghĩa một món quà thân thiện kéo vây cánh.

Bàn về việc vây cánh này, Giáo sư Alain FAUJAS viết :

« S’allier avec les Chinois pour contester la suprématie du dollar permettra à la France de vendre à la Chine quelques métros et c’est tout. On n’est pas là dans la logique économique, mais politique « . (Le Monde 09.11.2010, p.4)

(Liên kết với Trung quốc để phản đối ưu thế của Đo-la sẽ cho phép Pháp bán cho Trung quốc một ít xe đường hầm và chỉ có thế. Người ta không phải là ở trong lý luận kinh tế, mà là chính trị) 


Bà Angela MERKEL
lo sợ một cuộc Chiến tranh Thương mại

Nếu cuộc họp G20 chỉ gồm những công kích lạc đề nhằm che dặy vấn đề thực căng thẳng và thất lợi Tiền tệ và Thương mại giữa hai đối thủ chính yếu là Hoa kỳ và Trung quốc để cuối cùng cuộc họp chỉ đưa ra những giải quyết tạm bợ, thì Chiến tranh Tiền tệ sẽ chuyển sang Chiến tranh Thương mại bằng những Biện pháp không giá biểu (Mesures non tarifaires) của Che Chở Kinh tế (Hidden Protectionism/ Protectionnisme déguisé).

Nhật báo Financial Times 09.11.2010 đăng ở trang nhất bài phỏng vấn Bà Angela MERKEL với đầu đề : « MERKEL FEARS PROTECTIONISM » (MERKEL LO SỢ CHE CHỞ KINH TẾ).

Bà Thủ tướng Đức, Angela MERKEL, là người đơn giản và không sợ nói thực ra vấn đề. Ba Ký giả Lionel BARBER, Quentin PEEL và Gerrit WIESMANN từ Bá Linh, đã viết về những lo sợ của Bà trước cuộc Họp Thượng đỉnh G20 tại Seoul :

“The greatest danger facing the global economy is a return to trade protectionism, Angela MERKEL, German Chancellor, has warned ahead of this week’s meeting of global leaders in Seoul… Ms MERKEL suggested that China must be persuaded with “facts and benchmarks” to set a “fair exchange rate “ for the renminbi.” (Financial Times 09.11.2010, p.1)

(Điều nguy hiểm lớn nhất đối với Kinh tế toàn cầu là việc trở về chế độ Che Chở Thương mại. Bà Angela MERKEL, Thủ tướng Đức, đã cảnh cáo trước cuộc họp tuần này của những Lãnh đạo đến Seoul… Bà MERKEL đã đề nghị Trung quốc phải thấu triệt với “việc làm thực và mức độ rõ rệt “ để đặt một “tỷ giá đúng “ cho đồng Nhân dân tệ).


Những bài báo thời sự tài liệu

* The Wall Street Journal 10.11.2010, p.1:
GOLD HITS HIGH AMID SURGE IN COMMODITIES
* The Wall Street Journal 10.11.2010, p.4:
G20 SUMMIT:SEARCH FOR NEW CURRENCY PLAN
* The Wall Street Journal 10.11.2010, p.13:
PALIN’S DOLLAR AND ZOELLICK’S GOLD
* Le Monde 10.11.2010, p.14:
QUI DEREGLE L’ECONOMIE MONDIALE ? LES PAYS DU G20 PEUVENT-ILS S’ENTENDRE ?
* Financial Times 10.11.2010, p.1:
G20 PLANS TWO-TIER BANK RISK RATING
* Financial Times 10.11.2010, p.2:
FED PURCHASES DRAW MORE FIRE
* Financial Times 10.11.2010, p.2:
CHINA MUST BEWARE SCORING OWN GOAL WITH QE2 CRITICISM
* Financial Times 10.11.2010, p.3:
OBAMA CALLS FOR G20 TO ADDRESS GLOBAL IMBALANCES
* Financial Times 10.11.2010, p.7:
IMBALANCES CLOUD 20/20 VISION
* Le Monde 09.11.2010, p.1:
SOMMET DU G20: COMMENT SORTIR DE LA GUERRE ECONOMIQUE
* Le Monde 09.11.2010, p.2:
UNE PORTE DE SORTIE AU G20: UNE SOLUTION A 4%
* Le Monde 09.11.2010, p.4:
DES PISTES POUR REGULER L’ECONOMIE MONDIALE
* Le Monde 09.11.2010, p.20:
METTRE FIN A L’IMPUISSANCE DU G20
* Financial Times 09.11.2010, p.1:
MERKEL FEARS PROTECTIONISM
* Financial Times 09.11.2010, p.2:
G20 PROPOSES TRADE DEFICIT WARNING SYSTEM
* Financial Times 09.11.2010, p.11:
KEEP THE FAITH:THE G20 CAN STOP THE WAR
* Le Monde 08.11.2010, p.15:
“LA FED EST NOTRE BANQUE CENTRALE ET VOTRE PROBLEME”
* Le Figaro 08.11.2010, p.31:
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUE LE “QUANTITATIVE EASING”
* Financial Times 08.11.2010, p.13:
THE G20 MUST LOOK BEYOND BRETTON WOODS
* Le Monde 03.11.2010, p.3:
RETOUR A BRETTON WOODS

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net

 


=========================
pho bien/ publication 08.11.2010
=========================
 


                                TẦU THAN PHIỀN MỸ CHƠI ĐÒN ĐỘC
 
                           Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                            Geneva, 08.11.2010
                                       Web: http://VietTUDAN.net
 
 
Mới đây, theo CNN, New York Times, Trung quốc than phiền về Đòn Độc QE2 (Quanttitative Easing) USD.600 Tỉ mà FED với Chủ tịch Ben BERNANKE quyết định tung ra ngày 03.11.2010.
 
Theo CNN, New York Times, Trung quốc than phiền như sau:
 
“Mỹ chơi đòn độc, Trung Quốc yêu cầu giải thích
 
Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc vừa cho biết việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ là một đòn độc với Trung Quốc.
 
Việc FED tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu được cho là một đòn độc với Trung Quốc.
 
Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc đã nhận định rằng hành động trên sớm muộn sẽ khiến cho Trung Quốc vấp phải nhiều vấn đề nan giải.
 
Trước tiên, tỉ giá đồng nhân dân tệ (NDT) có khả năng tăng vượt tầm kiểm soát của Trung Quốc. Xu thế NDT tiếp tục tăng giá là khó có thể đảo ngược. NDT tăng giá là cản trở rất lớn đối với xuất khẩu của nước này.
 
Quyết định của FED cũng khiến cho việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức to lớn.
 
Trước tình hình đó, Trung Quốc cho biết FED cần phải giải thích quyết định mua trái phiếu.”
 
Hiện nay, Độc Chiêu Đo-la đã tung ra, không thể thu hồi. Mỗi ngày Máy In Tiền in ra USD.18 Triệu. Máy In chạy ngày đêm và không thể ngưng.
 
Thái độ ương ngạnh và gian manh của Trung quốc về Tỷ giá đồng Yuan khiến Chủ tịch Ben BERNANKE phải xuất chiêu. Trung quốc hãy tự hỏi mình về tính ương ngạnh và gian kế giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp sánh với Đo-la thủ lợi của mình.
 
 
Ngày 16.10.2010, chúng tôi viết bài
“FED ĐỘNG THỦ: ĐO-LA XUỐNG MẠNH “
 
Chúng tôi đã viết về “FED ĐỘNG THỦ: ĐO-LA XUỐNG MẠNH “ bởi vì Trung quốc ương ngạnh và gian giảo vẫn treo vào cổ Đo-la đồng tiền Yuan của mình  với Tỷ giá triền miên thấp nhằm hỗ trợ xuất cảng. Xuất cảng sang Mỹ nhiều làm Cán Cân Thương Mại của Mỹ thua lỗ USD.46 tỉ trong tháng 9 vừa rồi và do đó người Mỹ không có công ăn việc làm với 10% thất nghiệp.
  
Mỹ lại nợ Trung quốc rất nhiều bằng chính đồng Đo-la.
 
Kết luận bài ngắn ngày 16.10.2010, chúng tôi đã viết:
 
“Hoa kỳ có lý để làm cú Đo-la vì Thế giới không bắt ép được Tầu tăng tỷ giá đồng Yuan. Đồng Đo-la xuống có nghĩa món nợ của Mỹ đối Tầu bằng Đo-la nhẹ gánh đi. FED có quyền phát hành Tiền tệ Đo-la của họ. Giới Tài chánh và Tiền tệ của Mỹ phần lớn là Do Thái. Những cáo già Tiền tệ và Tài chánh Do Thái này dám làm những cú Tiền tệ.”
 
 
Ngày 02.11.2010, chúng tôi viết bài
“FED XUẤT ĐỘC CHIÊU ĐO-LA“
 
Trong bài này, chúng tôi phân tích về việc trì hoãn của Ông GEITHNER trước những ương ngạnh và gian giảo quá đáng của Trung quốc về Tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ. Chúng tôi trích một đoạn như sau:
 
“Khuôn mặt của Oâng GEITHNER dài, trẻ trung và “bô trai “. Đã từ lâu Quốc Hội Mỹ đòi hỏi Oâng phải thêm vào Bản Phúc Trình cái tên cho Trung quốc là “CURRENCY MANIPULATOR”, nhưng Oâng vẫn lần hồi hoãn phúc trình đến lần thứ ba rồi.
 
Oâng Ben BERNANKE có khuôn mặt chữ điền, lại thêm bộ râu và là gốc Do Thái. Chắc Trung quốc sợ Giáo sư Ben BERNANKE hơn là sợ Bộ trưởng GEITHNER với bộ mặt bảnh trai văn chương thơ phú.
 
Oâng BERNANKE có tầm ảnh hưởng đến khối tiền khổng lồ Đo-la không những trong nội địa Hoa kỳ mà còn cả Thế giới. Trong Chiến Tranh Tiền Tệ hiện nay phát xuất từ ương ngạnh gian giảo của Trung quốc về Tiền tệ, phải để cho Oâng Ben BERNANKE hạ độc thủ bằng xuất độc chiêu Đo-la thì đúng lý hơn.”
 
 
Ngày 04.11.2010, chúng tôi viết bài
“FED XÚAT CHIÊU ĐO-LA NGÀY 03.11.2010”.
 
Chúng tôi xin trích một đoạn tóm tắt:
 
“=>   Lượng Tiền mới Đo-la rót vào Lưu hành là USD.600 tỉ. FED không nói rõ sau lượng USD.600 tỉ, còn rót thêm lượng khác nữa hay không. Có lẽ việc tăng thêm lượng hay không còn tuỳ thuộc hiệu quả đạt những Mục đích trên đây như thế nào.
 
=>     Số lượng USD.600 tỉ được xử dụng mua những Trái phiếu Ngân khố
 
Không cần phải nhấn mạnh như lậy lục Trung quốc nữa, bởi vì FED giữ đàng chuôi của Khối Tiền Đo-la khổng lồ chiếm 80% những thanh toán Thương mại quốc tế. Làm chủ môn “Nhất Dương Chỉ“ QE (Quantative Easing) thì chỉ cần xuất chiêu khi đối phương cối chầy ương ngạnh. Đối phương ráng mà chịu.  Có tiền mà cho con nợ sức vóc mạnh khỏe vay (Quân đội mạnh nhất Thế giới), thì chủ nợ cũng mất ngủ lo lắng đêm ngày xem món nợ có bị mất hay không.” 
   
Độc chiêu QE2 không phải chỉ vỏn vẹn có số lượng tiền mới USD.600 Tỉ rót vào lưu hành. Độc chiêu này còn có những biến hóa độc hơn nữa.
 
Không phải mới đây, theo CNN, New York Times, Trung quốc thắc mắc muốn chất vấn Giáo sư Tiến sĩ Ben BERNANKE. Ngày 01.11.2010, hai ngày trước khi FED chính thức tuyên bố xuất Độc Chiêu, Giáo sư Marie De VERGES đã viết:
 
“Hors des frontieres américaines, la Chine, premier créancier des Etats-Unis, dénonce une création monétaire “hors de contrôle “” (Le Monde 01.11.2010, page 12)
 
(Ngoài biên giới Mỹ, Trung quốc, chủ nợ hàng đầu của Hoa kỳ, tố cáo việc tạo tiền tệ “ngoài kiểm soát “” 
 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 08.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net


=========================
pho bien/ publication 07.11.2010
=========================
 


                                         PHÁ GIÁ ĐỒNG BẠC VN

                         Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                            Geneva, 07.11.2010
                                       Web: http://vietTUDAN.net

 

Bài của Tác giả Lê Khắc đăng ở Vietnamnet, mục DIỄN ĐÀN KINH TẾ, ngày 04.11.2010, viết như sau:

“(VEF) - Giá trị đồng USD đang giảm trên toàn thế giới nhưng ở Việt Nam nó lại tăng mạnh. Đây là một nghịch lý và đã gây ra những tác hại lớn cho nền kinh tế. Tình hình nóng bỏng, buộc Chính phủ phải đưa ra nhiều biện pháp cấp bách để bình ổn thị trường.“

Chúng tôi thấy đây không có gì là Nghịch lý, mà là THUẬN LÝ của người Dân trước lo sợ CSVN phá giá ĐỒNG BẠC VN để cướp bóc. Vậy Dân phải mua Vàng và Đo-la để giữ tài sản cho chắc ăn. Đo-la có xuống giá một chút, nhưng còn hơn là CSVN  phá giá Đồng Bạc VN ào ào.

Ở Việt Nam, nếu có gì Nghịch Lý, thường là do phía Nhà Nước CSVN. Tôi xin kể cho Tác giả Lê Khắc trường hợp Nghịch Lý như sau. Năm 1995, Công ty The ODURO ENTERPRISE Winnipeg Canada chào bán Urea cho Tổng Công Ty Vật Tư Nông nghiệp Hà Nội với giá phải chăng. Nhưng Oâng Nguyễn Văn Khánh, Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Vật Tư Nông Nghiệp, phía người mua, lại đòi mua giá cao, tăng lên USD.12.-/MT để mua. Người bán muốn cho giá phải chăng để bán, thì người mua lại muốn mua giá cao. Thật là Nghịch Lý hẳn với nguyên tắc tối sơ của mua bán ! Oâng Lê Khắc thử tìm hiểu xem Tập đoàn VINASHIN mua tầu cũ của Ý, có tăng giá cao lên để mua hay không.

Chúng tôi đăng dưới đây toàn bài của Tác giả Lê Khắc.

Hai Bản Tin dưới đây cho thấy tình trạng Vật giá lên vọt và Lạm phát phá giá đồng bạc VN. Hai Bản Tin này cắt nghĩa việc tăng giá Đo-la ở Việt Nam mà Tác giả Lê Khắc gọi là Nghịch Lý, đồng thời cũng cho thấy Dân chúng phản ứng rất THUẬN LÝ trước lo sợ phá giá Đồng Bạc VN.


Bản Tin thứ I:
Việt Nam Sắp Phá Giá Tiền Vì Áp Lực Lạm Phát
October 27, 2010

HANOI (VB) — Trong khi thông tấn Đức DPA loan tin rằng  lạm phát VN tăng trong tháng 10-2010 và dự kiến sẽ có phá giá đồng bạc VN, báo Sài Gòn Tiếp thị cho biết giá điện toàn quốc sẽ tăng vì chính phủ hết bù lỗ nổi, và thông tấn VNExpress nói rằng giá hàng tại các chợ Sài Gòn đã tăng giá 5-10%.

Thông tấn DPA hôm 25-10-2010 nói rằng  chỉ số vật giá VN (CPI) tăng 1.05% trong tháng 10-2010; đó là mức tăng bất ngờ lần thứ nhì kể từ tháng 9 sau nhiều tháng bình ổn.

DPA nói, Sở Thống Kê cho biết tổng số mức tăng CPI trong 10 tháng đầu năm nay là 7.58%.

Chính phủ VN nói sẽ ghìm lạm phát dưới 8% cho cả năm, nhưng các kinh tế gia nói có thể tăng tới 10%.

Tình hình này sẽ là nhiều người bơm tiền ra mua đô la dự trữ, để khỏi bị mất giá đồng bạc ảnh hưởng, và sẽ làm cạn nguồn đô la ngoaiï hối mà các công ty cần có để nhập cảng hàng cần thiết.

Các nhà giao dịch VN tiên đoán là chính phủ VN sắp phải phá giá đồng bạc để giảm áp lực.

Lần mới nhất phá giá đồng bạc vừa qua  là ngaỳ 18-8-2010.

Trong khi đó, báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi lời Bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: “Chắc chắn sẽ tăng giá điện.”

Bản tin SGTT viết:

“Giá điện chắc chắn phải tăng vì Nhà nước không thể bù lỗ mãi được. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ cân nhắc, lựa chọn lộ trình, thời điểm tăng giá sao cho ảnh hưởng thấp nhất đến mục tiêu kiểm soát lạm phát cũng như đến đời sống của người có thu nhập thấp. Bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết bên hành lang kỳ họp Quốc hội sáng nay 25.10.2010.”

Ông Ninh nói về điều chỉ giá điện, than:

“Xu hướng lâu dài là chúng ta phải điều chỉnh giá, không nên để bao cấp mãi như thế, sẽ méo mó nền kinh tế. Hơn nữa, nếu chúng ta cứ giữ giá như hiện nay, ngành điện lỗ, Nhà nước sao bù lỗ mãi được? Chúng ta phải có lộ trình giá, nhưng tính toán thế nào để ảnh hưởng thấp nhất đến đời sống, đó là vấn đề quan trọng nhất…”

Bản tin nhan đề “Bữa cơm gia đình đội chi phí vì giá đắt đỏ” trên thông tấn VnExpress ghi cụ thể về giá chợ đã tăng:

“…nhiều người chỉ bán rau muống theo kg chứ không phân thành từng bó như trước. “Trước đây một bó xấp xỉ nửa kg chừng 3.000-4.000 đồng, nhưng giá đột ngột nhích cao, một bó chỉ còn vài cọng rau nên phải chuyển sang cân ký với giá 10.000 đồng”, chị Hạnh, chủ sạp rau quả ở chợ Thị Nghè, quận 1, phân bua với người mua.

Các loại cải ngọt, cải xanh, xà lách, khoai tây Đà Lạt, xà lách Pháp, ngò, hành lá cũng điều chỉnh 5.000-6.000 đồng một kg so với cách đây khoảng 10 ngày.  Các loại gia vị, dầu ăn, nước mắm, đường đậu, gạo nhích lên 1.000-2.000 đồng. Nhiều loại trái cây do khan hàng cũng cao hơn 2.000-10.000 đồng mỗi kg. Nhóm hàng hải sản, ghẹ xanh tăng thêm 20.000-40.000 đồng mỗi kg tùy loại.

Từ tháng 11, các siêu thị ở TPSG cũng sẽ niêm yết giá bán mới tăng 5-10%, vì lý do nhà cung cấp điều chỉnh giá do biến động nguyên liệu đầu vào, tỷ giá USD…”


Bản Tin thứ II:
“PUSH FOR GROWTH PUTS VIETNAM DONG UNDER STRAIN “
(Dồn nén tăng trưởng đặt đồng bạc VN dưới căng thẳng)


Đây không phải chỉ là Bản Tin, mà là một Bài Bình Luận do Ký giả Ben BLAND viết trên tờ báo lớn quốc tế FINANCIAL TIMES hôm nay, thứ Năm 28.10.2010, trang 4. Tôi bọc tờ báo này nhiều năm nay và lần đầu tiên tờ báo bình luận một bài dài về Việt Nam. Như vậy vấn đề Lạm phát ở Việt Nam khá quan trọng.

Chúng tôi xin tóm tắt những ý chính của bài Bình luận.

Chính quyền Cộng sản VN ráng sức giữ đà tăng trưởng bằng lạm phát tiền tệ để cung cấp tín dụng đã đưa đến hậu quả là tăng lạm phát lên hai con số. Chính sách tiền tệ của Nhà nước năm 2009 cũng đã là phát hành tiền lạm phát để bù thiếu hụt ngân sách. Năm nay, sắp đến đại hội đảng tháng giêng năm tới mà Nhà nước muốn ráng giữ thể diện và sợ mức độ tăng trưởng đình trệ do những Tập đoàn Kinh tế nhà nước thua lỗ, nên cũng xử dụng phương tiện dễ dãi là in thêm tiền mới ra. Dân chúng sợ hãi đổ xô mua vàng và đo-la ở chợ đen. Tháng 8 năm 2008, lạm phát lên tới 28% và người ta dự đoán sẽ tăng gấp đôi những tháng tới năm nay.

Về tăng vật giá, tác giả trích dẫn  lời Bà Lê Thị Lương:

We are worries because prices are increasing suddenly “. She said the price of some fruit  and vegetables has gone up by as much as 5% over the past month and the floods in central Vietnam, which have devated some crops, could make the situation worse “

(“Chúng tôi có nhiều lo lắng vì những giá cả tăng lên bất thần.” Bà nói giá hoa trái và rau cỏ đã tăng trên 5% sánh với tháng trước và lũ lụt Miền Trung Việt Nam tàn phá mùa màng có thể làm cho tình trạng càng thê thảm hơn).

Theo tác giả, Ngân Hàng trung ương VN đã ba lần phá giá đồng bạc sánh với đo-la từ tháng 11 năm ngoái, nhưng vẫn không giữ được thăng bằng Kinh tế.

Theo thống kê nhà nước, vật giá tăng 1.05% giữa tháng 9 và tháng 10 với lạm phát tiền tệ 9.66 hàng năm.

Đồng tiền mất giá khiến dân chúng đổ xô vào chợ đen để mua Đo-la. Ơû chợ đen, một đo-la mua với giá 20’300 đồng trong khi ấy giá chính thức là 19’500 đồng.

Người ta sẽ gặp sức ép nặng nề hơn nữa độ tăng vật giá và độ giảm giá tiền đồng trong những tháng tới khi mùa Tết tháng hai này đến.

Tuần vừa rồi, Ông Nguyễn Văn Giầu, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, tuyên bố là chưa có chương trình phá giá đồng bạc. Nhưng tác giả Ben BLAND phê bình với kinh nghiệm rằng:

“But he made similar comments around the same time last year, just before the latest spell devaluation began !”  

(Nhưng ông ta đã nói giống như vậy cũng khoảng thời gian này năm ngoái, trước khi việc phá giá tiền bắt đầu.)


Kết luận:

Các nước đều sợ Lạm phát làm xáo trộn Xã hội đến bạo loạn. Tại Hoa kỳ FED đã phải đắn đo hết sức về Lạm phát khi áp dụng biện pháp Tiền tệ QE (Quantitative Easing/ Planche à Billets/ Đổ thêm Tiền vào Lưu hành) để hạ giá một chút xíu đồng Đo-la. Người ta có lương tâm. Tại Việt Nam, đảng chia nhau chi tiêu cho những Dự án để có dịp ăn bẩn.  Ngân sách Nhà Nước thiếu hụt, nợ công chồng chất, nhưng Nhà nước của đảng không còn Lương tâm nữa, cứ phá giá đồng bạc bằng in tiền ra để cướp dựt trắng trợn dân chúng.

Phá giá đồng bạc, cướp dựt, ai chết mặc ai, miễn là túi riêng đảng đầy tràn, dù với tiền dơ bẩn.

Đồng Đo-la lên giá ở Việt Nam không phải là NGHỊCH LÝ, mà là THUẬN LÝ vì người Dân sợ CSVN làm ẩu, phá giá ĐỒNG BẠC VIỆT NAM để cướp dựt, nên mua Vàng và Đo-la để thủ cho chắc. Đo-la có xuống giá một chút Thị trường Quốc tế, những còn chắc hơn ĐỒNG BẠC VN mà CSVN độc tài vô lương tâm phá giá ào ào.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net
USD tăng giá: Nghịch lý ngoại hối
chỉ có ở Việt Nam

Tác giả: Lê Khắc

(VEF) - Giá trị đồng USD đang giảm trên toàn thế giới nhưng ở Việt Nam nó lại tăng mạnh. Đây là một nghịch lý và đã gây ra những tác hại lớn cho nền kinh tế. Tình hình nóng bỏng, buộc Chính phủ phải đưa ra nhiều biện pháp cấp bách để để bình ổn thị trường.

Tối hôm 3/11, cuộc họp khẩn cấp về tình hình kinh tế vĩ mô của Chính phủ kết thúc khá muộn, lúc 9h đêm. Một loạt giải pháp đã được đề ra để ứng phó với biến động trên thị trường ngoại hối, ngăn chặn lạm phát gia tăng.

Ngay sáng 4/11, một cuộc họp báo đột xuất đã được triệu tập. Chính phủ đã chỉ định ông Ông Lê Đức Thúy - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, là người chủ trì thông báo các chính sách này. Không có sự xuất hiện của Ngân hàng Nhà nước khi công bố hàng loạt giải pháp mới về tiền tệ và ngoại hối.

Nghịch lý ngoại hối chỉ có ở Việt Nam

Theo ông Lê Đức Thúy, trong cuộc họp, Chính phủ đã nhận được báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về tình hình tỷ giá.

Theo đó, một vấn đề nóng bỏng trong điều hành tỷ giá gần đây là giá USD trên thị trường tự do liên tục bứt phá lên mức cao,  bỏ xa tỷ giá chính thức. Ngày hôm qua (3/11), giá USD tự do đã lên tới 21.000 đồng/USD. Dù có giảm xuống chút ít vào cuối giờ chiều, 20.800 đồng ở TP.HCM và 20.850 đồng ở Hà Nội, nhưng đã vượt xa trần 19.500 đồng/USD mà NHNN công bố.

Đà tăng giá USD đã diễn ra liên tục trong nửa tháng qua và ngày nào cũng tăng. Việc xác định tăng lên đỉnh mới nào thì không ai dám chắc.

Thực tế này khiến những ngày qua, người dân đổ xô đi mua ngoại tệ. Trong khi đó, DN lại "bó tay" bởi không mua được để đáp ứng n